Meer kleine, gezellige markten deze zomer in Brouwershaven Nieuw havengebouw in haventje Den Osse is officieel geopend Topshuis op Neeltje Jans in top 10 architecten Avondvier daagse in Oude Tonge Overdekt zwembad Ginsterveld in gebruik ‘^*1 Kosten 500.000 gulden Op I en 22 juli en 5 en 12 augustus Wx kW Kindermarkten BROUWERSHAVEN - Rust en ruimte. Dat zijn de twee elementen die Brouwershaven volgens de plaatselijke VVV de toerist al in ruime mate te bieden heeft. In samenwerking met de plaat selijke Middenstandsvereniging wil men daar het zomerseizoen een nieuw element aan toevoe gen door het organiseren van een viertal kleine toeristenmarkten in het centrum van de smalstad. De markten worden gehouden op 1 en 22 juli en 5 en 12 augustus. DEN OSSE - Met het loeien van een scheepstoeter, die voor die gelegen heid op het dak was gemonteerd, is het nieuwe havengebouw in de jacht haven Den Osse nabij Brouwershaven officieel geopend. Het gebouw is ei gendom van de Watersportvereniging Den Osse. Zij investeerde een half miljoen gulden in het havengebouw dat behalve de vertrekken van haven meester H. van Os ook toilet- en doucheruimtes en een kantine voor de ge bruikers van de haven omvat. „WW 0s7 -'?■ 5. -W Om de discussie over moderne architectuur in Zeeland te stimu leren vroeg de sectie wooncul- tuur van de Zeeuwse Culturele Raad de architecten om aan te geven welke gebouwen (die in de bovenstaande periode werden gemaakt) zij het mooiste vinden. Het Topshuis bleek zich daarbij in de top 10 te bevinden. Bloemkool is een zeer gezonde groente. Gooi het kooknat niet weg. maar maak er bloemkool soep van. De gemeente Brouwershaven werd bij de openingsplechtig heid Verder vertegenwoordigd door gemeentesecretaris C. M. Padmos en hoofd dienst gemeen tewerken J. Beek. Verder werd de opening bijgewoond door ve le leden van de watersportver eniging en de aannemers die het gebouw in vier maanden neer zetten in het haventje van Den Osse. Op zaterdag 27 augustus is er een zogeheten kinderdag waarbij de knutselclub en de scholen geza menlijk activiteiten Voor de kin deren organiseren. De starttijd is tussen 18.30 en 19.00 uur. De deelnemer hoeft niet alleen individueel mee te doen, maar mag ook in groeps verband mee lopen. Een team mag minimaal bestaan uit tien personen en maximaal uit ne gentig. Geïnteresseerden kun nen zich vanaf donderdag 2 juni in d’ Ouwe School in Oude Tonge bpgeven. NEELTJE JANS Het ir J. W. Topshuis op Neeltje Jans is een van de tien mooiste gebouwen die in de periode van 1971-1987 in Zeeland werden gerealiseerd. Dat vinden de architecten uit Zeeland. Burgemeester C. Slabbekoorn tekende voor de officiële opening van het nieuwe havenkantoor in Den Osse. Citroenen geven meer sap wan neer ze voor het uit knijpen goed verwarmd zijn. Volgens de VW en de Brouwse Middenstandsvereniging is het van belang om deze activiteiten zo op te zetten dat ze passen bij een kleine plaats als Brouwers haven, maar ook in het totale voorzieningenpakket voor toe risten op Schouwen-Duiveland. Een van de gevolgen daarvan is dat de markten zijn gepland op vrijdag. „Daarmee wordt voor komen dat ze samenvallen met andere evenementen op Schou wen-Duiveland”. Met het organiseren van de klei ne markten wordt de samenwer king van de plaatselijke VVV en de Middenstandsvereniging ver sterkt. Tot nu toe kreeg die sa menwerking vooral vorm via het organiseren van de Brouwse Dag. Een jaarlijks terugkerende braderie die landelijke bekend- Die kinderen komen ook aan bod tijdens de drie kindermark ten op 16 juli, 13 augustus en 27 augustus waarbij de jeugd over tollig speelgoed te koop kan aan bieden. Het programma omvat vijf keer een koor- of orgelcon cert in de Grote Kerk (op 2 juli, 12 juli, 26 juli, 9 augustus en 23 augustus), een stuntshow op 3 augustus en het tafeltennistoer- nooi voor recreanten dat dit jaar op zaterdag 27 juli wordt gehou den in de botenloodsen van de gebroeders Van Ast. In Dreischor wordt op zaterdag 6 augustus weer ’t Oude Vlas dorp gehouden. Een evenement dat in het teken staat van de teelt en bewerking van vlas. Op zaterdag 27 augustus wordt een gondelvaart gehouden vanuit de Jachthaven te Brouwershaven en op zaterdag 3 september is in de Grote Kerk een dia-avond met muziek en toelichting over het thema impressionisme. Ver der vermeldt de evenementen- lijst een groot aantal zeilwed strijden op het Grevelingen- meer. heid kreeg vanwege de muziek play-in die eraan verbonden