RENESSE In zee gaan buiten rode tonnen I levensgevaarlijk JMK IJ Hoog- en laag water SPREEKUREN ARTSEN p M' 1 F ZATERDAG 26 JULI AANVANG 2.30 UUR j SM Wat betekent de „Vraagtekenvlag” is in Rode tonnen Bez ienswaa rd i gheden DIERENARTS Zoekgeraakte kinderen TANDARTS WESTERSCHOUWEN, 11-7. Het drukke seizoen volle gang en dat betekent voor Sebouwen’s Westhoek een massaal bezoek van zon- en zee-zoekende vakantie gangers. Een dagje aan het strand met mooi weer, is voor zeer velen vakanliegenieten bij uitstek. «I 1 - 11 JULI 1975 Nr. 5 ■h* en prijs 25 cent. AUTO Hervormde kerk. Woensdag en CROSS BADCOURANT Westelijk Sc houwen 12 juli t/m 19 juli 1975 gade Westerschouwen. die over twee ander bij Westerschouwen. Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland i» Zierikzee: Sj. Bergsma, Varre- markt 7. Telefoon (01110) 2180. Spreekuren: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 19.00- 20 00 uur; woensdag en zaterdag van 13.00-14.00 uur. teres mevr. K. de Jonge-Hoek- man, (01119) 468. van de vermiste kleine. Een zaak waar het reddingsbi iga- de-personeel erg over in kan zitten is het betreurenswaardige feit dat er nog altijd zwemmers en zwemsters zijn die de rode tonnen volstrekt ne geren, en dat ondanks de geplaatste waarschuwingsborden. Spreekuur maandag-, en woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur; vrijdagmid dag van 16.00-17.00 en zaterdag morgen van 9.00-10.00 uur (Don derdag geen spreekuur). Tele- I foon (01115) 1359. voor inwoners ook volgens af- i Voor ouders die hun kind(eren) op het strand zijn zoekgeraakt kan het goed zijn te weten dat zij zich bij de reddingspost kunnen melden; leden van de reddingsbrigade zullen dan ijverig gaan helpen bij de opsporing Hoogwater 4.18 4.57 5.43 6.28 7.18 8.17 9.31 10.49 BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 13.30-16.30 uur, be halve zondags. Inlichtingen: kos- 16.30 17.12 17.57 18.43 19.36 20.41 Haamstede: D. H. de Kup Vroon- weg 4. I dinsdag- Haamstede: Spreekuren artsen J. Ph. P. Stenger en A. C. G. M. van Thiel, Burghseweg 54 te Haamstede, telefoon (01115) 1861: ’s morgens van 8.00 tot 9.00 uur; spraak (afspreken tussen 8.00 en 9.00 uur). Bovendien tot 8 augustus: 's mid- I dags van 16.00 tot 17.00 uur en op camping „De Duinhoeve” van 13.15 tot 13.45 uur. Noodzakelijke huisbezoeken aan melden vóór 9.00 uur. Op zater dag en zondag alléén voor spoed gevallen spreekuur van 11.30 tot 12.00 en van 16.30-17.00 uur. Gebleken is dat veel strandbezoe- kers onbekend zijn met de bedoeling van de zg. vraagtekenvlag. Is deze vraagtekenvlag - letterlijk: een vlag met een groot vraagteken - in top gehesen, dan wil dit uitsluitend het volgende zeggen: bij de reddingspost is een kind aanwezig, zonder vader, moeder of andere familie. De vraag tekenvlag betekent dus: er is een kind gevonden. Renesse: Praktijk Hoogezoom 186. Spreekuren doktoren H. J Simons en J. Flach. Voor eigen patiënten maandag t m vrijdag van 7.30-8.00 uur en verder van 8.00-9.00 uur en van 16.00- 17.00 uur. Zaterdag en zondag spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Telefoon j (01116) 1280. b.g.g. (01116) 1659 of 1759. De rode tonnen vormen een waar schuwing voor een levensgevaarlijke situatie waarin zwemmers en zwem sters onherroepelijk terecht komen bij het zwemmen in zee, voorbij die tonnen. Er kah niet genoeg op wor den gewezen dat het in zee zwem men buiten de rode tonnen werke lijk levensgevaarlijk is. Allen die niet kunnen zwemmen, maar graag pootje-baden. wordt dringend aangeraden niet verder dan de knieën in het water te gaan. Dit in verband met de onderstroom die soms gevaarlijk sterk kan zijn. Goede zwemmers mogen nimmer vergeten: de zee is bepaald geen binnenwater. maandag 19.00-20.00 en Helaas moet worden vastgesteld dat nog altijd onnodig ernstige ongevallen aan zee kunnen plaatsvinden, omdat men zich niet voldoende op de hoogte heeft gesteld van de bcveiligingsrcgels die toch niet voor niets zijn opge steld. Op de Westerschouwse stranden wordt het strandbeveiligingswerk georganiseerd en uitgeoefend door enthousiaste leden van de Reddingsbri- posten beschikt: een bij Renesse, de 23.22 13.30-16.30 Laagwatcr circa 6 uur later Scharendijke: Spreekuur arts I. A. M. Bruel: Wijkgebouw Carl- straat 2: maandag, woensdag er vrijdag van 1100-11.30 uur Brouwershaven: Spreekuur art: L. A. M Bruel, Markt 48: var 22.01 8.00-9.00 uur. Op zaterdag tt consulteren na afspraak. Tele' (01119) 280. 12 juli 13 juli Noorddijkstraat 44. telef. 14 juli 15 juli 16 juli ZIERIKZEE ]7 juli Gemeentemuseum, stadhuis. Van 19 j,ld maandag Vm zaterdag geopend* 19 iuli van 10.00-12.00 en Verder wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het verboden is in zee te gaan met drijvend materiaal als luchtbedden, ringen e.d. Spelen met ballen wordt sterk afgeraden: velen moesten al op ’t nippertje uit zee worden gered omdat zij zich bij het achterhalen van een bal te ver had den gewaagd. uur. Toegangsprijs f 1, f 0,50. HAAMSTEDE Maritiem-museum, Noordhaven- Plompetoren. Te bezichtigen da- poort. Van maandag t/m zater gelijks. Sleutel te verkrijgen bij daS geopend van 10.00-17.00 uur. de nabij gelegen boerderij van Toegangsprijs f 1.— en f 0.50. de heer M. O. Hanse. Toegangs- Sint Lievensmonstertoren. Da- “'“"t- gelijks te bezichtigen van 10.00- Uitkijktoren, nabij pompstation 0,1 Ul" „De Blinkert", A. v. d. Weijde- Burgerweeshuis, Poststraat. na- weg. Toegang gratis. bij de Sint Lievensmonstertoren: Beeldentuin en klein antiek. Ma. Ter bezichti- j t m za. 10.00-17.00 uur. Toegang ging en bezinning geopend: op f 2,— en f 1—gezinnen f 5.—. woens dag van 16.00-17.00 uur. Eén der BRUINISSE predikanten is aanwezig. Oudheidskamer. zaterdagmiddag, van 15.00-17.00 DREISCHOR uur. Herv. kerk. Bezichtiging dage- --- lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. Landbouwmuseum Schouwen - Duivcland, Mr. P. Moggestraat Geopend t/m 13 sept. dagelijks van 13.30-17.00 uur (zondags ge- j sloten). Donateurs op vertoon j van kaart gratis toegang. ‘4- i

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1975 | | pagina 1