9 Hervormde Kerkvoogdij Haamstede komt weer met unieke dia-serie i 4 G ”DE BANKEN ZIJN HARD” V. IS s surf- BW? 23 JUNI 197® NR. 5 Hoogwater Hoogwater Hoogwater te Bruinisse BS sss j v De schutsluis bij de haven van Stellendam, die de vissers moeten passeren als ze van het Ha ringvliet naar open zee gaan. In de vijfde Badkrant van het zomerseizoen 1878 o.m.: Water zuiveringsinstallatie op Goeree- Overflakkee - een historierijke „Westhoekpagina” - caravan tips en de vaste rubrieken: Eve nementen, spreekuren en kerk diensten. rende dit zomerseizoen de serie op dinsdagavond te zien zijn in de kerk aan de Ring te Haam stede. De eerste vertoning zal plaatsvinden op 4 juli. Verschijnt gedurende de zomer maanden en wordt gratis huis-aan- huis verspreid in de westhoek van Schouwen-Duiveland. en Goeree. Zij is gratis verkrijgbaar op alle campings en V.V.V.-kantoren. 3.18 4.05 4.53 6.29 5.41 7.20 8.19 4.23 5.13 6.01 6.50 7.39 8.28 9.16 3.06 3.55 4.42 5.32 6.25 8.07 7.16 15.39 16.26 17.03 18.46 18.00 19.37 20.36 Drukkerij Lakenman Ochtman, postbus 1, Zierikzee. Tel. (01110) 2255 en (01110) 2872. 15.36 16.25 17.12 18.02 18.55 20.35 19.45 16.50 17.39 18.22 19.08 19.55 20.42 21.29 Een oud poortje van het vroe gere koor van de Ned. Herv. kerk te Haamstede. Westelijk Schouwen en Scharendjjke 21 juni 22 juni 23 juni 25 juni 24 juni 26 juni 27 juni Redaktie Zierikzeesche Nieuws bode. Fotografie: Johan Berrevoets Uitgave en druk werd hen Heilig Avondmaal ontzegd^ü het moment dat men schuldbe kentenis had gedaan en berouw en leedwezen had betuigd. Zierikzee 21 juni 22 juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni 27 juni Ouddorp 21 juni 22 juni 23 juni 24 juni 25 juni 27 juni 26 juni De Nederlandse Hervormde Ge meente wil met deze beschei den bijdrage een herinnering aan Schouwen-Duiveland voor de toerist volmaken. De serie geeft vaak op koste lijke wijze het leven weer in en om de kerk gedurende de afgelopen 375 jaar. De oude acteboeken vanaf 1600 hebben bijgedragen tot een belangrijk deel van de Haamsteedse ge schiedenis, zelfs als een onmis baar bestanddeel van het ker kelijk leven. De serie, verlevendigd door prachtige dia’s van foto Berge en achtergrondmuziek van Niek Jonker, leert verder veel over het Slot Haamstede, de kerke- raad en de diakonie met haar overdreven strenge hand. Unie ke dia’s zijn aanwezig over de kerstnachtdienst 1975. is de uitleg schot, een Ook de opsomming vastgestelde boetes, predikant en te laat of in het geheel niet ter vergadering verschenen liggen voor ons grappig in het ge hoor 15 cent was de laag ste en 75 cent de hoogste boete en deze laatste was dan ook bestemd voor iemand die 3 kwartier te laat kwam. De pre dikant, die te laat kwam kreeg 75 cent boete. De tijd werd ge rekend naar de dorpsklok en wanneer deze stil stond naar de zon en wanneer er geen zon was naar het oordeel van de vergadering. HAAMSTEDE, 20-6. Voor het vierde achtereenvolgende jaar zal dc kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Haamstede, toerist en inwoner van de Westhoek van Schouwen in de gelegenheid i stellen de dia-serie „Dc banken zijn hard” te aanschouwen. Tijden hoogwater 20 minuten later dan te Zierik zee. Laagwater: ±6 uur later dan bo vengenoemde tijden. Zeer interessant van het houten schenking van koning Lodewijk Napoleon, omdat de toenmalige predikant over koude en tocht in de kerk had geklaagd. Predikant en ouderlingen moes ten veelal de klachten, mis schien nog meer de geruchten onderzoeken, die meestal uiter lijke zaken betroffen als: dron kenschap, vechtpartijen, schel den en lasteren, bedrog en diefstal, prostitutie en echt breuk en wanneer bleek, dat deze op waarheid berustte, dan van de wanneer kerkeraadsleden Ook dit jaar heeft zjj de heer C. de Goederen bereid gevonden zijn dia-serie te vertonen en, ge-1 zien de grote belangstelling in voorgaande jaren, zal ook gedu- I

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 1