in Tot volgend jaar „Kijk uw ogen uit op een fruitteeltbedrijf” Laatste Badkrant Welkom in de boomgaard MIJN APPELLANI Rassen SCHOUWEN-DUIVELAND - Onder het motto „kijk uw ogen uit op een fruitbedrijf” wordt za terdag 28 augustus een open dag van de fruitteelt gehouden. In het gehele land zijn kinderen en Volwassenen, met belangstelling voor de teelt van vruchten, welkom op gespecialiseerde fruit- bedrijven. Op Schouwen-Duiveland doen hier aan mee: M. J. v. d. Maas, Bouwmansweg 1 te Burgh-Haamstede en C. M. v. d. Velde, Oudeweg 25 te Zierikzee. De bedrijven zijn die zaterdag ge makkelijk te vinden door de aanwijzingsborden te volgen. - Xï W|.| 20 AUGUSTUS 1982 NR. BAR (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Herfst Zonder toeristen geen Badkrant, maar zonder autochtone bevol king natuurlijk ook niet. Het is duidelijk: we hebben elkaar no dig. V.V.V.’s op Schouwen-Dui- Bezoekers/sters krijgen behalve mondelinge informatie tevens enig voorlichtingsmateriaal mee naar huis. Ook aan kinderen is hierbij gedacht! Zo zal het een gezellig en leer zaam bezoek kunnen zijn voor jong en oud. Iedereen is welkom van 10.00 - 17.00 uur op de deel nemende bedrijven. tot rijpe vrucht). Onder meer Het is een lust om deze verschei- kan gekeken worden naar de boomgaarden, de fruitkoelhui- zen, de machines en de werktui gen. De vroege (zomer-) appelen en peren worden tijdens deze open dag geplukt en kunnen ook ge proef d worden. Het latere (bewaar-) fruit hangt er dan op zijn mooist bij. Het duurt nog ruim een maand voor de herfst officieel zijn in trede doet en wie weet heeft de zomer voor die tijd nog enkele prima zonnige dagen in petto. Eerlijk gezegd hebben we zelf bij het verschijnen van de laatste Badkrant in het seizoen een beetje de neiging de ogen te sluiten voor de eerste vallende bladeren en de snel geel worden de kleuren in de natuur. De zo mer en zeker de zomer van 1982 heeft iets sprankelends en daar neem je maar moeilijk afscheid van. Toch hebben velen de strandtrap al voor de laatste keer beklom men en hebben koers gezet naar huis, school of werk en naar mis schien wel hele lange winter. Ongetwijfeld deed u voldoende flits terug te denken aan en de toerist I schouwen, aan die mooie wande- geïnformeerd j lingen in de Domeinen, aan die rant is - naar vrolijke markt in Renesse, aan we nopen - m air opzicht een die historische gevels in Zierik- bruikbare gids geweest de afge- zee, aan die orgelconcerten in surfuren op de kreek in Ouwer- kerk aan die fijne vakantie op Schouwen-Duiveland. Dag zomer, dag toeristen, dag Badkrant Een afscheid van het strand. ZIERIKZEE - „Ik ben geen toerist, ik woon hier”, aldus de niet zo aardige tekst op buttons, die we deze zomer tegenkwamen. De Badkrant is ook geen toerist, maar wil beslist wel aardig zijn tegen de zomergasten. In onze twaalf uitgaven dit seizoen hebben we ge tracht dat duidelijk te maken. o SS denheid aan rassen (o.a. James- Grieve, Cox's Orange Pippin, Golde Delicious, Jonagold, Elstar, en Karmijn) aan de bo men te zien hangen. Vandaar ook het tijdstip van deze open De fruittelers zullen gaarne be langstellenden informeren over de teelt van fruit, tijdens een rondwandeling over het bedrijf. Daarbij zal uitleg gegeven wor den over de diverse werkzaam heden die voorkomen op het be drijf en over de groei en ontwik keling van fruit (van bloesem Het belooft dit jaar een goed - jaar te worden wat betreft de dag: vlak voor of juist in de oogst van appelen en peren. Ons I oogsttijd. reserves op om het regiem van Koning Winter te weerstaan. Het moet toch een troost zijn om straks, terwijl u het ijs van de autoruiten krabt of tegen de veïand en Goeree-Overflakkee koude stormwind opbokst, eens organiseren talloze evenemen-1 in een ten, de middenstand biedt een i dat heerlijke strand in Wester rijk assortiment wil over dat alles worden. De Badkrant is - we hopen - in dit opzicht een die historische gevels in Zierik- bruikbare gids geweest de afge-zee, aan die orgelconcerten L. lopen maanden. Dreischor, aan die enerverende Twaalf uitgaven en nu zit het er op deze zomer, ook al is het sei zoen nog lang niet echt voorbij. land neemt mét 470 miljoen kg appelen en ruim 100 kg peren een hoge plaats in tussen de fruitproducerende landen in Eu ropa. Daarbij komt dat de Neder landse fruitteelt zich de laatste jaren sterk aan het vernieuwen is, d.w.z. dat er veel nieuwe boomgaarden gesticht worden. Hierbij wordt gestreefd naar j een zo groot mogelijke diversi-i teit van het assortiment fruit, 1 M waardoor de klacht van veel consumenten in het verleden: ,,er is te weinig keus”, inder- daad tot het verleden behoort, i Taptoe in Bruinisse - Expositie in Gravensteen - Zeeuwse kle derdracht - De molen in Drei schor - Veel bezoekers op Neeltje Jans - En verder de zeer uitge breide evenementenlijst. ir \v

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1982 | | pagina 1