VW in Renesse denkt met Tweede jachtensluis Krammer pas over vijf jaar klaar zomerprogramma zowel aan de toerist als de inwoners KNMI geeft strandweer verwachting Zomeravond- concerten Nieuwe Kerk Middelburg I Minister tijdens Sc h ut teraer-vergadering: Gereed Tochten I RENESSE - De VVV in Renesse heeft een uitvoe rig zomerprogramma samengesteld dat inmid dels een aanvang heeft genomen. De activiteiten zijn zowel voor de toeristen als voor de eigen be volking van Schouwen-Duiveland bedoeld. I BRUINISSE - Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat verwacht dat de tweede jach tensluis in het Krammersluizencomplex pas over vijf jaar zal worden afgebouwd. De minister heeft dat meegedeeld aan de belangenorganisa tie Schuttevaer. Zoals bekend hebben de binnen schippers en de overkoepelende watersportbond scherp aangedrongen op een versnelde afbouw van de schutgelegenheid voor jachten in de Phi- lipsdam. Fietsen Renesse Zierikzee later 20 juni is er opnieuw een loop- en Kop Goeree 5 juni 6 juni 7 juni 8 juni 9 juni 10 juni 11 juni 12 juni 13 juni 14 juni 5 juni 6 juni 7 juni 8 juni 9 juni 10 juni 11 juni 12 juni 13 juni 14 juni 5 juni 6 juni 7 juni 8 juni 9 juni 10 juni 11 juni 12 juni 13 juni 14 juni 9.07 10.12 11.17 12.22 0.37 1.27 2.12 2.57 3.42 4.27 21.37 22.47 23.52 13.07 13.52 14.37 15.17 16.07 16.52 22.25 23.40 13.17 14.02 14.47 15.27 16.17 17.02 13.30 14.25 15.20 16.15 17.05 17.50 18.35 zoom bij de Wig. Het concert be gint om 20.00 uur. De Peter Stuy- vesant Concorde Ski Show staat onder voorbehoud gepland voor maandag 13 juli. elkaar moeten leren leven en dat blijkt in de praktijk best mee te vallen. En als er op een bepaald moment een grote concentratie jachten is en het aanbod van be roepsvaart is zodanig dat die door één sluis geleid kan wor den dan wordt met zo’n grote sluis de drukte aan recreatie in één keer opgeheven”. Wel weet hij te melden dat er voor die recreatievaart voorzie ningen zijn getroffen zoals extra plaatsen om aan af te meren in de grote sluizen. „Ze zullen met Hoogwater 10.10 11.25 12.35 0.50 1.50 2.50 3.45 4.35 5.30 6.20 Hoogwater 21.27 22.37 23.42 Hoogwater 9.17 10.22 11.27 12.32 9.47 1.37 2.22 3.07 3.52 4.37 Aan de hand van een prioritei tenlijst geeft de minister aan dat ze de tijdige afbouw van de be- roepsvaartsluizen in Hansweert ter vervanging van de huidige antieke sluizen en de aanpassing van het Kanaal door Zuid-Beve- land belangrijker vindt. Op 1 ju li aanstaande wordt de eerste W jachtensluis in de Krammer in bedrijf gesteld, een sluisje van 70 bij 9 meter. Veel te weinig ca paciteit, omdat de sluis is gele gen tussen de twee drukste re- creatiesluizen van Nederland, de Grevelingensluis in Bruinisse en de jachtensluis van de Volke- In en buiten het Dorpshuis in Renesse is er zaterdag 27 juni een open dag van de Rijkspolitie waarbij aandacht wordt besteed aan de criminaliteit. Een en an der duurt van 11.00 tot 20.00 uur. Het tentconcert van Amicitia uit Dirksland begint zaterdag 27 Tot en met half september is er elke woensdagmorgen markt in de kern van het dorp die duurt van 8.00 tot 14.00 uur. De muzi kale activiteiten beginnen op za terdag 6 juni met een loop- en terrasconcert van 14.00 tot 17.00 uur met de Harmonie uit Oud- Beijerland. Het tentconcert met Luctor et Emergo bij de kerk is op zaterdag 6 juni en begint om 20.00 uur. Van die tweede jachtensluis is het betonwerk gereed, terwijl ook de sluisdeuren gereed zijn maar die dienen nu louter als waterkering. Alleen de elektri sche en hydraulische werken voor die tweede jachtensluis moeten nog uitgevoerd worden. Rijkswaterstaat verwacht overi gens geen problemen rond de Krammersluizen. Het hoofd van de Scheepvaartdienst Ooster- schelde waar de vaarwegen en de sluis onder vallen, M. Hage, vindt het koffie-dik kijken om bij voorbaat al te praten over ex tra oponthoud voor de scheep vaart: „In oktober weten we meer”, stelt hij vast. knelpunten snel tot het verleden te laten behoren willen de belan genorganisaties dat minister