Veel zeldzaamheden te bewonderen op Goeree Hoog- en laag water Van Schurvelingen tot Pausenkamer ’n prettige vakantie haalt u er altijd uit! DE BADCOURANT Pony-rijcircuit voor de kinderen 23 JULI 1976 Nr. 7 Dezi (Van een medewerker) do< Schurvelingen n misverstand BADCOURANT Naamsoorsprong Hun naam danken de „schurve- Westelijk Schouwe 23 juli t/m 30 juli 1976 Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland We zeiden het zojuist al: als je weet waar je kijken moet, kun je ook in Ouddorp dingen vin den, die je nergens anders zult tegenkomen. We doelen in dit ielsvloot” in het hart van de stad. Slechts enkele jachten sieren thans nog de haven. De visser- 11.22 12.17 0.44 1.33 2.14 2.57 3.38 4.15 13.10 13.51 14.32 15.13 15.50 16.27 la h’ op je- t aarfl SOud-’ „beeft, f' Aver 'gytiot. ■d,4at ande- verband op de z.g. schurvelin gen. Dat zijn hoge, begroeide dijkjes, die dienen ter afschei ding van land- en tuinbouwper celen. Je vindt ze nergens an ders in Nederland en hoewel ooit het onzalige plan bestaan heeft, ze af te graven, z(jn ze^u laridK; gelukkig schapsschooifL gewi Wilt! dranl ken, de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoopje pakken ofoch noemt u maar op, het staat alle maal in de advertenties in deze badcourantwaaruit u een keus kunt maken Hoogwater 23.47 Er is met betrekking tot de kop Goeree-Overflakkee een wijdver breid misverstand, n.l. dat het stadje Goedereede het oudste deel van Goeree is. Niets is echter minder waar: het dorp Ouddorp (wat een toepasselijke naam) weri al vele eeuwen eerder be woond dan het historische stadje met zijn monumentale sfeertje. verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd. „Schouwens Badcourant” is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ochtman, Postbus 1, Zierikzee „beschermd ngcwordei schuA-elingen M^pmferke^iXe ontstaang^s r wet a fg given op ferge] 5e. Die teeltaarde centimeter onder Niet alleen zee Zo’n hardnekkig Voor de kleinere kinderen - van af vier jaar - heeft Schouwen er een leuke mogelijkheid bij gekregen om te „contacten” met dieren. Bij het Dolfinarium te Scharendij ke exploiteren thans de heren A. Peute en H. Beve lander een zgn. pony-rijcircuit. Kinderen kunnen daar onder I veilige begeleiding van twee oudere begeleidsters een ritje op oen pony maken, op een afge sloten circuit. Verder kunnen ritten per ponykar worden ge maakt, eveneens onder leiding. kker ewfpouw fris- I kopje Koffie gebrui- taojtocht maken langs Bij uw bezoek aan de haven van de stad Goede reede zal u zeker een ander beeld aantreffen dan op het afgedrukte plaatje. Honderd jaar geleden schepen zijn nu meer buitengaats af gemeerd, zag de haven er wel zo ongeveer uit, de „han- 1de die ateelflga So n 30 oppervlak en omdat in die tijden (eind vorige eeuw en be gin deze eeuw) de kruiwagen het enige transportmiddel was voor zand, werd het vrijkomen de zand naar de randen van het perceel gebracht en daar zo hoog mogelijk „opgetast”. Bij dat opwerpen van die hoge dijkjes werd ook een soort ka- belbaansysteem gebruikt. Oude inwoners van Ouddorp herin neren zich nog. dat vooral Bel gische vluchtelingen zich in de Eerste Wereldoorlog met die af graving bezighielden als een soort werkverschaffing. omschrijven als groot openluchtmuseum, de historie voor het ligt. Goedereede moet in de 11e of 12e eeuw zijn ont staan. Het kreeg op 1 mei 1312 een keur, die een aantal rech- 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli