nu 'n prettige vakantie RENESSE haalt U er altijd uit! Reddingsbrigade Ouddorp kan het hoofd nu boven water houden Houdt de wilt u Hoog- en laag water ZATERDAG 26 JULI AANVANG 2.30 UUR Na 25 jaar schooien nu voor het eerst subsidie toegekend Bezienswaardigheden op Schouwen-Duiveland Loslopende honden op stranden van Westerschouwen DE BADCOURANT Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland 25 JULI 1975 Nr. 7 (Van een medewerker) tuigt toch wel van karakter, als aan- AUTO CROSS BADCOURANT 16.13 16.43 17.10 17.43 18.18 18.58 19.59 21.19 na bij de Sint Lievensmonstertoren: het be- Red- 26 juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli 1 augustus 2 augustus Bij raadsbesluit van 26 mei 1975 is het loslopen van honden op de stranden van Westerschou wen (het hele strandgebied dus) verboden. Deze strafverordening geldt tot 1 september 1975. Hoogwater 4.04 4.37 5.06 5.36 6.09 6.48 7.33 8.41 verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. Telef (01110) 2255. Beeldentuin en klein antiek. Ma. t/m za. 10.00-17.00 uur. Toegang f 2,en f 1,gezinnen 5, BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag en zaterdagmiddag, van 15.00-17.00 uur. be- deze subsidies, omdat niet wérd I M 111 Tl Q^T*Pf* li eis van deze ZIERIKZEE UUliliHl VVH Gemeentemuseum, stadhuis. Van o Z4 ZAn maandag t/m zaterdag geopend OVllUUll van 10.00-12.00 en 13.30-16.30 uur. Toegangsprijs f 1,en f 0,50. Maritiem-museum, Noordhaven- poort. Van maandag t/m zater dag geopend van 10.00-17.00 uur. Toegangsprijs f 1,en f 0,50. Sint Lievensmonstertoren. Da gelijks te bezichtigen van 10.00- 17.00 uur. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergela ten dozen, conservenblikjes, flessen, papier enz. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel de gemeente Wester schouwen niet minder dan 37.000 gulden af voor subsidië ring. Ook worden van gemeen tewege de houten strandposten geplaatst. En het moet gezegd: de gelden van de gemeente (tw. uit de opbrengsten van de toe ristenbelasting) worden goed besteed. De reddingsbrigade verricht bijzonder veel en ver standig preventief werk langs de kilometers lange Noordzee kust van Schouwen-Duiveland. GOEREE-OVERFLAKKEE SCHOUWEN-DUIVELAND - Waar- j schijnlljk vindt u het allemaal vrij automatisch dat ze er zijn: de Strandreddingsbrigade. Voor wat Westerschouwen betreft heeft u daarin wel geljjk. maar dat de Reddingsbrigade Ouddorp zich da gelijks op het strand presenteert, is minder logisch. Deze nu 25- jarige strandreddingsbrigade heeft altijd geleden onder schrijnend geldgebrek. I’as sinds afgelopen voorjaar werd het leven van de brigade voor langere tijd zeker gesteld door een forse subsidie van de gemeente. Die had men echter maar al te lang moeten ont beren HAAMSTEDE Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs- I prijs 25 cent. je dat zo bijna 25 jaar volhoudt Uitkijktoren, nabij pompstation Ouddorp ••De Blinkert”, A. v. d. Weijde- De Reddingsbrigade r - redde mensen uit zee, maar had j weg. Toegang gratis, al die tjjd alle moeite om zelf het hoofd boven water te hou den Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioseoopje pakken, of. och noemt U maar op. het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant. waaruit U een keus kunt maken Westelijk Schouwen 26 juli2 augustus 1975 Elk jaar wéér moest het naakte bestaan worden bijeen- I geschooid en het is daarom ver heugend, dat de gemeenteraad in 1974 de strandreddingsbriga de eindelijk ietwat op de been hielp met een subsidie van 3000 gulden (uit de opbrengsten van de toeristenbelasting) en