Zeeuwse Koorschool geeft koncert in Gasthuiskerk t ma Dinsdagmiddag 7 augustus DIERENARTSEN ARTSEN TANDARTSEN POLITIE ZIERIKZEE - Het dinsdagmiddagkoncert op dinsdag 7 augustus in de Gasthuiskerk belooft een fraai optreden te worden. Het koncert zal dan namelijk worden verzorgd door de Zeeuwse Koorschool onder leiding van Evert Heijblok. Het koncert begint om 14.00 uur. Op woensdag 8 augustus is het koor te zien in de Nederlandse Hervormde kerk te Renesse om 20.00 uur. Gekombineerd optreden RODE KRUIS AMBULANCE aug... •ug 3 aug 4 aug 5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, Het is maar weinigen bekend, dat Zeeland kan boven op een rijk muzikaal verleden. Aan lal van grote kerken werd dagelijks gemusiceerd door mannen- en jongensstemmen. De zangers en zangertjes uit Middelburg wer den in de vijftiende en zestiende eeuw meermalen gehoord tot in Aken en Keulen, terwijl de jon gens van „Ter Goes” werden verzocht om in Haarlem te ko men zingen als daar de Prins op bezoek kwam. Bij spoedgevallen zoveel moge lijk eerst telefonisch kontakt opnemen bij de dienstdoende arts. Het jongenskoor van de Zeeuwse Koorschool is één van de weinige jongenskoren, die Nederland nog rijk is. Oude Tonge: P. Schilder, Kolf- weg 27. Tel. 01874-2441. Spreek uren maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.00 uur, dinsdag- en donderdagavond van 20.00-21.00 uur. Weekeind bij dienstdoende die renarts volgens afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, telefoon (01878) 2919. Behande ling alleen volgens afspraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110- 2906. Openingstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zater dag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en vol gens afspraak. 7.15 8.06 9.12 10.31 11.51 0.24 1.31 iedere van 19.42 20.39 21.49 23.04 20.22 21.20 22.29 23.49 12.58 13.57 13.52 14.44 13.02 13.54 Scharendijke: Arts L. A. M. Bru- el, Markt 30-32, „De Stadswaag" Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag vol gens afspraak, behalve donder dag in het Groene Kruisgebouw, voor 9.00 uur bellen. Stellendam: W. J. Vink, Kei zerstraat 16a. Spreekuren dins dag en donderdag van 15.00- 16.00 uur. Zaterdagochtend van 11.00-12.00 uur. Ouddorp: Alarmnummer 01878- 2101 of 01878-2500. Ouddorp 3 aug. 4 aug. 5 aug. 6 aug. 7 au Z. .iktee 3 aug. 4 aug. 5 aug. 6 aug. 7 aug. 8 aug. 9 aug. Renesse: Artsen J. L. Flach en M. Bongaerts, Jan van Renesse- weg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 en 9.00 uur en 16.00-17.00 uur. Apotheek tij dens het spreekuur. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Week end alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Dit alles vormde de inspiratie om na zoveel eeuwen weer een zangschool voor jongens te stich ten, natuurlijk aangepast aan de twintigste eeuw zonder de oude muzikale traditie te veronacht zamen. De oprichters in 1954 noemden het de Zeeuwse Koorschool en gaven daarmee aan, dat dit in stituut ten dienste zou staan van de gehele provincie. In bijna het gehele gewest werden en wor den koncerten gegeven. Haamstede: M. K. Buth, Hoge- zoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dage lijks tussen 13.00 en 13.30 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tus sen 19.00 en 20.00 met bijvoorbeeld het Zeeuws! Jeugdorkest, het Zeeuws Or kest, het Koperensemble van de Zeeuwse Muziekschool en tal van groepen in de amateuristi sche sektor. In ruim vijftig radio-uitzendingen en een der tigtal t.v.-programma’s werd een stukje Zeeuwse kuituur uit gedragen. Het repertoire van het Jongens koor werd zelfs via de B.B.C. uitgezonden. Bij tal van voorko mende gebeurtenissen, waarbij leden van het Koninklijk Huis aanwezig waren, mocht het koor zich laten horen. Apotheek Menheerse, Voorste- raat 16, Middelhanis. Tel. 01870- 3997 Openingstijden apotheek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.30-18.00 uur. Zaterdag 10.00- 12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Zon en feestdagen 11.30-12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Spoedrecepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aangeboden. Inlichtingen via tel. 3997. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek- Verbeek, Burghseweg 54, Haam stede. Tel. (01115) 1861. Spreek uur van 8.00-9.00 uur. Telefo nisch spreekuur van 12.30-13.00 uur. Apotheek de gehele dag uit gezonderd van 12.00-13.00 uur. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Hoogwater 19.39 20.36 21.36 23.06 Hoogwater 8.33 9.11 10.06 11.20 12.41 1.15 2.29 Hoogwater 7.17 8.06 9.09 10.24 11.43 0.18 1.21 Ouddorp: Bureau: Wilhelmina- weg 14, tel. 01878-1244. Geopend 8.00-18.00 uur. Bij geen gehoor bellen naar meldkamer Dor drecht 078-166166. Oosterland: Arts H. Speelman, Molenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 9.30 uur, afspraak via schijven systeem. Woensdag geen spreek uur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (011110) 3016. Be handeling alleen volgens af spraak. P. A. J. Bruynzeel, Karnemelks- vaart 2, tel. (01110) 2693. Behan deling alleen via telefonische af spraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boo- gerdstraat 25, tel. (01110) 6066. Behandeling alleen volgens af spraak. F. v. d. Vliet, Kamemelksvaart 2, tel. (01110) 6190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Tijdens het weekeinde spreek uren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Noordgouwe: Arts H. J. M. Slee- gers, Heerenweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens af spraak. Bellen van 8.00-10.00 uur. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touwbaan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 2280. Spreekuur van 8.30- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens af spraak. Bellen voor afspraak tussen 8.00-9.00 uur. In het week end gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Meestal trad het koor alleen op, maar ook vaak in kombinatie Zierikzee: Sj. Bergsma, Varre- markt 7, Zierikzee, tel. (01110) 2180. Spreekuur dagelijks tus sen 13.00 en 14.00 uur; maandag en donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur en volgens af spraak. Middelharnis en Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boomp jes 9. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 14.00- 14.30 uur. Voor spoedgevallen Prins Hendrikstraat 2 (bij Rabo bank Langeweg afslaan), Mid delharnis, tel. (01870) 2966. In 1972 werd met veel sukses op getreden in Amsterdam met het Concertgebouworkest o.l.v. Ber nard Haitink. Regelmatig zijn de jontens de horen in de grote muziekcentra van ons land zoals de Doelen te Rotterdam, het Concertgebouw in Den Haag en het Turfschip te Breda. Ouddorp: Oude Nieuwlandse- weg 27. Geopend maandag t/m vrijdag 17.00-18.00 uur. Ook in het „Jaar van het Kind'j trad de Koorschool op de voor-i grond tijdens de huldiging vair Danny Kaye te Amsterdam mei een eigen Unicef-lied, dat nu ook al buiten onze grenzen in meer dere talen wordt gezongen. In het buitenland weet men ook de zang van de jongens te waarde ren, er werden vele tournees ge maakt naar Engeland, West- Duitsland, België en Oostenrijk. Maar bovenal is belangrijk de dagelijkse training en muzikale vorming van een groot aantal jongens in de afgelopen ruim ne genentwintig jaren. Het jon genskoor van de Zeeuwse Koor school is één van de weinige jongskoren, die Nederland nog rijk is. donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 2080. Alleen vol gens afspraak. Arts J. B. Visser, Poststraat 32, Tel. (01110) 3965. Spreekuur al leen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00 uur. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. Berg, Wethouder v. Klinken- straat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens afspraak, hiervoor bellen tussen 8.00-11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Bruinisse: Arts Dorrestein, Dorpsweg 5, Tel. (01113) 1280. Vrijdag 13 juli t/m 26 augustus van maandag t/m vrijdag af spraak spreekuur ’s ochtends. Iedere dag 17.00 uur vrij spreek uur. Apotheek geopend op werk dagen van 9.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen en P. B. K. Steenhof, praktijk Oude Nieuwlandse- weg, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens afspraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur aan vragen. Visites aanvragen tus sen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00-18.00 uur. Medicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt ver zocht de ziekenfondskaart mee te brengen. In het weekend ge lieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Stellendam: Arts R. P. van Rijs wijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Maandag spreekuur 8.30-12.00 en 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur volgens afspraak. In het weekend gelieve télefo- nisch kontakt op te nemen. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d. Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, telefoon (01878) 1660. Spree kuur maandag t/m zaterdag 9.00-10.00 uur en volgens af- spraak APOTHEKEN Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00- 15.00 uur, vrijdags van 16.00-17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Weste- renbanweg 14, Telefoon 01115- 3103. Behandeling alleen vol gens afspraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen vol gens afspraak. Tijden hoogwater te Bruinisse: 20 minuten later dan Zierikzee. Laagwater plm. 6 uur later dan bovengenoemde tijden. 6 aug. doodtij. Brouwershaven: A. Broere, Mee- krapstraat 7, tel. 01119-1588. Be handeling alleen volgens af spraak. Alarmnummer (01180-33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen- Duiveland is 24 uur per dag ge opend, tel. 01110-4055. Verder houden alle politiebureau’s op Schouwen-Duiveland :~J vrijdag spreekuur 14.00-18.00 uur. Bureau Haamstede geopend 8.00-18.00 uur. Bureau Renesse geopend 8.00-24.00 uur. Westelijk Schouwen Scharendijke Bruinisse: R. C. A. Backer, Poststraat 14, tel. (01113) 2666. Behandeling alleen volgens af spraak. Sommelsdijk: W J. Vink, Zuid- achterweg 27. Tel. 01870-5692. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 uur, en maandag tot en met vrijdag van 17.00-19.00 uur. i MM» ^1

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1984 | | pagina 19