Laagwater circa 6 uur later. doet zich onder meer ook ten aanzien van Ouddorp voor. In de VVV-folders heet de plaats Ouddorp aan Zee en worden verlokkelijke foto's geplaatst over badgenoegens. Maar Oud dorp heeft uiteraard méér te bieden. Als je het maar zien wil Helaas willen weinig bezoekers die moeite doen. Ouddorp is be kend om zijn strand en als je in Ouddorp komt, moet je dus naar het strand. Maar is het niet minder belang rijk en belangwekkend, dat de omgeving van Ouddorp één van de eerst bewoonde gedeelten van ons Deltagebied is geweest. Uit opgravingen is gebleken, dat zowel de kop van Goeree-Over flakkee als de kop van Schou wen-Duiveland al bewoond zijn geweest in de Romeinse tijd, d.w.z. omstreeks het begin van onze jaartelling. Dat blijkt uit het vinden van urnen en kruik jes, die voor de dag zijn geko men bij het omzetten van de grond. Het is waa rsch deze enorme dorp zijn naam'-ontlee'm ook al is de<jatÉqekerltó naH lewa Er is door een bekend reisver halenschrijver wel eens de op merking gemaakt: „Alle gebie den hebben hun bekoring, als je maar weet waar je ze vinden moet”. En die man heeft natuur lijk gelijk. Voor ons massa-toe- risme is een z.g. toeristisch plaatsje pas aantrekkelijk als het aan het water ligt (Zand- voort, Loosdrecht), als het veel mooi onderhouden monumenten heeft (Zierikzee, Goedereede) of als het toevallig in een mooie omgeving ligt (Valkenburg). Dat behoeft evenwel nooit te betekenen, dat streken of plaat sen met minder opmerkelijke en minder zichtbare wetenswaar digheden minder interessant voor de toerist zouden zijn. Maar tochze trekken weinig mensen aan. lingen” aan de vele duindoorn, die werd gerooid en ook in de hoge dijkjes werd verwerkt. Die duindoorn groeide later weer op de dijkjes en op plaat sen waar weilanden aan de dijkjes grensden, schuurden de koeien hun huid vaak langs die duindoorn om van hun jeuk af te komen. Dit schuren van de koeien heeft in Ouddorp (maar niet alléén daar) de naam „schurften”. Omdat de koeien zich dus vaak tegen de dijkjes stonden te schurften, kregen de dijkjes de naam „schurvelin gen”. Dat was Ouddorp, waar veel wetenswaardigheden zijn op te doen, voor wie er even de moei te voor neemt. Het stadje Goedereede is na tuurlijk ook een bezoek* méér dan waard. Je zou de aanblik kunnen omschriiven als één waar oprapen ongeveer ten waarborgde, van Geeraert. heere van Voorne en burggraaf van Zeeland. Reeds lang voor die datum kreeg Goedereede echter verschillende voorrech ten van de graven van Holland Pausenkamer Ook van Goedereede is er een leuke bijzonderheid te vertel len: het pand waarin nu Hotel De Gouden Leeuw (op de Markt) is gevestigd, heeft nog als woning gediend voor een geestelijke, die later als Adria- Het ik waren i vrucht- nus VI paus is geworden ging om Adrigan Florisz. Boey- ens. die op 2 maart 1459 werd geboren en in 1496 tot pastoor (vervolg pagina 3) ook al is demons de herkomst tjatin Sommigen heHBgj een zekere Adr® stichter zou zijn? ren zeggen, dat de polder Die penhorst oorspronkelijk de Oude Polder werd genoemd, waarnaar het dorp dat erin lag, de naam „Oud Dorp” of „Oud dorp” kreeg. Stellig is Ouddorp de oudste nederzetting van het gewezen eiland Westvoorne (nu Goeree), ouder ook dan - zoals gezegd - het stadje Goedereede. In de oude kerkelijke bescheiden, on der andere de doopboeken, is er steeds sprake van het „Ouwe dorp”. i

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1976 | | pagina 1