KENNISMAKING MET FLORA EN FAUN/ I “Ü1U»’ APOTHEKEN ARTSEN DIERENARTSEN TANDARTSEN POLITIE Programma ZIERIKZEE - Schouwen-Duiveland kent sinds plasje bij de uitkijktoren in de Domeinen. Op zondag 29 juni is enkele jaren een afdeling van de Nederlandse er een gecombineerde excursie samen met de afdelingen Goes Jeugdbond voor Natuurstudie. De doelstelling van deze bond is om jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar kennis te laten maken met de flora en fauna in de vrije natuur. RODE KRUIS AMBULANCE Jeugdbond voor Natuurstudie: nKW Kup, dorst 9, Ouddorp, tel. 01878-1538.1 2101 of 01878-2500. Domeinen. Op zondag 29 juni is Coen Wever, Martijn Beekman, Jappe Beekman Bij spoedgevallen zoveel moge lijk eerst telefonisch kontakt opnemen bij de dienstdoende arts. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens afspraak, behalve donderdag in het Groene Kruis gebouw, voor 9..00 uur bellen. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en G. B. K. Steenhof, Brouwershaven: A. Broere, Mee- krapstraat 7, tel. 01119-1588. Be handeling alleen volgens af spraak. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, telefoon (01878) 1660. Spreek uur maandag t/m zaterdag 9.00- 10.00 uur en volgens afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, telefoon (01878) 2919. Behande ling alleen volgens afspraak. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varre- markt 7, Zierikzee, tel. (OHIO) 2180. Spreekuur dagelijks tus sen 13.00 en 14.00 uur; tussen 18.00 en 19.00 uur en volgens af spraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Weekeind bij dienstdoende die renarts volgens afspraak. Middelharnis en Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp. Spreekuren maan dag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. Voor spoedgevallen Prins Hen drikstraat 2 (bij Rabobank Lan- geweg links afslaan), Middelhar nis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens af spraak. Spreekuur maandag t/m vrijdag 16.30-17.30 uur. Bruinisse: R. C. A. Backer, Post- straat 14, tel. (01113) 2666. Behan deling alleen volgens afspraak. Nieuwe leden kunnen zich aan melden bij Martijn Beekman, ’t Vrije 55 in Zierikzee, telefoon 01110-3794. Haamstede: M. K. Buth, Hoge- zoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dage lijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Dhr. G. J. G. Wennink, Diepen- Ouddorp: Alarmnummer 01878- Oude Tonge: P. Schilder, Kolf- weg 27. Tel. 01874-2441. Spreek uren maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.00 uur, dinsdag- en donderdagavond van 20.00-21.00 uur. De enthousiaste Jeugdbonders, vlak voor hun vertrek naar Ouwerkerk. V. I. n. r. Gert-Jan Sinke Coen Wever, Martijn Beekman, Jappe Beekman en Egbert de Jong. en Middelburg. Dan zullen enke le mooie plekjes in de omgeving van Wissenkerke op Noord- Beveland worden bezocht. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (OHIO) 3016. Behan deling alleen volgens afspraak. P. A. J. Bruynzeel, Oude Haven 51, tel. (OHIO) 2693. Behandeling alleen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boo- gerdstraat 25, tel. (01110) 6066. Behandeling alleen volgens af spraak. Ofschoon de afdeling nog maar sinds kort bestaat en het aantal leden miniem is te noemen, wor den de activiteiten niet met minder enthousiasme georgani seerd. De Jeugdbond is een ver eniging die zich bezig houdt met natuurstudie en natuurbescher ming. Daarvoor worden onder andere excursies, kampen en le zingen georganiseerd. Op die ex cursies kijkt men naar planten, vogels, insecten enzovoort of men geniet zomaar wat van de natuur. Soms blijft het niet bij kijken alleen, maar voert men ook onderzoekjes uit om meer te weten te komen over de natuur. De kampen worden tijdens de schoolvakanties gehouden. Overdag gaat men op excursie terwijl in de avonduren de ver zamelde gegevens worden uitge werkt en meegenomen dingen gedetermineerd. Ook worden nachtwandelingen gehouden. Ie der weekeinde wordt tevens op zaterdag een excursie gehouden, waarbij men meestal vanaf het F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 6190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Tijdens het weekeinde spreek uren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apotheek ge hele dag open. Huisbezoek aan vragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Trombosedienst, donder dag, 10.30 uur in Groene Kruis gebouw. praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur al leen volgens afspraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur aanvragen. Vi sites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00-18.00 uur. Medicijnen afha len tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt verzocht de ziekenfonds- kaart mee te brengen. In het weekend gelieve eerst telefo nisch kontakt op te nemen. