Wilt u Hoog- en laag water Adressen van de Zeeuwse VVV’s DE BADCOURANT 'n Prettige vakantie haalt U er altijd uit Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland - 21 JUNI 1974 No. 3 Grevelingen wordt leeggevist 22 juni t m 30 juni 1974 (Van een medewerker) ZWERMEN BOOTJES VISSTROPERIJ I V B1DC0UR1NT 15.55 16.37 17.22 18.12 18.56 19.45 20.52 22.08 23.22 strand te bereiken, en aan de landzijde (dus aan de zijde van het Grevelingenmeer) een mooie parallelweg met brede bermen. 92.000 kg bot weggevangen. De raming voor de schar is 126.000 kg. Wettelijk is er voor dit jaar weinig meer aan te veranderen. De vergunningen voor 1974 zijn al gedrukt of al uitgegeven. „Het is daarom noodzakelijk, dat de sportvisser zelf meewerkt en be seft, dat hij zijn sport op andere wijze moet beleven”, constateert ir. Steinmetz in zijn vingerwij zing. Ws -• sJ ai Is dat normaal? Ja en nee. In de eerste plaats zoekt een sport visser natuurlijk die stekjes uit, waar hij het meeste vangt. Ie dereen denkt er kennelijk zo over en daarom heerst hier ’s zomers een „hengelaarsplaag”. Er is weinig tegen te doen, want de mensen vissen er allemaal legaal. Ze hebben de nodige ver gunningen van de Deltafederatie van Sportvissers (die beheerster is van het Grevelingenmeer) en je kunt ze moeilijk wegsturen. Toch vraag je je als leek wel eens af, of al die mensen daar nu voor het plezier zitten te vis sen of voor de grootte van de vangst. Vele kilo’s vis, leefnet- ten vol, sjorren ze na afloop mee aanland. Met een trots ge zicht, zo van: „Dat heb ik ’s toch maar even leuk gelapt”. Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoopje pakken, of.. och noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant. waaruit U een keus kunt maken Om deze excessen te voorkomen suggereert ir. Steinmetz de vol gende strenge maatregelen voor de komende zomer: een vangst beperking van 5 tot 10 platvis sen (die men dus mee naar huis mag nemen), slechts vissen met één hengel voorzien van één grote haak, daardoor kan men met de hengel in de hand licht vissen en de vis vóórin de bek haken (zodat men hem zonder al teveel beschadigingen kan te rugzetten). Hoogwater 3.35 4.22 5.08 5.56 6.42 7.33 8.31 9.43 10.58 Enfin, u kent het probleem nu een beetje. Als u sportvisser bent: houdt u a.u.b. een beetje in toom en sleur geen tientallen kilo’s vis weg uit de Grevelin gen. En als u leek bent: gaat u op een zomerse dag dan maar eens kijken, of de „sport”vissers zich een beetje houden aan dit hoogst noodzakelijke advies verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland. ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. i'eief. (01110) 2255. Je kunt er nu heerlijk snel overheen rijden, want behalve dat het diende als beveiliging van de achterliggende dijken rondom de Grevelingen, zou de dam een snel traject worden in de z.g. Dammenroute, die de Randstad tegen 1980 vliegens vlug" verbindt met de kop van het (vooral ’s zomers) in trek zijnde Schouwen-Duiveland. Aan de recreatie werd dus ook gedacht. Dat is ook te zien aan de profilering van de dam in het midden het snelweggedeelte, aan de zeedijk kilometers lange parkeerplaatsen om het inmid dels tegen de dam gevormde SCHARENDIJKE-OUDDORP. Heeft u deze zomer weer al eens over de Brouwersdam gereden, die aan de Noordzeekust Schou wen-Duiveland met Goeree- Overflakkee verbindt. Staat u ook elke keer weer te kijken van dit stukje waterstaatsver nuft, dat de Grevelingen voor goed afsneed van de Noordzee? NOODKREET Van veel kanten is al gewaar- schuwd: „Dit kan zo niet lan- I ger doorgaan”. De Grevelingen wordt leeggevist. En de Delta federatie kan er steeds nieuwe vis uitzetten, hetgeen echter een veel te kostbare ge schiedenis is. als de vis zich niet voortplant. De dam werd gelegd in het ka der van het in 1956 vastgestelde Deltaplan, dat beveiliging van heel zuid-west-Nederland be oogt: voorkoming van een wa tersnoodramp zoals in 1953. Daarom moest ook de Grevelin gen onbereikbaar gemaakt wor den voor het onberekenbare Noordzeewater. De brouwers dam zorgde daarvoor. i, heeft de