Excursies over de slikken Melissant Veel tijdelijke broedgebieden weg door afronding Deltawerken Beeldje moet herinnering aan vlas- industrie levend houden Oplossing van de puzzel Z A Meeuwen Reigers zomerse izoe n Koekoek Boerenzwaluw Roofvogels Uitleg t e i- MELIS SANT - VVV Overflakkee heeft Staatsbosbeheer in de persoon van de be heerder H. de Kok bereid gevonden tochten over de slikken van Melissant te organise ren. Deze wandelingen worden bij wijze van proef gedurende het zomerseizoen gehou den. Deze zijn bedoeld voor zowel de toe risten als de inwoners van Goeree-Overflak- kee. ZIERIKZEE - Voor het eerst sinds jaren zijn op Schouwen-Duiveland weer broedgevallen van steenuil en kemphaan geconstateerd. Dat blijkt uit het broed vogeloverzicht van de vogel werkgroep van de Natuur- en Vogel wacht. Naast positieve geluiden ook negatieve berichten. Zo wordt in een artikel in Sterna gesteld dat door het afronden van de Deltawerken veel tijdelijke broedgebieden verloren gaan. „Bescherming van de broedbio toop van kritische soorten als bontbek- en strandplevier wordt daardoor in de komende jaren extra belangrijk”. Overzicht broedvogels 1987 toont terugkeer kemphaan en steenuil Goeree-Overflakkee Schouwen-Duiveland Bij wijze van proef tijdens het xw r ijysjPv 1 1 i s Volgens tellingen van de Natuur- en Vogelwacht broedden in 1987 7000-8000 paar zilvermeeuwen en 2000-3000 paar mantelmeeuwen. „Dit is het eerste broedgeval van de soort op het eiland in de jaren ’80, en een bewijs des te meer dat de waarde van de Karrevelden bij Zierikzee niet onderschat moet worden”. In het kader van de relatienota zijn overigens be heersovereenkomsten afgesloten ter bescherming van de Karre velden. Het aantal broedende visdieven is ten opzichte van vorig jaar licht in aantal achteruit gegaan. Volgens Sterna is met name het slechte weer er oorzaak van ge weest dat veel pullen (jonge vo gels) doodgingen. n t e .*"Tssa g s- 't j r Voor wat betreft de boerenzwa luw bestaat de indruk dat deze soort in aantal afneemt. Mis schien door gebrek aan goede nestplaatsen. Verder geldt voor de zangvogels dat deze groep zich, na een paar strenge win ters, weer aan het herstellen is. Vooral in de polder gaan de aan tallen weer naar boven. Het aan tal nachtegalen in de duinen is toegenomen terwijl de tapuit langzaam in aantal achteruit lijkt te gaan. Vermeldenswaard is tenslotte dat voor het eerst na 1953 een territorium van de boomkruiper werd vastgesteld en wel bij Heesterlust in Schud- debeurs. „Het vreemde is echter dat er van een achteruitgang van het aantal broedgevallen van berg eenden in de polder geen sprake is”, aldus Sterna. Hetzelfde I geldt overigens ook voor de slobeend. t zeer waarschijnlijk bij de huidige populatie van zes futen zal blijven. „Een echt goe de broedbiotoop ontbreekt nu eenmaal”. RIJSOORD - Onlangs is in de gemeente Rijsoord een beeldje onthuld van een vlas drogend jongetje. Het beeld moet de her innering levend houden aan de vlasindustrie, maar ook aan de kinderarbeid die in de vlasin dustrie lange tijd voorkwam. Bijbeltekst en dierenarts HORIZONTAAL: 1. buffel; 6. banket; 11. eis; 12. lel; 14. uur; 15. spil; 17. repel; 19. nipa; 21. mati nee; 22. voetbal; 23. el; 24. euvel; 26. d.i.; 27. lak; 29. wijn; 30. bul; 32. basis; 36. bon; 37. postuur; 38. bed; 39. lepel; 41. negen; 