Dit is een uniek en rustig gebied midden tussen het toerisme, dat moet zo blijven’ BURGH-HAAMSTEDE - Het geluid van de stilte; enkele kwinkelerende vogels en het ruisen van de wind. Een geluid dat in het meer dan 700 jaar oude natuurgebied landgoed Slot Haamstede nog een extra dimensie nijgt vanwege het unieke heuvelachtige duinlandschap. Sinds ruim vijf jjaar wordt het gebied beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten. Familiebezit ludde Shetlandpony’s in natuurgebied landgoed Slot Haamstede roeit gestaag r ii Jij streeft ernaar om het gebied zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke Het kasteelbos om Slot Haam- J o V O r U stede is volgens Hulzink een staat te brengen en te houden. uniek gebied omdat het een 10 JUNI 1988 NR. Het natuurgebied Landgoed Slot van de Shetlanders. ■»Si Overzichtstentoon stelling over de Zeeuwse musea in Grote kerk van Zierikzee terreinen te behouden die een cultuur-historische, natuur of landschappelijke waarde heb ben”. Hulzink is ervan over tuigd dat het landgoed Slot Haamstede alle drie deze ele menten in zich heeft. Het is niet zo dat iedereen zo maar het bos kan inlopen om van al dat moois te genieten. Het kasteelbos kan alleen worden bezocht via de excursies die in het zomerseizoen twee keer per week onder leiding van vrijwil ligers van de Natuur- en Vogel wacht worden gehouden. „Door de ligging (in een druk toeris tisch gebied) en de bijzondere ve getatie is het bos zo kwetsbaar dat openstellen voor publiek ca tastrofale gevolgen zou hebben”. Scharendijke Circus Holiday treedt op in Renesse Woensdag is het weer markt in Bru Natuurmonumenten is een uit 1905 daterende landelijke ver eniging die in Nederland 250.000 leden heeft. „Het is ons doel om moeite hebben om in dit gebied te overleven. Ook niet in een strenge winter. Ze kunnen zich zelf redden. Het enige dat we er aan hoeven te doen is ontwor men en de hoeven bijsnijden omdat die in dit duingebied on voldoende afslijten”. Ie kudde pony’s is in de loop an vijf jaar op natuurlijke wij- e gegroeid van acht naar ruim ertig exemplaren en Hulzink erwacht dat er binnen drie jaar ngeveer zestig van die kleine tevige paardjes in het natuurge- ied zullen vertoeven. „We kun- en het ze natuurlijk niet vra- en. Maar we hebben wel de idruk dat de dieren het hier pri- Haamstede werd in 1982 door Natuurmonumenten overgeno men van de familie Van der Leck-Clerck van wie het vanaf het begin van de vorige eeuw fa miliebezit was. „Maar het onder houd werd veel te duur”. De ver eniging kocht alle aandelen en werd zo verantwoordelijk voor het beheer van het kasteel slot Haamstede en het natuurgebied erom heen dat bestaat uit veer tig hectare kasteelbos en 300 hec tare duingebied, bekend als ’t Zeepe. De familie stortte een ge deelte van de koopsom in het on- derhoudfonds dat Natuurmonu menten oprichtte voor het onderhoud van het nieuw ver worven bezit. De paardjes hebben een prachtig glanzende vacht en hebben zich inmiddels op natuurlijke wijze uitgebreid van acht naar ruim dertig dieren. „Zelfs de geboor tes doen ze zelfstandig. We hou den dat allemaal in de gaten maar we hebben tot nu toe nooit hoeven in te springen”. Het na tuurgebied Zeepeduinen is al leen toegankelijk voor mensen die lid zijn van Natuurmonu menten of donateur van het Zeeuwse Landschap. „Zo probe ren we de echte natuurliefheb bers te selecteren. We willen in principe iedereen wel van het ge bied laten genieten. Maar als we het zouden openstellen in dit drukke vakantiegebied zou het zeker worden beschadigd. Het is een uniek en rustig gebied mid den tussen het toerisme. En dat willen we zo houden”. Twee men sen van Natuurmonumenten zijn vanaf Pasen regelmatig in het gebied aanwezig om de wande laars te controleren. „Er zijn mensen die hun honden laten loslopen en vooral Duitsers gaan er nog wel eens liggen zonnen. Dat kan niet omdat het te on rustig is voor de dieren”. „Wij willen dat doen met zo min logelijk menselijke invloed. We roberen de paarden en de na- uur zelf het werk te laten doen”, lat zegt P. G. M. Hulzink van iet districtsbeheer Zeeland van Ie Vereniging Natuurmonumen- en. Hij heeft het over de groep hetlandpony’s die in 1983 in het ebied werd geplaatst om het uinriet dat het gebied dreigde (overwoekeren binnen de per- ien te houden. ma naar hun zin hebben. Maar dat kan niet missen want pony’s horen echt bij het duinterrein”. Ook op het natuurgebied zelf b Jij ken de grazende ponybekken een heilzame invloed te hebben. „In de loop der eeuwen hebben in het Nederlandse duingebied altijd dieren gegraasd. De vege tatie had zich daaraan aange past. Toen de dieren halverwege deze eeuw uit het gebied verdwe nen gaf dat een schokreactie die nu nog is te zien aan de grote hoeveelheden duinriet. Doordat de pony’s dat als voedsel gebrui ken ontstaan er weer open plek ken. Daarin krijgt het zaad van andere planten weer de kans om uit te schieten”. Dat geldt ook voor duingebied ’t Zeepe dat aansluit op het kasteelbos. „Het is een uniek gebied waarin bijzondere plan- J ten voorkomen. Zoals het dui- zend gulden kruid, kriel parnas- sia, rond- en kleinbladig winter-1 Hl groen en stofzaad. Vooral dat alleen op de waddeneilanden”. I Natuurmonumenten rasterde het gebied vijf jaar geleden af en plaatste er de Shetland po- ny’s in om de vegetatie op een natuurlijke wijze terug in even-1 Rommelmarkt in wicht te brengen. „Het is het enige gebied in Nederland waar j de duinen worden begraasd door pony’s”. De dieren hebben er in de afgelopen jaren blijk van ge geven het prima naar hun zin te hebben. „Het is een goede keuze geweest. Het zijn uitermate ge- harde dieren die geen enkeli ’vochtig bos’ betreft. „Doordat het precies op de overgang van duin- naar poldergebied ligt zakt er veel water naartoe. Daardoor is de vegetatie veel ge varieerder dan bijvoorbeeld in de boswachterij”. Het bos werd in 1945 aangeplant zodat een groot gedeelte van de bomen van gelijke leeftijd is. Dat was voor Natuurmonumenten aanleiding om in de afgelopen vijf jaar op vier plaatsen een aantal iepen en populieren te kappen en te vervangen door jonge aanplant. „Essen, eiken, berken. Vaak ontstaan op vochtige plaatsen ook uit zichzelf essen en elzen”. - '"i laatste komt in zuidwest Neder land bijna niet voor. Je ziet het

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 1