Houdt de duinstreek schoon 'n prettige vakantie haalt U er altijd uit! De kerk mag in de vakantie niet een soort V.V.V. zijn I wilt u Hoog- en laag water Bezienswaardigheden Schouwen-Duiveland cstcrschoiiMen DE BADCOURANT Loslopende honden stranden De evangelieverkondiging aan de toeristen komt de laatste jaren in het gedrang Gratis verspreiding huis aan huis In de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland op neer. die verboden 8 AUGUSTUS 1975 NR. 9 Westelijk Schouwen 9 augustus t/m 16 augustus 1975 (Van een medewerker) „Het Laagwater circa 6 uur later 10 tot 15 was veel !n: Woensdag en of vruchten afgeworpen. eft ig’ te en Het zwaartepunt, dat Lieve Heer niet vergeten". la;S °P lieten I Moet je ze dan óók tijdens de 9 augustus 10 augustus 11 augustus 12 augustus 13 augustus 14 augustus 15 augustus 16 augustus och noemt U maar op. het staat allemaal in c. tenties in deze badeourant. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. DREISUHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. .30 4e Mi- te- d- ie- n- je: it- jr. ur 30 re: ur, ar. ar, De 15.31 16.15 16.57 17.40 18.22 19.08 20.15 21.45 .00 .00 ur le ur u- BADCOURANT HAAMSTEDE Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. SCHOUWEN-DUIVELAND GOEREE-OVERFLAKKEE wordt tijd, dat de kerken voor zichzelf eens gaan uitmaken, of ze wel moeten dóórgaan met hun recreatiewerk. Steeds minder komt het accent van dit werk te liggen op het evangelisatiewerk. Steeds méér daartegen wordt het kerkelijk recreatiewerk bezien als een verlengstuk van de VVV-activiteiten”. Hoogwater 3.20 4.02 4.42 5.25 6.06 6.52 7.46 9.08 BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 13.30-16.30 uur, be halve zondags. Inlichtingenkos- teres mevr. K. de Jonge-Hoek- man, Noorddijkstraat 44, telef. i (01119) 468. binnen de kerken veel gepraat en gedacht over de vraag, hoe men het verloren gegane tcr- Hervormde kerk. Ter bezichti ging en bezinning geopend: op maandag 19.00-20.00 en woens dag van 16.00-17.00 uur. Eén der predikanten is aanwezig. Deken dr. A. Blommcrde van de I Zeeuwse R.K.kerk vertelde op j deze protestantse kerkvergade ring hoe zijn kerkgenootschap het werk onder de toeristen in het vat heeft gegoten. „Wij hebben ons niet zozeer be ziggehouden met het organise ren van ontspanningsaktivitei- ten, maar ons meer gericht op het aanbieden van kerkdiensten aan de recreanten. Daarom werd in de jaren zestig een groot aantal strandkerken gebouwd’’. „Tot voor enige jaren werd dit soort pastorale zorg (d.w.z. de diensten in deze strandkerken) i voldoende geacht, omdat de zo mergasten hier toch hooguit 2 tot 3 weken verbleven. Maar ook daarin is een kentering ge komen: nu zijn de bezoekers Landbouwmuseum Schouwen - Duiveland. Mr. P. Moggestraat. Geopend t/m 13 sept. dagelijks van 13.30-17.00 uur (zondags ge sloten). Donateurs op vertoon i van kaart gratis toegang. Deze gedachte-was dit voorjaar ment voor het kerkelijk recrea te horen op de provinciale kerk- tiewerk. vergadering van de hervormde Dat standpunt kerk in Zeeland. Maar de op merking zou evengoed ergens anders in ons land gemaakt kunnen worden, want overal jn den lande is de rol die de kerken in de recreatieve zomer se mallemolen hebben, sterk ge devalueerd. Aanvankelijk gingen de kerken er (eenvoudig gezegd) vanuit, dat ook tijdens de vakanties de kerk present diende te zijn. „Onze Lieve Heer gaat ook niet met vakantie, dus de toeristen mogen in hun vakantie ook On ze J was Z1ER1KZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag t/m zaterdag geopend van 10.00-12.00 en 13.30-16.30 uur. Toegangsprijs f 1. f 0.50. vakanties het evangelie opdrin gen? Ze zullen hun geloof heus niet verliezen, als de kerk zich enkele weken niet met hen be moeit”, was een geluid, dat ook te horen was. hoek van Schouwen. voor mensen die van elders komen. Hoe dan ook: uit alle opmer kingen en initiatieven blijkt 1 duidelijk, dat de kerken niet be paald gelukkig zijn met de slin kende inbreng die ze in het toe ristenseizoen kunnen „verove- I kennen. Wij mogen tenslotte onze evangelisatie niet verge ten”. Daar ongeveer kwam het betoog van de heer Hiensch op i De ketkelijke gemeenten, met de recreatie te maken heb ben, dienen zich vanuit hun bij belse boodschap op te stellen als een goed gastheer. Daartegen over mag van de recreant ver wacht worden, dat hij zich als een goede (kerkelijke) gast ge draagt. Maar al te vaak blijkt echter, dat de mens in de toeris tenindustrie nauwelijks meer aan bod komt Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer- I iaar wéér tot over zijn nek in ken van nabij bekijken of fijn het kerkelijk recreatiewerk. alleen of gezamenlijk een hen- I maar elk jaar wéér moet hij geitje uitgooien, musea bezoe- (helaas zéér kritisch) na afloop het dienstbetoon