I I 4 ir w Expositie Brouwershaven en de zeevaart in de 19e eeuw geopend r MQpG iA&r De Schouwse Schaal 19 1 Zomer begint op 21 juni 05.57 uur Avondvier daagse weer van start In museum De Vergulde Garnaal tot eind september t Neergang Concert J 3 juni BROUWERSHAVEN - „Er waren 25 logementen en veel huizen van ple zier. Er werd gedronken en er werd geknokt”. De voorzitter van de stich ting culturele commissie De Roode Lelie R. van de Luitgaren schilderde een kleurrijk beeld van het leven in Brouwershaven in de negentiende eeuw. Hij had het over de bloeiperiode toen Brouwershaven een belang rijke doorvoerhaven was voor zeeschepen die naar Rotterdam voeren. Het graven van de Nieuwe Waterweg maakte daar voorgoed een einde aan. Maar in het Brouwse museum De Vergulde Garnaal is tot eind september een tentoonstelling die een levendig beeld schildert van die tijd. 111 juni <88» S uur later dan tea .z^w aangesloten bij De Sehouwse Schaal (foto: Joop van Houdt). Zierikzee 4 juni 5 juni 6 juni 7 juni 8 juni 9 juni 10 juni 11 juni 12 juni 4.47 5.29 6.17 7.18 8.24 9.40 10.46 11.45 0.15 1.09 17.22 18.07 19.05 20.08 21.04 22.16 23.26 12.45 13.35 18.45 19.30 20.15 21.10 22.05 23.15 12.55 13.45 13.15 14.15 15.10 g 'ijk toe geïnspireerd doordat 1988 in Nederland het nationale mu- seumjaar is. Vanwege het roem rijke verleden van Brouwersha ven als havenplaats kozen zij voor het thema Nederland Wa terland. De titel van de tentoon stelling is Brouwershaven en de zeevaart in de 19e eeuw. „Het is niet niks om een dergelijke ex- I De zon staat op de eenen twintigste loodrecht bo ven de Kreeftskeerkring op 23,5 graad noorder breedte. Op het noordelijk halfrond, dus ook in Ne derland, is de zon dan het grootste aantal uren per dag boven de horizon. De nachten zijn kort. Astro nomisch gezien blijft het de hele nacht schemeren. Het wordt niet meer echt donker. Sterrenkundigen spreken wel van ’grijze nachten’. De zwakkere sterren zijn dan niet meer te zien. Maar de meeste planeten zijn helder ge noeg om ze nog te kunnen waarnemen. Met het openen van de exposi tie Brouwershaven en de zee vaart in de 19e eeuw is ook de winterperiode afgelopen waarin het museum De Vergulde Gar naal gesloten was. De bezoekers kunnen in het gebouw ook weer de permanente expositie over de geschiedenis van Brouwersha ven zien en informatie inwinnen bij het VVV-kantoor dat ook in het museum is gevestigd. De dag tot en met zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Hoogwater 4.57 5.39 6.27 7.28 8.34 9.50 10.56 11.55 0.25 1.19 Hoogwater 17.12 17.57 18.55 19.58 20.54 22.06 23.16 1 Tijden hoogwater te Bruinisse: ±100 minuten later dan Renesse. 'Bij open Stormvloedkering) Tijden hoogwater te Westen schouwen: ±10 minuten vroeger dan Renesse. Üagwater ongenoemde tijden. Hoogwater 6.30 7.15 8.05 8.55 9.55 11.00 12.10 0.25 1.25 2.30 De reden van dat eerste was dat de zeelui soms in Batavia een vrouw vonden die zij mee naar huis namen. Zo wordt op de ex positie verslag gedaan van de ge boorte van een kind op het schip de Kosmopoliet ter hoogte van de Azoren. Zij kreeg de toepasse lijke namen Carolina Albertina Azora Cosmopolita. De expositie geeft ook een beeld van de neergang van de bloeiperiode en de plannen die vooraf gingen aan het graven 'van de Nieuwe Waterweg die in 1872 werd geopend. Behalve vele wandpanelen met informatie □ver ‘dit alles vindt men op de ex positie modellen en attributen van de schepen uit die tijd. De museumcommissie kreeg een groot gedeelte van het materiaal voor de tentoonstelling in bruik leen van het maritiem museum in Rotterdam, het museum Via- nen bij Ouwerkerk, uit het gemeente-archief van Brouwers haven en van particulieren. Men was vier maanden bezig met de voorbereidingen. positie op touw te zetten voor een kleine vereniging. Ik ben er trots op dat een klein museum als het onze een bijdrage kan le veren aan het nationale mu- seumjaar”, aldus de burgemees ter. De expositie werd geopend met het doorknippen van een lint door burgemeester C. Slabbe- koorn. Hij prees de