SLECHT WEER HIELD Even snel I KAMPEERDERS NIET een WEG BU DE BOER pannekoek pBB| o IS» I ’n prettige vakantie I oor 50 jaar ,--S Schouwen - Duiveland Goeree een u f 18.00 Voor het maken van het beslag kan het beste gebruik gemaakt worden van Pannekoekmix Spe ciaal. Op de verpakking van dit produkt is een aangepast recept afgebeeld alsmede een volledige dip-instruktie. H de 112 st tii 01 T< kt tc oi la y ai P u k R P De vraag naar kampeerplaatsen bij de boer of in de boomgaard is weer flink toegenomen. Uit een door de SVR gehouden on derzoek is gebleken, dat onge veer 5.000 gezinnen (bijna 20.000 personen) een vast seizoen- plaatsje bij de deelnemers huur den. Enige duizenden kampeer ders moesten worden teleurge steld, omdat vooral in de Rand stad de vraag het aanbod over- Het unieke van deze crêpe-dip- per is dat het in tegenstelling tot de traditionele koekepan om gekeerd op het gas dient te worden gezet, dus met de bolle kant naar boven. ADVERTENTIE. Puike nieuwe 30 cent, oude aardappelen 18 cent, prachtige witte boontjes 40 cent, bloemkool 10 tot 20 een. Postelein25 cent per kilo. ZIERIKZEE. Het Belgische s.s, „Mercador" bezocht zondag voor eenige oogenblikken onze gemeente en opende daarmede de rij den plezierbooten welke ’s zomers onze gemeente als startpunt of einddoel kiezen. huisje kopen, paardrijden, ge- nieten van cabaret of een gezel- I lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoopje pakken of.... och noemt u maar op, het staat alle maal in de advertenties in deze badkrant.... waaruit keus kunt maken De crèpe-dipper kost f 7,50 voor de konsument en is te verkrijgen bij de levensmidde lenhandel. Gemakkelijk attri buut in de „kampeerkeuken”. Het dippen vindt plaats door de verwarmde crêpe-dipper enkele seconden met de bolle kant in het beslag te houden, waarbij een sissend geluid hoorbaar wordt. WESTENSCHOVWEN. Afgelo pen weekeinde viel deze ge meente een druk bezoek ten deel. Tusschen Burgh en het strand bewoog zich den heele dag een stoet van voetgangers, fiets- en autorijders. Aan het strand heerschtte een gezellige drukte. ZIERIKZEE: Het de Paardenmarkt was dit jaar ■niet zoo druk als den laatstën ijaren niettegenstaande het uit lokkende fraaie zomerweer. De drukte op de Varremarkt was, matig, terwijl in de avonduren de kermis op het Havenplein no'gal wat bezoekers trok. het Verenigingsgebouw: uur in het kerkgebouw. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Middelharnis: za. 19.00 uur. zo. 9.30 uur. Melissant: zo. 11.00 uur. Ouddorp: Toppersfeoedije, elke zondag, aanvang 10.00 uur, In terkerkelijke rekre-atiedlienst. Er bestaat een speciale „crêpe- dip-pan" waarmee vliegensvlug flinterdunne pannekoeken ge maakt kunnen worden. SMB® v ingmtof. ZIERIKZEE. Ondanks het matig tot slechte zomerweer heeft de Stichting Vrije Rekreatie („Kamperen bij de boer”) vorig jaar een druk seizoen gehad. ZIERIKZEE. Op initiatief van de tot Bevordering van Vreem delingenverkeer vond onlangs een bespreking plaats tusschen afgevaardigden van verschil lende vereenigingen ten einde de moglijkheid van het verbin den van eenige festiviteiten aan de hier te houden landbouw tentoonstelling eens onder oogen te zien. trof. Voor trekkers (weekend- of va- kantiekampeerders) wordt op 'de SVR-campings altijd ruimte vrij gehouden. Op basis van een steekproef •tijdens 16 weekends, neemt de SVR aan dat rond 64.000 kampeerders van deze mogelijkheid hebben gebruik gemaakt. Dit incidentele kam peren beperkte zich trouwens niet uitsluitend tot de weekein den. Veel kampeerders benutten dit jaar de lange zomeravonden óók om in teng of caravan van rust en vrijheid te genieten. De SVR taxeert dat er behoefte be- aasrn,euwe Wilt u lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen- I geitje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een I zondag 18 juni 1978 Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur, 11.00 uur en 19.00 uur. Kerkwerve: 9.30 uur. Seroos- kerke: 10.00 uur. Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.30 uur; 20.15 uur Kirch Dorfmitte. Noordwelle: geen dienst. Scharendijke: 11.00 uur. Brouwershaven: 11.00 uur. Zonnemaire: 9.30 uur. Noor- dgouwe: 9.30 uur: Dreischor: 11.00 uur. Ouwerkerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur.Ooster- land: 10.00 en 18.00 uur. Sir- jansland: 10.00 en 18.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur. Haamstede: 9.00, 10.15, 19.00 uur Scharendijke: 9.30 en 14.30 uur. gez. dienst in de Ned. Herv. kerk Brouwershaven: 10.00 uur. Zon- neinaire: 15.00 uur; Nieuwer kerk: 10.00 en 17.00 uur. Brui nisse: 10.00 en 17.00 uur. Geref. Kerken (vrijgemaakt) Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur. Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerkwerve: 10:00 en 15.00 uur. Haamstede: 1.00 en 17.00 uur (in de Ned. Herv. Kerk). Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 en 15.00 uur. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Geref. Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Oud-Geref. Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur dienst. Rooms-Katholieke Kers Zierikzee: za. 13.00 uur; zo. 10.00 uur. Haamstede; za. 19.00 uur; zo. 9.30 en 11.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur;, zo. 9.30 en 11.00 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: zo. 10.00 uuir; woens dagavonden 20.00 uur. Jehova Getuigen Zierikzee: zo. 10,00-11.00 uur openbare lezing; 11.00 uur bezoek aan Wachttoren bespreking; dinsd. 19.00-20.00 uur boekstudie; do. 1-9.30-20.30 uur school, 20.30-21.30 dienstvergadering. Ned. Hervormde Kerk Ouddop: 9.30 en 18.30 uur. Goe- deréede: 9.00 en 10.45 uur Gereformeerde Kerk Ouddorp: 9.00 uur, 10,30 uur in u-, 1830 'Het huis Het oude anker”, wen buiten de Ring in Haamstede. ‘In de muur van het huis staan muurankers uit het jaar 1617; het is echter veel oudere Volgens 0>verIe vering is het van’origine een middeleeuws siuiswachtershuis. Toendertijd stroomde namelijk het stroompje de Amer langs Haamstede. De huidige' gevel werd aangebracht door R. H. van Schaik,.die’het pand in 1916 aankocht als jachthuis. De tuinpoort liet hjj’in 1920 vanuit het Karsteil in Zierikzee komen.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 2