deze subsidie in 1975, net voor de zo mer. verhoogde tot 10.000 gul den. Eindelijk kreeg de RBO wat lucht: hij behoefde finan cieel niet meer kopje onder te gaan! Vooral aan de opleiding van de strandwachten kan uitgebreide en vakkundige i dacht worden besteed. Alleen de fractie van de Staat kundig Gereformeerde Partij (SGP) stemde pertinent tegen j "(01119) 468* Het zal vrfj duidelijk zyn, dat het geldtekort al die 25 jaar zwaar drukte op het korps vrij willigers, die ondanks de moei lijke werksituatie altijd actief i bleven en met hun beperkte middelen toch wonderbaarlijke reddingen verrichtten. Het ge- Om u een indruk te geven hoe i schuift zuinigheid en bescheidenheid het leven beheersten van de Ouddorpse reddingsbrigade op Goeree-Overflakkee. moeten we eerst bekijken in welke betrek kelijke weelde overige, soortge lijke vrijwilligerskorpsen ple gen te leven. Daartoe richten we eerst de blik op Westerschouwen, waar sinds een aantal jaren een strak georganiseerde en erg verant woordelijk werkende brigade langs de stranden opereert. De club heeft de rijke zegen van de gemeente, want jaarlijks maar schraal bij af. Men moest het bijna altijd doen met 2 klei- ne reddingsvlotten en 1 strandpost. Er kon slechts klein gedeelte van het strand (zeg maar km nabij Noorderstrand) worden waakt. In 1950 werd de dingsbrigade Ouddorp opgericht na het verdrinken van een pre dikantenechtpaar. Tot en met 1974 hebben echter telkenjare 1 de nodige financiën ontbroken j om het werk stevig op poten te I zetten. De vrijwilligers moesten in de wintermaanden ’s avonds de boer op om wat broodnodige centen bijeen te praten. Ze de den dat bij campinghouders, I middenstanders, etc. De ge meente echter weigerde te sub sidiëren, omdat men vond dat het plezier maken op zondag i aan het strand niet overeen kwam met de geloofsopvatting van het merendeel der Ouddor- vprtwwlzm pers. Daarom moesten sociale DIMICII lasten. verzekeringspremies, I kosten strandpost, benzine etc. vaak uit eigen zak betaald wor den. Ook de reddersopleiding (in Rockanje) moesten de red ders vrijwilligers uit eigen zak betalen. In de jaren ’50 en ’60 gingen er zelfs verzoeken om subsidies naar het gemeentebestuur van Rotterdam, omdat die stad in die tijd de meeste strandbezoe- kers „leverde”. Daar stak Goeree-Overflakkee vaste s een Hervormde kerk. Ter bezichti ging en bezinning geopend: op maandag 19.00-20.00 en woens dag van 16.00-17.00 uur. Eén der predikanten is aanwezig. DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. Landbouwmuseum Schouwen - Duiveland, Mr. P. Moggestraat. Geopend t/m 13 sept. dagelijks van 13.30-17.00 uur (zondags ge sloten). Donateurs op vertoon van kaart gratis toegang. BROUWERSHAVEN I Laagwater circa 6 uur later nu Herv. kerk. Bezichtiging dage- I - lijks van 13.30-16.30 uur, halve zondags. Inlichtingen: kos- I teres mevr. K. de Jonge-Hoek- man, Noorddijkstraat 44, telef. voldaan aan de eis van deze partij, dat de strandreddings brigade niet op zondag paraat mocht zijn. Dat is volgens de I SGP in strijd met de zondags- rust. Toch vond de meerderheid I van de raadsleden het volko men terecht, dat de reddings brigade nu eindelijk langs de kust eens (financieel) vaste grond onder de voeten krijgt. Overigens: zo goed als in Kat- I wijk zullen de brigades van Westerschouwen en Ouddorp I het niet krijgen. Daar trekt de Burgerweeshuis, Poststraat 1 gemeente jaarlijks 110.000 gul- Ui; J- °--i T -•- ■- den uit voor zijn vrijwillige t strandbewaking. «OCOOOCOOÖOOOÖOOOCOO©»

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1975 | | pagina 1