Brouwse schilder Kikkert exposeert in de Eenhoorn $6* Vleugje Provence in Middelharnis Ti Opvoering historisch toneelstuk in kader 700 jaar Brouwershaven I 7 1 gg i I Handelaar Fragmentarisch BROUWERSHAVEN - Waaraan ik schuldig ben? Ik hield anderen de spiegel voor waarom zij vroegen. Wij bestaan immers bij de gratie van de weerspiegeling. Maar teruggang, grauwheid en malaise schrikken ons af. Voortdurend zijn we op zoek naar de verblindende reflectie van wel stand, gezondheid, bloei. Altijd. Tegen beter we ten in. Tot de spiegel wordt gebroken. Schuldig? Ach... MIDDELHARNIS - Onder de titel La Provence a Middelharnis, voorproefjes van een hete zomer, worden tussen 17 en 29 mei in Middelharnis en kele manifestaties georganiseerd door het Diek huus, de bibliotheek en galerie Potteriet. Op evenzovele locaties wordt de bezoeker in staat gesteld kennis te maken met de Provence of die kennis te verdiepen. Ir' ZIERIKZEE/BROUWERSHAVEN - ,,Ik probeer de sfeer, het karakter van een landschap herken baar te maken in mijn werk. Je moet de plaats en de atmosfeer ervan kunnen herkennen”, aldus de in Brouwershaven wonende schilder Ad Kikkert die zijn werk van de laatste twee jaar van 10 tot en met 24 mei exposeert in de Eenhoorn te Zie- rikzee. Dit werk omvat aquarellen, waarvan de meeste een beeld geven van landschappen op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Kikkerts geïnspireerdheid door water en boten komt duidelijk naar voren in de haven- en zeege zichten waarvan de lokaties duidelijk zijn te her kennen omdat de Brouwse schilder figuratief werkt. 1 J g|w J «Ei Tot en niet 29 mei 10 tot en met 24 mei In Zierikzee van 1 t 11 jF 'j Ad Kikkert achter zijn schildersezel aan het werk. historie en vele andere wetens in het Diekhuus (Zandpad) maar gesmuld... van boeken, li- r Deze tentoonstelling wordt za terdag 17 mei geopend door Phi lippe Delacroix en Odile Chenal van de Franse ambassade. Wie tussen de buien door alvast wil genieten van een vleugje Proven ce is in Middelharnis van harte welkom. Zeeuws Centrum voor Amateur toneel ondersteunde deze onder neming als ’schrijversproject’, wat inhoudt dat er dramaturgi sche adviezen werden gegeven door de in Kapelle woonachtige toneel/tekstschrijfster Ans Schilders. Al snel ontpopt Kamerling zich als handelaar en zegt enor me winsten te maken. De bevol king, die van al die welvaart wel een graantje mee zou willen pik ken, geeft zich over aan ’de wens als vader van de gedachte’...De pseudo-arts blijkt meer en meer een pathologisch leugenaar, die de strop om zijn nek zelf vaster en vaster trekt. Het is van hem bekend dat hij zelfs in het Rasphuis in Middel burg nog extraatjes wist te ver dienen met het schrijven van val se brieven en getuigenissen, die de bewakers voor hem verkoch ten. Kunstenaars uit de Provence stellen hun werk ten toon in ga lerie Potteriet: Lou Giessen (schilderijen), Vincent Preziozi (keramiek) en Patrick Meiller (droomlandschappen). HERKINGEN - Van 12 tot 26 mei organiseert Studio Lohr een ex positie van batik en breikleden, gemaakt door Riet Nelisse uit Heerhugowaard. Zonder enige vorm van opleiding ontdekte Riet de mogelijkheden van de batikkunst. Haar succes bewijst ze in Herkingen waar haar werk de wanden van Studio Lohr siert. De expositie is dagelijks (behalve donderdag met uitzon dering van Hemelvaartsdag) te zien van 10.30 tot 22.30 uur. ,,Ik zoek naar het eigen karakter van een landschap. Dat typisch voelbare tracht ik met zo min mogelijk omwegen te benade ren”, aldus de schilder, die daar voor altijd de aquareltechniek gebruikt. „Het is een techniek die spanning in een schilderij brengt. Het moet vlug en zeker In de bibliotheek staat een teratuur, reisgidsen, recepten, Provencaalse tafel klaar, waar van niet gegeten kan worden waardigheden op schrift. DIRKSLAND - Molen de Een dracht aan de Vroonweg in Dirksland, gaat gratis malen voor particulieren. Wie ten minste tien kg graan heeft kan dat gratis tot meel laten malen in voornoemde molen. Dit kan elke zaterdag tot 18.00 uur. Tele fonische inlichtingen zijn in te winnen op vrijdag na 18.30 uur op nummer 01875-2113. worden op vrijdag 23 mei en za terdag 24 mei videobeelden ver toond en tevens een diaserie over de indrukwekkende Cisterciën zerkloosters van Saint Maximim tot Thoronet. Op video een ver slag van de viering van het 800- jarig bestaan van Roquebrunne. Een en ander met een toefje ’air de Provence’: herbes, een olijfje en een glaasje wijn. De regie is in handen van Ad van Noort met assistentie van Clementine Oostdijck, voor het decor zorgt Cees Möhlman en voor het licht Giel Gabriëlse. De mensen van het NOS- programma Van gewest tot ge west komen in de week van 17 tot 24 mei naar Brouwershaven om opnamen te maken van het toneelstuk, dat werd geschreven in het kader van 700 jaar Brou wershaven. 