eer- Een van de vele haventjes aan het Grevelingenmeer, waar de „grote aanval" op de vis wordt voor- Deltafederatie bereid. Vorig jaar arresteerde de rijks politie van de groep Wester- schouwen 4 Belgen, die in dui- kerspakken het Grevelingen meer uitkwamen stappen. Zak ken vol vis droegen ze bij zich. „Die hebben we gewoon gevan gen. Niks aan de hand”, zieden de Antwerpenaren. Maar de po litie wist wel beter: „Die vis hebben jullie gestroopt: gestolen uit fuiken”. Ze bekenden het la ter vlot. Maar andermaal vraag je je af: waarom doen ze het? Gaat het bij vissen nu om het spel (de sport) of om de knik kers (de vangsten)? En toch. de sportvissers zullen zich op de Grevelingen enige beperkingen moeten gaan opleggen. Daarover verderop in dit artikel. Toen in 1970 de getijdendeyr tussen Noordzee en Grevelingen definitief dicht ging door de komst van de dam, heeft de eer der genoemde 1 22 juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni 27 juni 28 juni 29 juni 30 juni Laagwater circa 6 uur later. Provinciale Zeeuwse VVV 01180-28051 Schouwen-Duiveland: Streek-VVV Schouwen-Duiveland 01114-1651 Brouwershaven 01119- 314 Bruinisse 01113-1251 Burgh/Haamstede 01115-1513 Ouwerkerk 01114-1651 Renesse 01116-1634 Scharendijke 01117-528 Zierikzee 01110-2450 UITZETTING Een andere aanbeveling die ook wel eens werd gedaan (n.l. schol in de Oosterschelde gaan van gen en die uitzetten in de Gre velingen) is niet erg wenselijk, aldus ir. Steinmetz: „De gemid delde sterkte van een scholjaar- klas in de Oosterschelde telt in haar eerste jaar 5,5 miljoen en in haar 2e jaar 2,3 miljoen stuks Als men nu jaarlijks zo’n 3 mil joen schollen (nodig om 2 mil joen levende schollen in de Gre- maar I velingen te krijgen) aan de Oos- I terschelde zou onttrekken, bete kent dit een te grote aderlating voor de aanwezige stand. Dit zou vooral in de vangsten van de Zeeuwse en Belgische beroepsvissers merkbaar zijn. De Oosterschelde zou als leve rancier van jonge schol voor deze beroepsvissers sterk aan belang inboeten”. i«llü J■'■-mZ'- Afgelopen winter namen de boothengelaars gemiddeld 70 vissen per keer mee naar huis. Ondanks de parkeerverboden worden juist de bermen aan de binnenzijde van de Brouwers dam het meest gebruikt. Het is duidelijk waarvoor. Als u op een zomerse morgen of middag eens over dat Grevelingenmeer uit kijkt ziet men bootjes, bootjes en nog eens bootjes. Grote, klei ne, motorbootjes, roeibootjes. Bootjes, die stilliggen en die alle lijken op reusachtige spijkerbol- len: aan alle kanten steken er hengels uit. Honderden bootjes, 1 tot 6 maal zoveel hengelstok ken. Een zwerm visjagers, die allen samenklonteren in die paar vierkante kilometer in het zuidwestelijk deel van het (jlre- velingenmeer, voor de kust van Scharendijke. -T -■ van Sportvissers getracht de visstand in de Grevelingen op peil te houden door er (gesub sidieerd door de overheid) gi gantische hoeveelheden platvis in uit te zetten, in de hoop dat deze zich zou vermenigvuldigen. Maar juist dat laatste is tegen gevallen. De vis zocht naar de paaiplaatsen in open zee. Maar die open zee was niet meer te bereiken, dus alle vis bleef „hangen” vóór de Brouwersdam Gepaaid werd er niet, jonge vis jes worden er nauwelijks gevan gen. Een bedenkelijk teken. Maar het verklaart waarom het water van de zuid-west-Greve- lingen, langs de dam, ’s zomers bezaaid is met bootjes: men wil veel en grote vissen vangen Maar wat is in dit geval nu ei genlijk het interessantste: de vis I te vangen of de vis te houden? «iS*- Eén van de laatste noodkreten werd geslaakt in het blad „Vis serij”, het voorlichtingsblad voor de Nederlandse visserij, nummer maart/april 1974. Daar in stelt ir. B. Steinmetz (verbon den aan de hoofdafdeling sport- visserijen en beroepsbinnenvis serij van de Directie Visserijen van het ministerie van Land bouw en Visserij) al zonder om wegen: „Er wordt teveel vis mee naar huis genomen.” De cijfers: in de periode tussen januari 1971 en september 1973 zijn reeds 580.000 kg schol en

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1974 | | pagina 1