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens af spraak. Bellen voor afspraak tussen 8.00-9.00 uur. In het week end gplieve telefonisch kontakt op te nemen. Stellendam: Arts R. P. van Rijs wijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Maandag spreekuur 8.30-12.00 en 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m vrijdag van 8.30- 12.00 uur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Stellendam: W. J. Vink, Keizer straat 16a. Spreekuren maan dag, dinsdag, donderdag en vrij dag van 15.30-16.00 uur. Sommelsdijk: W. J Vink, Zuid- Alarmnummer achterweg 28. Tel. 01870-5692. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 uur, en maandag tot en met vrijdag van 17.00-19.00 uur. De komende weken staan een aantal interessante excursies op het programma. Zondag 15 juni is dat een vogel- excursie naar het Dijkwater en de dijk langs het Grevelingen- meer. Een insectenexcursie wordt gehouden op zondag 22 ju ni. Dat gebeurt naar de Vroon- plas en het Watergat in Renesse, naar de Duinhoeve en naar een Noordgouwe: Arts H. J. M. Slee- gers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens af spraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, donder dag, 9.00 uur in Groene Kruisge bouw. In Dreischor, donderdag, 8.30 uur in Groene Kruisgebouw. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Ver- beek, Burghseweg 54, Haamste de. Tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30-13.00 uur. Apotheek de gehele dag uitge zonderd van 12.00-13.00 uur. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trombose dienst, donderdag, 11.30 uur in praktijkgebouw dr. Stenger; 12.30 uur in verzorgingshuis Duinoord. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110- 2906. Openingstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zater dag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Ouddorp: Oude Nieuwlandse weg 27. Geopend maandag t/m vrijdag 17.00-18.00 uur. Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trom bosedienst, donderdag, 9.30 uur in Groene Kruisgebouw. Oosterland: Arts H. Speelman, Molenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 9.30 uur, afspraak via schijven systeem. Woensdag geen spreek uur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Trombosedienst, maandag, 10.30 uur in Groene Kruisgebouw. Haamstede: D. H. de Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00- 15.00 uur, vrijdags van 16.00-17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westeren- ban 14, Telefoon 01115- 3103. Be handeling alleen volgens af spraak. Mevrouw H. B. Gelei jnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen vol gens afspraak. Nieuwerkerk: Arts M M. v. Berg, Wethouder v. Klinken- straat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens afspraak, hiervoor bellen tussen 8.00-11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Trombosedienst, maan dag, 10.00 uur in Groene Kruis gebouw. ZWN-station vertrekt. De Jeugdbond kent tachtig afdelin gen, verspreid over geheel Ne derland Bruinisse: Arts Dorrestein, Dorpsweg 5, Tel. (01113) 1280. Vrijdag 13 juli t/m 26 augustus van maandag t/m vrijdag af spraak spreekuur ’s ochtends. Apotheek geopend op werkda gen van 9.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens afspraak 8.00-9.30 uur. Trombosedienst, maandag, 11.00 uur in verzorgingshuis In ’t Op per, 11.30 uur in Groene Kruisge bouw. Rijkspolitie (01180-33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspoli tie Schouwen- Duiveland is 24 uur per dag geopend, tel. 01110- 4055. Verder houden alle politie bureaus op Schouwen-Duive land iedere vrijdag spreekuur van 14.00-18.00 uur. Bureau Haamstede geopend maandag van 18.00-21.00 uur. Bu reau Renesse geopend 8.00-24.00 uur. Ouddorp: Bureau: Wilhelmina- weg 14, tel. 01878-1244. Geopend 8.00-18.00 uur. Apotheek Menheerse, Voor straat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Openingstijden apo theek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.30-18.00 uur. Zaterdag 10.30-11.30 uur en 15.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienst doende arts in de overige uren altijd worden aangeboden. In lichtingen via tel. 3666. De afdeling Schouwen- Duiveland heeft een aantal favo riete excursie-gebieden en dat zijn De Heerenkeet, Schelphoek, de duinen in de Westhoek en het Dijkwater bij Ouwerkerk. Inci denteel wordt in eigen beheer het verenigingsblaadje „De Kru- kel’,’ uitgegeven. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touwbaan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 2280. Spreekuur van 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (OHIO) 2080. Alleen vol gens afspraak, 8.15-10.00 uur. Arts J. B. Visser, Poststraat 32, Tel. (OHIO) 3965. Spreekuur al leen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Trombose dienst, maandag, 8.00 uur in ver zorgingshuis Borrendamme, 9.00 uur in wijkgebouw Groene Kruis. - r-t M

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1986 | | pagina 15