Smit-Kroes zo snel mogelijk met geld over de brug komt om die tweede sluis af te bouwen. terrasconcert tussen 14.00 en 17.00 uur met het Punker Carna- valsorkest de Contactpuntjes uit Breda. Op donderdag 25 juni is er weer een amusements podium programma aan de Hogezoom. gaat de tocht om 19.00 uur van start vanaf het WV-kantoor. Op 15 juli verzorgt Brass’79 koper klanken in de Nederlands Her vormde kerk onder leiding van Fokke Palstra. Aanvang 20.00 uur. Donderdag 16 juli opnieuw een Amusements podium pro gramma aan de Hogezoom en vrijdag 17 juli touwtrekwed- strijden voor dames- en heren teams op het terrein achter De Wig. Inschrijven voor het evene ment dat om 20.00 uur begint kan bij de WV tot woensdag 15 juli. Het volgende loop- en terras concert staat geboekt voor zater dag 18 juli. Het betreft het amu- sementsconcert Tivoli uit Halsteren die optreden tussen 14.00 en 17.00 uur. Zaterdag 18 juli is er een keuring van koudbloedpaarden en een demonstratie aangespannen rij den in manege Grol aande Stoof- weg. De aanvangstijd wordt niet aangegeven in het programma. Van maandag 20 juli tot en met 22 juli is er weer de jaarlijkse kermis op de Lange Reke en het Dorpsplein. Aan de Hogezoom is donderdag 23 juli opnieuw een Amusements podium program ma. In de periode van maandag 27 ju li tot en met 1 augustus is er ie dere avond campingvoetbal om de VW-cup op het sporterrein aan de Laone. De wedstrijden be ginnen steeds om 18.30 uur. Het volgende Amusements podium programma staat gepland voor zaterdag 25 juli terwijl op woensdag 29 juli Musiconfetti door Ad Joode op orgel en piano en Keer Alers op dwarsfluit in de Nederlands Hervormde Kerk wordt uitgevoerd vanaf 20.00 uur. Na nog een Amusements po dium programma op donderdag 30 juli is er zaterdag 1 augustus een autocross wedstrijd op het terein aan de Kooijmansweg. die om 14.00 begint. Diezelfde dag is er weer een Amusements po- ZIERIKZEE - Met ingang van eind mei is ’s-morgens aan het telefonisch weerbericht van het KNMI een strandweerverwach- ting toegevopgd. In dat bericht wordt gezegd of het zeer goed, goed, matig of slecht strand weer zal zijn. Het strandweerbe- richt richt zich vooral op de bad gasten. juni om 20.00 uur bij de Neder lands Hervormde kerk. Woens dag 1 juli is er Renesser Ouver ture met medewerking van het Hervormd Kerkkoor, Luctor et Emergo en Op Drift. Om 20.00 uur start de uitvoering. Donder dag 2 juli is er weer een Amuse ments podium programma aan de Hogezoom. Liefhebbers van mandolinemu- ziek kunnen woensdag 8 juli hun hart ophalen tijdens het concert van de Mandolinevereniging Ex celsior uit Kruiningen die een uitvoering geeft in de Neder lands Hervormde Kerk om 20.00 uur. Donderdag 9 juli is er op nieuw een Amusements podium programma aan de Hogezoom terwijl zaterdag 11 juli een con cert wordt verzorgd door BMR uit Hoogerheide aan de Hoge- MIDDELBURG - Onder auspi ciën van de Stichting Orgelcen- trum wordt in de maanden juni, juli en augustus in de Nieuwe Kerk te Middelburg weer een serie orgelconcerten gegeven. Vanaf 9 juni tot en met 25 augustus zullen bekende or ganisten elke dinsdagavond het fraaie orgel in de eeuwenoude Abdijkerk bespelen. Traditiegetrouw wordt het eer ste concert (op de ’derde pink sterdag’) gegegeven door de be kende Kampensen organist Klaas J. Mulder, die ook het slot concert zal verzorgen waarvan het programma geheel uit ver zoeknummers bestaat. De overi ge gecontrakteerde organisten zijn: Rutger van Mazijk, Jos van der Kooij, Bram Beekman, Jaap Kroonenburg, Sander van Mari on, Herman van Vliet en Vincent de Vries. Deze laatste, die als na tuurtalent beschouwd wordt en 17 jaar oud is, zal voor het eerst in deze serie optreden. Voorts prijzen de organisatoren zich ge lukkig dat Jean Guillou, de be faamde organist van de St. Eustache te Parijs, eveneens acte de présence zal geven. Hij con certeert op 28 juli. raksluizen, vinden zowel de Ko ninklijke Schippersvereniging Schuttevaer als het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Ze