Bibliotheek in De Schutse Burgh-Haamstede in gebruik Wegsleepregeling auto’s geldt in Westerschouwen SS»” Buit achter de ruit is uitnodiging voor dieven Wijziging schuttijden sluis Braderie in Goedereede Ook voor toeristen Openingstijden Beschikking Eerste plaats Rekenen Zierikzee I WESTERSCHOUWEN - De burgemeester van Westerschouwen, J. L. Niemantsverdriet-Leen- heer, heeft aangekondigd het foutief parkeren van voertuigen in de gemeente niet langer toe te laten. Omdat gebleken is dat het uitdelen van boetes geen vruchten afwerpt, heeft zij besloten de wegsleepregeling in te stellen. Diegenen, die hun voertuig nu nog verkeerd wegzetten, lopen de kans de wagen tegen betaling van zo’n 180 gul den (direct) terug te krijgen. De wagens worden gestald bij de politie in Renesse en Burgh-Haam- stede. BURGH-HAAMSTEDE - Sinds korte tijd is er voor de plaatselijke bevolking van Burgh- Haamstede, maar ook voor de vele toeristen, een filiaal geopend van de Stichting Gemeenschap pelijke Bibliotheekvoorziening Schouwen-Dui- veland. In het uitleencentrum bij dorpshuis de Schutse is een groot assortiment boeken te leen, dat in de zomermaanden deels wordt aangepast aan de toeristen. Zo zullen bijvoorbeeld Duitse boeken een behoorlijke plaats krijgen. r Normaal heeft een kleine vesti- Electronisch Renesse Voorkomen Nieuw is een handremslot. Wiel- 1 Ook de gemeente Zierikzee heeft I Zierikzee 20 juni 21 juni. 22 juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni 15.20 16.15 17.05 17.50 18.40 19.30 20.15 14.08 14.53 15.39 16.28 17.20 18.13 14.18 15.03 15.49 16.38 17.30 18.23 De gemeente Westerschouwen heeft al haar medewerking aan de realisatie van het centrum ge geven en niet in de laatste plaats Oosterburen het niet zo nauw nemen met de overtredingen. is gebleken, dat zo’n 90 procent van de fout geparkeerde wagens uit Duitsland komt. Daar werkt justitie niet mee aan het invorde ren van de boetes, hetgeen het 20 juni 21 juni. 22 juni 23 juni 24 juni. 25 juni 26 juni Kop Goeree 20 juni 21 juni 22 juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni klemmen blokkeren de wielen. Brandstof-afsluiters (in de mo tor) leggen de motor stil na een paar meter. Tot slot is er nog een auto-kluis voor het opbergen van waardevolle spullen. De openingstijden zijn ’s maan dags van 13.30-16.30 uur en 19.00- 21.00 uur, dinsdag van 13.30-16.30 uur, woensdag van 13.30-16.30 uur, donderdag van 09.00-12.00 uur en vrijdagavond van 19.00- 21.00 uur. Dat betekent een to taal aantal uren van zestien. Zo is er een kinderdraaimolen, een boerenkapel uit Nieuwen hoorn, terwijl ook een boerenka pel van het eeuwfeest vierende Apollo uit Goedereede voor mu zikale omlijsting zal zorgen. Ui teraard zorgen de standhouders voor tal van aantrekkelijke aan biedingen. niet om een loze kreet gaat blijkt uit haar stellingname, dat er consequent moet worden op getreden. Tijdens drukke perioden is ge bleken, dat een zeer groot deel van de automobilisten zijn vier wieler zonder pardon neerzet op plaatsen, waar het onverant woord is. Volgens de rijkspolitie „Maar”, zo heeft de eerste burger meegedeeld „ook de Nederland se voertuigen kunnen rekenen op een gelijke behandeling. We zullen en moeten hard optreden om grote problemen te voorko men”. De burgemeester heeft eerder al het voorbeeld aange dragen, dat een huisarts niet op zijn plaats van bestemming kon komen, omdat de vele stilstaan de voertuigen hem dat beletten. Hoogwater 13.29 