Spekuleren ’n prettige WELKOM OP SCHOUWEN vakantie haalt U er altijd uit! J wilt u Hoog- en laag water Adressen van de Bezienswaardigheden Zeeuwse VVV’s Seizoenweekmarkt Renesse Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland Vakantiegids 1975 voor gehandicapten DE BADCOURANT verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man. postbus 1, Zierikzee. Telef. (01110) 2255. 0 13 JUNI 1975 Nr. 1 maar 14 t/m 21 juni 1975 als uit niet meer. Op 14 mei jl. begon te Renesse weer de seizoenweekmarkt. Deze markt wordt gedurende dit sei zoen gehouden op elke woens dagmorgen en wel tot en met 9 september aanstaande. 5.13 5.59 6.48 7.48 8.54 10.05 11.15 12.22 Hoogwater 17.26 18.15 19.03 20.05 21.15 22.30 23.42 ..dus” handvol BROUWERSHAVEN Ilerv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kosteres mevr. K. de Jonge-Hoekman Noorddijkstraat 4.4, telef. (01119) 468. Ook dit jaar verscheen weer de „Vakantiegids” voor lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten. Dit uitgebreide en overzichtelijke boekwerkje is een uitgave van de Ned. Vereniging voor Reva lidatie. De gids kan bij deze vereniging - te ’s-Gravenhage - worden besteld door overschrij ving van f 2,— op girorekening 3 8 2 1 0 0, t.n.v. Ned. Vereniging voor Revalidatie, met vermel ding „Vakantiegids”. De gids „Vakantie 1975” is de enige in Nederland bestaande gids, waarin de verschillende voor lichamelijk en zintuigelijk gehandicapten aangepaste va kantiemogelijkheden in Neder land en daarbuiten, naast een hoeveelheid andere informatie, systematisch zijn bijeengebracht. RENESSE Ilerv. kerk. Ter bezichtiging en bezinning geopend op maandag en donderdag van 15.00-17.00 uur. met zaterdag geopend 10.00-17 00 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Sint Lievensmonstertoren. Da gelijks te bezichtigen van 10.00- 17.00 uur. A BAD COURANT BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 Er zijn echter enige uitzonderin gen op deze regel. In verband met de kermis te Renesse zal de weekmarkt van 23 juli worden gehouden op het sportterrein aan de Laone. Op de markt zullen de volgende branches vertegenwoordigd zijn: groente en fruit, bloemen, tex tiel, sportkleding, garen en band badpakken, kousen en sokken, handwerken, stoffen, lakjassen, bonneterie, Oosterse kleding, aardewerk, gevogelte, ijs, schoe nen, souvenirs, lederwaren, snoep, koffie, zemen - sponsen. Goudse stroopwafels, kunstnij verheid, speelgoed, zuidvruchten zuivelprodukten, vis, byouterie, koek, banket, legpuzzels, horlo ges, edelmetalen, suikerspin, apothekersdrop, beelden en ver der een aantal standwerkers. HAAMSTEDE Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. Hervormde kerk. Ter bezichti ging en bezinning geopend: maandag 15.00-17.00 uur. Eén der predikanten is aanwezig. DREISCHOR Ilerv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje 14 juni 15 juni 16 juni 17 juni 18 juni 19 juni 20 juni 21 juni Laagwater circa 6 uur later Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een ouisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoopje pakken, of. och noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties n deze badcourant. waaruit U een keus kunt m. xen Provinciale Zeeuwse VVV 01180-28051 Schouwen-Duiveland: Streek-VVV Schouwen-Duiveland 01114-1651 Brouwershaven 01119- 314 Bruinisse 01113-1540 Burgh/Haamstede 01115-1513 Ouwerkerk 01114-1651 Renesse 01116-1634 Scharendijke 01117- 533 Zierikzee 01110-2450 Er zou wat moed nodig zijn hier in dit eerste artikel van j alweer de eerste Badcourant, te spekuleren op louter zon- i ne-voordeeltjes in het komend,] seizoen. Maar het toeristische! bloed kruipt waar het niet gaan kan en we doen het dus tóch maar. Verleden jaar hebben we liet er ook op gewaagd, maar dat is toen wel een beetje anders uitgepakt. De zomer was niet helemaal, wat de ..badgasten (soms hoor je dat woord nog wel eens) er zich van voor stelden. Maar ieder jaar is anders en erkennend eigen onvermogen het weer te voor spellen, hopen we toch op een goed seizoen. De Badcourant zal er weer bij zijn, met een I informatie over de talrijke ditjes en datjes, die de vakan tieganger eigenlijk wel moet weten, wil het helemaal klik ken in die fijne weken vrij af op Schouwen-Duiveland, Daarnaast komt er de nodige informatie over verschillende zaken uit heden en verleden en bijzonderheden van ste den dorpen en de streek. Natuurlijk zijn door ook de zakenmensen, die de Badcou rant gebruiken om mede te delen wat men beslist moet kopen om het allemaal een beetje geriefelijker te maken. Belangrijk zijn ook de aan kondigingen van allerlei eve nementen, want die zullen er - zelfs los van de weersom standigheden - zeker zijn: mo zaïeken maken aan het strand, ruitertochten, zeil manifes taties, touristendagen, ballon- optochten en al dat soort za ken. Men hoeft niet overal aan mee te doen, maar het is toch aar dig het te weten. En als men dan trek heeft. Dat is trouwens de filosofie achter het vakantie houden; doen waar men zin in heeft. Dan komt de echte „relax” en het allemaal van binnen komt, is het weer zelfs eens zo alleen bepalend Zo gaan we vol vertrouwen het nieuwe zomerseizoen op Schouwen-Duiveland tege moet, alle mensen goede we- ZIERIKZEE ken en maanden toewensend. En als het allemaal achter de maandag tot en met zaterdag rug is, maar dat duurt nog geopend, van 10.00-12.00 en 13.30 heerlijk lang, kom dan later I M630 uur Toegangsprijs: 100 er nog eens terug! i ’Vli’ritiem-museum. Noor d Ha- RED.XK HE venpoort. Van maandag tot en I®.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1975 | | pagina 1