Goede De historie het toerisme zomer van de Westhoek schoon Houdt de duinstreek wilt u Hoog- en laag water in Redaktic van Westerschou^cn verboden DE BADCOURANT 15 AUGUSTUS 197'5 NR. 10 i Schouwen ID 'Slo- is hen nog ('cns nesse BADCOURANT Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland men het het zijn mag behouden. gemeentel ij ke- overhedén, 0.24 1.14 1.53 2.33 3.0S 3.42 4.09 4.37 5.03 5.34 6.09 6.54 7.52 21.45 23.14 werd bekend, deelne- HT” 9a, 115) 12.45 13.31 14.10 14.45 15.16 15.45 16.14 16.42 17.09 17.42 18.21 19.12 20.24 Rij raadsbesluit van 26 mei 1975 is het loslopen van honden op de stranden van Westersehou- wen (het hele strandgebied dus) verboden. Deze strafverordening geldt lot 1 september 1975. t v ui ige weer long W e s t e 1 ij k 16 t/m 31 augustus 1975 Hoogwater 9.08 16 augustus 17 augustus10.34 18 augustus11.49 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus 25 augustus 26 augustus 27 augustus 28 augustus 29 augustus 30 augustus ge- i afge- i De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergela ten dozen, conservenblikjes, flessen, papier enz. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel 1 nemen. voor c vakantie perspektieven traditiegetrouw de Bad- Rotterdam en Brabant. Schouwen’s badstreek hierna meer en meer De tram bracht er de terecht kunnen”, wat ar-1 mers aan zendingsfeesten, zang en muziekconcoursen en andere bijeenkomsten. De tram bracht ook dagjesmensen naar Renes- se. dat door de ligging vlak bij een be kende badplaats werd. Er kwa men steeds meer vakantiegan gers. men in wrlminc! Caravans en zomerhuizen De stichting van een groot aan tal kampeerterreinen en moge lijkheden tot plaatsing van ca ravans of bouwen van kleinere zomerhuisjes hebben gezorgd TTAAr vro Irn w f- i rvcrza 1 o crav» V» orV3H nog wat maar als gevolg van I doorvoering van het Deltaplan en bruggenbouw, werd de gas tentoeloop zó groot, dat Wester- schouwen zich wat het aantal overnachtingen betreft thans de derde badplaats van Nederland kan noemen. het alle plm. retour 31 augustus Laagwater circa 6 uur later Domeingebied Na 1945 brak echter een periode I aan waarin Schouwen’s West- hoek meer dan tevoren in trek kwam, ook bij buitenlandse gasten. Van grote betekenis was daarbij ongetwijfeld het inmid dels voor het publiek openge steld en tot een prachtig re- kreatiegebied uitgegroeide Do- maniale duingebied met den- i “Rampjaar 1953 werd de Loslopend llOIldcn ontwikkeling nog wat afge- stramlim remd. maar als gevolg van ’’J' oiiaiHivil Helaas v .2... zo’n echter in de loop der tijden de zeker goede bedoelingen van V.V.V. niet altijd door partijen evengoed begrepen. De tram Er kwamen meer auto’s en met de auto’s ook meer vreemdelin gen naar Schouwen-Duiveland. De belangrijkste toename van het vreemdelingenverkeer bracht echter de tram: in 1915 werd de nieuwe tramlijn ge opend. Behalve voor het ver keer tussen de dorpen onderling en met Zierikzee. bood de R.T.M. voor die tijd ongekende 1 voor reizen naar Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoopje pakken, of.. och noemt U maar op, nel staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant... waaruit U een keus kunt maken ’n Prettige vakantie haalt u er altijd uit! gedurende de zomer en maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- en is een uitgave Vereniging Vreemdelingen Verkeer Een steuntje in de run. cle tuindorpen begon al vroeg m te zien dankwoord n,,tfilT 7„„ kunnen 111.1 1.7 uv vv 11,7 - on JVTD gcuuupt, wuiuvu llctl Wil 1 deze regio - groene Haamstede" in 1912. Het werk nuttig samenspel tussen gasten. J verschijnt I T-mtl dmo x ïOV’nn 7 rr 1 »-» reAvn - al Zeeland - te mogen het vreemdelingenverkeer I rings ijs cr zegt geval: jou are Naarmate steeds meer mensen met vakantie konden gaan, nam ook de behoefte aan vakantie- gelegenheid toe. Er kwam meer hotelruimte, hier en daar werd al gekampeerd en ook partiku- lieren begonnen zich in te stel len op het toerisme. Vliegveld Een andere mijlpaal in de ont wikkeling was de aanleg van I een vliegveld in de Westhoek: in mei 1933 werd de luchtlijn Rotterdam-Haamstede-Vlissin- gen-Knokke geopend. Geen grote afstand weliswaar maar dagen wel lijntje van Voor een van deze verenigingen heeft de gastheren. ontwikkeling ongetwijfeld sterk andere overheden, natuurbe- licgioefen. Ovet de giote ha-gestimuleerd. Helaas werden scherming en VVV’s mag leiden tot een compromis waarin huis bezorgd Schouwen’s Westhoek voor ie- van Drukkerij Lakenman Ocht alle j dereen zijn aantrekkelijkheid man. postbus 1, Zierikzee Telet I (011W) 2255. de zomer eens echt uitbundig. De akantiespreiding is in tussen een zaak, die ook op Schouwen-Duiveland nog niet de meest overtuigende resul taten heeft opgeleverd. Het is iets waar veel over gepraat en gedacht wordt, maar - sinds de v roegere vertrouwde rege lingen zijn verlaten - is het toch nog niet zo erg succesvol geweest. Een aantekening hierbij mag