trekpaard van harte lief „Ik heb het Zeeuwse SPORTVISSEN RIEN POORTVLIET: 95 DIERENARTSEN Goeree L TANDARTSEN ARTSEN met m.s. „Joma” op de Grevelingen Schouwen - Duiveiand Ik zondag 4 juni 1978. uur. -1 lijk dat je kan zien wat het is. on- Afvaart: haven Scharendijke Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur. het ver- Zeeuwse) is een om Eventueel aas te verkrijgen op bestelling, 24 uur van te voren. Pinkstergemeente Zierikzee: zo. 10.00 uur; woens dagavonden 20.00 uur. Jehova Getuigen Zierikzee: De diensten zijn op zondag 10.00 uur en woensdag 20.00 uur. Ned. Hervormde Kerk Ouddop: 9.30 en 18:30 uur. Goe- dereede: 9.00 en 10.45 uur. hoefde het meer het Veren igingsgebou w uur in het kerkgebouw. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 uur. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Daar streef ik naar. Als ik iets zou tekenen waar ik een derschrift bij moest zetten, dan voor mij al niet Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 en 15.00 uur. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Inlichtingen: G. OOMENS Telefoon (01113) 1593 Rien Poortvliet met zyn- pony’s Peer en Meneer Pastoor die de eigenlijke aanleiding tot het ontstaan van „Het Briesehend Paard” vormden. Geref. Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Zoiets vraagt om nadere ver klaring en de Soestdulinse ar tiest geeft die breedvoerig. „Ik ben. altijd gek op paar den geweest”, zegt hij. „Maar iik kaïn niet eerder aan het ma ken van een boek beginnen voordat ik echt bij het onder werp betrokken bén. Het moei allemaal een deel van mezelf worden, ik moet er helemaal mee gaan leven, er helemaal van overlopen. Op een gegeven moment bereikte ik dat sta dium met betrekking tot het paard. Een paar voorbeelden om hem heen dat doet een ''beestenschilder deugd: ik kreeg dus een paar pony’s in de tuin. Daar ging ik gareeltjes voot aanleggen, tuig maken, een karretje bouwen. Met andere woorden ik werd helemaal paardengek. En toen had ik het j te pakken: ta december ’76 be- i Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Kerkwerve: 10.00 en 15.00 uur. Haamstede: 10.00 en 15;0Ö uur. DEN HAAG ZIERIKZEE. mei. „Ik ben blij dat ik in Zeeland nog trekpaarden heb aangetroffen. Er zijn maar weinig trekpaar den meer en dat vind ik een verdrietige zaak. Want ik moet zeg gen: ik- heb het trekpaard van harte lief; ik moet oppassen dat’ ik het niet (boven andere paarden) voortrek". Geref. Kerken (vrijgemaakt) Brouwershaven:: 9:30 en 18.30 uur. gon ik aan mijn nieuwste boek te werken. De titel voor het bo’ek heeft Poortvliet te danken aan een andere ..warme" liefde van hem, de oude bijbelvertaling. Die levert hem inspiratie, zoals psalm 33 vers 9 waaruit hij de zinsnede ,,Het briesehend paard" lichtte. Een belangrijke plaats in het boek is imgeiruimd voor Peer en Meneer Pastoor, de pony’s van Poortvliet'. Geen wonder want door hen is hij op de ge dachte gekomen om „Het Brie- schend P&ard" te maken. Haamstede: D. H. de „Kup, Vroonweg 4, telef. (01115) 1359. k Spreekuren maandag, dinsdag»» woensdag van 14.00-15.00 uur,1 vrijdags Van 16.00-17.00 uur en Ouddorp: C. P. Wolthers, Spaan- seweg 4. telefoon (01878) 1660. Spreekuren van dinsdag tot en met vrijdag van 9-10 uur. Be handeling uitsluitend volgens afspraak. Zierikzee: S. Bengsma, Varre- markit 7, Zierikzee, telef. (OHIO) 2180. Spreekuur dagelijks tussen 13.00 en 13.30 uur. Maandag- en donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur en volgens afspraak. Haamstede: M. K. Buth, Hoge- 1 zoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dage lijks tussen 13.00 en 13.30 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tus sen 19.00 en 20.00 uur en vol- gens afspraak. Middelharnis: J. Mindei'houd, Voorstraat 39-41, telefoon (01870) 2897. Spreekuren op maandag, woensdag en vrijdag van 17.00 19.00 uur. Dinsdag en donderdag van 13.30-14.00 uur. Afspraken tussen 8.00 en 9.00 uur. Over de stijl van zijn werk wil de tekenaar nog wel wat kwijt. „Ik ben een beesten- sclhilder”, verklaart' hij een voudig”, en daarmee heb ik het piekfijn naar mijn zin. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur dienst. Rooms-Katholieke Kern Zierikzee: za. 13.00 uur; zo. 10.00 uur. Haamstede: za. 19.00 uur; zo 10.00 uur. Renesserza. 