PLEZIERVAART IS EEN VEILIGE VAART duinstreek schoon ‘n prettige vakantie haalt U er altijd uit! Houdt de wilt u Hooc- en laag water Weinig doden op het water Bezienswaardigheden Schouwen-Duiveland Maar sommigen doen vreselijk onverstandig W esterschouvven verboden Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland Loslopende honden op .stranden van 1 AUGUSTUS -IS7S HR 8 Preventief Westelijk Schouwen 2 augustus t/m 9 augustus 1975 (Van een medewei'ker) voor „Vaarbewijs'*? uur. 1 september 1975. zomer- Zierikzee Telef BADCOURANT De pleziervaart in Zeeland is nog steeds groeiende. In het jaar 1973 werden in de 28 .jachthavens tellingen gehouden, die uitwe zen. dat er een groei was te constateren van lO"/o ten opzichte van het jaar daarvóór. De cijfers over 1974 worden pas aan het eind van dit jaar bekend, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat er nog steeds een kleine stijging van het aantal overnachtin gen is te bespeuren, doodgewoon omdat het aantal jachthavens nog steeds groter wordt. In elk geval: we wensen ieder een plezierige en veilige vaart! BRUINISSE Oudheidskamer. 2 augustus 3 augustus 4 augustus 5 augustus 6 augustus 7 augustus 8 augustus 9 augustus noeuvres van de stuurlieden van motor- en zeiljachten (de goe den uiteraard niet te na gespro- Uitkijktoren, nabij pompstation ..De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. man. Noorddijkstraat 44, (01119) 468. 13.17 14.04 14.48 15.31 8.41 10.04 11.19 12.24 0.57 1.46 2.33 3.20 HAAMSTEDE Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. slist. Toch lijkt er schot in te komen in het beantwoorden van de vraag, wie er een ..vaarbewijs" zou moeten nodig hebben. Men wil onderscheid maken (op de wegen hebben bromfietsers, fietsers en voetgangers <x>k geen Hervormde kerk. Ter bezichti-l ging en bezinning geopend: op maandag 19.00-20.00 en woens dag van 16.00-17.00 uur. Eén der predikanten is aanwezig. ken). Veel moeilijkheden ont- Op staan bij het in- en uitvaren van sluizen en bij het in- en uitva ren van havens. Hoogwater 21.19 22.44 23.59 En als we praten over de capa citeit van pleziervaarders beroepsvaarders, ontkomen natuurlijk niet aan het discus- j pen vijf jaren verdubbeld is (tot ongeveer 120.000 a 130.000). Die veiligheid is wel op enigerlei wijze te verklaren: de waterrecreatie concen treert zich doorgaans in de wa- tersportgebieden, waar weinig beroepsvaart is. de meeste watersport vindt plaats tijdens het weekeinde en in de vakantie. Dan is de be roepsvaart minder dan anders. de pleziervloot ligt altijd voor een gedeelte stil. Nooit zijn Bij raadsbesluit van 26 mei 1975 is het loslopen van honden op de stranden van Westerschou- wen (het hele si randgebied du«t) verboden. En tochwe schreven het reeds: de pleziervaart behoort tot de veilige soort activiteiten. De ongelukken komen veelal voort uit onnozelheid en onvoor zichtigheid. Zo is de rijkspolitie te water bekend, dat waterspor ters bijvoorbeeld zelden of nooit achterom kijken. En dat is toch wel belangrijk, want hoe zou u zich in een auto voelen, zonder achteruitkijkspiegel? pci unirxi» uit vuurkei wei i wordt, zou ongeveer 5% van de verschl,n‘ 9edurende vaarbewijs maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- manr postbus 1 (01110) 2255. Heeft de recreatie te land in j ondanks het feit dat het aantal Zeeland (en dan vooral aan de pleziervaartuigen in de afgelo- kusten) gaandeweg een verzadi gingspunt bereikt, het vertier op het water wordt nog steeds door méér mensen dan elk voorafgaand jaar gezocht. Men kan dat in Zeeland 'vrij exact nagaan door de welwillende medewerking van haven- en sluismeesters, die nauwkeurige tellingen verrichten voor de Prov. Zeeuwse V.V.V. in Mid delburg. Het varen met jachten schijnt nog altijd één van de veiligste vormen van vermaak te zijn, alle schepen en scheepjes tege lijkertijd op het water. Anderen (en daar zijn nogal wat Belgische sportvissers bij) gaan met volslagen ondeugdelijk ma teriaal groot water op bij (evt. naderend) slecht weer. Met gro te regelmaat moeten dan ook hulpverleners van politie, red- dingsmaatschappij of particulie- i ren uitvaren op de Haringvliet, I Grevelingen of Oosterschelde om onvoorzichtigen te gaan bij- DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. Landbouwmuseum Schouwen - Duiveland. Mr. P. Moggestraat. Geopend Lm 13 sept. dagelijks van 13.30-17.00 uur (zondags ge- I sloten). Donateurs op vertoon van kaart gratis toegang. Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een staan, huisje kopen, paardrijden, ge- nieten van cabaret of een gezel- lige dansavond, geld wisselen I en iedere dag dolfijnen zien Zowel het aantal aanvaringen dansen, bioscoopje pakken, of. och noemt U maar op. het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant.. waaruit U een keus kunt maken BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 13.30-16.30 uur, be- ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag t m zaterdag geopend j van 10.00-12.00 en uur. Toegangsprijs f 1, f 0,50. De rijkspolitie te water op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilan den probeert in zulke gevallen vaak preventief op te treden. Bij een verkeerde vaarmanoeu- vre wordt de „plezierschipper” gevraagd naar zijn vaarregle- ment (velen hebben het niet eens aan boord en de meesten kennen de regels niet eens) en dan worden hem op vriendelijke wijze enige elementaire beginse len uit dit vaarreglement voor ogen gehouden. Zo in de geest van: „Volgende keer beter, hè meneer?” Dat dit preventieve werk hard nodig is, ligt voor de hand: op de weg komen in het weekeinde ook veel automobilisten, die men als zondagsrijders in de hoek zou kunnen zetten Dat zelfde geldt natuurlijk op het water: er zijn altijd mensen, die het nog moeten leren (of het nooit zullen leren) en die je dan ook met recht ..zondagsschipper’ mag noemen. Om met de beroepsvaart niet in de clinch te komen (vooral in ha vens ontstaan veel misverstan den), doen pleziervaarders er goed aan, even de onderstaande wenken van de Prov. Raad voor de Recreatie in Zeeland in te zien: door de snelheid en de grote afmetingen van schepen van de beroepsvaart kan het voorko men, dat men u niet of te laat opmerkt. Houd daar rekening mee. blijf zoveel uit het vaarwater van de beroepsvaart. Steek het vaarwater niet schuin, maar loodrecht, over. wees voorzichtig bij het in- en uitvaren van havens. Geef de beroepsvaart voorrang. boeien, bakens, enz. zijn niet bestemd om er aan te meren. zorg bij nacht verlichting. Laagwater circa 6 uur later (plm. 890 in ons land) als het aantal dodelijke ongelukken (10) is al jaren constant. Maar toch: de beroepsvaart klaagt steen en been over de watersporters. De zomermaan- 1 den zijn voor de beroepsschip- pei s op de binnenschepen een soort nachtmerrie, waarin van hen doorlopende oplettendheid j en worden verwacht, omdat de ple- ziervaarders in de meeste ge vallen weinig weet hebben van 1 de „verkeersvoorschriften” op i het water. Temeer ómdat de binnenvaart- i schepen weinig wendbaarheid kennen, moeten de schippers erop altijd attent zijn op onver wachte en onverstandige ma- Burgerweeshuis, Poststraat, na- goede i bij de Sint Lievensmonstertoren: Beeldentuin en klein antiek. Ma. t m za. 10.00-17.00 uur. Toegang j f 2,en f 1,gezinnen f 5, en we zaterdagmiddag, van 15.00-17.00 siepunt op dit terrein: de (al of j niet) invoering van het z.g. ..vaarbewijs" voor pleziervaar- ders. De standpunten lopen uit- een van: nee. want het schiet zijn doel voorbij als de schip pers niet gedisciplineerde!- zijn en als ze niet óók leren zwem men. tot: ja. op de wegen heb je voor motorvoertuigen een rijbe wijs nodig, dus op de vaarwe gen dien je dat voor motorvaar- verdubbelde waakzaamheid tuigen ook nodig te hebben. De j discussie is echter al twintig Woensdag en rijbewijs nodig, hoewel ze tóch Deze strafverordening geldt tot aan het verkeer deelnemen, re- deneert men). De ontwerp-bin- I nenschepenwet bevat daarvoor i I wel- suggesties: die ontwerp-wet wil een vaarbewijs verplicht -- stellen voor schepen boven de I 15 ton. en voor motorboten die I DE BADCOURANT harder kunnen varen dan 20 km per uur. Als dit voorstel wet jaar oud en nog steeds niet be- -- - watersporters een nodig hebben, want 95° o van de i schepen van de pleziervloot in Nederland haalt de 15 ton bij lange na niet. Sint Lievensmonstertoren. Da- gelijks te bezichtigen van 10.00- 17.00 uur. halve zondags. Inlichtingen’: kos- De fraaie de Westhoek teres mevr. K. de Jonge-Hoek- I van Schouwen wordt nog al te telef. vaak ontsierd door achtergela ten y dozen. conservenblikjes, flessen, papier enz. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is 13.30-16.30 zeker geen te grote moeite dit en j afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie Maritiem-museum, Noordhaven- duingebied niet ontsiert, poort. Van maandag t/m zater- Weg met de rommel dag geopend van 10.00-17.00 uur. I Toegangsprijs f 1,en f 0.50. I

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1975 | | pagina 1