zijn, dat Schou wen-Duiveland ook in vóór- en na-seizoen bijzonder mooi kan zijn. Misschien iets om te onthouden door degenen, die niet perse in de drukste tijd vakantie behoeven te Metgezel in deze was courant, die wat informatie gaf. vertelde ..waar de men sen tikeltjes. wat aanwijzigingen en aankondigingen en stellig hebben duizenden hiervan ge profiteerd. Wellicht mede i het strand al spoedig daarom zullen die duizenden zich hun ..Schouwse vakantie van dit jaar als iets moois her inneren en daar ging het de samenstellers van dit blaadje' om. I i -i i al vroeg m te zien dat zo gezegd. Een dankwoord nuttig zou kunnen zijn komt toe aan allen, die bier- j vreemdelingenverkeer naar de- aan hun medewerking ver-I ze streek aan te moedigen Be leenden en aan al de vele dui- I Hoten werd tot oprichting van zenden onbekenden die v in veren’8‘nRen tot bevordering voor vakantiegelegenheid I van het vreemdelingenverkeer deze enorme mensenmassa. de innoud kennis namen. De i en wel te Renesse in 1911 ..Re- Bij de ontwikkeling van dit al- wens is hen nog ecus nesse Vooruit en ..Burgh- les mag gehoopt worden dat een in v an Omdat de reis naar de West hoek van Schouwen zo rond de eeuwwisseling nog verre van eenvoudig was - en in elk geval erg tijdrovend - was er in die tijd nog amper sprake van enig vreemdelingenverkeer in de Schouwse duin- en stranddor pen. De reizigers die zich de Westhoek als doel had gesteld I moest er nogal wat vooi’ over hebben. Het stuk Zierikzee- i Burgh, Haamstede of Renesse I bood daarbij de grootste moei lijkheden. De reiziger moest een rijtuigje huren in Zierikzee of „liften" met de postkar, die da- gelijks met de post naar de dor- pen kwam. toch werd er in die j beweerd dat dit j drukst bevlogen KLM-lijnen was! f 10.had men i Haamstede-Rotterdam: duur van de vlucht: twintig minuten, j En voor ruim f 4,50 kon je van de Westhoek heen cn terug naar Vlissingen. Nieuwe mogelijkhe den dus voor de toerist. Enige invloed op de ontwikkelingen van 1 kan ook worden toegeschreven aan de aktiviteiten van de sportverenigingen in de West hoek. Schouwen kreeg een groot aan deel in het oorlogsleed '40- 45. In Westenschouwen werden in 1943 alle in de duinstreek bouwde vakantiehuizen broken. Het ontwikkelingswerk van verenigingen en V.V.V.'s stortte ineen of kwam op dood spoor te staan. Het is maar hoe het uitvak, leder jaar is liet met het va- kantieweer een beetje, een gokje”. Door de batik geno men zullen ditmaal de touris- ten, die Schouwen-Duiveland bezochten, niet al te zeer heb ben geklaagd. Er vielen mooie dagen, zomerse dagen volgens de strenge regels van De Bilt en zelfs een handvol tropische dagen. Alsof het niet op kon. De „bouwvakken” troffen het niet zo geweldig, maar alles bij elkaar was zomer 1975 er één met een randje en trou wens nog is het einde niet. Wie weet hoeveel mixrie da gen er nog komen,-voordat de herfstbladeren vallen. Twee dingen waren zeker op vallend: de divertissiteit van het vakantieleven op Sehou- wen-Duiveland en de talrijke evenementen. Wat het eerste betreft was er veel duin- strand- en zeerekreatie. maar vooral ook het kamperen was belangrijk, naast andere tijde lijke verblijfsvoorzieningen; huisjes, pensions, hotels, maar ook het pure watertourisme greep om zich heen. als men het zo zeggen wil. Bruinisse, Br< >i i wershaven, Zierikzee. Scharendijke, Burghsluis de b<x>tjes kwamen en gingen Ze brachten vertier en gaven een speciale charme aan de havens, die het ook straks van de watertoerist zullen moeten hel >ben. En dan de evenementen. Ze liepen uiteen van koorzang, feestelijkheden rond zeileve- nementen, via vaak heel bij zondere orgelconcerten, cam- pingvoetbaltoemooien naar historische festiv iteiten- Zo kreeg Schouwen-Duiveland heel wat vakantie hi.sten mee, maar uiteraard ook lasten. Dat mag eigenlijk <w>k best <'<‘us gezegd: zweet en tranen (zelfs), overvolle rekreatiege- bieden, dito dorpen en steden, veel verkeer op de wegen en helaas ook ongelukken en za ken. waar de politie achteraan moest. Het zal wel onvermijdelijk zijn in een gebied, dat zozeer is ontdekt door de toeristen en gelukkig gewaardeerd. Vooral bij mooi weer - om een voorbeeld te noemen kunnen de Westhoek-zomer- attrakties het mom'teloos w in nen van een gloeiend heet zuidelijk strand. m< t een deels verdord achterland, liet blijft hier nog mooi groen, ook al is „Spelerijden” Het „spelerijden" is eens ge noemd als een „beginnertje” van het zich later zo uitbreiden de vreemdelingenverkeer. In die tijd reikhalsden vele Zierikzeeënaren (en ook ande ren!) naar dat dagje spelerijden. Op die dag werd in grote open rijtuigen genoten van de West- hoekse duinen, bossen en stran den. De tijd stond echter niet stil en voor de ..haastigen” kwam de fiets en opeens ver scheen ook de eerste auto op het Schouwse land. De reis Haamstede-Zierikzee duurde er maar een half uur mee!

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1975 | | pagina 1