Sleep-in te Renesse vakantie haalt U er altijd uit! Strandgenoegens aan onze Noordzee-stranden wilt u Hoog- en laag water M Jh I TS F' DE BADCOURANT 3 Loslopende honden Bezienswaardigheden HAAMSTEDE Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland Tentoonstelling „Creatief Schouwen” in Slot Moer mond te Renesse W Iop stranden van Westerschouwen verboden 27 JUNI 1975 Nr. 3 Westelijk Schouwe n 28 juni t/m 5 juli 1975 in n 1. de 9 468. r i B1DC0UR1NT n n Uitkijktoren, nabij pompstation „De BlinkertA. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. I. e 17.14 17.48 18.22 19.02 19.50 20.54 22.10 23.21 DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje Hoogwater 505 5.38 6.14 6.50 7.35 8.31 9.42 10.54 Hervormde kerk. Ter bezichti ging en bezinning geopend: op' j maandag 19.00-20.00 en woens dag van 16.00-17.00 uur. Eén der predikanten is aanwezig. verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. Telef. (01110) 2255. Wilt U lekker eten, uw fris- j drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen I geitje uitgooien, musea bezoe- j ken, een stukje grond of eer huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoopje pakken, of och noemt U maar op het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant. waaruit U een keus kunt maken ’n prettige 'Sint Lievensmonstertoren. Da gelijks te bezichtigen van 10.00- 17.00 uur. Plompetoren. Te bezichtigen da- BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 Maritiem-museum, Noord Ha venpoort. Van maandag tot er met zaterdag geopend 10 00-17 0<' uur. cent. Het is de bedoeling dat per 14 juni de sleep-in te Renesse weer zal open gaan tot half augustus. De sleep-in is bedoeld voor die genen waarvoor op de vele fa- milie-campings van Renesse geen plaats is, en voor hen die behoefte hebben aan een alter natieve vorm van kamperen. Men beschikt bij de sleep-in ook over een terreintje dat de moge lijkheid biedt tot het plaatsen van enkel kleine tentjes. De sleep-in is overigens alleen bedoeld voor kort kamperen, in elk geval korter dan een week. Er bestaat geen mogelijkheid te voren te reserveren. De kosten i van het verblijf in de sleep-in bedragen f 5.- per overnachting inclusief het ontbijt. Overigens zal er naar worden gestreefd van de sleep-in niet alleen een overnachtingsgelegen- heid, maar tevens een ontmoe- tingsgelegenheid te maken. Men hoopt dat te bereiken door het aantrekken van goede, gekwali- fiseerde leiding, er wordt hierbij gedacht aan mensen van de so ciale academie en door de schuurruimte nuttig te gebrui- 1 ken als ontmoetingsruimte. 28 juni 29 juni 30 juni 1 juli 2 juli 3 juli 4 juli 5 juli Laagwater circa 6 uur later gelijks. Sleutel te verkrijgen bij a I de nabij gelegen boerderij var de heer M. O. Hanse. Toegangs- I prijs 25 cent. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis.Var I maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.3' -16.30 uur. Toegangsprijs: 100 er 50 cent. Op 1, 2, 3, en 4 juli a.s. wordt namens de evenementencommis sie V.V.V. „Renesse Vooruit” in Slot Moermond een tentoonstel ling gehouden onder het motto „Creatief Schouwen". De initiatiefnemers, de heren W. L. Kristelijn en E. J. W. Davids, vonden 46 personen be reid aan deze tentoonstelling deel te nemen, variërend in de leeftijd van 12-72 jaar. Met groot enthousiasme brach ten zij 300 inzendingen bijeen. Deze 300 inzendingen zijn met de hand vervaardigde voorwer pen van de meest uiteenlopende aard. Bovendien worden er ook nog verzamelingen tentoonge- I steld. Van de verzamelde collectie noemen we 800 soorten mine ralen, spinnewielen, schilderijen tekeningen, scheepsmodellen en borduurwerk. En dan nog veel en veel meer. Een bijzonderheid is dat het Slot Moermond hiervoor beschikbaar is gesteld. Normaal is dit slot niet voor het publiek toegang- BROUWERSHA VEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kostere: mevr. K. de Jonge-Hoekman Noorddijkstraat 44, telef. (01119) 168. j Bij raadsbesluit van 26 mei 1975 is het loslopen van honden op kelijk. de stranden van Westerschou- De openingstijden: dinsdag 1 juli I wen (het hele strandgebied dus) opening om 14.00 uur, en voorts verboden. I iedere dag van 14.00-17.00 en Toegangsprijs: 100 en 50 Deze strafverordening geldt tot van 19.00-21.00 uur. Toegangs- II september 1975. I prijs: f 2,Ö0; kinderen f 1,00. t

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1975 | | pagina 1