in de kampeer- centra. En dat zit de kerken niet erg lekker. Zij gaan ervan uit. dat het geloof niet ophoudt als men op vakantie gaat en dat men de draad niet zomaar weer kan oppakken ais men weer thuiskomt. Maar wat doe ie om deze tendens tegen te gaan. I Er zijn op de prov. kerkverga- dering van de hervormde kerk in Zeeland, die in maart werd gehouden, over dit onderwerp behartenswaardige dingen ge zegd. De man die uit deze krin gen met het meeste gezag mag spreken, is wika D. E. Hiensch (w.i.k.a. betekent: werker in kerkelijke arbeid). Hij duikt elk hun weekendverblijf plaats vakantieverblijfplaats. omdat ze de zondag bijna altijd daar doorbrengen”. Daarom is de rooms-katholieke kerk op Schouwen-Duiveland bezig met een bijzonder experi ment. waarvan men hoopt, dat het dit jaar nog duidelijker ge stalte zal krijgen, n.l. een recre antenparochie. d.w.z. een ker kelijke parochie van en voor recreanten, waarin ze zelf de nodige funkties vervullen. In verband hiermee is een pasto- tievierders. raai opbouwwerker aangetrok- I ken. Dat wordt dus een kerke- Maritiem-museum, Noordhaven- poort. Van maandag t'm zater-I dag geopend van 10.00-17.00 uur Toegangsprijs f 1.en f 0.50. Niet iedereen onder de Zeeuw se hervormde predikanten is dit met wika Hiensch eens: sommi gen vinden dat er vanuit de kerken niet al te veel georgani seerd moet worden voor de toe risten. „Recreanten zijn immers gewone mensen en als zodanig vormen ze géén groep waarvoor we iets speciaal zouden moeten jaar geleden een gewaardeerd j doen. Ze zijn misschien al lang blij, als ze hun dominee of pas toor een paar weken niet zien. vroeger evangelieverkondi- t.oen een veelgehoord argu- sing, is nu komen te liggen op wel iets I 2, verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland zijn evangeliserende ten gerieve van de badgasten en taak niet laten varen. Er wordt wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- rein weer zou kunnen herwin- ma|L postbus 1, Zierikzee Telet nen (01110) 2255. Sint Lievensmonstertoren. Da- I gelijks te bezichtigen van 10.00- I i 17.00 uur. veelal eigenaars van tweede wo- Burgerweeshuis, Poststraat, na bij de Sint Lievensmonstertoren: qjj Beeldentuin en klein antiek. Ma. 1 Urn za. 10.00-17.00 uur. Toegang r - en f 1,—gezinnen f 5.- -. v<”1 De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergela- I ten dozen, conservenblikjes, flessen, papier enz. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit en i afval daar te deponeren waar hei de aanblik van hel mooie [duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel ken' een stukje grond of een gaan nadenken over de vraag: huisje kopen, paardrijden, ge- Waar was ik mee bezig? Heelt nieten van cabaret of een gezel- het vruchten afgeworpen, of lige dansavond, geld wisselen moet het anders? en iedere dag dolfijnen zien het verleden vertelde de dansen, bioscoopje pakken, of. heer Hiensch op de vergadeiing, „was er een evenwicht tussen di- adver- evangelisatie en ontspannings- aktiviteiten. De laatste jaren is waaruit U een kous kunt maker’ dit werk zich gaan ontwikkelen in de richting van: ontspanning met daarnaast kerkdiensten. Die ontwikkeling is niet direct in het belang van de geloofverkon- diging. want de (veelal jonge) vrijwilligers raken hun motiva- tie om te evangeliseren kwijt. Het is daarom de vraag of het kerkelijk recreatiewerk een soort VVV-werk moet zijn. Op zich is er niets tegen, dat spelen, droppings. lampionoptochten I e.d. door de kerken worden ge organiseerd, maar ook camping houders moeten in dit opzicht hun verantwoordelijkheden I Toch wil men de geestelijke lijke gemeenschap in de west- zorg voor de toerist, hoe gering en gebrekkig ook. niet loslaten. Men wil ningen en sta-caravans. die vele weekeindes en Cs zomers) vele weken langs de kust wonen. Daar zitten misschien mensen bij die toch wel aan het kerk-zijn willen doen in j of BRITNISSE Oudheidskamer. Woensdag en Bij raadsbesluit van 26 mei 1975 zaterdagmiddag, van 15.00-17.00 jg het loslopen van honden op uur de stranden van Westerschou- wen (het hele strandgebied dos) verboden. ren" bij de recreanten. De ker- Deze strafverordening geldt tot ken willen de bijbelse bood- I i september 1975. schap uitdragen, maar krijgen er niet voldoende kans toe door geldgebrek, door gebrek aan betaalbare krachten, door gebrek aan interesse bij vakan- j standpunt en bijzonder kerkelijk meelevenden 1 zich graag bij het werk van „Kerk en Recreatie” betrekken. Die tijden zijn echter goeddeels voorbij. De afgelopen 10 jaar is I de greep van de kerken op hun gelovigen verzwakt. Dat heeft tot gevolg gehad, dat de afstand tussen de plaatselijke kerkera- den en de recreatiecommissies groter is geworden.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1975 | | pagina 1