44. tor; 45. oer; 47. tel; 49. St.; 51. innen; 53. L.K.; 54. bobslee; 56. Genesis; 58. erop; 59. pegel; 61. list; 62. nap; 64. rol; 65. pijn; 66. Russin; 67. dokter. VERTICAAL: 1. besmet; 2. feit; 3. filiaal; 4. es; 5. iep; 7. au; 8. nuntius; 9. krib; 10. tralie; 12. leeuw; 13. leven; 16. pal; 17. ree; 18. lol; 20. pad; 25. vijftien; 27. lunet; 28. kaper; 30. baret; 31. li bel; 32. mol; 33. tol; 34. bun; 35. sen; 40. poespas; 42. gemelijk; 43. ijsbeer; 45. oneer; 46. regel; 48. ekster; 50. tor; 51. eip; 52. nel; 53. lis; 55. bons; 57. sint; 57. sint; 60. gom; 63. pi; 65. Po. Samen met Dreischor kan de ge meente Rijsoord op de Zuid-Hol- landse eilanden bogen op een vlasindustrie die er zijn mocht. Evenals in Dreischor ging in Rijsoord deze belangrijke be drijfstak verloren door het dum pen van Russisch vlas op de markt. Volgens Sterna heeft de grote aan dat het toename van de fuut in Neder land ook voor Schouwen-Duive- land gevolgen gehad. „Zowel in duin als in polder broedt de soort nu in plassen en kreekres- ten”. Stema tekent er meteen bij Opvallend is, volgens Sterna, dat van de achteruitgang van de koekoek in grote delen van West- Europa op Schouwen-Duiveland nu nog niets te merken is. „Mis schien een kwestie van voldoen de groot voedselaanbod”, aldus Stema. Broedgevallen van de steenuil werden in 1986 niet ge constateerd. In 1987 werd mel ding gemaakt van een broeden de steenuil in het Terrein De Jonge in de duinen. Als meest opvallende broedge val onder de steltlopers wordt de kemphaan genoemd. Een broedgeval van deze soort is ont dekt in de Karrevelden achter Suzanne’s inlaag. Met de blauwe reiger gaat het prima op Schouwen-Duiveland. In Schuddebeurs heeft de vogel zich behalve op landgoed Hees terlust ook in de buitenplaats Mon Plaisir gevestigd. Voor wat betreft de bergeenden is er spra ke van een afname van het aan tal broedgevallen. Volgens Ster na speelt zeker het feit mee dat in de afgelopen winters veel vorstslachtoffers onder de ber geenden zijn gevallen. Uit de tellingen van de Natuur- en Vogelwacht is verder geble ken dat er in de meeuwenduinen tussen de zevenduizend en acht duizend zilvermeeuwen broe den. Het aantal broedende man telmeeuwen bedraagt volgens de tellingen tussen de tweeduizend en drieduizend paar. „Een dui delijke vooruitgang is er voor het eerst sinds lange tijd ook weer bij de kokmeeuw, zij het al leen in de inlaag bij Ouwerkerk. Met de dwergstems op Neeltje Jans gaat het niet goed. „Op het sternenstrandje bij het Topshuis lijkt een vloek te rusten. Al snel na de vestiging van enige tiental len dwergstems gingen de broedpogingen weer de mist in. Gelukkig werd door 13-15 paar nog succesvol gebroed op een an dere plaats op het eiland. Verder wordt er melding ge maakt van gebiedsuitbreiding door de krakeend en stelt men dat ook de tafeleend tot de vaste broedvogels van Schouwen-Dui veland is gaan behoren. „Bij de andere eendensoorten is er over het algemeen sprake van een sta biele situatie”. Voor wat betreft de roofvogels zijn op Schouwen-Duiveland al leen broedgevallen geconsta teerd van bruine kiekendief en torenvalk. Verder heeft men de indruk dat de achteruitgang van de patrijs aan het stagneren is. „In veel gebieden wordt de pa trijs als broedvogel opgegeven”. Voorlopig worden de excur- over het afgesloten gedeelte, sies