n in Zierikzee Volleybal op wereldniveau Blaas een deuntje mee tijdens Brouwse Dag” Zaterdag 31 juli Braderie en volop muziek DS’79 speelt zaterdagmiddag in Renesse Repeteren Orgelconcerten I y? 1 BROUWERSHAVEN, juli. Zaterdag 31 juli gaat de Smalstad weer de traditionele „Brouwse Dag” beleven, een zomers evenement voor zowel toeristen als eigen bevolking met als hoogtepunt de Muziek-Play-In. 1 .C: - 30 JULI 1982 NR. i nen ook zomergasten, die hun jbraderie op de Markt, orgelcon- Prijzen ben aan dit evenement deelne- men. Daar zullen ook enkele poppen kastvoorstellingen worden ge geven. De entreeprijs voor dit gebeuren is voor volwassenen f 10,— per Het team van trainer Hans Dor- jee zal als oefening voor het ko- Voorts is het mogelijk om toe gangskaarten af te halen op het reisbureau van de rabo-bank Zierikzee, Visstraat 3 in Zierik zee. Kinderen van twee jaar kunnen worden beziggehouden in de crè che op het midden van de Markt. I 1 r ge selektie aantreden met onder meer Niels Overweg, Henk van Leeuwen en Jaap Blom. Zeer waarschijnlijk zal in deze wedstrijd ook de laatste man waarop D.S.’79 nog op zoek is, zijn debuut maken. De aanvang van de wedstrijd is vastgesteld te 15.30 uur. Entree: volwasse nen 2,50, kinderen 1,—. gjiSB mende seizoen met haar volledi- i rtry zxly-4- i zv nnn+mrlnn rv» nnrwr De Brouwse Dag wordt om streeks elf uur officieel geopend ZIERIKZEE, juli. Op zaterdag 14 augustus aanstaande organi seert de vollybalverniging Me- vo ’80 uit Zierikzee in samen werking met de Nederlandse Volleybal Bond een heren vol leybalwedstrijd tussen de Ne derlandse nationale ploeg en de kampioen van Japan, Nippon Kokan. Deze formatie maakt een trip door West-Europa, waarbij ook vier wedstrijden in Nederland worden gespeeld. Het programma van de Brouwse Dag biedt nog meer muziek: De St. Nicolaaskerk zal van ’s och-1 tends tien uur tot 's middags vier uur geopend zijn ter bezich tiging en tevens kan er ge luisterd worden naar orgelcon certen van afwisselend Adrie Krijger, Hans v. d. Gouwe en Rien Balkenende. Het publiek kan een dagkaart kopen en heeft daarmee doorlopend toegang tot de kerk mee. Voorafgaande aan het optreden voor het publiek werd toen nog enkele malen tevoren gerepe teerd, maar achteraf bleek dat juist die repetities met muzikan ten, die elkaar niet of nauwe lijks kenden, aantrekkelijk voor het publiek waren. Derhal ve werd besloten ook de twee re petities voorafgaande aan het echte koncert op de muziektent te laten plaatsvinden. RENESSE, juli. Zaterdag 31 juli zal op het sportpark „Laone” te Renesse een voetbalwedstrijd worden gespeeld tussen een Westerschouwens team (samen gesteld uit spelers van Renesse en DFS) en de eerste divisie klub D.S.’79 uit Dordrecht. colaaskerk en de reeds genoem de Muziek-Play-In. Dat laatste betekent een presentatie van een talrijke groep muzikanten uit de nabije en wat verdere om trek. Drie jaar geleden werd het initiatief tot dit evenement ge nomen. persoon, terwijl jongeren tot en met 16 jaar f 5,moeten beta len. Gezien de te verwachten pu blieke belangstelling is Mevo ’80 gestart met de voorver koop van toegangsbewijzen. Bestelling is mogelijk door stor ting van het verschuldigde be drag op rekeningnummer 51.05.16.882 van de ABN te Goes (postrekeningnummer 91666) ten name van' J. Boot t.b.v. Mevo ’80. Zo zal op zaterdagochtend 31 juli omstreeks 11 uur het eerste ex perimentele optreden plaatsvin den, om twee uur wordt voor de tweede keer gerepeteerd en om vier uur zal het officiële koncert plaatsvinden. Voor dit gebeuren zal de Zierik- zeese sporthal Onderdak door Mevo ’80 zo worden aangepast, dat zoveel mogelijk volleybal- SR liefhebbers deze happening kun nen bijwonen. De eigenlijke wedstrijd begint om 20.30 uur en zal tot 24.00 uur duren. Ongeacht de set-uitslagen zal deze tijd worden volgespeeld. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend, zodat ook de warming-up van beide ploegen kan worden meege maakt door hen die daar interes se in hebben. Gamalenpelsters, te zien tijdens de Brouwse Dag 31 juli. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De St. Nicolaaskerk te Brou wershaven waarin de orgelcon certen worden gegeven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De bejaardensoos in de Smalstad zal ook weer vertegen woordigd zijn. Enkele leden ge ven een demonstratie garnalen pellen. De leden van het peu- terspeelzaalbestuur zorgen voor een goede opvang van de kleint jes. Zo kan het publiek zelf konsta- teren of de deelnemers aan de Muziek-Play-In na tweemaal oe-1 door burgemeester C. Slabbe- fenen al aardig op elkaar zijn in- koorn. Voor muzikale om gespeeld. Het geheel zal onder lijsting tijdens die opening zorgt leiding staan van 1 Everwijn in samenwerking met ke muziekvereniging Apollo”, zijn broer de heer H. P. Ever-1 wijn. Een uitnodiging tot deel-j De „Brouwse Dag” wordt geor- name aan deze Muziek-Play-In 1 dP V V V Rmii- werd gestuurd naar alle muziek verenigingen op Schouwen-Dui- veland, Goeree-Overflakkee en denstandsvereniging. Voorne-Putten. Overigens kun- Het programma bestaat uit een nen ook zomergasten, die hun braderie op de Markt, orgelcon- muziekinstrument bij zich heb- certen in de imponerende St. Ni- Gladiolententoonstelling te Stellendam - Nostalgisch circus - Zwerven door Zierikzee - En ver- jder de zeer uitgebreide evene- mentenlijst. leiding st: dirigent Ph. J. de drumband van de plaatselij- 1— «4- Lo rr Awrvllzv*’ zijn broer de heer H. P. Ever-! tl I vwrtst TA rt rrnzw- j LZV VUVV OU VV VA V* V ganiseerd door de V.V.V. Brou wershaven in samenwerking met de plaatselijke mid- TE» 4 T'"'

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1982 | | pagina 1