vaJ” PHILIPSDAM MET DUBBELE BODEM SCHEIDT ZOUT WATER VAN ZOET «RA’ NA AANBRENGEN VAN SLUIZEN JUBILEUM IN NAT PAK o Ouwerkerl /O 20 JULII 1078 MR. 9 I Hoogwater Hoogwater Hoogwater hoogwater te Bruinisse In de negende Badkrant van het zomerseizoen ’78 ondermeer: de Evenementenlijst, regio-nieuws, spreekuren en kerkdiensten. Verschijnt gedurende de zomer maanden en wordt gratis huis-aan- huis verspreid in de westhoek van Schouwen-Duiveland. en Goeree. Zij is gratis verkrijgbaar op alle campings en V V V-kantoren. de de en de over doen. met een pont, ondermeer omdat de materialen ook voor de brug de sluizen dienst kunnen ïlooi- werff Uitgave en druk 3.39 4.27 5.14 6.02 6.49 7.37 8.26 3.57 4.45 5.30 6.14 6.57 7.47 8.45 16.10 16.57 17.44 18.31 19.17 20.01 20.50 17.21 18.05 18.49 19.30 20.15 20.54 21.44 16.16 17.01 17.46 18.16 19.10 20.03 21.04 5.00 5.48 6.33 7.17 8.01 8.45 9.31 Brug Voor de werken aan de sluizen zullen dagelijks driehonderd tot vierhonderd menéen naar het werkeiland moeten worden ge bracht en daarom werd beslo ten om een brug over het Slaak aan te leggen. Die brug bleek, na onderzoek, goedkoper dan een verbinding Redaktie Zierikzeesche Nieuws bode. Fotografie: Johan Berrevoets. Drukkerij Lakenman Ochtman, postbus 1. Zierikzee. Tel. (01110) 2255 en (01110) 2872. Ouddorp 21 juli 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli Zierikzee 21 juli 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli stemder plaatse komt. Proeven met dit ingewikkelde systeem werden al genomen in de Oesterdam. (Zoals bekend, zal in 1985 pas de beslissing worden genomen of de Grevelingen zout of zoet zal worden en in verband daarmee is bij de plannen voor werk eiland en sluizen rekening ge houden met beide mogelijkhe den.) Van de gemiddeld 315 mensen die tot 1989 aan het Philips- Westeiijk Schouwen en Scharend jjke 21 juli 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli Tonnen De projektleider van dit werk, de heer J. v. d. Meulen, deelde laatstelijk mee dat tot nu toe voor het werkeiland vier mil joen, ter plaatse gewonnen, kubieke meter zand, 450.000 ton mijnsteen, 250.000 ton zink en kraagstukken, en 100.000 ton stortsteen werd gebruikt. Een Wind en weder dienende zullen ongeveer tien duikers van on- derwatersportvereniging „Scal dis’’ op zaterdag 22 juli om 11.30 uur het water van de Sophia- haven op Noord-Beveland in duiken om via de Neeltje Jans en Roggeplaat drieëneenhalf uur later weer „op te duiken” in haven ’t Luitje te Zierikzee. Deze tocht over de Oosterschel- de, die snorkelend wordt afge legd, maakt deel uit van de eve nementen waarmee de onderwa- tersportvereniging haaf tienja rig bestaan viert. Een week later zal „Scaldis”, binnen hetzelfde feestelijke ka- Volgend bestek Het volgende bestek dat ge reed wordt gemaakt is de uit breiding van de werkhaven in de Grevelingen en het vastleg gen van de - vanouds beweeg lijke - bodem in het Krammer. Als laatste zullen dus Kram mer en Slaak worden afgeslo ten en tot die tijd zullen door de stroomversnellingen, die het gevolg zijn van de werken, de verdiepingen in de beide stro men toenemen. De bodem wordt daarom verstevigd met bezinking en bestorting. Ook de zandplaten zullen worden vast gelegd. Van de zomer zal verder wor den begonnen met de aanleg van een van de bekkens bij het sluizenkomplex, die nodig zijn voor de zout-zoetscheiding. In januari van dit jaar is het werkeiland, van ongeveer dui zend bij vijfhonderdvijftig me ter, gereed gekomen op Plaat van de Vliet, tussen stroomgeulen Krammer Slaak. De Philipsdam en Oesterdam zullen de scheiding gaan vormen tussen zout en zoet water en om te voorkomen dat door de sluizen een zoet- zout verbinding tot stand komt, wordt in de sluizen een systeem aangebracht dat als een soort buffer tussen beide watertypes zal werken. In augustus van dit jaar zullen de sluizen in de Philipsdam wor den aanbesteed. Het werk bestaat uit twee grote duwvaartsluizen van 24 bij 280 meter, een jachtsluis van negen bij acht meter, doorlaatwerken en een brugverbinding. Mogelyk komt daar nog een tweede jachtsluis by. Voorts is ruimte gereserveerd voor een derde duwvaartsluis. Dubbele bodem Dit systeem, dat ook al bij de Kreekraksluizen werd gebruikt, berust op het principe van het gewichtsverschil tussen zout en zoet water. Met een dubbele bodem en een riolenstelsel kan worden bewerkstelligd dat het zoute water dat naar beneden zakt, wordt afgevoerd en dat het zoete water, dat boven blijft drijven, eveneens te be- 100.000 vierkantem^fi ing van betonblokken aangelegd. Tijden 20 minuten later dan te Zierik zee. Laagwater: ±6 uur later dan bo vengenoemde tijden. der, in een onderwaterhockey- wedstrijd te zien zijn. Er wordt dan gespeeld tegen het Haagse team „Baracuda”. Plaats van handeling is het zwembad „On derdak” in Zierikzee, waar de wedstrijd boven water te volgen zal zijn op video-monitors. Er zal bij die gelegenheid ook een demonstratie duiken gegeven worden. Ook op de avond van acht au gustus zal „Scaldis” een demon stratie verzorgen en wel één van drenkelingen-redden; dit ge beurt in het water van de Oude Haven. damkomplex zullen werken, komt zeventig procent uit Bra bant en dertig procent uit Zee land. Herkingen DUIVELAND Ooltgensplaa VOLKEUAK ST. PHILIPSLAND THOLEN Steenbergen OVERFLAKKEE^S^

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 1