Golfbaan Grevelingenhout „Ik denk dat dit project op heel Zeeland zijn uitstraling heeft” f£ I h- fl k tv* I wn L T® v tö V '4' W i. ri Recreatiedorp Port Zélande in zijn geheel gekocht door léndorado A L Lv* - Ll t V 7 i 4 4'^ Verhuur Woningen Zwemparadijs Onderzoek Projectontwikkelaar René Col- tof. Met de voorbereiding voor de bouw van Port Zélande is onlangs begonnen. Coltof en de zijnen, architect Zeelenberg en Macobouw BV uit Amsterdam, hebben in een eer der stadium van de plannen ove rigens ook contact gehad met Centre Parcs dat in eerste in stantie ook wel brood zag in het recreatieproject. Uiteindelijk is het echter toch Vendorado ge worden die de knoop doorhakte en zich in 1990 eigenaar/exploi- tant van Port Zélande mag noe men. aan Vendorado”. Coltof geeft wel aan dat het project is opgezet met de bedoeling om een zo breed mogelijk publiek te ple zieren. De woningen zijn luxueus uitge voerd. Stuk voor stuk beschik ken de huizen over ruime terras sen en patio’s. In de meest luxueuze huizen zoals bijvoor beeld het type Nice is een open haard standaard. Evenals een ei gen sauna. Hetgeen het vermoe den rechtvaardigt dat de huur van een woning van dit type niet echt goedkoop zal zijn. Pi *1 v K' 3 Coltof maakt niet de indruk een man te zijn die zomaar in een roekeloos avontuur stapt. Hij kan inmiddels bogen op een be hoorlijke ervaring met soortge lijke projecten. „Maar dit is voor mij het grootste project dat ik tot nu toe heb ontwikkeld”. Bij de voorbereiding van de plannen is men niet over een nacht ijs ge gaan. „Er is marktonderzoek ge daan en de ervaring die we heb ben uit vorige projecten heeft ook meegewogen in het besluit om met dit plan te beginnen. In 1986 zijn er een paar duizend fol ders verspreid en daar is al een heel goede respons op gekomen”. erg veel buitenlanders zal trek ken. Vendorado rekent met een gemiddelde bezettingsgraad per jaar van de huizen (700) van ne gentig procent. En Port Zélande wordt een vakantiedorp dat 365 dagen per jaar open is”. In totaal worden er in Port Zé lande 700 woningen gebouwd. In verschillende types en op ver schillende locaties. Architect Matthijs Zeelenberg uit Oud- dorp ontwierp vijf verschillende woningtypen die alle een Franse naam hebben meegekregen: Ni- BRUINISSE - Als alles meezit kan de eerste fase van de golfbaan Grevelingenhout bij Bruinisse in het najaar van 1989 geopend worden. Men beschikt nu al over een oefenaccommodatie, een driving range met overdekte en verlichte afslagpunten, putting green, pitching green, oefenbunker en derge lijke. Er worden lessen gegeven onder leiding van een golfprofessional. De golfbaan in aanleg ligt aan de Oudendijk bij de gemeente Bruinisse, westelijk van de weg Rotterdam-Vlissingen. De Greve- lingendam en de Philipsdam, die de verbindingen vormen met Zuid-Holland en Noord-Brabant lig gen vlakbij. Golf is een sport die onverbrekelijk verbonden is met de natuur”, aldus de informatie folder over de nieuwe golfbaan. ,,Waar bos en water elkaar ontmoeten zijn dus deze omstandigheden om deze schitterende sport te beoefenen nagenoeg ideaal te noemen”. In de plannen voor de golfbaan zijn ook woningen gepland. Volgens de folder gebeurt het in Nederland voor de eerste keer dat vil la’s worden geïntegreerd met een golfterrein. ,,Op ruime kavels kunnen liefhebbers van de natuur en de beslotenheid van de golfcourse hun eigen home’s realiseren aan de fairway”. Overigens wordt in de folder benadrukt dat Grevelingenhout een verenigingsbaan in de ware zin van het woord wordt. ,,Het besloten verenigingskarakter draagt in belangrijke mate bij tot een sterke binding tus sen de leden en hun baan. Het besloten karakter van de vereniging voorkomt tenslotte het ’overbe volkt’ raken van de banen, hetgeen voor de leden van Grevelingenhout ongetwijfeld een geruststel lende gedachte zal zijn”. Het ontwerp voor de baan, te zien op bovenstaand kaartje, is van de hand van mr. Donald Harradine. Volgens de folder een van de meest ervaren golfcourse-architecten en voorstander van de klassieke golfcourse-ontwerpen. Voor de stedebouwkundige en landschappelij ke opzet tekent het bureau RBOI uit Middelburg. In totaal moeten hier 700 wonin gen komen te staan. Coltof: „Als alle huizen bezet zijn zullen er gemiddeld zo’n 3500 mensen in Port Zélande vertoeven. Port Zé lande is niet alleen gericht op verblijfsrecreatie, maar ook op dagrecreatie. En dat zal ook mensen trekken die bijvoor beeld in de Kop van Schouwen verblijven”. Met die opmerking doelt Coltof op het feit dat er al jaren door de gemeentelijke bestuurderen