één keer per week gehou- waar de fjordenpaarden en den en wel op donderdag van Heckrunderen met hun veu- 09.30 tot ongeveer 11.30 uur. lens lopen. Daarnaast zijn er Het vertrek is vanaf de boer- op de slikken ook veel vogels, derij van De Kok, Bouwdijk hazen en konijnen te zien, 11 in Melissant. De eerste evenals bijzondere planten, wandeling is donderdag 16 ju ni. De deelnemers worden Liefhebbers kunnen zich aan vervoerd op een overdekte melden voor een tocht over de aanhanger achter een trek- slikken bij de VVV’s in Oud- ker. dorp, Middelharnis en Her- kingen. Omdat het aantal plaatsen per rit beperkt is, moet er van te voren wel gere serveerd worden. De prijs De Kok geeft vooraf en tij- van de rondrit staat nog niet dens de rit uitvoerig deskun- definitief vast. Wel zal het on- dige uitleg bij wat er te zien der de 10,- per persoon blij- is. De tocht gaat grotendeels ven. Ford - Witvliet, Middelharnis, tel. 01870-2644. BMW - Autobedrijf A. J. van Rumpt, Stad a/h Haringvliet, tel. 01871-1553. V.A.G. - J. van Geest, Stellen dam, tel. 01879-1593. Opel, Isuzu - Knöps bv, Middel- harnis, tel. 01870-2222. Mazda - Garagebedrijf J. J. Blaak bv, Den Bommel, tel. 01871-1317. Mazda - Automobielbedrijf Jac. de Gast, Dirksland, tel. 01877-1122. Fiat - Autobedrijf Schlink, Oud- dorp, telef. 01878-1295. Honda - Autobedrijf Schlink, Middelharnis, telef. 01870-2555. Mercedes, Toyota - Garage v. d. Velde, Sommelsdijk, tel. 01870- 4466. Mitsubishi - Automobielbedrijf Gebr. v. Splunter, Middelhar nis, tel. 01870-2537. Suzuki, Alfa Romeo - Nijsse bv, Oude Tonge, tel. 01874-1235. Austin Rover - Visbeen bv, Acht huizen, tel. 01873-1491. Peugeot, Talbot - J. A. Visser, Middelharnis, tel. 01870-3094. Volvo Karels Autoservice, Nieuwe Tonge, tel. 01875-2222. Citroen - Hesselink, Dirksland, tel. 01877-1357. Opel, Isuzu, - Akkerdaas B.V., Noordgouwe, telef. (01112) 1347. Renault - Fa. Braai, Zierikzee, telef. (01110) 12529. Peugeot, Talbot - Garage „De Nobelpoort”, Zierikzee, telef. (01110) 14453. Mercedes, pers, wagens en lichte bedrijfswagens, Honda, Daf trucks - Autobedrijf Gilijamse B.V., Renesse, telef. (01116) 1370. Ford - Garage Glerum B.V., Zie rikzee, telef. (01110) 12281. Land/Range Rover-Rover-Suzu- ki, - Fa. Ista, Oosterland, telef. (01114) 1495. Mazda, Alfa Romeo Fa. Lege- maate, Zierikzee, telef. (01110) 12686. Volvo - Fa. Noordhoek, Burgh, telef. (01115) 1458. B.M.W. - Fa. Remeeus, Ouwer kerk, telef. (01114) 1473. V.W., Audi - Slager B.V., Brou wershaven, telef. (01119) 1344. Saab/Mitsubishi - Autobedrijf A. L.G., Calandweg, Zierikzee, telef. (OHIO) 1,4457. Citroen - Garage Louis Goed- bloed, Zierikzee, telef. (01110) 14951. Nissan - Fa. M. van Dijke. Nieu werkerk, telef. (01114) 1364. Fiat, Lancia Fa. J. van der Wekken, Zierikzee, telef. (01110) 12212. Toyota - Garage Dijkman, Zuid straat 10, Haamstede, telefoon (01115) 1446 en 1533. Daihatsu. Skoda - Zuidgeest B. V., Bruinisse, telef. (01113) 1759. Lada - Garage Gebr. Bal, Brui nisse, telef. (01113) 1456. Bandenservice Rinus Roon - Groeneweegje 27A, Zierikzee, telef. (01110) 17040 en 13159 Suzuki, Daihatsu - Irene, Brui nisse, telef. (01113) 1292/2409. Toyota - Mol, Nieuwerkerk, te lef. (01114) 2624/1367. Citroen Wandel, Nieuwerkerk, telef. (01114) 1487. U - f -

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 21