GEMEENTE WIL VERDELEN RENESSE HOE WESTERSCHOUWEN LANDSCHAP, WONEN EN RECREATIE OVER DE ZATERDAG 17 JULI AANVANG 2.30 UUR is 9 JULI 1976 Nr. 5 Recreatie 9 K ni s t e 1 ij c h o u w e n t/m 16 juli 1976 i: Wonen Laagwater circa 6 uur later Landschap Conclusies woningen, „recreatief sa- zeggen: „We AUTO CROSS B1DC0UR1NT u rif inti Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland 9 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli 14 juli 15 juli 16 juli 13.14 14.05 14.53 15.37 16.13 16.47 17.20 Enkele campinghouders in de gemeente zijn in het verleden al uit eigen vrije wil begonnen met een zekere uitdunning van de terreinbezetting. Dit verla gen van de bezetting zal door de overheid gestimuleerd moe ten worden. Het is immers een vorm van kwaliteitsverbetering. van kampeerterrei niet begrepen. De opsteller»; jftiel alleenW doodwonde, 3 'föèaMjes 0PsL™__ >men ;in>. ar eenZB® iaar staan en *f»laatS8fies op jaarbasis K®srhuurd. Voor de cam- mder is dat natuurlijk erg De aanleg van zomerwoningen terreinen zal drastisch beperkt moeten worden. Ze nemen te veel ruimte in en ze „verstenen” het landschap. Er zal naar een méér compacte bouw gezocht moeten worden (bijv, schakel- bouw) en naar een logiesvorm die Westerschouwen nog nau welijks kent: de appartementen. ten van de gemeente: behoud c.q. verbetering van 1. het landschap, 2. het woonklimaat en 3. het recreatieklimaat. WESTERSCHOUWEN - „Het specifieke karakter van de gemeente Westerschouwen is gebaseerd op de opbouw van het landschap en daarmee ten nauwste verbonden de ligging aan de Noordzee. Strand, duinen en het open poldergebied: deze combinatie heeft Westerschouwen gemaakt tot wat het nu is, nl. een gemeente met een beperkt aantal inwoners en een groot aantal tijdelijke inwo ners: de recreanten”. langrijkste onderdelen van het structuurplan. In het plan wordt geprobeerd een logisch evenwicht te schep pen tussen 3 hoofduitgangspun- Hoogwater 12.12 0.45 1.42 2.33 3.20 4.00 4.37 5.10 Aan de hand van de in het structuurplan uitgestippelde lij nen, zal de gemeente de vast stelling van bestemmingsplan nen ter hand nemen. En omdat de recreatiebehoeften van de niet-Westerschouwenaar daarin een belangrijke plaats inneemt, is het structuurplan van wezen lijk belang voor elke toerist in deze gemeente. Met deze ware woorden begint het structuurplan van de ge meente Westerschouwen. Veel lezers zullen de neus öptrekken, nu het woord „structuurplan” is gevallen. Ze associëren het met moeilijk-doen, onbegrijpe lijke volzinnen en met ambte narij. Veel politici zullen dat mis schien met u mee kunnen voe len, op voorwaarde echter, dat het u structuurplan nooit asso cieert met „onbelangrijk”, want dan zit u er naast. Afgezien van het feit, dat elke gemeente wet telijk verplicht is om een struc tuurplan voor zijn ruimtelijke ordening in de nabije en verre toekomst bij de hand te hebben, is het voor de inwoners (en in Westerschouwen vooral ook voor de recreanten) een goed recht om te weten, hoe het ge meentebestuur het grondgebied van de gemeente denkt in te de len in gebieden voor wonen, werken, landbouwen en recreë ren. die er uitgaat poldergebied. Slechts voor één bijzonder* volg van de< verb|ijfsrecï^E zou bet polderlandschap^ een functfé’kunnë'h jgervu* nl. voor de wintgjjffijjgfig caravans De toerist, die hier voor het eerst komt, zal over deze bewe ring zijn schouders ophalen. Maar Westerschouwen kent niet zoveel toeristen, die hier voor de allereerste keer komen. Jaarlijks is dat slechts 20 pro cent van het totale aantal. Niet minder dan 80 procent kwam hier al eens eerder. Verscheide ne onderzoekingen van de laat ste jaren hebben zelfs uitgewe zen, dat ruim 35 procent van de recreanten al 6 maal of méér in Westerschouwen met vakan tie kwam. Het zijn juist deze mensen, die onze vakantiestreek goed ken nen en die origetwijfeld bijzon der geïnteresseerd zullen zijn in de plannen die het gemeentebe stuur met betrekking tot de re creatie in de toekomst heeft. Daarom volgt hieronder een sa menvatting van de voor hen be- Verder worden ook wat maat regelen opgesomd (verspreid door geheel het rapport),-die er op gericht zijn, dat de dorpen van de gemeente Westerschou wen iets minder overlast zullen ondervinden van de recreatie- golven, die elk .jaar over hen heen spoelen. Zo zullen in Haamstede de Noordstraat en de Ring verkeersarm gemaakt moeten worden. Voorts zullen eventuele horeca-vestigingen ge concentreerd moeten worden buiten het dorp, nl. nabij de kruising Kraijesteinseweg-Se- rooskerkseweg. plan (em iden het 18*, meer warden In Renesse zal tijdens het zo merseizoen het dorpscentrum verkeersarm gemaakt moeten worden (Hogezoom. Lange en Kort Reke) en zal het verkeer van en naar de meest bezochte