1.51 2.39 3.25 4.15 5.07 5.59 Hoogwater 13.19 1.41 2.29 3.15 4.05 4.57 5.49 Hoogwater 2.45 3.45 4.40 5.30 6.25 7.15 8.00 Het filiaal doet op zijn manier niet onder voor de hoofdvesti ging in Zierikzee. De rekken staan in logische volgorde opge steld, waarbij de peuter- en kleu terboek bij de ingang is ge plaatst. Vervolgens passeren de bezoekers de ’afdeling’ romans’ Tijden hoogwater te Bruinisse: 20 minuten later dan Zierikzee. Tijden hoogwater te Westen schouwen 10 minuten later dan Renesse. Laagwater plm. 6 uur later dan bovengenoemde tijden. Actuele informatie over afwij kingen: 01110-7056. Een duurdere oplossing is een electronische beveiliging in de auto laten aanbrengen. Het een voudigst is om met een verbor gen schakelaar het start-circuit te onderbreken. Een compleet alarmsysteem schrikt in de meeste gevallen dieven af, met twee funkties: ook de omgeving weet dat er een inbraak in een auto plaats vindt en men kan de politie waarschuwen. Een alarm kan op verschillende manieren of in combinatie daarvan in wer king treden: als het portier, de motorkap of het kofferdeksel ge opend wordt; als er zich een be weging in de auto voordoet; als er een ruit wordt ingeslagen of als de auto wordt weggesleept. Een alarmsysteem kan soms schelen in de verzekeringspre mie. en studieboeken. Vanzelfspre kend is er ook plaats gemaakt voor de tijdschriften en informa tie van Postbus 51. De balie komt uit de oude bibliotheek van Zierikzee. Onder het motto: Dieven moet je vóór zijn, is de eerste vereiste om geen voorwerpen in de auto te la ten liggen, dat kost niets. Auto papieren en/of geld nooit achter laten. Het stuur in het stuurslot laten vallen kost ook niets. Van zelfsprekend moet de sleutel er altijd uit zijn. Indien mogelijk de antenne inschuiven en de auto bij voorkeur parkeren op een be waakte plaats, in ieder geval niet in een afgelegen straat. BRUINISSE - De schutsluis in de Grevelingendam nabij Brui nisse wordt in het komende va kantieseizoen per dag drie uur langer bediend. ging niet de beschikking over al le gevraagde boeken. Dat gaat niet helemaal op voor het filiaal in Burgh-Haamstede. Met finan ciële steun van de provincie wordt een terminal-leesappa- raat gebruikt, waardoor in één oogopslag is te zien, waar de boeken zich in de provincie be vinden. Dan rest alleen nog het invullen van een bestelformulier en de klant krijgt zijn of haar boek snel in handen. Een onbe perkt (indirect) aanbod dus. Wie desondanks toch nog slacht offer is geworden van een dief stal, doet er goed aan in ieder geval aangifte te doen bij de po litie, met daarbij een zo goed mogelijke omschrijving van de gestolen goederen. Een goed in gevulde registratiekaart kan daarbij van groot belang zijn. Om helemaal safe te spelen heeft het bestuur van de Stich ting Gemeenschappelijke bliotheekvoorziening S; wen-Duiveland een nieuw uit- Toch hoeven autobezitters niet te leensysteem opgezet. De eigen inwoners kunnen met hun pasje op de gebruikelijke manier boe ken lenen. De toerist daarente gen betaalt een borgsom van tien gulden en vijftig cent per uitgave. Ook kunnen de boeken niet langer ingeleverd worden bij de VVV, maar moefen ze te allen tijde terug naar het filiaal in De Schutse. GOEDEREEDE - De Oranje vereniging Goedereede organi seert ook dit jaar weer een grote braderie en wel op zaterdag 5 ju li, te beginnen om 10.00 uur en durend tot 17.00 uur. Er is een aantrekkelijk programma, dat volop gezelligheid