fl De poppenwereld van twee kunstenaressen ten toon Maritiem Museum herbergt Kijk op Koggen-expositie Rommel markt Scharendijke Op 1 juli weer taptoe Zierikzee ie zien Ontwikkeling Poppenfamilie Tot zaterdag 2 juli in de Bewaerschole Burgh-Haam stede In het kader van Nederland Museum land tot 1 oktober tdeï^ ZIERIKZEE - De kogge het is niet direct een toonbeeld van nautische elegance maar wel een herinnering aan vroeger tijden toen onze voorva deren de Noord- en Oostzee opvoeren om hun koopwaar in verre noordelijke streken (Duits land en Denemarken) aan de man te brengen. Die kogge was in de late Middeleeuwen (met na me de 13e en 14e eeuw) ook in de Zierikzeese ha ven te zien als tastbaar bewijs voor de levendige handel van de stad. Een stukje van dat rijke ver leden komt opnieuw tot leven door de expositie Kijk op Koggen, die in het kader van Nederland Museumland tot 1 oktober in het Maritiem Mu seum aan de Mol te zien is. BURGH-HAAMSTEDE - Het woord poppen zegt vaak iets over spelen. Meisjes tot de leeftijd van ongeveer acht jaar zijn er over het algemeen te vreden mee. Toch kunnen ouderen er ook het no dige plezier aan beleven. Voor de twee kunstena ressen Tanneke van der Heul uit Vlaardingen en Emmy A. Trouw uit Renesse geldt dat in ieder geval. Zij houden een poppenexpositie tot en met zaterdag 2 juli in de Bewaerschole in Burgh- Haamstede. De tentoonstelling omvat fantasiefi guren, kostuumpoppen, mode-advertentie- tekeningen en boekillustraties. De werkelijkheid komt goed De Stich- Zierikzee Waar de kogge zijn oorsprong heeft is een van de vragen waar op de heren en dames historici tot nu toe geen bevredigend ant woord hebben kunnen vinden. den is, werkt ze het verder uit tot een kant en klaar kunstwerk. De opbrengst komt ten goede aan het orgelfonds. Naast de uit gebreide rommelmarkt is er te vens een bazar met activiteiten als een rad van avontuur, een schiettent, sjoelbakken, darts, een 21-spel en een prikblok. Ook voor de kinderen zijn er diverse activiteiten. De inwendige mens wordt verzorgd met gebakken vis, broodjes haring en worst, pannekoeken, limonade en een biertje. Naast haar poppenwereld toont ze ook werk vanuit haar beroep. In het verleden is ze bij reclame bureaus werkzaam geweest en daarvan heeft ze een aantal teke ningen en advertenties liggen. De tekenopleiding heeft ze aan de academie de couture gehad. Van origine is ze mode-illustra- trice. Ook vanuit die baan is er ■niet alleen werk te zien, maar ook vanuit de illustraties, die ze door opdrachten voor boeken heeft gemaakt. De tentoonstel ling is behalve zondags de gehele week geopend van 13.30 tot 16.30 uur. Voor Emmy A. Trouw geldt een andere stelregel voor het maken van haar poppen. Zij zorgt wel eveneens dat de poppen iets uit stralen. Het verschil is, dat zij de poppen maakt in de vorm die een ieder bekend is. In haar kunstwerken zit affiniteit met de werkelijke wereld. Bij Thnne- ke van der Heul zijn het echte fantasiefiguren. ochip, de spanten, te eindigen. Die klus klaarde de scheepsbou wer uit die tijd met vrij eenvou dige werktuigen als bijlen, waarvan enkele exemplaren in de expositie zijn opgenomen, SCHARENDIJKE - In Scharen dijke wordt zaterdag 11 juni vanaf 09.00 uur een rommel- markt/bazar gehouden door vrijwilligers van de Nederlands Hervormde Kerk. De stichting is er wederom in geslaagd een aantal in teressante korpsen te con tracteren en natuurlijk ontbreken de eigen bands ook niet. De organisatie heeft het voornemen de entreeprijzen beduidend aantrekkelijker te maken in de voorverkoop. Precie ze prijzen staan voorals nog niet vast. Dat deze reizende overzichtsten toonstelling van het Museum voor Scheepsarcheologie deze zomer een onderdak vindt op de tweede verdieping van het Mari tiem Museum is toe te schrijven aan een gelukkige samenloop van omstandigheden. Een bezoe ker van dit museum maakte mu seaal medewerkster Minke van Meerten attent op het bestaan van deze reizende expositie, die gebaseerd is op een aantal op gravingen dat bij de inrichting van de IJsselmeerpolders werd gedaan. Bij deze werkzaamhe den kwam in de periode tussen '81 en '83 een aantal kogge achtige scheepswrakken aan de oppervlakte. Dankzij deze en andere archeolo gische vondsten in Scandinavië, Denemarken en Duitsland zijn de historici erin geslaagd om dit laatmiddeleeuwse vrachtschip (13e tot 15e eeuw) en de bouw er van te reconstrueren. Hoe dit schip eruit moet hebben gezien en hoe de scheepsbouwers uit die tijd te werk gingen tonen de vele foto’s, afgietsels van zegels en te keningen waaruit deze tentoon stelling is opgebouwd. Daar naast zijn er ook enkele modellen van de romp van dit scheepstype te zien en ontbreken ook de nodige scheepsattributen zoals potten en pannen niet. Het kost haar vier tot