Reinata Heemsker in Burghs Zomeravond- koncert met nieuwe behuizing VVV Renesse wil „vooruit” Midweekdienst 01180-15551 wb Het orgel Brouwershaven Optreden Koorschool I een luisterend oor voor de mens in nood Telefonische hulpdienst Zeeland 4 AUGUSTUS 1S78 NR. 11 i Hoogwater Hoogwater Hoogwater Zierikzee te Bruinisse l In de elfde badkrant van het zomerseizoen '78 onder meer: de Evenementenltfst, regio-nieuws, spreekuren en kerkdiensten. voldoen. Daarom werd gekozen voor een splinternieuwe behui zing, die volgens het ontwerp in totaal f 120.000 zal gaan kosten (kosten van inrichting en grond meegerekend). De VVV zelf beschikt over een bedrag vdn f 20.000,De reste rende ton hoopt men via een renteloze lening - met een loop tijd van 25 jaar - te krijgen van leden en donateurs. De exploita tiekosten van het nieuwe kan toor zouden zodoende het zelfde kunnen blijven als die van het huidige. Begin „Renesse Vooruit” is in 1911 be gonnen met het bevorderen van rekreatie en toerisme. In 1977 werd het VW-kantoor bezocht door 5842 gasten. Verder werden er dat jaar 1391 schriftelijke en 4230 mondelinge informaties ver- Alber- in de Burgh 4 aug. 5 aug. 6 aug. 7 aug. 8 aug. 9 aug. 10 aug. 4 aug. 5 aug. 6 aug. 7 aug. 8 aug. 9 aug. 10 aug. Maandag 7 augustus treedt de Zeeuwse Koorschool uit Goes op in de Hervormde kerk te Brou wershaven. Het koor staat on der leiding van Evert Heijblok. Aan vang 20.00 uur. Entreeprijs f 3,50, kinderen bejaarden f 1,75. f 3,50, kinderen en bejaarden f 1,75. Drukkerij Lakenman Ochtman, postbus 1, Zierikzee. Tel. (C1110) 2255 en (01110) 2872. Ouddorp 4 aug 5 aug 6 aug 7 aug 8 aug 9 aug 10 aug 4.38 5.16 5.50 6.19 6.49 7.19 7.51 15.41 16.14 16.48 17.21 17.52 18.27 19.04 3.16 3.53 4.28 4.59 5.31 6.06 6.41 15.55 16.29 17.02 17.33 17.56 18.39 19.19 16.51 17.23 17.55 18.27 18.56 19.28 20.04 3.37 4.21 4 46 5.29 5.53 6.26 6.59 Redaktie Zierikzeesche Nieuws bode. Fotografie: Johan Berrevoets Uitgave en druk Verschijnt gedurende de zomer maanden en wordt gratis huis-aan- huis verspreid in de westhoek van Schouwen-Duiveland. en Goerse. Zij is gratis verkrijgbaar op alle campings en V V.V.-kantoren. Westelijk Schouwen en Scharendijke Iedere donderdag wordt in de Gasthuiskerk (Havenplein) een gehouden. Een samenkomst, regio-geestelij ke voorgaat. Tijd: 12.00-12.30 uur. Mannen schijnen meestal de vakantie van hun gezin te regelen, die indruk krijgt men althans vaak'. Waardoor die indruk ont staat is een vraag die van verschillende kanten anders zal wor den beantwoord; van: de man is de spil van onze samenleving, tot: de man lijkt de spil van onze samenleving te zijn. Hoe het ook zij, veel mensen zullen wel weten dat het regelen van de vakantie niet een typische mannenaangelegenheid is, maar het is leuk om het ook eens „officieel” te horen konstateren. Zoals onlangs uit de mond van de heer F. X. M. Beems, chef van de alarmcentrale van de ANWB. „Het zijn vaak de vrouwen die de vakantie van een gezin redden, wanneer het op reis in moeilijkheden komt”, zo weet hij te ver tellen. „De vrouw mag in dit opzicht best eens in het zonnetje gezet worden.” En de heer Beems vervolgt: „Wanneer een gezin met vakantie is en onderweg of op de plaats van bestemming moeilijkheden krijgt dan is het vaak de vrouw, die de alarmcentrale belt. Zij treedt dan over het algemeen kordater op dan de man. Bovendien is gebleken, dat het vaak de vrouwen zijn, die zorgen dat er bui tenlands geld wordt gekocht en de reis- en andere verzekeringen in orde zijn. Vrouwen zijn op reis een geweldige steun”. wordt beëindigd met de hymne „O Perfect Love” en de orgel- solo Grand Choeur alia Han del van A. Guilmant. Midweekdienst interkerkelijke waarin een ’Sk' Rondom het historische tus van Gruysen-orgel Ned. Herv. kerk te wordt op vrijdag 11 augustus het derde koncert gegeven in de serie Zomeravondkoncerten op Schouwen-Duiveland. De koncertgevers zijn Reinata Heemskerk (alt) en Mar van der Veer (orgel). Voorts wordt ditmaal medewerking verleend door Art de Jonge (dwarsfluit). De Vereniging voor Vreemde lingenverkeer „Renesse Voor uit” is voornemens te verhuizen van de Korte Reke naar het nieuwe „zakenhart” van Renes se; om preciezer te zijn: tegen over het postkantoor. De ge meente heeft hier al een stukje grond ter beschikking gesteld. Aanvankelijk hadden de leden van de vereniging besloten om hun nieuwe kantoor te vestigen in het oude politiebureau. Dit gaat namelijk over niet al te lange tijd vrijkomen. Het be stuur kwam na rijp beraad ech ter tot de konklusie dat deze lo kaliteit in de toekomst niet zou i Op het programma staan onder andei'e werken uit de Franse en Duitse Barok, een serie werken met als thema „de Na tuur” (15e eeuwse muziek, werk van Sweelinck, Handel en Stanley), twee aria’s van Han del, en een aantal werken uit de Romantiek (Mozart, Men delssohn e.a.). Het koncert Tijden hoogwater 20 minuten later dan te Zierik zee. Laagwater: ±6 uur later dan bo vengenoemde tijden. De orgelmaker Albertus van Gruysen, een leerling van de beroemde orgelbouwer Antonie Albertus Hinsz, bouwde het or gel in de kerk van Burgh in 1794. Het is een typis.ch Van Gruysen-instrument, een werk van een orgelbouwer die vooral het element van zangerigheid en liefelijkheid - de „karakter trekken” die Hinsz óók aan zijn scheppingen meegaf - heeft be nadrukt. Onlangs werd dit or gel geheel gerestaureerd. Mr „w. ,.J&

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 1