Toeristendag KR in Ouddorp 80S*- mossel ETSEN VAN DE ORIENT IN GRAVENSTEEN Paarden BRENG EENS EEN BEZOEK AAN THOLEN kampioen schappen Zeeland Orgelconcert in Renesse Bruse Visserijdagen „Dra* 3 Milieu fotograferen in Zuid-Holland voor expositie Koncert in Ouwerkerk 28 JiUL.r 1S78 MR. 10 uur Hoogwater Hoogwater Hoogwater Zierikzee 22.47 te Bruinisse Verschijnt gedurende de zomer maanden en wordt gratis huis-aan- huis verspreid in de westhoek van Schouwen-Duiveland. en Goeree. Zij is gratis verkrijgbaar op alle campings en V.V.V-kantoren Westelijk Scbauwen en Scharendgke Op zaterdag- 29 juli wordt de derde en laatste Visserjjdag van dit seizoen in Bru gehouden. ’s Avonds vindt er een vriend schappelijke ontmoeting plaats tussen ere-divisieklub Sparta en het Zeeuws elftal, op het terrein van Bruse Boys. Gedurende de gehele dag zal er verder aan de Korte Ring en in de Oudestraat een braderie wor den gehouden; men kan gekookte mosselen eten alsmede barbe- cuegerechten op het Vaateplein en op het Kerkplein zal men di verse kermisattrakties aantref fen. Na deze show zal het Middel eeuws Toneel „Tes al Meye” op treden bij „de os aan het spit”. Op vrijdag 28 juli vindt een or- gelkoncert plaats in de Herv. kerk te Renesse. Uitvoerende is de Middelburgse organist Bram Beekman. Nu het mosselseizoen weer aan breekt is het toch wel leuk om dat wonderlijke dier eens wat nader te belichten. Wist u bij voorbeeld dat een mossel negen maanden van het jaar manne lijk en drie maanden van het jaar vrouwelijk is? Dat wat u zo smakelijk verorbert, is het man nelijke exemplaar. Uitgave en druk 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli 1 aug. 2 aug. 3 aug. 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli 1 aug. 2 aug. 3 aug. 9.23 10.38 11.51 0.19 1.17 2.41 3.16 10.25 11.40 0.04 1.21 2.28 3.20 4.00 22.17’ 23,31 12.55 13.59 14.51 15.36 16.15 21.53 23.06 13.11 14.04 14.43 15.20 12.54 13.46 14.28 15.06 9.49 11.01 12.08 0.50 1.37 2.13 3.01 Het woelige leven in Egypte, Palestina, Tunis, Algiers, Ned.- en Brits-Indië, geëtst in spon tane krabbels van Marius Bauer. Het werk van deze oriëntalist, die op de Wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs een Grand Prix kreeg, is van 4 tot 30 aug. te zien in het Gravensteen te Zierikzee. Jozef Israëls zei eens van Bauer: „Maar die jongen heeft niet al leen talent, hij is talent. Ik wil al die etsen van hem hebben”. Voldoende aanmoeding om een bezoek aan het Gravensteen te brengen. Raadhuisstraat ten gehore wor den gebracht. De dag wordt be ëindigd met een groot vuurwerk. ’s Middags zal er een grote vloot- show gehouden worden, die be zoekers ook van dichtbij mee kunnen maken als zij er in sla gen een plaatsje te bemachtigen op de gepavoiseerde boten. Ouddorp 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli 1 aug. 2 aug. 3 aug. Redaktie Zierikzeesche Nieuws bode. Fotografie: Johan Berrevoets. Drukkerij Lakenman Ochtman, postbus 1, Zierikzee. Tei. (01110) 2255 en (01110) 2872. Op vrijdag 4 augustus wordt er in Ouddorp een toeristenmarkt gehouden. Op een braderie-rom- melmarkt is o.m. antiek en ku- riosa te vinden, demonstraties van oude ambachten (kunstglas- blazen, koperslaan, pottenbak ken) vinden er plaats en er zijn allerlei lekkernijen te verkrij gen. Er is ook een os aan ’t spit gestoken, door de gezamenlijke slagers van het stadje. Voor de jeugd wordt om 10.00 uur een ballonnenwedstrijd ge houden en een lampionoptocht, terwijl er voor de volwassenen een etalagewedstrijd is georga niseerd. Muziek is er ook; die zal vanaf de muziektent in de Vanaf ongeveer maart gaat dat mannelijke mosseldier zich op lossen en transformeert zich tot een vrouwelijk wezen en in vele „mini-mosseltjes” die worden uitgespuugd. Om dat nog weke kleine vruchtje heen, ontwikkelt zich laagje voor laagje de mos selschelp, die