hebben er bij de minister sterk op aan gedrongen om zo snel mogelijk ook de tweede jachtensluis in bedrijf te nemen, omdat beide organisaties den ken dat er langdurige wachttij den gaan ontstaan. Ook het vei ligheidsaspect wordt daarbij aangeroerd, omdat in de visie van Rijkswaterstaat bij een groot aanbod van recreatievaart men deze in de beroepsvaartslui- zen mee wil schutten. Om die Per 1 juli wordt dus de eerste jachtensluis in bedrijf gesteld terwijl het ingenieuze zout-zoet scheidingssysteem begin augus tus in werking wordt gesteld. De ontzilting van het Zoommeer is intussen in volle gang gezet. Vanaf begin mei worden er in de Bathse spuisluis drie kokers ge bruikt om het water af te voeren naar de Westerschelde terwijl er volop zoet water gespuid wordt door de spuisluis naar de Volke- raksluizen. Deze doorstroming, met een debiet van gemiddeld 50 kubieke meter per seconde, moet er voor zorgen dat het Zoommeer begin volgend jaar zoet is gewor den. Deze zogenaamde snelle ontzilting is door de Raad van Waterstaat geadviseerd en door minister Smit-Kroes overgeno men. Voordeel hiervan is dat een snelle overschakeling plaats vindt van het ene ecosysteem (zout) naar een stagnant zoet meer, zodat de gevolgen daar van, stervende vegetatie, vis en schelpdieren en derhalve stank overlast, slechts een korte perio de zal beslaan. Als nadeel moet gezien worden dat het Zoom meer gevuld wordt met veront reinigd Rijn- en Maaswater. Goed strandweer is namelijk een rekbaar begrip; voor surfen is wind nodig, voor zonnen kan wind juist vervelend zijn. Goed strandweer is het bij droogte, veel zon en weinig wind De tem peratuur speelt een onderge schikte rol; op een zonnige, [windstille dag is een graad of vijftien al voldoende voor het 'strand. Een speciaal strandweerbericht heeft zin omdat er vaak juist langs het strand een smalle wol ken - en buienvrije zone is die het weerbeeld daar veel aange namer maakt dan iets verder van de kust. In het algemene korte weerbericht laten deze weersverschillen zich maar moeilijk beschrijven. Een ander belangrijk gegeven, de zeetem- peratuur, staat in geen enkele al- gemeente weerbericht. De strandweerverwachting noemt die watertemperaturen voor en kele gedeelten van de kust. Informatie De strandweerverwachting geeft dus meer en gerichtere informa tie. Verdere vooruitzichten voor de volgende dag kunnen echter niet worden gegeven. De strand weerverwachting is ’s-morgens jniet alleen te beluisteren via 003 imaar is ook te zien op pagina 707 Ivan NOS-teletekst. Na de zomer maanden vervalt deze speciale) dium programma dat om 20.00 istrandweerverwachting. uur begint. Tijden hoogwater te Bruinisse: 100 minuten later dan Renesse. (Bij open Stormvloedkering) Tijden hoogwater te Westen schouwen: 10 minuten vroeger dan Renesse. Tijden hoogwater Kop Goeree: 10 minuten later dan Renesse. Laagwater 6 uur later dan bo-1 rond 20.00 uur begint. Zaterdag vengenoemde tijden. Vanaf dinsdag 9 juni zijn er tot en met woensdag 2 september ie dere dinsdagmiddag en iedere woensdagmiddag- en avond fiets- en wandelpuzzeltochten. Vertrek en insschrijving bij het WV-kantoor tussen 14.00 en 14.30 uur en 19.00 en 19.30 uur. Vanaf donderdag 11 juni tot en met zaterdag 5 september is er iedere donderdagavond en zater dagmiddag een rondleiding over het landgoed van Slot Moer- mond. Vertrek vanaf de Slotlaan om 14.30 en 19.00 uur. Deelne mers dienen zich vooraf aan te melden bij de VW. Vanaf maan dag 15 juni tot en met vrijdag 4 september kan iedere week de Elf Dorpen fietstocht (50 kilome ter) worden afgelegd. Vertrek en inschrijving wederom vanaf het het WV-kantoor tussen 10.00 en 13.00 uur. Donderdag 18 juni is er een amu sements podium programma aan de Hogezoom bij de poffertjes kraam of restaurant De Wig. Een aantal bedrijven draagt de orga nisatie van het evenement dat Dinsdag 14, woensdag 15 en don derdag 16 juli is er weer een fietsvierdaagse. Iedere avond

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1987 | | pagina 5