en RR klein antiek Tweede Touristendag in Haamstede HISTORISCHE „STADSPORTRETTEN” OP GRAVENSTEEN-EXPOSITIE Aanzien van Zierikzee in a T7 14 JULI 1978 NR. 8 51 Hoogwater Hoogwater Hoogwater In deze Badkrant: Tentoon stellingen - de Haamsteedse vuurtoren - Uitgebreid toeris tisch evenementenprogramma - Kerkdiensten - Spreekuren - Annonces. Verschijnt gedurende de zomer maanden en wordt gratis huis-aan- huis verspreid in de westhoek van Schouwen-Duiveland. en Goeree. Zij is gratis verkrijgbaar op alle campings en V V V.-kantoren. Bekende schrijvers hebben in het verleden de lof van Zierik zee bezongenveel schilders van naam brachten bij herhaling pit toreske beelden van deze histo rische stad op doek of paneel. dan plotseling weer met beide benen te staan in het Zierikzee van tegenwoordig. De expositie „Aanzien van Zie rikzee” wordt tot en met 31 juli gehouden in het Gravensteen Gedurende de gehele zomer zul len in de benedenzaal van de „dikke toren” foto’s van de stad Zierikzee te bezichtigen zijn. Redaktie Zierikzeesche Nieuws bode. Fotografie: Johan Berrevoets. Uitgave en druk 9.16 10.26 11.38 0.14 1.10 2.18 3.08 9.55 11.01 12.19 0.50 2.04 3.10 4.07 13.34 14.38 15.37 16.29 21.22 22.29 23.43 22.16 23.29 21.49 32.01 12.52 13.53 14.53 15.29 13.27 14.26 15.18 Drukkerij Lakenman Ochtman, postbus 1. Zierikzee Tel. (01110) 2255 en (01110) 2872. 8.53 9.58 11.14 12.26 0.51 1.53 2.47 Ouddorp 14 juli 15 juli 16 juli 17 juli 18 juli 19 juli 20 juli Zierikzee 14 juli 15 juli 16 juli 17 juli 18 juli 19 juli 20 juli De expositie is het resultaat van een door Rijkswaterstaat - die i een eigen fotoklub rijk is - uit geschreven wedstrijd. Een eis die aan de deelnemers werd ge steld was, dat hun werkstukken ook voor buitenstaanders, zoals toeristen, duidelijk (herkenbaar) moeten zijn. Een jury bestaande uit twee beroepsfotografen en een bestuurslid van het V.V.V.- Zieerikzee, hebben het werk van zes Zierikzeese amateurs waar dig genoeg beevonden om tot het eind van het toeristenseiezoen den volke getoond te worden. Het geheel is tot stand gekomen in samenwerking met de Zierik zeese VVV. Westelyk Schouwen en Scharendij ke 14 juli 15 juli 16 juli 17 juli 18 juli 19 juli 20 juli De traditioneel geworden for mule van deze tentoonstelling houdt in, dat er in de achttien- de-eeuwse tuin van het vroegere weeshuis vierhonderd bronzen van Nederlandse beeldhouwers worden opgesteld en binnens huis klein antiek uit partikulie- re verzamelingen wordt uitge stald. De „historische” ambian ce die zodoende ontstaat, strekt zich uit over een oppervlakte van 1300 vierkante meter en is een bezoek alleszins waard. Als bijkomende attraktie is - na vier jaar - weer de vermakelijke kijkkast opgesteld. De verzameling klein antiek be vat ondermeer Russisch zilver en sieraden, een serie kleine uurwerken en klokken, veel tin, klein zilver, schilderijen en prenten, oosters porcelein, eth- nografika en talrijke kuriosa. De zomertentoonstelling 1978 is (behalve op zondag) dagelijks te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. Het Burgerweeshuis ligt aan het Kerkplein. Hoewel de fotografie nog niet zo gepopulariseerd was als te genwoordig, hebben sommigen toch ook al vroeg geprobeerd om de historische schoonheid -van Zierikzee op de gevoelige plaat vast te leggen. Vaak met uitste kend resultaat. Die „stadsportretten” tonen het Zierikzeese gelaat uit het laatst van de vorige eeuw en vanzelf sprekend van deze eeuw, tot 1978 toe Willen wij het wisselend gezicht van Zierikzee van oudere datum leren kennen, dan zijn we aan gewezen op de vrij schaarse gra vures en schilderijen uit vroeger eeuwen. Op 11 juli wordt in Haamstede de tweede „Ring-promotiedag” gehouden. Evenals de eerste dag, die op 6 juli werd gehouden, zullen er weer kraampjes met oude ambachten zijn, poppen kastvoorstellingen met inbegrip van het optreden van een buik spreker en een goochelaar, een „prijsvraag” voor kinderen en volwassenen en een optreden van de Oosterlandse fanfare. Een extra attraktie op deze dag is de aanwezigheid van Bene- lux-kampioen Hugo de Groot met zijn formule-5 racewagen. Grachtweg, Zi«rikz»« Van zaterdag 24 juni tót en met zaterdag 29 juli wordt in het Zierikzeese Burgerweeshuis de zomertentoonstelling 1978 ge houden. Zowel uit stedelijk als uit parti - kulier bezit is materiaal verkre gen voor de expositie „Aanzien van Zierikzee”. De keuze die is gemaakt, bleef uiteraard be perkt, zodat een totaalbeeld” van de stad (nog) niet is verkre gen. Niettemin levert het ten- I toongestelde kaart- en prentma- I vr-, teriaal voldoende boeiende beel- Ij FjT/A C den op om toch een gevarieerd i"vU O „portret” van de stad Zierikzee j v“rDikke loren Het waardevolle stadsdékor do mineert daarbij veelal; soms echter zien we ook de mensen er bij als sterk verlevendigende „stoffering”. Aan de hand van de gefotogra feerde en/of getekende stads beelden kan de toeschouwer zich soms wanen in het Zierikzee van negentienhonderd, soms ook in de stad, zoals deze zich ver toonde in ver verleden om Tijden hoogwater te Bruinisse 20 minuten later dan te Zierik zee. Laagwater: ±6 uur later dan bo vengenoemde tijden.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 1