19.00 uur; zo. 9.30 uur. Ik voel mij verwant aan Isings en Jetses, ik val niet on der een bepaald isme en pas niet bij een 'bepaalde school. Mijn werk is gewoon zo duide- volgende projekten om zich veel details uit het verleden te herinneren. Nieuw'-Vossemeer komt eindelijk, na diep naden ken, naar boven. Daar heeft hij het hengstenstation van de heer Brooymans bezocht; een bezoek wat geresulteerd heeft in onder andere de schetsen van, de parende paarden. Ook tekeningen met Zeeuwse kle derdrachten zijn in het boek terug te vinden. Gedachte Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Scharendijke: 9.30 en 14.30 uur. Brouwershaven: 10.00 uur. Zori- nemaire: 15.00 uüf; Nieuwer kerk: 10.00 en 17.00 uur. Brui nisse: 10.Ó0 en 17.00 uur. Haamstede: Arts J. Ph. P. Sten ger, Burghseweg 54, Haamstedp tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8-9 uur, ’s middags volgens af spraak (voor eigen patiënten). Renesse: Arts J. L. Flach, Hoge- zoam Ï86, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuren van 8-9 uur en, volgens afspraak. Apotheek’ open tussen 8-9 uur en 16.30 uur. Huisbezoek aanvragen voor] 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stads waag”. Brouwershaven telefoon (01119) 280: Spreekuur van 8.00- 8.30 uur in de Sfadswaag, voofe^,-.- 9 uur betten voor vrij spreekuur, f dat 9 uur aan Vangt. Weekend spreekuur 11.30 uur en 16.30 uur. Scharendijke: Arts L. A. M. Briiel, Markt 30-32, Brouwers haven.'tèl. (01119) 280. Spreek uur. 'iedere dag, behalve donder dags, in 'het- Groene Kruisge- bouw volgens afspraak, voor I 10.00 uur bellen. Ouddorp: Artsen W. J. Bron en ■A. J.' Jansen praktijk Oude Nieuwlandsèwég, telef. (01878) 1312. Spreekuur van 8-12 uur. Visites aanvragen tussen 13.30 en 17.00 uur. De apotheek is ge-»~» opend van maandag tot en met vrijdag van 8-18.00 uur. Medi cijnen afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt verzocht de ziekenfondskaart mede te I brengen. r Goedereede: Arts J. H. Bulthuis Havenzijde 8. telefoon (01879) 1367. Spreekuur van 8-9 uur. ’s Middags volgens afspraak. Stellendam: Arts R. P. van Rijswijk, Mr. I. Caustraat 1, te lefoon (01879) 1207. Spreekuur van 8.30-12.00 uur. Oud-Geref. Kerken Oosterland: 9.30, 14-.3O en 18.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Gereformeerde Kerk Ouddorp: 9.00 uur, 10.30 uur in 18.30 „Het Briesctende Paard” zt.aha de naam al zegt, paand er'boek, maar niet, Foortvüiets woorden te gebrui ken. „ro’rt boek waarvan je- er - .?:apels van in de winkel ziet gger. Want die gaan alleen maar over het paard”. „Ik ben geïnteresseerd1 in de kombina- tie mens en dier, to het sa- mengaar, tussen die twee. Dat - maakt het boek anders dan t.ndere paardenboeken”, zo legt hij aiit. ..Ik ben. ook expres niet In de boekwinkel gaan kijken naar die andere boeken: ik vilde niet beïnvloed raken”. Rooms-Katholieke Kerk Middelharnis: za. 19.00 uur. zo. 9.30 uur. Melissant: zo. 11.00 uur. OuddorpToppershoedje, elke zondag, aanvang 10.00 uur, In- ter.kerkelijke rekreatiedienst. Woorden van Rien Poort vliet. kunstenaar en liefhebber van al wat leeft, zij het dat zijn eerste voorkeur uitgaat naar mensen, paarden en her ten. Op 18 mei werd zijn nieuwste kreatie, het boek werk „Het Briesehend Paard”, ten doop gehouden en had on ze krant een gesprekje met item. Bij spoedgevallen zoveel moge lijk eerst telefonisch kontakt opnemen met de aangewezen arts. Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk9.30 uur, 11.00 uur en 19.00 uur. Kerkwerve: 9.30 uur. Seroos- kerke: 10.00 uur. Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.30 uur. Noord- welle: 11.00 uur. Scharendijke: 11.00 uur. Brouwershaven: 9.30 uur. Zonnemaire: Noordgouwe: 9.3Ö schor: 11.00 uur. 10.00 uur. uur. C uur. Sirjansland: 9.30 uur. Brui nisse: 10.00 én 17.00 uur. Verdwijnend Om nog even op dwijnen van het trekpaard terug te komen„Het ',s natuurlijk wel zo dat het voor een boer erg verleidelijk is cm op een traktor te ‘krui pen., want in weer en wind', re- - gen en sneeuw achter de paar den aanlopen is geen pretje. Bovendien rij je een traktor na het wenk de schuur in, een aard moet eerst nog verzengd -enden voordat je zelf je nat te kloffie kunt uittrekken. Waar hij allemaal in Zee land geweest is kan de 'kunste naar ni et meer p rec ies vertel len. .Hij heeft het te druk met 11.00 uur. uur. Drei- Ouwerkerk: Nieuwerkerk: 10.00 Oosterland: 10.00 -en 18.00 -V’ - - - a 1

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 4