Bijdrage ’n prettige vakantie haalt u er altijd uit! Genieten van zon, zee en strand i wilt u Hoog- en laag water I y) Loslopende honden op het strand DE BADCOURANT Bezienswaardigheden HAAMSTEDE 81-- 11 JUNI 1076 Nr 1 Westelijk Schouwen 12 t/m 19 juni 1976 Laagwater circa 6 uur later BADCOURANT Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland 12 juni 13 juni 14 juni 15 juni 16 juni 17 juni 18 juni 19 juni Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. BRUINISSE Oudheidskamer. Te bezichtigen op woensdag- en zaterdagmid dag, van 15.00-17.00 uur. OUWERKERK Aquariumtentoonstelling in pa viljoen „De Vier Bannen”, over de zeebewoners in de Ooster- schelde. Dagelijks van 10.00-18.00 uur. 14.22 15.10 15.56 16.33 17.13 17.54 18.34 19.16 tot en met zaterdag, van 10.00- 17.00 uur. Toegangsprijs f 1,en f 0,25. dan ook zeker niet nalaten, want ook de zakenmensen hopen im mers op een goed seizoen. Schouwen-Duiveland heeft zich de laatste weken weer voorbe reid op de komst van zeer velen. De V.V.V.’s hebben hun pro gramma’s gereed en zijn volop bereid alle gewenste inlichtingen te verschaffen. Aan attrakties zal het ook dit seizoen weer niet ontbreken. Natuurlijk maakt ook de Natuur- en Vogelwacht zich weer op om de gasten tijdens wandelingen in de vrije natuur weer wat vertrouwd te maken met „alles wat groeit en bloeit”. En in de natuur voelt de mens zich beter, eenvoudiger en meer, heeft Vosmaer al gezegd. Zover de ruimte het toelaat zal de Badcourant in de komende nummers weer proberen enige historische zaken te belichten. Ook de aktualiteiten van voor de vakantieganger aantrekke lijke zaken zal niet vergeten worden. Natuurlijk hoopt de redaktie dat de Badcourant deze zomer op deze wijze opnieuw een beschei den bijdrage zal mogen leveren aan de vakantie van allen die vol vertrouwen naar Schouwen- Duiveland zijn gekomen. Een oprechte wens is dat ieder een het naar de zin zal hebben en een prettige vakantietijd zal beleven. Dan zal het ongetwij feld in de toekomst geen „toer” zijn om hier weei- eens terug te komen Hoogwater 1.52 2.43 3.32 4.17 5.00 5.40 6.24 7.07 Wilt u lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoop je pakken ofoch noemt u maar op, het staat alle maal in de advertenties in deze badcourantwaaruit u een keus kunt maken ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30- 16.30 uur. Toegangsprijs f 1,en f 0,25. Maritiem museum, Noord-Ha venpoort. Geopend van maandag BROUWERSHAVEN Hervormde kerk. Bezichtiging dagelijks van 14.30-16.30 uur, be halve zondags. Inlichtingen: kos teres mevrouw K. de Jonge- Hoekman, Noorddijkstr. 44. Tel. (01119) 468. verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd. „Schouwens Badcourant" is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ochtman, Postbus 1, Zierikzee. Telefoon (01110) 2255. Bij raadsbesluit is het loslopen van honden op de stranden van Westerschouwen (het hele strandgebied dus) verboden. Het is de eigenaar, houder of verzorger van een hond verbo den deze te laten loslopen op het strand tussen 10.00 en 18.00 uur gedurende de periode van Pinksteren tot 1 september. Bedoelde bepaling spreekt voor zich zelf en behoeft geen nadere toelichting. De straf, die op overtreding van deze bepaling staat is maximaal f 300.boete of 2 maanden hechtenis. Bij re cidive kunnen deze maximum straffen worden verdubbeld. Zo zit de zomer dan toch weer te komen. Dat betekent het aan breken van de vakantietijd en „dus ook” - zoals elk jaar - het verschijnen van de Badcourant, een vertrouwde „huis-aan-huis- verschijning” in de gehele West hoek van Schouwen en op alle campings van de gehele streek. Zoals elk seizoen zal ook nu weer worden geprobeerd nuttige informatie en tips over allerlei zaken te geven, die van belang kunnen "zijn voor de vakantie gangers. Als vanouds brengt de Badcourant immers mededelin gen over alle evenementen op Schouwen-Duiveland, over kerk diensten en geneeskundige hulp en bezienswaardigheden in de regio. Al met al zeer veel tips, die eigenlijk niet te missen zijn voor de vakantietijd. Het is natuurlijk niet nodig om aan alle tips daadwerkelijk uit voering te geven, maar sommige aankondigingen kunnen vast wel van pas komen. En het is toch best wel aardig om een beetje op de hoogte te zijn van al dat gene dat in de vakantiestreek te beleven valt. Voor de zakenmensen is de Bad courant trouwens bepaald on misbaar. Zij kunnen via dit blad alle gasten op Schouwen-Duive land bereiken en zij zullen dat DREISCHOR Hervormde kerk. Bezichtiging dagelijks van 10.00-17.00 uur. Toegang gratis. Er staat een busje. Landbouwmuseum Schouwen- Duiveland, Mr. P. Moggestraat. Geopend gedurende de zomer maanden dagelijks van 13.30- 16.30 uur (zondags gesloten). Do nateurs op vertoon van kaart gratis toegang. 72

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1976 | | pagina 1