Groots muzikaal gebeuren ter gelegenheid van jubilerende muzikanten Nut en Uitspanning an harte elkom Alle korpsen Dieptepunten a La b 4 ZONNEMAIRE - Honderdvijftien jaar geleden werd door ongeveer tien mensen in Zonnemaire besloten, dat zij zich eigenlijk wel verder wilden bekwamen in de muziekkunst. Zij wisten echter van toeten noch blazen en omdat muziekmaken toch de nodige deskundigheid vereist, zochten ze iemand die hen les kon geven. Het begin van mu ziekvereniging Nut en Uitspanning was een feit. Zaterdag 4 juni wordt er in deze Brouwse kern muzikaal teruggeblikt. 1' I ir 3 JUNI 1988 NR. Nut en Uitspanning in 1923. ippenexpositie Burgh-Haamstede h positie zeevaart in <r we rs haven eer broedgevallen op 'houwen-Duiveland itgebreide autoroute ior Deltagebied Rond 1930 bestond Nut en Uit spanning uit ongeveer 35 muzi kanten, allemaal mannen want dames werden in die tijd nog niet toegelaten. Dat duurde tot de tijd van L. C. Braber op voor spraak van lid S. M. Stoel, die ter gelegenheid van de laatste Koninginnedag nog koninklijk onderscheiden werd. Onder Bra ber groeide de vereniging uit tot 45 leden en dat kwam voorname lijk doordat Braber de jeugd wist te interesseren voor de mu ziek. Begin jaren zestig zat de club echter weer in een dal. pakket voorge- Enkele keren was de groep zo klein, dat overwogen werd de pijp aan Maarten te geven. Er waren op die momenten echter altijd weer mensen, die dit wis ten te voorkomen. d J Rond 1900 was het een groep van ongeveer twintig muzikanten en nu had men voor het eerst ook een dirigent uit het eigen dorp gevonden in de persoon van H. J. Everwijn. De naam Everwijn is RIKZEE - Voor U ligt ■terste uitgave van de Ikrant, editie 1988. En ons betreft luidt deze at een goede en vooral me zomer in, die veel risten en recreanten r de Zeeuwse en Zuid- landse eilanden doet een. Het gebeuren rondom het eeuw feest in 1973 leverde echter weer een enorme toeloop van leden op en dat liep zo door, dat er zelfs een wachtlijst in het leven geroe pen moest worden. Er was name lijk besloten om inclusief drum band niet verder te gaan dan 65 leden. De vereniging telt van daag de dag 55 leden, zodat een Aan het muziekfestival werken alle korpsen van Schouwen-Dui- veland mee met uitzondering van Con Amore uit Noordgouwe. Deze vereniging bevindt zich momenteel in een moeilijke fase en kan derhalve geen optreden verzorgen. En dan het feestprogramma voor zaterdag 4 juni. Om 15.30 uur marcheren de diverse korpsen vanaf verschillende locaties in Zonnemaire naar het sportveld, waar een muzikaal festijn gepre senteerd wordt. Er is daar vanaf 16.00 uur een gezamenlijk optre den van alle korpsen met de Ha Fa Bra Mars, de ZJM-mars, Ha Fa Bra met drumband Jubilissi mo, de drumband mars Cha Cha Fanthasy, Ha Fa Bra Net drum band Serenata. Verder verzorgen alle korpsen een concert in een van de twee mobiele tenten. De tien enthousiaste inwoners van Zonnemaire vonden in de Zierikzeese onderwijzer Sjoerd Klimmerboom hun eerste leraar.. Voorwaarde was wel, dat de groep naar hém toe zou komen. En zo geschiedde. Iedere veer tien dagen trok het muzikale ge zelschap met de instrumenten op de rug te voet naar Zierikzee voor hun lessen. Dit was het be gin van de nu wekelijkse repeti tie, zoals dat bij Nut en Uitspan ning in Zonnemaire gebruikelijk is. .Is recreant krijgt een trekkelijk rzieningen mteld en een soms haast <>repte natuur. Die na- 'i j er altijd al geweest, die voorzieningen icn uiteraard niet uit ucht vallen. In de win- naanden hebben de re- atie-ondernemers en nverwante instanties j druk met vergaderen. ^aderen over hoe het roerist naar de zin ge- akt kan worden. j! kan door de zomer den een aantrekkelijke antie aan te bieden. ar komt U gerust ook is in het voor- en/of na- c. oen. Ook dan is er van es wat te beleven. Na- irlijk, U moet niet reke- i op zonovergoten teras- 1 (al hoewel Wat U 1 heeft is een fascine- id strand, imposante inen en pittoreske dor- i. Deze regio is Uw be- ik meer dan waard. De lactie/uitgever van deze dkrant wenst U een ;d verblijf en vraagt f aandacht voor de on- memers, die U via deze int willen attenderen hun produkt. tot in 1975 niet weg te denken van de muziekvereniging. Nog steeds is er een nauwe betrok kenheid met deze familie, zoals dat ondermeer tot uiting komt in een van de gezamenlijke marsen, die op de dag van het festivaUten gehore gebracht worden. Dat is de zogenaamde ZJM-mars ofte wel de Zonnemairse Jubileum Mars. Deze mars werd door H. J. Everwijn (de kleinzoon van de eerste dirigent) geschreven ter gelegenheid van het eeuwfeest in 1973. Bovendien ligt de gemiddelde leeftijd van het korps op nog geen dertig jaar. Sedert een paai’ jaar staat Nut en Uitspanning onder leiding van dirigent Ger rit Voogt uit Hellevoetsluis. De ze is eerste trompettist bij de Shell-harmonie te Rotterdam. Dat hij over de nodige capacitei ten beschikt blijkt wel uit het feit, dat de vereniging vorig jaar sedert dertien jaar een eerste prijs in de wacht heeft gesleept tijdens het KNF-concours in Ha pert. - Natuurlijk maakt iedere vereni- wachtlijst niet langer van kracht ging dieptepunten mee en zo ook is. Momenteel zijn er nog acht de muzikanten in Zonnemaire. leerlingen in opleiding. Dc volgorde van de concerten is vanaf 16.30 uur als volgt: Brass band Apollo Brouwershaven, Luctor et Emergo Renesse, Cres cendo Dreischor, Nieuw Leven Ouwerkerk, Oosterland’s Fan fare, Nu met Hope/Nut en Uit spanning (Bruinisse en Zonne maire), Kunst en Eer Zierikzee s,- en de Witte van Haemstede I (Haamstede). In tent 2 verzorgt M 1 Nut en Uitspanning nog een con- eert en aansluitend is er een I show door Showhand Rust a,. I Roest. Om enigszins uit de kosten te ko men heeft de jubilerende vereni ging een verloting opgezet. De feestelijke dag wordt afgesloten met een groot bal in de feesttent. Het begint om 21.00 uur en dans- orkest The Butterfly’s verzorgt zijn muzikale medewerking. Rond het middernachtelijk uur i is er een verrassingsoptreden I van een dansgroep. x#«'

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 1