is. Dit jaar wordt de Brouwse Dag gehouden op 9 juli. OUDE TONGE - De Stichting Sociaal Cultureel Vormings werk Oostflakkee, afdeling Ou de Tonge, houdt dinsdag 14, tot en met vrijdag 17 juni haar avondvierdaagse. Iedere deelne mer kan een keuze maken uit 2,5, vijf en tien kilometer. Als de deelnemer minimaal drie avon den meegelopen heeft krijgt hij of zij een aandenken mee naar huis. Aan drie architectuur-kritici uit Nederland en Vlaanderen is ge vraagd deze keuze van commen taar te voorzien. De artikelen die zij daarop vol gend schrijven begeleiden een tentoonstelling, publicatie en discussie rondom de tien mooiste gebouwen die in juli wordt verwacht. BURGH-HAAMSTEDE - De gasten van kampeercen- trum Ginsterveld b.v. te Haamstede kunnen sinds kort dagelijks zwemmen in een overdekt verwarmd zwembad. Er is een groot bad met wildwaterbaan en jet-stream en een peuter- bad, daarbij ook zonneban ken, kleedruimtes en zitjes. Bij mooi weer schuift de voor- en zijgevel open en is ook een buitenbad voor kleuters in gebruik. Een zonneweide met speel toestellen maakt het geheel compleet. Verfspatten op ramen kunnen heel gemakkelijk afgekrabt worden met een scheermesje. De leden van de Watersportver eniging Den Osse bestaan vol gens havenmeester H. van Os voor dertig procent uit Belgen, dertig procent uit Duitsers en het resterende deel van de leden komt vooral uit Noord-Brabant en de randstad. De vereniging heeft van de gemeente Brou wershaven ongeveer eenderde gedeelte van het haventje bij Den Osse in ondererfpacht ge kregen. Zij zijn daarmee ook zelf verantwoordelijk voor de aanleg van voorzieningen zoals het ha venkantoor dat werd geopend en de kosten van eventuele uitbrei ding van het aantal ligplaatsen voor boten. Momenteel zijn dat er 200. Maar uit de toespraak die burgemeester C. Slabbekoorn bij de officiële opening hield bleek dat in de toekomst een uit breiding mogelijk is tot 800 lig plaatsen. De burgemeester feliciteerde de watersportvereniging met het nieuwe gebouw. ,,U heeft veel gepresteerd om dit als water sportvereniging van de grond te krijgen en te financieren”. Hij omschreef het aan de water sportvereniging in onderpacht geven van de haven als de meest gewenste manier om de haven te exploiteren voor de gemeente. „Vooral omdat het hierdoor mo gelijk blijft om in goed overleg uitbreidingen en andere zaken te regelen”. Slabbekoorn was van mening dat door de bouw van het nieuwe gebouw het hele zicht van de nieuwe jachthaven beter is geworden. „Ik ben blij dat de bouw nog voor het zomerseizoen kon worden afgerond”. In 1986 werd met het advies bureau RBOI te Middelburg een verbeteringsplan voor de camping opgesteld vol gens de actuele richtlijnen van de Kampeerraad betref fende inrichting en beheer. De bouw van een zwembad was daarin niet voorzien. In het voorjaar 1987 werd besloten het plan te herzien en een overdekt zwembad te bouwen. De belangrijkste redenen tot dit besluit: In 1986 werd op Ginsterveld en op 15 andere campings (behorend tot de samenwer- kingsgroep Zeeland Cam pings) een gastenonderzoek gehouden door het advies bureau Markant te Poortu- gaal. Hieruit bleek onder meer dat kampeerders op Ginsterveld sterker dan op andere bedrijven een zwem bad misten. (Omdat: de af stand camping-strand groot is; de belangrijkste doel groep gezinnen met jongere kinderen is; vanwege de be- drijfsgrootte wordt een zwembad verwacht.) Ginsterveld heeft een hoog voorzieningenniveau; rela tief grote plaatsen met veel privacy; uitstekend sani tair; een goede prijs-/kwali- teitsverhouding. Dit geldt voor meerdere campings in de Westhoek. Wil men zich positief onder scheiden, dan is een ’unique selling point’ vereist. Tot heden waren dit alleen de sanitaircabines: eigen toilet en wastafel per staanplaats, nu ook het voor alle gasten toegankelijke overdekte bad wat van 1 april tot 1 ok tober elke dag open is. De samenwerking tussen VVV en Middenstandsvereniging strekt zich deze zomer verder uit tot het organiseren van vier kleine markten voor het hele ge zin. Hierbij zijn diverse attrac ties en oude ambachten ge pland. Reeds vorig jaar hield men bij wijze van proef twee maal een dergelijke feestmarkt op het marktplein van Brou wershaven. Mede door de ruime ervaring die werd opgedaan met het jaarlijks organiseren van de Brouwse Dag zien de VVV en de Middenstandsvereniging de nieuwe evenementen met ver trouwen tegemoet. s.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 20