recreatiegebieden (Jan van Re- nesseweg, Hoogenboomlaan en Laóne) via bestaande en/of aan te leggen wegen rond het dorps centrum geleid moeten worden. Minstens zo belangrijk is in het hoofdstuk wonen, dat het moet worden verboden, dat wo ningen in de dorpskernen wor den verkocht als zgn. „tweede woning". word# toinghi GSantrekkelijk, maar het gevolg is, dat er telkenmale méér ruim te verloren gaat voor het toe ristische kamperen. Daar zal toch in worden voorzien, omdat er nu eenmaal ontzettend veel Nederlanders met de tent op vakantie gaan. En zij kunnen in Westerschouwen steeds min der aan hun trekken komen. Daarom zal het aantal campings voor toeristisch kamperen moe ten worden uitgebreid. Het is echter zéér de vraag, of het particulier initiatief hierin brood zal zien. Daarom dient het probleem te worden door gesproken met de Vereniging Recron (Recreatieondememers in Nederland) en met de Neder landse Kampeerraad. De functie vawSsMFwonen hangt in Westerschouwen ten nauwste samen met de recreatie. Daar om onderscheidt het structuur plan, behalve het „gewone wo nen" door de eigen inwoners, ook het zgn. „recreatief wo nen". Daaronder wordt verstaan het gebruiken van een meestal duurdere woning als recreatie verblijf met de mogelijkheid er te zijner tijd voorgoed te gaan wonen. Een dergelijke woning is gesitueerd in een gebied met veel soortgelijke waarbij een sterke vermenging optreedt met het „gewoon wo nen." Naar „recreatief wonen” is vooral een sterke vraag van de zijde van mensen die hun levensavond in een omgeving als die van Westerschouwen willen doorbrengen. Recreatief- wonen-complexen zijn o.m. te vinden in de omgeving Jan. van Renesseweg (Renesse), Nieuw- Haamstede en Westenschouwen. De planologen van de gemeente zijn zeer gecharmeerd van dit soort wonen en in het struc tuurplan noemen ze dan ook een aantal gebieden op, die in de gemeente voor dit soort bewo ning zouden moeten worden aangewezen. Het structuurplan gaat ervan uit, dat recreatie en landschap ten nauwste met elkaar samen hangen. De recreatie bestaat in Westerschouwen door de aan trekkelijkheid van het land schap (strand, duinen, polders). Daarom moet op lange termijn juist het behoud van dit land schap het zwaarste wegen, wil men de kip met de gouden eie ren slachten. Op korte termijn zullen enkele aantastingen van het landschap moeten worden toegestaan, omdat daarover al onderhandelingen worden ge voerd ofwel al toezeggingen zijn gedaan. Die zullen echter in de toekomst achterwege moeten blijven. Vooral het duingebied is na tuurlijk een onvervangbaar landschap, omdat het een enor me toeristische trekpleister is. „Het zou dus eigenlijk onge moeid gelaten moeten worden”, zegt het structuurplan. Het voegt er echter aan toe, dat dit onmogelijk is, omdat door het duingebied een aantal wegen naar het strand lopen, omdat het waterwingebied is en omdat het gedeeltelijk als „uitloopge bied” voor recreanten fungeert. Vermoedelijk zal in de toekomst én uitzondering moeten wor den gemaakt, nl. voor een strandweg dwars door de Do- maniale bossen (noordelijk van de Hogeweg tussen Burgh en Westenschouwen), met een groot parkeerterrein aan de duinvoet. Dit is min of meer onontkoom baar, omdat het strandbezoek te Westenschouwen na afsluiting van de Oosterschelde verplicht verder noordwaarts zal moeten worden verplaatst. Voor het overige zal een deel van het strandbezoek in Renesse zich dienen te verplaatsen naar de Brouwersdam, omdat de stranden van Westerschouwen hun topcapaciteit bijna bereikt hebben, gezien de aard van het achterliggende duingebied. Ook de polders van de gemeen te behoren tot het landschap. Daarvan zegt het structuurplan, dat het niet nodig is, deze ook op te offeren aan de recreatie, ten eerste niet gezien de agrarische functie en ten tweede niet van wege de ruimtelijke werking van een Veel lezers vinden het mis schien enigszins ondoorzichtige stof, deze inhoud van het Wes- terschouwse structuurplan. Maar we zijn er zeker van, dat het vooral de „vaste klanten” onder de toeristen interesseert hoe het gemeentebestuur in hoofdlijnen denkt over de za ken, die met het toerisme menhangen. Of, zoals de samenstellers zelf hebben getracht een harmonische samenbunde ling te rnaken van de hoofd doelstellingen (te weten behoud c.q. verbetering van landschap, woonklimaat en recreatie) in het belang van een zo verant woord mogelijke verdere ont wikkeling van deze mooie ge meente Westerschouwen met zijn zo bijzondere structuur”. De bemerkingen in het struc tuurplan, die betrekking hebben op de recreatie, overlappen na tuurlijk gedeeltelijk de suggest ties over landschap en wj Alleen het beleid ten«| zomerwoningterreS hier’

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1976 | | pagina 1