Festiviteiten rond vijftig oude proeftuin EVO®*000* .4 ARTSEN TANDARTSEN DIERENARTSEN Schouwen-Duiveland Provinciale Zeeuwse VVV 01180 - 28051 Zeedistelweg, Vroonweg, Hoge- zoom, Korte Reke, Stoofweg, Emmalaan, Mauritsweg, Lange Reke, Dorpshuis. Postkantoor. Het is dit jaar vijftig jaar gele den dat in de Westhoek de zoge naamde „proeftuin” werd ge sticht, met de bedoeling vakken nis en voorlichting te brengen over de fruitteelt. land. Om 14.30 uur: Rondgang in Renesse van de Politie harmonie „Hermandad” uit Rotterdam.- Dinsdag 27 juni - 19.00 uur: „Met de fiets de boer op". Fiets tocht onder leiding naar een agrarisch bedrijf. Kaarten voor 18.00 uur verkrijgbaar bij het VVV-kantoor te Renesse. Kin deren t/m 12 jaar f 0,75, volwassenen f 1,50. Dagelijks geopend: Bowlingcentrum Hogezoom 180 en midget golf- en tennisbanen, Jan van Renesseweg. SCHARENDIJKE T/m 31 augustus - Dagelijks rondvaart op het Grevelingen- meer. Vertrek: 10.15, 11.45, 13.15 en 14.45 uur vanuit haven. Dagelijks - Dolfijnenshow in „Dolfirodam”. OUDDORP. Het V.V.V.-kantoor is gevestigd aan de Hofdijksweg VEERE t/m september: Grote Kerk: Zomertentoonstelling De Stede. Openingstijden dagelijks van 10.00-17.00 uur. ’s Zondags van 13.00-17.00 uur. Entree: t/m 6 jaar gratis; van 6-12 jaar f 0,75; volwassenen f 1,50. Zaterdag 24 juni - Grote kerk, 20.00 uur: Muziekensemble on der leiding van Louis Giles, docent van het Koninklijk Mu ziekconservatorium te Brussel. Het ensemble bestaat uit ze ventien blazers. Brouwershaven Bruinisse 01113-1540 Burgh/Haamstede 01115-1513 Ouwerkerk 01114-1-651 Renesse 01116-1634 Scharendijke01117- 533 Zierikzee 01110-2450 Streek-VVV Schouwen-Duiveland 01114-1651 01119- 314 ZIERIKZEE Van dinsdag 20 juni tot 31 juli - Het Gravensteen: Expositie stadsportretten en plattegronden van Zierikzee. Geopend van maandag t/m zaterdag 10.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Toegang tot veertien jaar f 0,50, volwassenen f 1, Van maandag 19 juni tot 31 augustus: Grote rondvaart Oos- terschelde. Maandag t/m vrijdag, vertrek 12.00 uur vanaf het Luitje (Nieuwe Haven). Van maandag 19 juni tot 31 augustus: Kleine rondvaart Oos- terschelde. Van maandag t/m vrijdag 11.30 uur, 13.15 uur, 14.45 uur en 16.00 uur. Vertrek vanaf het Luitje (Nieuwe Haven). Donderdag 15 juni: Laatste avond van de Zierikzeese Avondvierdaagse. Inlichtingen: kantoor VVV te Zierikzee. Dinsdag t/m zaterdag - 10.00-18.00 uur: Galerie Nobel, Lange Nobelstraat 27: Zomerexposities van diverse kunstenaars. Te vens exposeert Galerie Nobel de gehele zomer keramiek van o.a. Tessa Braat en Koppenol uit Rotterdam. Maandag t/m vrijdag - 10.00-12.00 en 13.30-16.30 uur: Ge meentemuseum, stadhuis. Maandag t/m zaterdag - 10.00-17.00 uur: Maritiem museum in de Noordhavenpoort. (Geopend vanaf 15 juni). Vrijdag en zaterdag - 13.00-17.00 uur: St. Lievensmonster- toren. (Na 1 juli is de toren dagelijks geopend). Op verzoek te bezichtigen: Burgerweeshuis, Poststraat 45. Van maandag t/m zaterdag (gedurende juni, juli en augustus): Boottocht Zierikzee-Veere v.v. Vertrek: 10.00 uur vanaf het Luitje (Nieuwe Haven). Te bezichtigen: Gasthuiskerk, Havenplein, met o.a. de kapel van St. Elisabeth Gasthuis uit de tweede helft van de 14e eeuw. Sleutel bij koster L. C. Krijger, De Cranestraat 7, Zie rikzee (tel. 01110-4392). Vrij entree. Te bezichtigen: Lutherse kerk, Gat van Westen, in 1713 ge bouwd als Schotse kerk, met oa. een preekstoel uit 1756, orgelgalerij uit 1778. Kontaktadres; P. J. Beuzenberg, Post straat 22, Zierikzee (tel. 01110-2196). Rondleidingen door Zierikzee o.l.v. de heer C. O J Hendrikse, Kraanplein 22, Zierikzee (tel 01110-2265). Iedere donderdag - De gehele dag weekmarkt op het Haven- BROUWERSHAVEN Zondag 18 juni - Vaderdag-zeilwedstrijden op het Grevelin- genmeer (vaders in jeugdboten). Zondag 2 juli: Belgische kampioenschappen Windsurfing op het Grevelingenmeer. 