Zeilen met gehandicapten op het Grevelingenmeer Hoog- en laag water is een uniek schip in Nederland DE BADCOURANT Gratii verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland SÈfen daa| De „Zonnetij” 25 JUNI 1976 Nr. 3 te (Van een medewerker) ie' rater oi leuvrei arming Stabi Doelstellingen Laagwater circa 6 uur later catamaran BADCOURANT om H1W Westelijk Schouwen 25 juni tm 2 juli 1976 25 juni 26 juni 27 juni 28 juni 29 juni 30 juni 1 juli 2 juli „Er is erg jjfflr te VS iJStoesoni.., sen zo ee deren eng ;bun wool pen. Maai En dan toch zeilen op een jacht? Jazeker. Gehandicapten moeten óók als gewone mensen worden beschouwd (ze hebben niet lie ver) en als zodanig is het niet verwonderlijk dat ze óók zeilen. Alleen: Nederland heeft nooit een boot gekend die was aan gepast voor gehandicapten. En dat is sedert deze zomer wèl het geval, dank zij de Stichting Zei len met Gehandicapten (S.Z.G.) Deze Stichting heeft - naar En gels voorbeeld - een catamaran antwoord' daad het nen aok4 nu hetSv zeilen. Dat bl<^ SSpin eei im „Ik mag u wel zeggen, dat' de gehandicapten als normale zei lers worden tegemoetgetreden. Ze worden niet zachtzinnig be handeld. Vaak zijn immers ook de revalidatietherapieën, die ze volgen, erg streng”. Geïnteresseerden td.w.z. zowel gehandicapten die willen mee varen, als degenen die aan boord willen helpen), kunnen zich voor aanmeldingsformulieren wenden tot: Stichting Zeilen met Gehan dicapten, postbus 157. Enkhuizen of tot mevrouw A. C. Plaatje. Buyskesweg 3, Enkhuizen. tele foon (02280) 3637. 0.24 1.16 1.57 '2.38 3.17 3.55 4.34 5.08 ■pstap- jjn, waatya^Jjto nadicaptenin roj tste om te bel® ■handicapten zjd P.’iuSpften kunrM trvoor moeten 8 ‘lenaon dek goei al kans gezien de „Zonnetij” deze zomer in de vaart te brengen. Het dek is 5 meter breed en 13% meter lang. Hoogwater 12.59 13.44 14.23 15.00 15.38 16.11 16.43 17.18 tij” vaart, bv. zes achtereenvol gende dagen, dat wil zeggen van vrijdag t/m woensdag (donder dag is altijd een rustdag, dus dan zijn er geen activiteiten van de Stichting) of zelfs tweemaal zes dagen. Bij het zeilen met gehandicanhci zullen er maximaal l sen aan boon ximaal vijfcg stoelen. Dit 1 i dat Sa ief aaggj ■Inerniwa t hun role Heien man SCHOUWEN-DUIVELAND GOEREE-OVERFLAKKEE - Er zal deze zomer een uniek jacht op het water van het Grevelingen meer rondvaren: de „Zonnetij”. Het is een boot waarvan de op varenden niet die gezonde sportievelingen zijn, die je normaal op een jacht vindt. Het zijn gehadicapten, die allemaal voor hun verplaatsing zijn aangewezen op een rolstoel. verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd. „Schouwens Badcourant” is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ochtman, Postbus 1, Zierikzee. Telefoon (01110) 2255 Geld kan de Stichting natuurlijk altijd gebfliiken. Gezonde men sen. die de minder bedeelde wa tersportliefhebber in staat wil len stellen enige tijd op het wa ter door te brengen, kunnen de girorekening van de Stichting Zeilen met Gehandikapten te Amsterdam bedenken. Dat giro nummer is: 33 85 375. laten bouwen, die uitstekend ge schikt is voor het zeilen met ge handicapten. De Engelse cata maran „Sparkle” is al sinds 1969 in de vaart en er worden tegen woordig zelfs al tochten op open zee mee gemaakt. De Nederlandse kwam vorig jaar in de vaart en maakte toen een groot aan tal experimentele reizen, om te ontdekken of er nog schoon heidsfoutjes waren en of het schip volledig aan zijn doel be- Dagtochten Een groep gehandicapten zal mi nimaal drie achtereenvolgende dagen met de„Zonnetij” varen. Daar overnachtingsmogelijkhe den aan boord ontbreken, zullen er dagtochten gemaakt worden. In principe zullen de gehandi capten zelf voor overnachtings mogelijkheden moeten zorgdra gen. De stichting kan desgewenst voor tenten zorgen. Ook het ver voer naar en van de ligplaats van de „Zonnetij”, zullen de ge handicapten zelf moeten regelen. De mogelijkheid staat open dat een groep gehandicapten een langere periode met