zes weken om haar groeiende gedachte in een beeld om te zetten. Ze heeft een paar jaar moeten werken om het tot het huidige resultaat te brengen. „Maar dan ook elke dag”, benadrukt ze. De kleding van haar wezentjes is ook aange past aan de bewegelijkheid van de werken, die ze tentoonstelt. „De kleding is daarbij zo aange past, dat het lijkt alsof er vaak een wind tegen de wezentjes in blaast”. Ze maakt voor haar zelf niet eerst een voorbeeld. Niet op pa pier en niet in haar hoofd. Ze be gint met houtpoeder en dat mo delleert ze vanuit het niets. „Een kunstenaar neemt vaak een stuk steen en werkt dan van buiten naar binnen toe. Voor mij is het juist de omgekeerde wereld. Ik werk van binnen naar buiten”. Bij het maken van een wezentje ontstaat er vanzelf een uitstra ling op het gelaat van het kunst voorwerp. Als ze daarmee tevre- Hoewel het schip wellicht op de bezoeker wat log en primitief overkomt heeft het heel wat te weeg gebracht in de noordelijke Nederlanden. Speelde de handel over water zich tot de dertiende eeuw grotendeels in riviersteden als Tiel, Utrecht en Deventer af, de uitvinding van een redelijk stabiel vaartuig als de kogge opende voor onze laatmiddel eeuwse voorvaderen perspectie ven om het zilte sop te kiezen om in verre kustplaatsen hun han- delswaar te slijten. Temeer daar dit scheepstype al goede zeilca- paciteiten had. De kogge waarvan de meest in het oog springende kenmerken de haast rechte kiel, de hoge zij wanden en een, in het midden geplaatste mast zijn had als een van de eerste scheepstypen uit die jaren een stevenroer in plaats van een zijroer. De lengte en breedte varieerde van schip tot schip. Zo zijn er wrakken van 17 en 23 meter lang aan de opper vlakte gekomen. Een standaard formaat kogge bestond er in die eeuwen dus kennelijk niet. zonder loodlijn, winkelhaak en meetlat kon stellen. Kortom, een stukje ambachte- lijk werk, waarbij een behoorlij ke dosis vakmanschap onont beerlijk was. De kogge mag dan uit de zeeën van het noordelijk halfrond zijn verdwenen, helemaal voltooid verleden tijd is het verhaal van de kogge nog niet. In en om de Perzische Golf vormen de vele shows een herinnering aan de laatmiddeleeuwse kogge wiens thuishaven een van de havenste den aan de Noord- of Oostzee was. naar voren in haar zogenaamde poppenfamilie. Haar broertje en haar moeder heeft ze nagemaakt van foto’s. Zo heeft ze enkele da gen voor de expositie werd ge opend de Westerschouwse burge meester J. L. Niemantsverdriet- Leenheer gemaakt. Ook zij staat 'in de Bewaerschole ten toon naast alle andere met gouaches .bewerkte poppen van groot naar (klein. Voordat de kunstenares uit Re- nesse met een pop aan de slag gaat, begint ze eerst, in tegen stelling tot de Vlaardingse kun stenares, met het maken van een verhaal. „Dat doe ik overal. Zelfs als ik de honden ga uitla ten. Elk poppetje heeft als het ware een geschiedenis achter de rug en dat moeten ze ook uit- Istralen”. Zo krijgt haar verhaal een vorm van dash of klei, want dat is waar ze over het algemeen haar werken mee maakt. ZIERIKZEE ting Taptoe heeft bekend gemaakt, dat de taptoe 1988 gehou den wordt op vrijdag 1 ju li. Het taptoe-terrein wordt weer wat groter om ook de grotere korpsen de ruimte te bieden. Het Ha venplein wordt traditie getrouw omzoomd met tribunes. Het werk van Tanneke van der Heul mag dan als poppenwerk worden omschreven, toch is dat voor haar niet de juiste om schrijving. „Voor mij zijn het meer fantasiefiguren vanuit een droomwereld gezien. Vanuit die wereld werk ik met droomwe- zens, die als het ware bewegen”, verklaart de Vlaardingse pop penmaakster. Zij is langzaam naar dit werk toegegroeid. Daar om noemt ze het ook een uitge groeide hobby. Mogelijk dat het ontstaan van dit vrachtschip terug te voeren is naar de 9e en 10e eeuw toen elk Fries district (cogge genoemd) verplicht was om een schip met bemanning te leveren in de strijd tegen de Noormannen die de kusten van de Lage Landen be laagden. Mogelijk dat zich uit deze Friese schepen geleidelijk aan een zeewaardige variant, de kogge, heeft ontwikkeld. Dankzij deze opgravingen van enkele redelijk complete scheepswrakken zijn de deskun digen erin geslaagd om de bouw van dit „dikbuikige schip” te re construeren, al blijven er om trent de Middeleeuwse scheeps werf waar met name de wat grotere schepen werden ge bouwd nog vragen onbeant woord. Wat die bouw betreft springt de volgorde het meest in 't oog, de Middeleeuwse scheeps bouwer werkte namelijk van buiten naar binnen. Eerst fabri ceerde hij de huid om uiteinde lijk met het inwendige van het Een kijkje in het inwendige van ae kogge, het vrachtschip waar mee onze Middeleeuwse voorvaderen zich op de Noord- en Oostzee begaven.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 7