Hoog- en laag water 1 few -Wi Schelpen als geld Boormosselen Skeletten Mesheften Houdt de duinstreek schoon! DE BADCOURANT Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op atle campings op Schouwen-Duiveland ’n prettige vakantie haalt u er altijd uit! Horentjes Tweekleppigen OH OHm v w 30 JULI 1976 Nr. 8 SCHELPEN aa: er de geheel Weg met de rommel! BADCOURANT Aan de Nederlandse kust worden ongeveer 400 verschillende soorten schelpen gevonden. Hierboven enkele van de meest voor komende. 4.15 4.51 5.31 6.13 7.04 8.03 9.24 10.45 Heel spon- hoge heel even de de en een klei hun i de jjei- men Westelijk Schouwen 30 juli t/m 6 augustus tere ii [denfl ten, Hoogwater 16.27 17.00 17.46 18.31 19.25 20.35 22.01 23.29 innen hfet-'J 'je andfoé ®tütenl|fif) ■kjfë. de*® SSziu S ójjffijbossdj BgKgsparr pvmrtvisjes kan zijn grotere verwanten den reeds in de purperen kleurstof statiegewaden van hoofden. Mocht u op het strand niet veel vinden, want hun schelpen bestaan uit een achttal kleine losse stuk jes, die als dakpannen over el kaar liggen, maar als ze uit eenvallen zijn ze bijna niet meer te herkennen. Van de inktvissen krijgen wij ook niet veel te zien, want de dieren spoelen maar weinig aan. Van een soort, de gewone inktvis of zeekat, vinden wij wel vaak het rugschild, een grote ovale kalkachtige schelp, die soms bij hondeideHefljgfira spoelt. Bij het levende'die^-zaP deze sclj en ni penjf eereja vis® eie® achS soms zien. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergela ten dozen, papier, flessen, con- servenblikjes, enz. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen al te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingkebied niet ontsiert. het lijkt of er een st Hun^oor^! maal bruine, deerde eXÖ® eurverschnSsp em w&- lange tvffl' Siauwver- -ote strand- ik vaak te vinden. $Jé*is êen stuk groter en niet zo stevig. Nog levend zijn zij prachtig gekleurd met stra lende banden, maar meestal zijn ze op het strand helemaal verkleurd. Tussen deze soorten liggen vele stevige geribbelde hartschel pen of kokkels. Wie hiervan een nog gaaf doosje vindt en dit van opzij bekijkt, ontdekt de hartvorm, waaraan het zijn naam ontleent. 30 juli 31 juli 1 augustus 2 augustus 3 augustus 4 augustus 5 augustus 6 augustus Laagwater circa 6 uur later. In de stukken veen en hebben de boormossels gangen geboord. Twee soorten leven hier door elkaar: de Amerikaanse boormossel en de witte boormossel. De Ameri kaanse boormossel komt inder daad oorspronkelijk uit Ame rika en werd eerst in 1905 op ons strand gevonden; de witte boormossel leefde hier al van ouds. Hoewel zij op het eerste gezicht heel veel op elkaar lij ken, zijn zij heel gemakkelijk te onderscheiden. De witte boormossel heeft aan het brede eind een naar buiten omge krulde rand, wat de Ameri kaanse boormossel niet heeft. Wilt u^Jëkfcer eten, uw fris drankje “kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoopje pakken ofoch noemt u maar op, het staat alle maal in de advertenties in deze badcourantwaaruit u een keus kunt maken Ook de horentjes zijn niet -_a op het 1 zo heel algemedh op het strand. Op de dijken zitten er echter heel veel. Dat zijn dan vooral alikruiken en de veel kleinere ruwe i’il»ruiken. die nog al op de gewone lijkt. En als derde de stompe alikruik. meestaT geel gekleurd en aan de boven kant plat. Op dezelfde plaatsen leeft ook de purperslak, een flinke stevige hoorn. Hij stamt uit een beroemde familie, want lever- oudheid i voor vorsten echter nog grotere hoorn vinden, die ongeveer een decimeter lang is, dan is dat een wulk. In deze tijd zitten deze meestal in dieper water, maar tegen de winter, als de tijd van eieren leggen komt, zoeken zij de dijk ook op. De eieren van de wulk zijn ook vaak op het strand te vinden. Het zijn die grote bal len, die uit een groot aantal kleine blaasjes bestaan, vaak meent men dat het sen zijn. En dan moet u vooral eens I gaan zoeken in de aanspoelsel- randjes van de strandplassen. Tussen de gebroken schelpen, stukjes veen en wier kan men daar het wenteltrapje vinden. Het is een wit, hooggewonden horentje met een aantal ribben. Werkelijk iets moois, maar niet altijd gemakkelijk te vinden. En in onze tijd worden in som mige streken van Afrika, Au stralië en West-Irian som mige schelpen als geld ge bruikt, terwijl in Polynesië de hoofdlieden een keten van kau- ries als teken van hun waar digheid dragen. In de middel eeuwen droegen pelgrims en l kruisvaarders dezelfde schelp, die nu over de gehele wereld de