Ellen Flink Coen en in exposeren in galerie Borsboom” Zierikzee Barokmuziek Akteur als kunstschilder in Oostkerk ARTSEN DIERENARTSEN Volg de zon Dialoog TANDARTSEN 1 POLITIE ZIERIKZEE, augustus. Galerie Borsboom te Zie rikzee heeft alweer een nieuwe expositie op het programma staan. Het wordt iets bijzonders nl. werken van Coen Flink, zijn vrouw Ellen Flink- van Hemert en de Amerikaan Jeffrey Becom. Deze expositie zal zaterdag 7 augustus om 15.00 uur worden geopend door auteur/fotograaf Tony van Verre. Schilderij van Ellen Flink-van Hemert. schilderende H. de Haamstede: D. i Werk van Jeffrey Becom Geboeid door architektuur”. mijn vak beschouw”, aldus El len Flink. Scharendijke: Arts L. A. M. Bru- el, Markt 30-32, „De Stadswaag” Brouwershaven, telefoon (01119) Ouddorp: C. P. Wolters, Spaan- seweg 4, telefoon (01878) 1660. Spreekuren van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-10.00 uur. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, telefoon (01878) 2919. Behande ling alleen volgens afspraak. «WW" I •4 i i architektuur. Dit jaar zette hij zijn studie van Gotische Kathe draals in Frankrijk voort. Van 7 augustus zijn de schilde rijen van genoemde exposanten te zien in galerie Borsboom tus sen 10.00 en 17.00 uur. Zondag is de galerie geopend van 14.00 tot 17.00 uur. 1280. Spreekuur iedere dag, be halve donderdag in het Groene Kruisgebouw, volgens afspraak voor 10.00 uur bellen. Haamstede: M. K. Buth, Hoge- zoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dage lijks tussen 13.00 en 13.30 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tus sen 19.00 en 20.00 uur en volgens afspraak. Bruinisse: Arts F. J. J. Buyten- dijk, Dorpsweg 5, Tel. (01113) 1280. Spreekuren uitsluitend volgens afspraak bellen tussen 8.00-9.30 uur. Visites ’s ochtends aanvragen. Tussen 13.00-13.30 uur tel. spreekuur niet op don derdag. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur en donder dags van 9.00-12.00 uur. Stellendam: W. J. Vink, Kei zerstraat 16a. Spreekuren dins dag en donderdag van 14.00- 15.00 uur. Zaterdagochtend van 11.00-12.00 uur. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varre- markt 7, Zierikzee, tel. (01110) 2180. Spreekuur dagelijks tus sen 13.00 en 14.00 uur; maandag en donderdagavond tussen 18.00 en 19.30 uur en volgens af spraak. Renesse: Artsen J. L. Flach en J. F. M. Dictus, Jan van Renesse- weg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 en 9.00 uur en 16.00 en 17.00 uur en volgens afspraak. Apotheek tijdens het spreekuur. Huisbezoek aanvra gen voor 10.00 uur. Weekend al leen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur bij de dienstdoende arts. Stellendam: Arts R. P. van Rijs wijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur van 8.30- 10.00 uur volgens afspraak. In het weekend gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Oosterland: Arts H. Speelman, Molenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 9.30 uur, afspraak via schijven systeem. Woensdag geen spreek uur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur bij de dienstdoende arts. „Een schilderende bouw meester” noemt men Jeffrey Be com. Deze Amerikaan werd in 1953 geboren te Shelbyville, In diana. Middelharnis en Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boomp-j jes 9. Spreekuren maandag, woensdag en vrijdag van 14.00- 14.30 uur. Voor spoedgevallen; Prins Hendrikstraat 2, Middel-;' hamis, tel. (01870) 2966. Spreek uur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en volgens afspraak. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens af spraak. Bellen voor afspraak tussen 8.00-9.00 uur. In het Week end gelieve telefonisch kontakt op te nemen. Het lag voor de hand dat zij eveneens haar loopbaan begon bij radio, waarna toneel, televi sie en film volgden. „Mijn huwe lijk en de drie kinderen die daar uit voortkwamen maakten een gekozen eind aan mijn korte car rière als actrice”. Bevrediging van aanwezige kreativiteit is niet te onderdrukken, zodag ik ongeveer vijftien jaar geleden begon met schilderen, hetgeen ik vele jaren met veel plezier als Coen Flink kennen we mis schien beter als acteur regis seur. Hij werd geboren in 1932 te Amsterdam „uit een zeer uitge breide, roemruchte toneelfami- lie”. Coen bezocht het conserva torium in Rotterdam en de aca demie voor dramatische kunst te Amsterdam. Na een vijfent wintig jarige toneel-televisie- radio en filmcarrière als acteur en regisseur heeft hij zich nu toe gelegd op het schrijven en schil deren. Ellen Flink-van Hemert werd in 1937 geboren als dochter van radio-en televisieregeisseur Wil ly van Hemert. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touwbaan 20, Zierikzee, Tel. (OHIO) 2280. Spreekuur van 8.30- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 4300. Alleen vol gens afspraak. Arts J. B. Visser, Poststraat 32, Tel. (OHIO) 3965. Spreekuur al leen volgens afspraak. Bellen tussen 8.00-10.00 uur. Noordgouwe: Arts H. J. M. Slee- gers, Heerenweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur volgens af spraak. Zierikzee: J. J. Bakker, Oude Haven 4, tel. (011110) 3016. Ouddorp: Artsen W. J. Bron en A. J. Jansen, praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur alleen volgens afspraak. Visites aanvragen tus sen 8.30-11.00 uur en 17.00-18.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00-18.00 uur. Medicijnen afha len tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt verzocht de zieken- fondskaart mee te brengen. In het weekend gelieve eerst telefo nisch kontakt op te nemen. Bij spoedgevallen zoveel moge lijk eerst telefonisch kontakt opnemen bij de dienstdoende arts. Van 1969 tot 1971 was hij in de leer bij de bekende Australische tekenaar Ronald Hobart. Archi- tekteur heeft zijn grote be langstelling. tot in de kleinste details kan hij de stijl van een gebouw op doek weergeven. Hij bestudeerde in Europa de goti sche architektuur en in Amerika promoveerde hij aan de univer- siteit van Cincinnaty in kunst en Geert Bierling bespeelt zaterda gavond 14 augustus het histori sche orgel (1783) in de Oostkerk in Middelburg. Het concert be gint om acht uur en het program ma is gewijd aan werken van Jo hann. Seb. Bach en virtuoze tijd genoten. De werken in galerie Borsboom te zien zijn betiteld Flink als „corresponentie”. „Het is een poging niet alleen met verbeel ding, maar ook met bijgevoegde tekst in dialoog te gaan met de kijker. Ik wil niet dat mensen suffen of achteruit gaan zitten als ze in aanraking komen met kunst. Ik probeer ze te laten meedoen, denken, voelen, kwaad worden of lachen. Dat heb ik als acteur getracht te be reiken, dat probeer ik in deze andere nieuwe vorm weer”, al dus Coen Flink. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek- Verbeek, Burghseweg 54, Haamstede, tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Apotheek tijdens spreekuur. Weekend alleen voor spoedge vallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur bij de dienst doende arts. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. Berg, Wethouder v. Klinken- straat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens afspraak, hiervoor bellen tussen 8.00-10.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Alarmnummer (01180-33333). Het groepsbureau van de Rijkspolitie Schouwen-Duive- land is dagelijks geopend van 8.00-18.00 uur, tel. 01110-4055. Verder houden alle politiebu- reau’s op Schouwen-Duiveland iedere vrijdag spreekuur van 14.00-17.00 uur. Zij houdt ervan dingen te creë ren die mooi zijn. „Ik wil met iets positiefs bezig zijn. Als de zon mij niet volgt in mijn leven, volg ik de zon”. Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00- 15.00 uur, vrijdags van 16.00-17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Weste- renbanweg 14, Telefoon 01115- 3103. Behandeling alleen vol gens afspraak. s Oude Tonge: P. Schilder, Eisen- houwerlaan 30. Tel. 01874-2441.^ Spreekuren maandag tot en met; vrijdag van 13.00-14.00 uur.j dinsdag- en donderdagavond van 20.00-21.00 uur. Spreekuren van maandag t/m donderdag 16.00-16.30 uur en vrijdag van 12.00-12.30 uur. Voor het maken van een afspraak bel len van 8.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. P. A. J. Bruynzeel, Karnemelks- vaart 2, tel. (01110) 2693. Behan deling alleen via telefonische af spraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, tel. (OHIO) 6066. Behandeling alleen vol gens afspraak. F. v. d. Vliet, Karnemelksvaart 2, tel. (01110) 6190. Be handeling alleen via telefonische afspraak Tijdens het weekeinde spreeku ren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Brouwershaven: A. Broere, Mee- krapstraat 7, tel. 01119-1588. Be handeling alleen volgens af spraak. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuid- achterweg 28. Tel. 01870-5692. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 uur, en maandag tot en met vrijdag van 17.00-19.00 uur. Bruinisse: R. C. A. Backer, Poststraat 14, tel. (01113) 2666. Behandeling alleen via telefoni sche afspraak.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1982 | | pagina 13