19.00 uur: Zangdienst met groot I.J.E. Koor uit Rotterdam- Zuid, 160 jongeren en combo in de Nederlands Hervormde kerk. BRUINISSE Vrijdag 16 juni - 16.00 uur: Kindermiddag m.m.v. Poppen theater „Houtje Touwtje”. Toegang f 3,—. Bij slechte weers omstandigheden wordt dit programma verplaatst naar de kantine van het caravanpark „Onze Hoeve”. Zaterdag 17 juni - 14.00 uur: Start Autopuzzelrit i.s.m. M.A.C. „Sparta” en de watersportvereniging Aquadelta. Bar Restau rant ’t Punt, centrumpiein Aquadelta. Inschrijven tot 13.00 uur bij de receptie van voorgenoemd restaurant. Inschrijfgeld inklusief koud buffet en after-dinner dansant bedraagt f 17,50 p p. Uitsluitend deelname aan de rit f 5,p.p. 22.00 uur: After dinner-dansant m.m.v. Ted Eeastons Jazz Band. Als speciale gast de ex-Louis Armstrong drummer/ showman Freddie Crump. Bar restaurant ’t Punt, Centrum- plein Aquadelta. Entree f 7,50. Dinsdag 20 juni - 16.00 uur: Kindertekenfilmparade nr. 2. Kantine Onze Hove. Toegang f 3, Woensdag 21 juni - 20.00 uur: Drive-in-discoshow, m.m.v. drive-in-discotheek The double Barrels. Dagrecreatiecentrum Reeradelta. Toegang gratis. Vrijdag 23 juni - 16.00 uur: Kindermiddag m.m.v. Poppen theater Co de Vos en de clown Pinario. Dagrecreatiecentrum Reeradelta. Toegang f 3,—. Bij slechte weersomstandigheden wordt dit programma verplaatst naar de kantine van het caravanpark „Onze Hoeve". BURGH-HAAMSTEDE Iedere dinsdag- en vrijdagavond - 19.00 uur: Exkursie Na tuur- en Vogelwacht naar broedkolonies zilvermeeuwen. Ver trekpunt: pompstation Adr. v. d. Weijdeweg. Zaterdag 17 juni - Jubileumviering van de Vereniging tot bevordering van het tuinbouwonderwijs op Schouwen-Duive land. Om 15.30 uur: rondgang in Burgh-Haamstede van de Politieharmonie „Hermandad" uit Rotterdam, ’s Avonds van 20.00-21.15 uur: Concert op de Beatrixweide te Haamstede, van de Politieharmonie „Hermandad”, met drumband. BURGHS LUIS Iedere dinsdag, woensdag en donderdag (tot 15 juni): 14.15 uur: Grote rondvaart op de Oosterschelde. Vertrek uit haven. DREISCHOR Dagelijks (uigezonderd zondagen) - 13.30-16.30 uur: Land bouwmuseum. OUWERKERK Iedere woensdag - 14.00 uur: Rondleiding door krekengebied. Vertrek vanaf camping „De Vierbannen”. RENESSE Iedere woensdag: Toeristenmarkt op de Kromme Reke. Iedere zaterdag tot 15 juli - 20.00 uur: Vakantiepark „Schou wen” optreden Kwartet '67. 15.30 uur. Rondgang Burgh- Haamstede. Route: Bollelaan, W. G. Bootlaan, Hogeweg, Ring Burgh, Burghseweg, Bernhard- straat, Irenestraat, Christina- straat, Alexanderstraat, Sluis- pad, Zuidstraat, Ring Haamstede hotel Bom. 17.00-19.30 uur maal tijd in restaurant „De Hofstede” te Burgh. 20.00 uur: Aanvang concert op de Beatrixweide te Haamstede. 21.15 uur Einde concert. Het korps met drum band telt 120 personen. Ter gelegenheid van dit heuglij ke feit organiseert de vereniging tot bevordering van tuinbouw onderwijs op Schouwen-Duive land voor 17 juni een jubileum viering. Het programma ziet er als volgt uit: Optreden van de Politie Harmonie „Hermandad” uit Rotterdam. 