benzinepompen siert. En toen men na de grote ont dekkingsreizen de wereld van de tropen leerde kennen, I brachten rijke kooplieden prachtige verzamelingen van rijk gekleurde en wonderlijk I gevormde schelpen bijeen. Voor I sommige zeldzame soorten be taalden zij zeer hoge prijzen en het is zelfs voorgekomen dat handige Chinezen zeldzame Tussen hetzelfde aanspoelsel waar de wenteltrapjes te vin den zijn, liggen ook steeds de vrijwel ronde nonnetjes, die rose, wit of geel gekleurd zijn en de meestal rose, meer lang werpige tere platschelpen. En wie goed uitkijkt kan er ook ’t rechtgestreepte platschelpje vinden, waarvan het ene schelpje glad is en het andere heel fijn gestreept. Heel opvallende verschijningen zijn de mesheften. Ongeveer een 10 cm lang en maar 1 a 2 cm breed. Zijn zij geheel recht dan is het wel een mes helft en de gebogen exempla ren zijn zwaardschelpen. Het is mogelijk dat er ook eens een messchede tussen zit. Die is ook recht, maar draagt aan een eind een smalle gleuf. Maar als u zo ver met uw verzameling bent, dan wordt het echt tijd een schelpenboekje te gaan kopen, want dan zult u nog veel meer ontdekken. En tot slot nog een goede raad: leg uw vondsten een nacht in zoet water om het zout te la- ent uittrekken en bewaar ze niet in de zon, want zonlicht en zout zijn op de duur funest Voor de tere kleuren. verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd. „Schouwens Badcourant” is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ochtman, Postbus 1, Zierikzee Zoals u weet zijn de schelpen de skeletten van dieren, die men weekdieren noemt. De grote groep - de weekdieren - bestaat uit drie of eigenlijk vier aparte groepen. Ten eerste de slakken, nalaten en waarvan de Er zullen slechts zeer weinig strandbezoekers zijn die nim mer een schelp hebben opge raapt en bekeken. En niet al leen nu, maar ook in de vroegste tijden heeft de mens belang stelling voor schelpen gehad. Reeds in de graven van de mensen, die tienduizenden ja- ren geleden, tijdens de laatste ijstijd in de grotten van Zuid- Frankrijk leefden, vinden wij schelpen. Meestal zijn deze schelpen doorboord en werden dus als sieraad of amulet ge dragen. Maar onder de bij gaven in deze graven vond men ook grote schelpen, aan gevuld met kleine beentjes, die dus gebruikt zijn als schalen. Het opdienen van fijne spijzen in schalen is dus wel een zeer oude vorm van beschaving. Zoals al gezegd-, vormen deze losse schelpen het merendeel van het aanspoelsel. Het aan tal algemeen voorkomende soorten is echter niet zo heel groot. De algemeenste is de halfgeknotte strandschelp, zo genoemd omdat de ene zijde korter is dan de andere, z II 11^4 rv-f *-■** haald is. kleur is. strand blauwe Klaren, öntstaai Sn de li gelegen Wante s schelp, In veel groter getale vinden wij echter de schelpen van de tweekleppigen. Hiervan horen er steeds twee bij elkaar, die samen een doosje vormen. Tij dens het leven zijn zij door middel van spieren en een veerkrachtige slotband aan el kaar bevestigd. Maar als het dier sterft, vallen zij spoedig uiteen en om dan twee werke lijk bij elkaar passende schel pen te vinden is een bijna on begonnen zoeken. De in Brouwershaven geboren dichter „Vader Oats” wist dat ook en hij schreef een gedicht dat begint met: „Niet en kan er beter passen dan twee ge paarde schelpen”. schelpen namaakten. En nu nog worden voor de fraaiste tropische schelpen door Ame rikaanse verzamelaar s flinke prijzen betaald, maar zo’n ge kochte schelp kan het toch eigenlijk niet halen bij een zelf gevonden exemplaar, want de genoeglijke herinneringen aan ontbreken nu eenmaal. Het is natuurlijk helemaal niet moeilijk om op onze stranden ook een aardige verzameling bijeen te brengen, al vinden wij dan hier niet die overvloe dige pracht van de tropen. Maar wat we hier nu allemaal wel kunnen vinden, is niet zo eenvoudig te vertellen, want er worden aan onze kust zo bij elkaar ongeveer vierhon derd soorten gevonden. Velen daarvan komen zo nu en dan maar eens toevallig met drij vende voorwerpen op onze kust terecht en horen thuis in Het Kanaal of nog verder en an deren zijn weer zo klein, dat men er echt de bril bij moet ópzetten. Maar laten wij eens proberen de voornaamste soor ten te vinden. die de horentjes de tweekleppigen, schelpen - die twee en twee bij elkaar horen - overblijven. De derde groep zijn de inktvissen en de vierde de zogenaamde keverslakken. Van deze laatste groep zal men Z’

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1976 | | pagina 1