Provinciale VVV Zeeland komt met de Delta-route Schouwen-Duiveland heeft geen 120-kilometer-wegen Apart weerbericht strandgangers Over landschappelijk aantrekkelijke wegen I JS NIEUWERKERK - De regio Schouwen-Duive land telt geen zogenaamde autosnelwegen en het is dus nergens toegestaan harder dan 100 kilome ter per uur te rijden. Een groot deel van de wegen laat zelfs geen hogere snelheid dan 80 kilometer per uur toe. Gebleken is, dat hierover nogal enige onduidelijkheid bestaat. Onduidelijkheid, die door de politie wordt bevestigd. Onduidelijkheid over tvegvak Zierikzee-Bruinisse - Kreken Drie etappes Zuid-Beveland, West Zierikzee Beschrijving 5 De Plompe toren. Nodig Een apart strandweerbericht is nodig, omdat het weer aan de kust vaak anders is dan de rest van het land. In het voorjaar en de zomer is er vaak meer zon en minder regen. Het is er wat koe leren er staat meer wind. Op een warme zomerdag kan dat weer type juist heel prettig zijn. Volgende kern in deze route is Brouwershaven en van daaruit gaat het richting Scharendijke. In de routebeschrijving wordt de automobilist gewezen op de De Muralt-muurtjes op de zee dijk. Deze strandweersverwachting is telefonisch opvraagbaar, vieren twintig uur per dag: 069-1122351. De kosten bedragen circa 50 cent per minuut. Het bericht duurt ruim twee minuten. uur. Tussen Zierikzee en Burgh- Haamstede mag zelfs slechts 80 kilometer per uur gereden wor den omdat het hier een provin ciale weg betreft. Wie met zijn of haar voertuig de regio verlaat komt al snel wegen Route twee sluit aan op route één en start dientengevolge in Burghslujs. In de routebeschrij ving wordt uiteraard niet nage laten de passant te wijzen op het vuurtorenhuisje dat op het Ha venplateau dienst doet als kan toor voor de Havenmeester. Het volgende opmerkelijke monu ment op de route is de Plompe Toren van Koudekerke. Het ministerie van landbouw en visserij /openluchtrecreatie maakte het financieel mogelijk de Deltaroute te ontwikkelen en uit te geven. Alles bij elkaar is het een 32 pagina’s tellend boek werk geworden dat verkrijgbaar is bij alle WV-kantoren, vanaf 1 mei. De totale lengte van de Del- taroute bedraagt 609 kilometer. Het volgende reisdoel in de rou te is Oosterland. Hier aangeko men wordt men langs het Gast huis geleid en via de Hoge 'Maireweg en de Langeweg wordt !de richting van Zijpe ingesla gen. Wie voor juli 1988 komt kan het Veer Anna-Jacobapolder nog lin actie zien. Wie later komt komt te laat. Dan is de laatste veerverbinding van Schouwen- Duiveland opgeheven. De verkeersgroep van de rijks politie heeft haar surveillances aan de nieuwe snelheidslimieten aangepast. Nog te vaak wordt er tussen met name Zierikzee en Bruinisse te hard gereden. De maximum snelheid op deze auto weg bedraagt 100 kilometer per men weer kiezen. Of een rond wandeling door de monumen tenstad maken, of aansluiten op etappe drie, of aansluiten op rou te vijf via de Zeelandbrug. Rou te twee is 24 kilometer lang. ben delen van het wegennet on der hun beheer. De onderlinge afstemming geschiedt in de Cen trale Politie Verkeers Commis sie; hét adviesorgaan van de po litie op verkeersgebied. Aansluitend op de strikte limiet- bepaling en de bijbehorende controle is ook de strafmaat da- Startpunt van route drie is Zie rikzee. Even buiten Zierikzee gaat het via de Gouweveerseweg naar Ouwerkerk. Langs het Die pe Gat voert deze derde etappe naar de kreken van Ouwerkerk. Een gebied dat ook weer ver schillende mogelijkheden biedt voor ontspanning. De caissons herinneren aan de watersnood ramp in 1953 en wie wil kan ook een- bezoek brengen aan het mini-scheepvaartmuseum. In het landelijke weerbericht via radio en tv is meestal onvol doende gelegenheid om op deze verschillen in te gaan. Dat geldt ook voor 003. Daarom heeft het KNMI een apart telefonisch strandweerbericht opgesteld. Voor de stranden op de Wadden eilanden, langs de Noord- en Zuid Hollandse kust en in Zee land wordt een aparte verwach ting opgenomen. De Deltaroute is niet voorzien van bewegwijzering en de route beschrijving laat hier en daar aan duidelijkheid te wensen over. Met behulp van de bijge voegde kaartjes moet het moge lijk zijn om toch de juiste weg te vinden. De auteur Henri Amol- dus verleende zijn medewerking bij het opstellen van de beschrij vingen en toelichtingen. De route gaat over de Ooster- scheldedijk verder richting Schelphoek. Een prima gelegen heid om even de benen te strek ken en de auto- of fietstocht af te wisselen met een wandeling in dit natuurgebied. ZIERIKZEE - Bij het KNMI is fen weerbericht opvraagbaar, jat speciaal bestemd is voor de strandgangers (zonnebaders, surfers en wandelaars). Het be vat informatie over wind, zon, regen en temperatuur langs onze Noordzeekust. Vermeld wordt hoe het weer is en wat het weer die dag naar verwachting gaat doen. Langs Kerkwerve en Noordgou- we gaat het vervolgens richting Schuddebeurs. De etappe ein