in GIDSEN VERTELLEN OVER DE HISTORIE VAN ZIERIKZEE I Adelijk gezelschap” bij opening Ring Promotion *want I fl fl Markt in Burgh-Haamstede Avondvierdaagse m Haamstede Feestdag fanfare de Hoop BADKRANT II I h V HAAMSTEDE, juni. Onder bazuingeschal zal Oude ambachten j f donderdagochtend, 25 juni „zijne hooggeboren heer Witte van Haemstede in bijzijn van zijn ge malin en zijn gevolg” allen te paard, over de slot brug richting de Ring van Haamstede rijden, om daar de Ring Promotion, een feestelijke markt, officieel te openen. ZIERIKZEE, juni. Voor diegenen die wat meer over de historie van Zierikzee te weten willen komen, bestaat de mogelijkheid rondgeleid te worden door één van de zeven gidsen van Zierik zee. Oude panden, geveltjes, straatjes of poor ten; ze weten er alles van. K B f Z- i Jr *1 iüj ij L 19 JUNI 1981 NR. *5? (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) zegt het al, de dorpen Burgh en Haamstede te promoten. Naast de kramen, die rond de kerk staan, van een aantal mid- Een bezienswaardige straat in Zierikzee: de Meelstraat. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De BADKRANT is een 12 maal per seizoen verschijnende uit gave van de Drukkerij Laken man Ochtman te Zierikzee, onder regie van de redaktie van de Zierikzeesche Nieuws bode. Het blad wordt in de typische rekreatieplaatsen tijdens de zomermaanden huis-aan-huis en op de campings gratis ver spreid. Kontaktadres: Postbus 1, Zie rikzee. Tel. 01110-2255. Zaterdag 20 juni is er een brade rie in Goedereede met diverse oude ambachten. De muziek wordt deze dag verzorgd door de koninklijke fanfare Apollo” uit Goedereede en ook zal het ca rillon enkele uren spelen. Dit initiatief van een aantal middenstanders van Burgh- Haamstede blijkt een jaarlijks terugkomende traditie te wor den en heeft als doel, de naam Holland, letterlijk en figuurlijk, ten voeten uit. Een klompenma ker is één van de vele attrakties tijdens de Ring-Promotiondagen in Burgh-Haamstede. Voor maandag 29, dinsdag 30 ju ni, woensdag 1 en donderdag 2 juli heeft de sportvereniging DFS uit Burgh-Haamstede in sa menwerking met de plaatselijke VVV een avondvierdaagse geor ganiseerd. De start is elke avond om 18.00 uur vanaf het sportter rein aan de Leliëndaleweg te Burgh. Op de slotavond worden de wandelaars begeleidt door de denstanders, zijn er dit jaar ook stands met groot en klein an tiek, pentekeningen, balonnen en verder zal er een poffertjes kraam aanwezig zijn. Koninklijke Muziekvereniging „Witte van Haemstede”. Vanaf maandag 22 juni kunnen be langstellenden zich aanmelden bij het VVV-kantoor te Haamstede. Het inschrijfgeld bedraagt f 5,— per persoon. Zaterdag 27 juni wordt in de ge meentelijke visafslag van Stel lendam - bij de buitenhaven - een feestdag gehouden ter gele genheid van het 85-jarig bestaan van fanfareorkest De Hoop uit Stellendam. Tussen vier uur ’s middags en half negen ’s avonds treden er verschillende muziekverenigin gen op. Evenementen tot en met zondag 28 juni - nieuws over jump-surf- plank - dia serie „De banken zijn hard” - excursie naar de boerde rij - 80-jarig bestaan fanfare Nieuwerkerk. Zo’n rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur en gaat rond en door Zierikzee. Juist op die aar dige plaatsjes en hoekjes waar een willekeurige wandelaar zo aan voorbij kan lopen, vestigt een gids de aandacht. Bij het WV te Zierikzee kan men zich voor een rondleiding inschrijven, de grootte van de groep kan tot ongeveer 25 perso nen gaan. Onafhankelijk van het aantal deelnemers kost het f 55,per groep, excl. b.t.w. Ook worden er tijdens de vijf Ring Promotion dagen - ver spreid over de maanden juni, ju li en augustus - demonstraties gegeven in schapenscheren, hoefbeslag, netten boeten, touw- vlechten, stoelen matten en klompen maken. Verder is er twee keer per dag een poppen kastvoorstelling voor de kinde ren. Donderdag 25 juni wordt de markt om tien uur geopend. •94* Voordat het seizoen begint krij-, gen de gidsen een gedegen oplei ding door o.a. de archivaris van Zierikzee. Verder komt erbij de ze gids-opleiding nog al wat van de geschiedenis van Zierikzee aan de orde om de toeristen zo goed mogelijk te informeren. De gidsen werken op free-lance ba sis en zijn bijna altijd oproep baar om een groep rond te lei den. A

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1981 | | pagina 1