er zo’n gewicht aan geeft dat het mosselzaad dan naar de bodem valt. Dat heet het „vallen van het zaad”. Na gedane arbeid ontwikkelt zich in de mosselschaal opnieuw een mannetjes-mossel. Laat hem u goed smaken! De VVV Duiveland organiseert voor 9 augustus een koncert in de Hervormde kerk te Ouwer kerk, waaraan medewerking wordt verleend door een aantal zomergasten van Ouwerkerk, die op deze manier iets voor de be volking van Schouwen-Duive- wil doen. Deze muzikale gasten, afkomstig uit Duitsland, België en Neder land, zijn stuk voor stuk ge schoolde en erkende musici/vo- kalisten. Op het programma staan werken van Handel, Mozart, Puccini, Rossini, Chopin, Cardillo, Schu bert en een aantal Britse volks liedjes. De opbrengst van het koncert komt geheel ten goede aan de restauratie van de kerk van Ouwerkerk. Onder het motto „De mens in zijn milieu” organiseert Profex samen met het Provinciaal Be stuur van de Nederlandse Bond van Amateurfotogr af en-Vere nigingen, rayons Zuid-Holland, en met steun van het Anjerfonds voor de derde maal een grote provinciale fotowedstrijd. Hier aan verbonden is een tentoon stelling in vier steden te weten Den Haag, Rotterdam. Gouda en Dordrecht. Omdat het om het milieu in Zuid-Holland gaat, kan iedere inwoner van deze provincie die voor zijn plezier fotografeert hieraan meedoen. De idee achter dit amateur-fo- tografiegebeuren is. dat we nu graag naar foto’s kijken die la ten zien hoe het vroeger was. Maar hoe weten onze kinderen later hoe wij onze milieuproble men zagen, hoe wij leefden, hoe wij werkten en wat wij deden om onze omgeving leefbaar te houden? Het antwoord op deze vraag is gemakkelijk te geven, zeker als men weet dat al het voor de tentoonstelling ingezon den werk gedokumenteerd en bewaard wordt. Gegadigden kunnen een wed- strijdfolder bij hun fotohande- laar ophalen of schrijven naar A. C. van Leeuwen, Jaarsveld 171, Den Haag (tel. 070-293643). Werkstukken moeten voor 1 september a.s. zijn ingeleverd. Zaterdag 29 juli zullen te Re nesse, op de terreinen aan de Hoogenboomlaan, de Paarde n- kampioensehappen Zeeland 1978” van de Landelijke Rijverenigin- gen worden gehouden. Op het programma staan o.m. de individuele kampioenschappen dressuur, springen en mennen, alsmede de verenigingskampi- oenschappen, waaraan door ze ven verenigingen zal worden deelgenomen. In totaal hebben 19 verenigingen ingeschreven, waarvan er 190 paarden zullen deelnemen aan de dressuur nummers en 110 aan het springen. Te 9.00 uur zal een aanvang worden gemaakt met het afwer ken van het programma in de voormiddag, waarna te 14.00 uur gestart wordt met het middag programma. De organisatie berust gezamen lijk in handen van de L.R. en P.C. „De Schouwse Ruiters” en deL.R. enP.C. „Westelijk Schou wen”. Tijden hoogwater 20 minuten later dan te Zierik zee. Laagwater: ±6 uur later dan bo vengenoemde tijden. Als u niet zelf met de auto „op expeditie” wilt,, kunt u zich door de Nederlandse Spoorwe gen laten leiden over het zuid oostelijke deel van Tholen. Vanaf station Bergen op Zoom loopt namelijk de 45 kilometer lange „Tholen-route” van N.S. Doorgaans staat de tourist op Schouwen-Duiveland of op Goeree-Overflakkee er niet bij stil om eens een bezoek aan Tholen te brengen. Alhoewel het vanuit deze kontreien ge- makkelijk te bereiken is, schijnt het om de een of ande re reden niet zo tot de verbeel ding te spreken dat men de „oversteek” waagt naar het zeer landelijke „eiland”. Fraaie hofsteden, stille dorpen en verre einders geven een grote rust. Het eeuwenoude, voormalige vestingstadje Tho len is zeer schilderachtig en ook plaatsjes als St.-Maartens- dijk, Poortvliet en Scherpenis- se zijn de moeite waard. Dit laatste plaatsje overigens de oudste leefgemeenschap van dit stukje Zeeland.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 1