digt in Zierikzee en ook hier kan Etappe drie van de Deltaroute eindigt in Bruinisse. Daar aan gekomen is het zeker de moeite waard om een wandelingetje te maken over de dijk en de bedrij vigheid op de buitendijkse be drijven gade te slaan. De Delta route voert niet alleen langs Deltawerken, maar gaat ook en vooral langs vliedbergen, De Muraltmuurtjes, karrevelden, typerende windwijzers en ver dronken land. Op Schouwen-Duiveland zijn drie verschillende routes uit gestippeld, die ook weer op el kaar aansluiten. Etappe één voert van Bruinisse naar Burgh- sluis en start bij de jachthaven in Bruinisse. Via de Dillingsweg wordt men. naar Drèischor ge voerd en vandaar voert de route naar Zonnemaire. Over de Rampweg wordt de au tomobilist of fietser naar Renes- se gevoerd en via, de Hogezoom naar Burgh-Haamstede. Daar aangekomen wordt men voor de keus gesteld. Of afslaan richting Burghsluis, waar men aanslui ting vindt op route twee, of af slaan richting Stormvloedke ring om route vier op Zuid-Beveland te volgen. Route één is 38 kilometer lang. Ook op Schouwen-Duiveland controleert de politie veelvul dig, ondanks het feit dat er in de zomermaanden prioriteiten ver legd worden. Overigens een pro bleem voor veel politiekorpsen. De materiële verbetering is de aanschaf van een tiental rada- rinstallaties. Deze installaties leggen geheel automatisch snel heidsovertredingen vast. Er wordt nog over gepraat over de plaatsen waar deze apparaten moeten komen te staan. Die zul len in ieder geval geregeld wis selen, omdat automobilisten snel door hebben wanneer er gens een radarkast geplaatst is. Of ook de politie op Schouwen- Duiveland aanspraak maakt op een van de radarinstallaties is niet bekend Zeeuws-Vlaanderen en Oost Zeeuws Vlaanderen. Deze rond gaande routes worden met el kaar verbonden door dammen, bruggen, veerponten of dijken. De opzet maakt het mogelijk dat nig verzwaard. De volgende be dragen kunnen aan de politie be taald worden: tot en met 14 kilometer te hard vijftig gulden, 15 tot en met 20 kilometer tach tig gulden, 21 tot en met 25 kilo meter honderdtwintig gulden en 26 tot en met 30 kilometer hon- derdveertig gulden. Betaling via het openbaar ministerie komt de hardrijder op respectievelijk 65, 110, 155 en 175 gulden te staan. De eisen bij de kantonrechter zijn 75, 130, 180 en 195 gulden. Overschrijdingen boven de 30 ki lometer per uur komen de auto mobilisten op een boete van zes gulden per kilometer te staan. De kantonrechter zal een 20% hogere boete eisen. Als een automobilist binnen een jaar voor de tweede keer de maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer overschrijdt, wordt de boete met 50% ver hoogd. Bij een derde overtreding zal het openbaar ministerie bij de kantonrechter een geldboete en voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid eisen en bij een vierde keer een geldboete en onvoorwaardelijke ontzeg ging van de rijbevoegdheid. ZIERIKZEE - Op initiatief van de Provinciale VVV Zeeland is de Deltaroute verschenen. De voltooiing van de Deltawerken was voor de VVV Zeeland aanleiding om deze uitgebreide autoroute door het Deltagebied te ontwikkelen. De Deltaroute voert langs duidelijk waarneembare landschapselementen, die ook iets ver- telllen over het leven met het water en de strijd tegen het water die door de eeuwen heen in Zeeland is gevoerd. Met opzet is gekozen voor een route die gaat over landschappelijk aantrekkelijke wegen waardoor de route ook geschikt is voor fietsers. De Deltaroute is opgebouwd uit zeven rondgaande routes door de verschillende streken in Zee land: Schouwen-duiveland, Tho- len, Noord-Beve-land, Walche ren, er ook slechts gedeelten van de route gereden worden. De weerselementen worden uit- gebreider gegeven. Er staat bij voorbeeld niet alleen vermeld dat er perioden met zon komen, maar ook hoeveel uur zon er die dag waarschijnlijk zal zijn. De opgave van het actuele weer komt tot stand in samenwerking met enkele strandexploitanten, aangesloten bij Horeca Neder land. In de ochtenduren spreken KNMI-medewerkers het strand weerbericht elk uur opnieuw in. In de middag elke twee uur. Het is dus altijd actueel. Het tele foonnummer voor het strand weer wordt gebruikt tot 1 okto ber. tegen waar de veel besproken 120 km/uur gereden mag wor den. Toch is het voor de Rand- stad-gangers weer oppassen ge blazen omdat met name in dat drukke deel van Nederland op het merendeel van de wegen de oude snelheidslimiet van 100 km/uur geldt. Niet alle wegen in den lande lenen zich voor de snelheidsverhoging. De politie heeft hoge prioriteit gesteld aan het controleren van de naleving. De landelijk opere rende Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie vervult hierin een centrale functie. De AVD is ech ter niet de enige, die zich met de controle bezighoudt. Ook de Rijkspolitiedistricten en ge meentelijke politiekorpsen heb-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 11