I te wilt u Hoog- en laag water Het ontstaan van de Schouwse familienamen voor ii ze Houdt de duinstreek schoon! DE BADCOURANT SCHOUWENS WESTHOEK. - U bent toerist Bezienswaardigheden en u komt hier al jaren. Of u komt hier pas voor de eerste keer. In heide gevallen zult u ze al zijn tegengekomendie typische familienamen, die je vooral in de Westhoek van Schouwen schijnt te vinden. bent toerist en ’n prettige vakantie haalt u er altijd uit! 6 AUGUSTUS 1976 Nr. 9 Waarom heet u zo? eigei familiei via Jij tei ir over I. Patronymica Verplicht (vervolg pagina 3) Indeling 23.29 Weg met de rommel! BADCOURANT Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland In de tijd dat bovenstaande tekening werd ge maakt, was men nog niet aan de registratie van ding, een gezicht op Haamstede. Geheel links de namen toe. De namen die we kennen uit die tijd kerk met toren van Burgh. o.i ui atuurlijw rillekeui? ^een in- veel on gehanteerd, ngs feltawer- 13.62 13.53 14.36 15.12 15.46 16.20 Te bezichtigen op woensdag- en zaterdagmid dag, van 15.00-17.00 uur. Kaar m ta Ljaar Westelijk Schouwen 6 t/m 13 augustus (Van een medewerker) ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30- 16.30 uur. Toegangsprijs f 1,en f 0,50. Maritiem museum, Noord-Ha venpoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag, van 10.00- 17.00 uur Toegangsprijs f 1,— en f 0,25. Het lijkt ons lekker luchtige, maar toch wetenswaardige kost, die je vooral in je vakantie best op een ontspannen manier „tot je kunt nemen”. BRUINISSE vinden we in de geschiedenisboekjes. De afbeel- Oudheidskamer. In de van mansvoornamen af geleide familienamen, de zgn. patronymica, herkennen we de oudste vorm van familienaam- vorming. Vaak was -zoon de Vrij algemeen worden de Ne derlandse familinamen inge deeld in 6 categorieën, waarop we hierna zullen ingaan en verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd. „Schouwens Badcourant” is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ochtman, Postbus 1, Zierikzee. En dan denken we vooral aan namen als Van der Klooster, Blom, Van der Zande, Krijger, Viergever, Dalebout en Van der Slikke. In veel gevallen behoef je maar een naam te noemen en een Schouwenaar zal je er di rect een dorp bij noemen. Omdat het veel mensen inte resseert hoe geslachtsnamen eigenlijk ontstaan zijn, zullen we hieronder daarover wat in formaties verstrekken. De voor beelden (d.w.z. de namen) die erbij worden genoemd, zijn zo veel mogelijk toegespitst op de namen die in de Westhoek van Schouwen-Duiveland voorko men. Zo kunnen veel lezers, na het doornemen van dit artikel, wellicht voor zichzelf de her komst van hun naam herleiden, maar weten ze tevens waar de typisch Schouwse namen hun oorsprong vinden. HAAMSTEDE Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation ,,De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. In feite hebben we nog niet zó lang (verplicht) de beschikking over een achternaam. Vóór 1811 hadden weliswaar veel Neder landers een naam, maar die wa ren niet officieel. Vaak waren ze door anderen verzonnen. Het waren vaak bijnamen, die be paald niet onveranderlijk wa ren en die ook niet van vader op zoon overgingen. In slechts enkele gevallen nam de zoon de bijnaam van zijn vader over. Op 18 augustus vaardigde keizer Napoleon een decreet uit, dat ons verplichtte een geslachts naam aan te nemen, zodat ie- BROUWERSHAVEN Hervormde kerk. Bezichtiging dagelijks van 14.30-16.30 uur, be halve zondags. Inlichtingen: kos teres mevrouw K. de Jonge- Hoekman, Noorddijkstr. 44. Tel. (01119) 468. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergela ten dozen, papier, flessen, con servenblik) es, enz. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen al te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingkebied niet ontsiert. Hoogwater 6 aug10.45 7 aug12.01 8 aug0.38 9 aug1.33 10 aug2.20 11 aug3.03 12 aug3.40 13 aug. 4.12 Laagwater circa 6 uur later. 'ordt [oor dr. P. J. Mertens wiens boekje „Zeeuwse fa milienamen” (1947) we een groot deel van onze informatie heb ben geput. dereen onder een steeds gelijk blijvende aanduiding in de toen ingevoerde burgerlijke stand kon worden ingeschreven. Niet iedereen vond dat toen even nodig. Velen konden er niet warm of koud van worden of men vergat het eenvoudigwgaj Daarom moest op 8 november 1825 de opdracht nog Wns 4wr- den her! besluit^ Het bag familien het 8S streek® het ee^ hoge ad, serland waarbij we een groot op Schou wen-Duiveland voorkomende namen zullen tegenkomen. Die categorieën zijn: I. Namen, die van vaders voornaam zijn afgeleid (de zgn. patronymica). II. Namen uit het landschap. III. Namen, afgeleid van beroe pen. IV. Namen, ontleend aan licha melijke of geestelijke schappen. V. Namen komst. VI. Onver aoen. inviel ke i een' elem KMar de h zol C® XOekeri DREISCHOR Hervormde kerk. Bezichtiging dagelijks van 10.00-17.00 uur. Toegang gratis. Er staat een busje. Landbouwmuseum Schouwen- Duiveland, Mr. P. Moggestraat. Geopend gedurende de zomer maanden dagelijks van 13.30- 16.30 uur (zondags gesloten). Do nateurs op vertoon van kaart gratis toegang. ten vai I w® MtalieE Sliaar^ Jö&onder de (S?Taide via Zwit- naar Duitsland, waar de hoge adel aldaar dit voorbeeld volgde in de 12e eeuw. In de 14e eeuw volgt de burgerij van de grote koopste den, in de 16e eeuw doen de eerste plattelanders er ook aan mee. Op het platteland bleef de ge woonte zeldzaam, en het be perkte zich meestal tot vernoe ming naar de vóórnaam van de vader, b.v. Piet Janszoon (later verbasterd tot Jansen) of Cor nells Klaaszoon (Klaassen). 'W?Tt u^88&er ete idrankje®! Stopje^j ken, een*8g5®tocht< 8e Zeeuwse ®ust, de ken van faWf bekijken of fijn 8#een of gezamenlijk een hen- «Wrtje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoopje pakken ofoch noemt u maar op, het staat alle maal in de advertenties in deze badcourantwaaruit u een keus kunt maken UWj van n, lie do<

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1976 | | pagina 1