de\,Zonne- Een catstffracdrf'is een schip met twee drijflichamen, dus twee afzonderlijke bootjes, die door het dek met elkaar zijn verbon den. Omdat het twee naast el kaar varende bootjes zijn, kan het schip niet of nauwelijks hel len. Er zijn ruime voor- en ach terdekken, die met elkaar in ver binding staan via brede gang boorden. Door dit alles kunnen de mee varende r zich over het hele schip voort bewegen. De Stichting Zeilen met Gehan dicapten heeft zich in vrij korte tijd veel goodwill verworven bij particuliere watersporters, maar ook bij bedrijven die met de wa tersport verwant zijn. De Stich ting stelt zich ten doel het zeilen (of leren zeilen) met gehandi capten, van alle leeftijden en ge zindten, te organiseren, stimule ren, ondersteunen en coördine ren. Ze tracht die doeleinden met de volgende middelen te be reiken a) Aanschaf en exploitatie van een speciaal voor het zeilen met gehandicapten ontworpen schip (de „Zonnetij”). b) Het in de vaart brengen van méér schepen die zich lenen voor het zeilen met gehandicapten. c) Het bevorderen van het zei len met gehandicapten aan boord van particuliere zeiljachten. d) Het bevorderen en onder steunen van zeilcursussen voor gehandicapten. e) Het coördineren en organise ren van zeilkampen voor gehan dicapten. Daarbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van de „Zonnetij”. Hoewel de stichting vrij jong is (opgericht in december 1974). heeft het bestuur, dank zij vele en grote giften, zowel van parti culieren als uit het bedrijfsleven, Er zijn echter weinig jachtha vens waar het gehandicapten- jacht „Zonnetij”, kan aanleggen. Omdat in Bruinisse, in de jacht haven „Aquadelta” voorzienin gen zijn getroffen voor mensen in rolstoelen, komt de „Zonne tij” half augustus naar deze ha ven toe. Vandaaruit zullen tot en met 3 oktober dagtochten wor den gemaakt op de Grevelingen. Mevrouw N. I. Keesom-Ccoones uit Muiden, van het bestuur van de Stichting Zeilen met Gehan dicapten, vertelt ons over deze tochten, dat het géén plezier vaarten zijn. „Als we daartoe plaats over hebben, mogen er natuurlijk mensen mee die al léén maar eens een dag voor hun lol willen zeilen, maar .de wezen lijke bedoeling is dat de gehan dicapten worden opgeleid tot volwaardige watersporters. Zij vormen immers een categorie opvarenden die op een gewoon zeilschip die kans nooit krijgt. Nu krijgen ze een goede instruc tie van een zeilinstructeur”. Over de accomodatie, die in de jachthaven Aquadelta te Brui nisse .werd gemaakt voor de „Zonnetij”, zegt ze: „Die is ge weldig aangepast aan mensen in een rolstoel. Er zijn zelfs aparte toiletten en douches voor hen”. peel belac ten”, vert. 4'e probe Hfk moge ®o di<$t >}«ats te i wé kunnen niet op zo- rtreel plaatsen aanleggen. Deze zomer varen we vanuit een Frie se haven aan het Ijsselmeer, vanuit Enkhuizen en vanaf 20 augustus vanuit Bruinisse”. De vaste bemanning bestaat uit drie mensen, te weten de schip per Henk Plaatje en twee hel pers/vrijwilligers. Van deze twee helpers(sters) dient er tenminste één zeilervaring te hebben en één moet werkzaam zijn (of zijn geweest) in de medische sector. Het is denkbaar dat gehandicap ten hun eigen verzorgers mee nemen. Voor zover deze zeiler varing hebben, kunnen ze wor den ingedeeld bij de vaste be manning. Mocht dit niet zo zijn, of mochten er méér helpers mee- gehandicapten komen, dan js a)s limiet gesteld maximaal zes valide mensen aan boord, m.a.w. hooguit drie ex tra-helpers voor de gehandicap ten. Dit om te voorkomen dat de gehandicapten bij het varen bijna niet aan bod komen. De gehandicapten die meevaren, betalen naar draagkracht. Als „richtlijn” is een bedrag van f 25,per persoon per dag vast gesteld. Voor die gehandicapten die té weinig financiële armslag hebben, kan dit bedrag verlaagd worden. Gehandicapten die willen zeilen op de „Zonnetij”, moeten wel aan hun behandelende geneesheer vragen of daartegen geen be zwaar bestaat. :un-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1976 | | pagina 1