„Er zijn niet meer zoveel boerentuinen over na de ramp” ARTSEN 0$ TANDARTSEN APOTHEKEN d” Ontstaansgeschiedenis Contact POLITIE DIERENARTSEN >ek, jar- RODE KRUIS AMBULANCE r ZIERIKZEE - Zonder enige moeite somt de 33- jarige Eric Odinot uit Zierikzee de kenmerken op van een Zeeuwse boerentuin. „Voor een com pleet beeld hoort er eerst en vooral een boerderij in te staan. Rond de woning zie je een moestuin en een boomgaard met laagstaande bomen. Aan de achterkant zie je vaak een hoge boomgaard en een stukje grasland, een weitje om enkele dieren in ’te parkeren’. Een boerentuin is ruim van op zet en omsloten door windsingels waarin vaak populieren staan. Dikwijls is er ook een drink put en/of een notenboom”. Door de watersnood ramp zijn veel van deze typische Zeeuwse boe rentuinen op Schouwen-Duiveland verdwenen. „Maar toch zijn er nog veel boerderijen waar men een of meerdere van deze kenmerken aan treft”. Zierikzeeënaar werkt mee aan boek over ontstaansgeschiedenis Zeeuwse tuinen 325 Haamstede: D. H. de 416 Gelei jnse, H. B. I664 W. :it in: rt 1 Alarmnum- i6 :N weekend gelieve eerst nisch contact opnemen. Brouwershaven: A. Broere, Mee- krapstraat 7, tel. 01119-1588. Be handeling alleen volgens af spraak. Bruinisse: E. Wondergem, Mo lenstraat 26, spreekuren dage lijks van 8.30 tot 9.15 uur. Woens dagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Stellendam: W. J. Vink, Keizer straat 16a. Spreekuren maan dag, dinsdag, donderdag en vrij dag van 15.30-16.00 uur. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Weekeind bij dienstdoende die renarts volgens afspraak. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110- 12906. Openingstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zater dag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Ouddorp: Bureau: Wilhelmina- weg 14, tel. 01878-1244. Geopend 9.00-18.00 uur. Voor- Tel. Bruinisse: R. C. A. Backer, Post- straat 14, tel. (01113) 2666. Behan deling alleen volgens afspraak. jren sn!ü Zierikzee: Sj. Bergsma, Varre- markt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreekuur dagelijks tus sen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maandag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. Haamstede: M. K. Buth, Hoge- zoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dage lijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur al leen volgens afspraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur aanvragen. Vi sites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00-18.00 uur. Medicijnen afha len tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt verzocht de ziekenfonds- kaart mee te brengen. In het weekend gelieve eerst telefo nisch kontakt op te nemen. ,,Het is een gigantisch zoekwerk dat ik voor een groot gedeelte doe in de Zeeuwse bibliotheek te Middelburg en in de verschil lende archieven waaronder Zie rikzee. „Gelukkig word ik ge holpen door de oud-directeur van de Zeeuwse bibliotheek M. P. de Bruin”, aldus Odinot die zijn werk in januari jongstleden begon met onderzoek naar de geologie, de bodem van Zierik zee en omgeving. Daarbij bleek dat Schuddebeurs een apart ge bied van zand vormde temidden van een omgeving van zeeklei. „Heel verrassend. Vanaf 1350 is daar in de loop der eeuwen een Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Ver- beek, Burghseweg 54, Haamste de. Tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30-13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00-13.00 uur. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trombose- dienst, dinsdag 10.00 uur wijk- gebouw. Voor het deel van het boek dat over stadstuinen handelt is hij van plan alle eigenaren van mo numentenpanden aan te schrij ven. „Ik zoek in het oude stads gedeelte van voor 1850 en bij die huizen heb je vanzelf oude stadstuinen”. Verder hoopt hij ook de oude buitenplaatsen van Schuddebeurs te onderzoeken. „Over de buitenplaatsen op Wal cheren is al vrij veel geschreven maar van Schuddebeurs is nog weinig bekend. Ik vind het heel leuk om dat uit te zoeken”. Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, Dorpsweg 5, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maandag t/m vrijdag afspraak spreekuur ’s ochtends. Apotheek geopend op werkda gen van 9.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens afspraak 8.00-9.30 uur. Trombosedienst, maandag, 10.15 uur in verzorgingshuis In 't Op per, 10.30 uur, donderdag om 9.00 uur in Groene Kruisgebouw. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maan dag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Oude Tonge: P. Schilder, Kolf- weg 27. Tel. 01874-2441. Spreek uren maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.00 uur, dinsdag- en donderdagavond van 20.00-21.00 uur. Bij spoedgevallen zoveel moge lijk eerst telefonisch kontakt opnemen bij de dienstdoende arts. In het kader van zijn onderzoek naar boerentuinen zoekt hij con tact met mensen die een tuin hebben die nog een of meerdere kenmerken vertoont van een ou de Zeeuwse boerentuin. „Maar ook met mensen die een moder ne tuin hebben en daar erg tevre den mee zijn hoor. Die geef ik dan door aan mijn collega’s”. Odinot doet dit werk op vrijwil lige basis. „Het is een goede ma nier om me hier in Zeeland in te werken”, aldus de voormalige in woner van Apeldoorn die via omzwervingen in Zierikzee te recht kwam. „Ik heb ook aan het groenproject Kop van Schouwen meegewerkt”. Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00-17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westeren- ban 14, Telefoon 01115-3103. Be handeling alleen volgens af spraak. Mevrouw Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen vol gens afspraak. Stellendam: Arts R. P. van Rijs wijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het telefo- Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, telefoon (01878) 1660. Spreek uur maandag t/m zaterdag 9.00- 10.00 uur en volgens afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, telefoon (01878) 2919. Behande ling alleen volgens afspraak. Middelharnis: Voor spoedgeval len Prins Hendrikstraat 2 (bij Rabobank Langeweg links af slaan), Middelharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens afspraak. Goedereede: Arts P J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens af spraak. Bellen voor afspraak tussen 8.00-9.00 uur. In het week end gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Tijdens het weekeinde spreek uren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Bij zijn bodemonderzoek bleek verder dat Zierikzee ontstond op een aantal ’stroomruggen’; na tuurlijke verhogingen van de bo dem. „Dat bood bescherming te gen het water”. Na dit onderzoek te hebben afgerond is Odinot nu bezig met onderzoek naar over blijfselen van Zeeuwse boeren tuinen. „Daarna komen de stadstuinen en buitenplaatsen aan de beurt”. Naar verwachting zal het boek waaraan hij werkt in mei 1988 kunnen worden uit gegeven. „En de volgende elf in de jaren daarna”. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens afspraak, behalve donderdag in het Groene Kruis gebouw, voor 9.00 uur bellen. Rotterdam: CPA. mer 010-433330. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Be handeling alleen volgens af spraak. P. A. J. Bruynzeel, Oude Haven 51, tel. (OHIO) 12693. Behande ling alleen via telefonische af spraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boo- gerdstraat 25, tel. (OHIO) 16066. Behandeling alleen volgens af- S]3Tclclk F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinken- straat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens afspraak, hiervoor bellen tussen 8.00-11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Trombosedienst, maan dag, 8.00 uur in Groene Kruisge bouw. Oosterland: Arts H. Speelman, Molenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 9.30 uur, afspraak via schijven systeem. Woensdag geen spreek uur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag „Het wordt geen encyclopedie hoor. Ik pik er maar een paar voorbeelden uit. Maar wel vol doende om een breder publiek een beeld te geven van de ont staansgeschiedenis van tuinen”. Voor het eerste boek van de serie is de keuze van de stichting op de Zeeuwse tuinen gevallen. Behal ve Odinot werken nog twee an dere auteurs aan dit boek mee. De Zierikzeeënaar belicht de ontstaansgeschiedenis van de tuinen. A. J. van der Horst uit Amsterdam geeft een beeld van wat de tuinen van 1850 tot heden nu zijn en H. Jongepier uit Oost- Souburg doet in het boek uit de doeken wat de natuurwaarde is van deze tuinen. Ouddorp: Oude Nieuwlandse weg 27. Geopend maandag t/m vrijdag 17.00-18.00 uur. Sinds januari van dit jaar is Odi not op zoek naar oude boerentui nen, stadstuinen en buitenplaat sen in Zeeland. De 33-jarige tuinarchitect die sinds een jaar in Zierikzee woont doet dat in verband met zijn medewerking aan één boek van een twaalfdeli ge serie die de titel De Zeeuwse Tuin krijgt. Een initiatief van de Nederlandse Tuinstichting die daarmee een breder publiek een inzicht wil geven in de ont staansgeschiedenis van de mo derne tuinen. Met ’moderne tui nen’ bedoelt men in dit geval de tuinen van na 1850. „De stich ting probeert deze tuinen veilig te stellen. Omdat ze niet als mo numenten worden gezien vallen ze namelijk buiten het wettelijk kader dat voor monumenten geldt en daardoor zijn ze als het ware vogelvrij”. Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trom bosedienst, donderdag, 9.30 uur in Groene Kruisgebouw. zoetwater reservoir ontstaan waardoor er bos groeide. Het werd daardoor een oord waar het prettig toeven was”. Als ge volg daarvan zetten de rijke kooplui uit Zierikzee in Schud debeurs buitenplaatsen neer. Op een oude kaart wijst Odinot aan dat het er indertijd wel een stuk of twintig waren. „Nu zijn er nog vijf over”. Noordgouwe: Arts H. J. M. Slee- gers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens af spraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, donder dag, 8.40 uur in Groene Kruisge bouw Noordgouwe. In Dreischor 8.00 uur in Groene Kruisgebouw. en vrijdag. Trombosedienst, maandag, 9.15 uur in Groene Kruisgebouw. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apotheek ge hele dag open. Huisbezoek aan vragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Trombosedienst, vrijdag, 10.00 uur in Groene Kruisge bouw. OUDDORP - De in 1983 ge restaureerde toren van de kerk van Ouddorp kan in de maand augustus elke zaterdag worden beklommen onder leiding van een gids. De rondleidingen ver trekken vanuit het museum in de Raadhuisstraat. In de toren zijn onder andere twee gevange niscellen te zien met door gevan genen gemaakte inscripties en een soldatenkamer. Uiteraard is ook het uitzicht vanaf de toren trans zeer de moeite waard. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touwbaan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag middag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen vol gens afspraak, 8.15-10.00 uur. Arts J. B. Visser, Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur al leen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Trombose dienst, maandag, 8.00 uur in wijkgebouw Groene Kruis; dins dag 8.30 uur in bejaardenhuis De Wieken en dinsdag 9.00 uur in bejaardenhuis Borrendamme. Alarmnummer Rijkspolitie (01180-33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspoli tie Schouwen- Duiveland is 24 uur per dag geopend, tel. 01110- 14055. Apotheek Menheerse, straat 16, Middelharnis. 01870-3666. Openingstijden apo theek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.30-18.00 uur. Zaterdag 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienst doende arts in de overige uren altijd worden aangeboden. In lichtingen via tel. 3666. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuid- achterweg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 uur, en maandag tot en met vrijdag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree- Overflakkee alleen voor kleine huisdieren.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1987 | | pagina 7