Voorspelling over Pinkster-toerisme Fanfare St. Juttemis speelt op de toren in Ouwerkerk Braderie in de Ring Zierikzee BADKRANT Rommelmarkt Expositie in Gravensteen Mini-Duivelanddag” Speciale kramen OUWERKERK, 2-6. Zaterdagavond 6 juni zal de torenklok op Ouwerkerk, nadat hij de bevolking van het tijdstip van acht uur op de hoogte heeft gebracht, doorgaan met slaan. Dat betekent het begin van een konsert van „Fanfare St. Jutte mis”, getiteld: „300 uren”. 5 JUNI 1981 NR. Noordzeekust WWVWVtM/VWWWWWM VVVVVVVVVVWVWVVVtAft V.V.V.-bestuurslid de heer A. P. Provoost moet erkennen, dat het huidige programma van een wat lager niveau is dan vorig jaar. Dit moet toegeschreven worden aan het vertrek uit het bestuur van enkele aktieve en deskundi ge leden. „Met een bestuur van vijf mensen, zet je echt niet zo veel op touw”, aldus de heer Provoost. DEN HAAG, juni. Hoeveel buitenlanders met de komende Pinksterdagen een bezoek aan Nederland zullen brengen, is moei lijk te zeggen. Veel zal afhangen van het weer, maar de praktijk heeft uitgewezen, dat er met Pinksteren ongeveer evenveel buiten landse toeristen naar ons land zullen komen als tijdens het 1 mei- weekeinde. De afstand tussen de slagen is bepalend voor de snelheid van de muziek en de toonhoogte van de klok is de grondtoon voor de kompositie. De toren van ou- werkerk bleek prima te voldoen aan de eisen voor het geven van dit unieke torenkonsert. Op de toren m Ouwerkerk speeltFanfare St. Juttemis” zaterdag avond het konsert ,,300 uren”, een kompositie van Dies le Due. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)- Desalniettemin belooft de bra derie op de Ring in Ouwerkerk zaterdag een vrolijk evenement te worden. Er wordt aan meege werkt door de middenstand van Ouwerkerk en Nieuwerkerk. Dit blijkt met name uit de ge- konstateerde bezetting van de bungalows en kampeerterrei nen. Ook de Nederlanders zelf zullen er op uittrekken. Een onderzoek van het NBT heeft uitgewezen, dat deze in hoofdzaak naar het noorden, zuiden en oosten van het eigen land zullen trekken. Het Nationaal Bureau voor Toe risme verwacht, dat het onder dak brengen van de buitenland se gasten geen problemen zal op leve ren. De BADKRANT is een 12 maal per seizoen verschijnende uit gave van de Drukkerij Laken man Ochtman te Zierikzee, onder regie van de redaktie van de Zierikzeesche Nieuws bode. Het biad wordt in de typische rekreatieplaatsen tijdens de zomermaanden huis-aan-huis en op de campings gratis ver spreid. Kontaktadres: Postbus 1, Zie rikzee. Tel. 01110-2255. HAAMSTEDE, juni. Zaterdag 6 juni wordt in „het dal” bij de Ned. Herv. kerk van Haamstede een bazar rommelmarkt gehou den ten bate van de nieuwbouw van de Christelijke Gerefor meerde Kerk van Haamstede. De aanvang van deze rommel markt is 8.30 uur. Verder zijn er enkele speciale kramen: Roemeense folklore, wolspinnerij, foliegraveren, mi neralen, T-shirt bedrukken, zelf maken van hoeden en shawls, antiek, boetiekkleding, glasgra veren, bijenkuituur, lederwa ren. Na dit muzikale gebeuren op fikse hoogte, vindt nog een op treden plaats op de muziektent. Overigens is „Fanfare St. Jutte mis” geen echte fanfare. De in strumenten bestaan uit: sopraan sax, doedelzak, alt sax, tenor sax, bariton sax, euphonium, De „echte” Duivelanddag wordt op zaterdag 27 juni in Nieuwer kerk en Oosterland gehouden. Reden om de aktiviteiten - in vergelijking met vorig jaar te splitsen, was voornamelijk de klacht, dat de veelheid aan eve nementen in de vier kernen, konkurrerend op elkaar werk ten. Voor de kinderen zal er een spe ciale draaimolen staan op gesteld en ook zal er een stand met suikerspin zijn. Ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van Amnesty In ternational, een organisatie die zich in zet voor de rechten van de mens, organiseert de Werkgroep Schouwen-Duiveland van Am nesty een tentoonstelling in het Gravensteen te Zierikzee. De expositie is geopend van dinsdag 9 tot en met zaterdag 13 juni van 13.00 tot 17.00 uur en verder ook donderdag- en zater dagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. „Twintig jaar Amnesty” wordt via foto’s, affiches en kol- lages in beeld gebracht. Verder richt de Werkgroep tij dens deze tentoonstelling een stand in waar allerlei informa tie over deze organisatie te ver krijgen is. Ook kunnen daar de serie kaarten, ontworpen door Zierikzeeënaren R. Pos en H. A. de Looff, ten bate van Amnesty, worden gekocht. Het optreden van dit muziekge zelschap in Ouwerkerk vindt plaats onder auspiciën van de V.V.V. Duiveland en vormt de afsluiting van de „mini- Duivelanddag”, die zaterdag 6 juni in Ouwerkerk plaatsvindt. trombone, slagwerk, accordeon beitels, tamboerijn en bekkens. Ook het repertoire van St. Jutte mis gaat niet zozeer de fanfare- richting uit. Zou het weer uitzonderlijk mooi zijn dan zal het bezoekerstal wel over de zeshonderdduizend heenschieten. «ad Wat vrijwel zeker is, is, dat de meeste buitenlanders uit West- Duitsland zullen komen. Maar zij zullen in hoofdzaak hun ver tier aan de Noordzeekust zoeken en niet alleen gebruik maken van onze hotels, maar zeer zeker ook neerstrijken op kampeerter reinen en in pensions. W- Taptoe Bruinisse (aanstaande zaterdag) - Tips voor plankzei- lers - Braderie Goedereede - Piz zeria in Zierikzee - en de Evene- mentenlijst tot en met zondag 14 juni. i.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1981 | | pagina 1