'Z „f. Met deze woorden begint het toneelstuk over de meester- oplichter Maggaris, alias Johan nes Cato Kamerling. Het is de r gebeurde geschiedenis over zijn verblijf in Brouwershaven, rond 1762. Eén jaar nadat hij in deze Smalstad werd ontmas kerd, schreef de toenmalige gemeente-archivaris Viergever deze geschiedenis neer in een tweedelig boekwerk ’ter waar schouwing van jonge joffers’. Het was Kamerling namelijk ge lukt de burgemeestersdochter te ’bezwangeren’ waardoor een hu welijk niet meer was tegen te houden. Toneelgroep De Roode Lelie uit Brouwershaven speelt Jo hannes Cato Kamerling, een schijngestalte van Clementine Oostdijck op 16 mei in De Vroo- ne (Kapelle) aanvang 20.00 uur en 22 en 23 mei in het Tonnenma- gazijn van Brouwershaven, aan vang 20.00 en 20.30 uur. gebeuren. Het moet gelijk goed zijn, want je kunt er niet in knoeien”. Op de tentoonstelling zijn op deze wijze vervaardigde werken te zien die een beeld ge ven van de (vroegere) haven van Brouwershaven en Bruinisse, de Schelphoek, de Grevelingen maar ook een kermis in Brou- Het toneelstuk is gebaseerd op de eerder genoemde geschied schrijving door Viergever en wordt gespeeld in authentieke kostuums. De schrijfster volgde de draad van het verhaal frag mentarisch, waardoor het resul taat iets wegheeft van een gedra matiseerde documentaire. Twaalf amateurs van Schou wen-Duiveland, waarvan een groot deel nooit eerder op de planken stond, werken ruim een jaar onder leiding van de provin ciaal toneeladviseur, Ad van Noort, aan de realisatie. Het wershaven en de vroegere suikerbieten-overslag bij de Los wal. Ad Kikkert, die in 1914 werd ge boren in Rotterdam, is al zijn he le leven schilder van beroep. Hij voerde vele opdrachten uit voor industriële bedrijven, de Rotter damse haven en het Rotterdamse gemeentearchief. Werk waar voor hij tweemaal koninklijke subsidie en enkele prijzen, waar onder de Willink van Collen- prijs, ontving. Zijn werk hangt in verschillende musea en be vindt zich in verzamelingen en nog steeds exposeert hij met Pul- chri Studio en de Haagse Aqual- listen, waarvan hij lid is. Sinds 1958 werkt Kikkert regelmatig in Zeeland en geboeid door het ’prachtige Zeeuwse licht’ en de frisse lucht hier kwam het echt paar Kikkert vier jaar geleden in Brouwershaven wonen. Ook de provincie Zeeland kocht werk van hem aan dat via de artho- teek in Middelburg wordt uitge leend aan particulieren. Op de expositie zijn ook enkele landschappen uit het Franse Bretagne te zien, waar Kikkert de afgelopen jaren verschillende malen met een collega naar toe ging. „Ik was daar graag want je hebt er ook prachtig licht dat lijkt op dat van Zeeland. Maar dat landschap is er wijder en met die rotsen aan de kust har der en stugger. Kikkert vindt het jammer dat tegenwoordig in het zogenaamde ezelschilderij een beetje de klad zit. „Er is bij na niemand meer die naar de na tuur toe werkt en het karakter van een landschap in een schil derij goed herkenbaar maakt. De musea brengen steeds meer non-figuratieve (moderne) kunst. De Brouwse schilder gaat echter door in zijn eigen stijl. Voor iedereen die van het Schouwse landschap houdt is de tentoonstelling in de Eenhoorn dan ook een must. Van 10 en met 24 mei, dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur behalve of zon- en feestdagen. De schilder zelf of zijn vrouw W. J. M. Kikkert- Elkerbout, die eveneens schilde res is, zullen de meeste tijd aan wezig zijn om bezoekers even tueel nader te informeren en te begeleiden. In de tijd dat Kamerling in Brouwershaven arriveert is het daar economisch slecht gesteld en staan ook het sociale en maatschappelijke leven op een laag pitje. Evenals in de rest van Nederland overigens: men sud dert wat. Kamerling preten deert rijkdom, eruditie en vroomheid. Zo weet hij, on danks dat hij een vreemde eend in de bijt is, snel enkele invloed rijke mensen voor zich te win nen. Hij bemerkt dat er in Brou wershaven slechs twee oude chi rurgijns zijn, die onder toezicht staan van een medisch doctor in Ziérikzee. Hij weet handig ge bruik te maken van de tegenstel lingen tussen Zierikzee en Brou wershaven en suggereert dat hij een medisch doctor kent die zich in Brouwershaven zou willen vestigen. Bovendien zou de stad dan een echte apotheek krijgen. Als het moment er rijp voor is maakt hij zichzelf bekend als ’de’ doctor afgestudeerd aan de beste universiteit van Europa.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1986 | | pagina 3