13.30 uur Aan komst in Renesse. 14.00 uur Rondgang in Renesse. Route: Postkantoor, Zeeanemoonweg, 30a. Telefoon (01878) 1789. Het kantoor is geopend alle werk dagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten. Het V.V.V.-kantoor verschaft de nodige inlichtingen over hotels pensions, kamers en zomerhui zen (geen plaatsbespreking), bus-, trein- en veerverbindin- gen. Bjj spoedgevallen zoveel moge- lijk eerst telefonisch kon takt opnemen met de aangewezen arts. Haamstede: Arts J. Ph. P. Sten ger, Burghseweg 54, Haamstede, tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8-9 uur, ’s middags volgens af spraak (voor eigen patiënten). Renesse: Arts J. L. Flach, Hoge- zoam 186, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuren van 8-9 uur en volgens afspraak. Apotheek open tussen 8-9 uur en 16.30 uur. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Met ingang van 19 juni zullen de spreekuren veranderd wor den. De spreekuren worden: ’s Morgens van 8-9 uur en ’s middags van 4-5 uur. De apo theek zal tijdens de spreekuren geopend zijn. Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Marlet 30-32, „De Stads waag”, Brouwershaven telefoon (01119) 280. Spreekuur van 8.00- 8.30 uur in de Stadswaag, voor 9 uur bellen voor vrij spreekuur, dat 9 uur aanvangt. Weekend spreekuur 11.30 uur en 16.30 uur. Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, Brouwers haven, tel. (01119) 280. Spreek uur iedere dag, behalve donder dags, in het Groene Kruisge bouw volgens afspraak, voor 10.00 uur bellen. Ouddorp: Artsen W. J. Bron en A. J. Jansen praktijk Oude Nieuwlandseweg tel. (01878) 1312. Spreekuur volgens afspraak. Vi sites aanvragen tussen 8.30- 10.00 uur. De apotheek is ge opend van maandag tot en met vrijdag van 8.00-18.00 uur. Me dicijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt verzocht de zieknfondskaart mede te brengen. Goedereede: Arts J. H. Bulthuis Havenzijde 8, telefoon (01879) 1367. Spreekuur van 8-9 uur. ’s Middags volgens» afspraak. Stellendam: Arts R. P. van Rijswijk, Mr. I. Caustraat 1, te lefoon (01879) 1207. Spreekuur van 8.30-12.00 uur. Haamstede: D. H. de Kup, Vroonweg 4, telef. (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag, woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00-17.00 uur en Ouddorp: C. P. Wolthers, Spaan- seweg 4, telefoon. (01878) 1660. Spreekuren van dinsdag tot en met vrijdag van 9-10 uur. Be handeling uitsluitend volgens afspraak. Zierikzee: S. Bergsma, Varre- markt 7, Zierikzee, telef. (01110) 2180. Spreekuur dagelijks» tussen 13.00 en 13.30 uur. Maandag- en donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur en volgens afspraak. Haamstede: M. K. Buth, Hoge- zoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dage lijks tussen 13.00 en 13.30 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tus sen 19.00 en 20.00 uur en vol gens afspraak. Middelharnis: J. Minderhoud, Voorstraat 39-41, telefoon (01870) 2897. Spreekuren op maandag. Iedere donderdag - 11.45-12.45 uur: Carillonconcert. Zaterdag 17 juni - Jubileumviering van de Vereniging tot bevordering van het tuinbouwonderwijs op Schouwen-Duive- 19.00 uur. Dinsdag en donderdag van 13.30-14.00 uur. Afspraken tussen 8.00 en 9.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 3