museumcom missie van de Roode Lelie be staande uit Helène Renders, Corrie van Vulpen, Cor den Ou de en Maatje Jansen-Glas die de tentoonstelling organiseerden en inrichtten. Zij werden daar- ZIERIKZEE - Onder het motto Traint U al voor de Zierikzeese avondvier daagse, heeft het behan delende comité de officië le datum voor de Zierik zeese avondvierdaagse vastgesteld. Maandag 13, dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 juni zijn de vastgestelde dagen. De avondwandeling wordt dit jaar voor de 43e keer gehouden. Iedereen kan zich vanaf heden weer op geven. Het is aan de Zie rikzeese burgemeester mr. J. J. P. M. Asselbergs om de deelnemers de laat ste dag even toe te spre ken op het Havenplein. Burgemeester Slabbekoorn voor hij het lint doorknipte om de ten toonstelling Brouwershaven en de zeevaart in de 19e eeuw te ope nen. SCHOUWEN-DUIVELAND - Uit de contactgroep van Horecaf is in samenwerkingsverband De Schouwse Schaal opgericht. Zoals de naam al doet vermoeden bestaat het uit een aantal Schouwen- Duivelandse restaurateurs en hoteliers. Dat zijn Auberge La Butte (Ouwerkerk), Auberge Maritime (Zierikzee), restaurant de Waag (Serooskerke), restaurant de Koperen Ketel (Zierikzee), restau rant en hotel Mondragon (Zierikzee), Hostellerie Schuddebeurs, Apollohotel (Renesse), hotel de Zeeuwse Stromen (Renesse). De be langrijkste doelstelling is het optimaliseren van service en kwali teit naar de gast toe. Daarnaast worden ook praktische zaken, die economisch voordeel bieden, aangepakt, zoals public-relation en personeelsuitwisseling. Zo is er een visitekaartje ontworpen waar alle openingstijden van de aangesloten restaurants en hotels op genoemd staan. Via de provinciale VVV is een Schouws Culinair Weekarrangement ontwikkeld, waarin de gast gedurende die week elke avond in een ander restaurant kan dineren. Tesamen is het een nieuwe ontwikkeling in de Nederlandse arrangementswe- reld. Op de foto staat een aantal koks van enkele bedrijven die 1 Op de expositie ook de gevolgen die dat had voor Brouwersha ven. Het betonnen van het Brou- wershavense gat en de onder steunende diensten voor het scheepvaartverkeer die in Brou wershaven werden gestatio neerd. Zo kwam er een Rijks- loodsdienst, een douanepost, een arts voor quarantainemaat- regelen, scheepsagenten voor de afhandeling van scheepszaken, een agent van de Nederlandse handelsmaatschappij, consula ten, sleepdiensten, havenar beid, een telegraafverbinding en reddingsdiensten. Op de ex positie wordt hiervan niet al leen een globaal overzicht gege ven. Juist de details tekenen de sfeer uit die tijd. Zo vindt men er bijvoorbeeld een landkaart die een dagboek vormt van een 122 dagen durende zeereis van Brouwershaven naar Batavia. In kleine letters staan van elke dag de weersomstandigheden en de koers genoteerd. Maar ook de bijzondere gebeurtenissen aan boord. Zoals het opvoeren van toneelstukken en de geboorte- en sterfgevallen. I V? ZIERIKZEE - Ook al be- gint de weerkundige zo- nier, ongeacht de aard van het weer, per definitie een drietal weken eerder, na melijk woensdag 1 juni, de sterrenkundige zomer start op dinsdag 21 juni. Dan is de zomerzonnewen- de een feit: het middel punt van de zonneschijf bereikt om 05.57 uur zijn meest noordelijke punt aan de hemel. I Renesse a3 juni f 4 juni 5 juni f juni I juni 8 juni 9 juni 110 juni 12 juni 'Kop Goeree 3 juni 4 juni 5 juni 6 juni 7 juni 8 juni 9 juni 10 juni II juni 12 juni |De openingsplechtigheid werd lomlijst door een concert door de ‘brassband van de Brouwse mu- jziekvereniging Apollo onder lei ding van J. Knuist. En daarna Jkonden de belangstellenden als [eerste een kijkje nemen bij de [expositie. Zij kregen daarbij een beeld van de omstandigheden die aanleiding werden voor de Brouwse periode van welvaart, openingstijden zijn van maan- Het verzandden van de overige [traditionele waterwegen naar [Rotterdam, de industrialisatie [van het Ruhrgebied en de toena me van de vaart op Nederlands- Indië.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 3