geroepen wordt om slecht-weer voorzieningen. Allerlei plannen worden geop perd en na ampele overwegingen weer verworpen. In de meeste gevallen loopt het stuk op finan ciële problemen. In het geval van Port Zélande worden kosten noch moeite gespaard. Verder mogelijkheden voor ta feltennis, badminton en racket- bal. Voor wat betreft het buiten- gebeuren is de waslijst nog veel groter. Midgetgolf, kunststof tennisbanen, fietsverhuur en ui teraard een breed scala aan mo gelijkheden voor watersport in wat voor vorm dan ook. Coltof: „Ik verwacht dat Port Zélande naast mensen uit Nederland ook Het woningtype Antibes is wat bescheidener van opzet hoewel ook hier bijvoorbeeld een ligbad standaard is. Evenals overigens in het type Avignon. Het wo ningtype Camarque is van het geschakelde type en hier is het de ligging die het huis bijzonder maakt. „Ze staan eigenlijk zo’n beetje op het strand. En dat is iets dat je ook praktisch nergens anders ziet”, aldus Coltof. Port Zélande wordt gebouwd naar het voorbeeld van een typisch medi terraans stadje. „We willen de mensen echt een goed vakan tiegevoel geven”, aldus Coltof. lande. Alles is bij de hand. Tot een medisch centrum toe. Waar bij het feit vermelding verdient dat overal de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in het oog gehouden is. KABBELAARSBANK - „Ik ben er zeker van dat dit project een enorme uitstraling zal hebben op Schouwen-Duiveland. Het wordt één van de grootste trekpleisters van Zeeland”. Aan het woord is projectontwikkelaar R. Coltof en hij heeft het over Port Zélande. Een recreatiedorp dat gaat verrij zen op het honderd hectare grote schiereiland Kabbelaarsbank. Volgens Coltof een project waar niet alleen Schouwen-Duiveland en Goereee-Overflakkee wel bij zullen varen. „Ik denk dat dit project goed is voor heel Zeeland”. Onlangs werd bekend dat de Vendex-dochter Vendorado het complete project heeft gekocht. Volgens Coltof gaat het hier om een investering van ongeveer 150 miljoen gul den. Coltof stelt met grote stelligheid dat het ambitieuze project in mei 1990 klaar is. Sleutelklaar. Met alles erop en eraan. - Wie de brochure doorneemt komt al snel tot de conclusie dat Port Zélande voorzieningen krijgt waar menig gemeentelijk bestuurder voor zou tekenen. Men hoeft voor dagelijkse bood schappen niet ver als men zijn intrek heeft genomen in Port Zé- Coltof heeft er alle vertrouwen in dat het (hoge) bezettingsper centage dat Vendorado opgeeft ook daadwerkelijk gehaald zal worden. „Want het is echt een uniek project. Een dergelijk project op een dergelijke plaats, dat vind je nergens in Neder land”. Coltof stelt dat de verkoop van het project aan Vendorado voor de opzet en de. verdere invulling van het recreatieplan op één ding na geen enkel verschil op zal leveren. „De opzet blijft exact hetzelfde. Het enige ver schil is dat Vendorado geen hui zen in Port Zélande gaat verko pen, maar uitsluitend gaat verhuren”. Op de vraag wat de huren dan tvel zullen gaan be dragen moet Coltof het ant woord schuldig blijven. „Dat is Naast Port Zélande werkt Coltof nog aan een ander project in de regio. In Brouwershaven is hij bezig met een project dat de bouw van in totaal 650 recreatie woningen betreft: Zomerdorp Den Osse. Tweehonderd huizen zijn daar reeds in aanbouw. Col tof: „Ik beschouw Port Zélande echt als het sluitstuk. Ik denk dat het onverantwoord is om hier nog meer bungalowparken of vakantiedorpen te realiseren”. Centraal uitgangspunt in de op zet van Port Zélande is waterre- creatie. En dat ligt ook voor de hand. Aan de ene kant de Noord zee en aan de andere kant 14.000 hectare Grevelingenmeer. Met daarbij in het achterhoofd de we tenschap dat de Brouwersdam nu al is uitgegroeid tot een van de meest populaire plaatsen waar de surfsport beoefend wordt. Maar zoals reeds gemeld wordt in Port Zélande ook de no dige aandacht geschonken aan de dagen dat de weergoden de re creant minder gunstig gezind zijn en dwingen tot het zoeken, van overdekt vertier. Voor hen' komt er onder andere een tro pisch zwemparadijs. ce, Cannes, Antibes, Avignon en Camarque. „Bij de uitwerking is uitgegaan van een hoge leefbaar- heidsnorm die functioneel en te gelijkertijd comfortabel moet zijn”, aldus de brochure. In de fraai uitgevoerde folder over het toekomstige recreatie dorp staat een hele waslijst van diensten en faciliteiten. Een greep uit de mogelijkheden: ac tiviteitenhal, kinderspeelhuis, educatief centrum, een tennis hal met drie gravelbanen, squash-banen en een saunacen- trum. *3 4

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 23