garandeert. Het boekenuitleencentrum is in de eerste plaats bedoeld voor de plaatselijke bevolking van Burgh-Haamstede. De inwoners van de overige kernen behouden het bezoek van de bibliobus. Maar ook de vele toeristen kun nen terecht in het nieuwe filiaal, waar immers tot op heden de toeristenbibliotheek was geves tigd. Opmerkelijk is, dat vorig jaar slechts één boek verdwenen was na het vakantieseizoen. Er zijn tevens mechanische maatregelen om het dieven moeilijk te maken, meestal niet al te duur. Voorbeelden: met wielmoersloten wordt voorko men dat er wielen verdwijnen. Nieuwe, gladde, deurgrendel- knopjes aanbrengen, voorkomt dat via een kier deze gemakke lijk omhoog kunnen worden ge trokken. Een spiraal in de vul opening van de tank voorkomt brandstof-diefstal, evenals een afsluitbare tankdop. Voorts is er nog een stuur-pedaalslot, die een dief of joyrider voor grote problemen stelt. De voertuigen worden op afge sloten terreinen van de politie neergezet en staan daar veilig. Degenen die het voertuig terug willen (en wie wil dat niet) die nen ter plaatse aan de politie 18C gulden te betalen. Ook wordt nog een klein bedrag in rekening gebracht voor alle etmalen, dat de wagen niet wordt afgehaald. Wie tegen willens en wetens in toch foutief parkeert weet dat hij of zij het risico loopt er niet met een boete van 35 gulden af te komen. Hoewel de maatregel voor een bepaald aantal straten geldt, kan éénvoudig worden aangeno men, dat hieronder zeker het centrum van voornoemde plaat sen komt te vallen. in financiële zin. Buiten de gere gelde wisselcollectie van 5000 boeken vanuit Middelburg, streeft de organisatie nu naar een totaal aanbod van 12000 boe ken. Westerschouwen heeft hier voor haar steun toegezegd. Me vrouw M. Overbeeke-Sacré wordt beheerster van het filiaal en wordt bijgestaan door een twaalftal vrijwilligers. Tbt 1 september zal de Grevelin- gensluis daarmee van 07.00 uur tot 22.00 uur bediend worden in plaats van de gebruikelijke tijd De regeling geldt voor de gehele gemeente, maar zal naar alle Ook de gemeente Zierikzee heeft waarschijnlijkheid alleen wor- de wegsleepregeling in het leven den toegepast in Renesse en| geroepen. Het hele jaar door Burgh-Haamstede. De maatre- geldt voor de volledige gemeen gel blijft van kracht zolang dej te, dat foutief geparkeerde wa- eerste burger meent, dat het gens weggesleept kunnen wor- gevolg heeft gehad, dat vooral de noodzakelijk is. Dat het hier den. ZIERIKZEE - Het aantal inbraken in personenauto's neemt - zeker in het vakantieseizoen - nog steeds toe. Ook de complete diefstal van auto’s neemt toe. De auto is dan ook een favoriet object en een gemakkelijk doelwit. De buit ligt meestal voor het grijpen, ter wijl de toegang niet al te ingewikkeld is. Het bureau voorkoming van misdrijven heeft speciaal omdat vaak gedacht wordt ’dat er toch niets aan te doen is’ een folder ontworpen met veel praktische tips. Er kan véél gebeuren met een auto: vandalisme, diefstal van benzine, diefstal van accessoires aan de buitenkant, diefstal van accessoires binnen, diefstal van waardevolle voorwerpen in de auto en diefstal van de complete Bi-, auto. Schou- lOCxl IlUCVcIl dULUIJczlLLclb Illd Ic wachten tot er iets dergelijks ge beurt. Er zijn maatregelen te ne men om diefstal en vernieling te voorkomen: soms op eenvoudige wijze en soms op een ingewik kelde (electronische) wijze.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1986 | | pagina 3