Gevecht om een alternatieve afsluiting van de Oosterschelde Wilt u Plannen commissie Klaasesz weer in ’t geding Kabelbaan Twee dammen Anders Niet op rÜ een ’n Prettige vakantie haalt U er altijd uit Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland „om BURGHSLUIS. Het is al jaren de gewoonte, dat de Bad courant één van haar artikelen wijdt aan de afsluitingswerken in de monding van de Oosterschelde. Telkenjare is dit werk een spectaculaire toeristische attractie, die door velen wordt bekeken. Vooral toeristen die elk jaar Schouwen of Flakkee bezoeken, trekken naar de Punt bij Westerschouwen om daar in ogen schouw te nemen, hoe de afsluiting in het voorbije jaar vor derde. Mi - 14 JUNI 1974 No. 2 zich onverwachte heeft Het ver- y, die het advies van de commissie heeft gekregen. Wat we met dit artikel alleen maar hebben willen vertellen is: al wordt er achter de schermen hard gevochten voor een „alter natieve afsluiting” van de Oos terschelde, voor de toeristen blijft er ’s zomers nog genoeg te bekijken! Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoopje pakken, of.. och noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant. waaruit U een keus kunt maken kabelbaan komen te hangen om in ononderbroken ritten over de kabelbaan dag en nacht de enorme betonblokken in de z.g. sluitgaten te plonsen. De commissie van wijze man nen hield zich maandenlang in tensief met de zaak bezig, tot men bijna het woord „Ooster schelde” niet kon aanhoren. Toen kwam het advies, dat als steen der wijzen dienst moest Intussen kunnen de nieuwsgie rige toeristen deze zomer toch de voortgang van de afsluitings- werken gaan bekijken, omdat in elk geval de kabelbaan, die nu gebouwd wordt, nodig zijn blij ven. Oók als er gekozen wordt voor het Klaasesz-alternatief van de „poreuze blokkendam” zullen de (van eerdere afsluitin gen bekende) gondels aan de Later zou dan een groot spui- sluizen complex kunnen wor den gebouwd, zoals in het Ha ringvliet, om de getijbewegin- gen op lange termijn te behou den. Ook zullen in het oostelijk deel van de Oosterschelde nog 2 dammen moeten worden ge bouwd: van Duiveland naar Tholen en van Tholen naar Zuid-Beveland. Totale méérkos- ten van het advies-Klaasesz boven de oorspronkelijke plan nen van Rijkswaterstaat: f 1 tot f 1,6 miljard. Afgezien van de extreem hoge kosten, werd de tussenoplossing van de commissie-Klaasesz door de vele groeperingen die tegenstrijdige belangen hebben, als een acceptabele synthese van de tegenstrijdige belangen beschouwd. Men sprak zelfs van het „ei van Klaasesz Echter, of die dijkvakken er nog ooit zullen komen, is zéér de vraag. Onder sterke druk van de mossel- en oesterkwe- kers uit Zierikzee en Yerseke (die bij een afgesloten Ooster schelde hun broodwining zou den kwijtraken) en op felle aandrang van milieubescher mers (die voorspelden dat de Oosterschelde een „dode beer put” zou worden bij het weg vallen van de getij bewegingen) kreeg men de regering-Den Uyl in een hoek, waarin vroegere regeringen zich niet lieten drukken: het kabinet liet zich vermurwen. echter voorgedaan: zéér ver moedelijk zal de afsluiting niet worden voltooid, zoals we al die jaren hebben geschreven. De Deltawet van 1956 voorziet in het verbinden van de 3 werk- eilanden door dijkvakken, waar over een mooie snelweg zou worden gelegd, als onderdeel van de „Dammenweg” (die, hoe wel nog niet helemaal klaar, te zijner tijd zal lopen van Helle- voetsluis tot Walcheren). Uit dit hele verhaal mag men echter niet concluderen, dat de afsluiting van de Oosterschelde nu „om” gaat. Want zover is het in feite nog niet. doen: „Leg in de monding van de Oosterschelde een poreuze blokkendam. Dan is de veilig heid voldoende gewaarborgd, omdat het gevaar voor over stromingen goeddeels wordt be zworen. En dan blijft er toch voldoende getijverschil (plm. 1.80 m op de oesterbanken voor Yerseke) om van de Ooster schelde geen „dode” zeearm te maken”. BROUWERSHAVEN. Het fraai gerestaureerde stadhuis staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Het onder toezicht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg grondig opgeknapte gebouw, zal op donderdag 20 juni a.s. officieel in gebruik worden gesteld; zaterdagmiddag 22 juni is het „kijkdag" voor alle belangstellenden van 15.00-18.00 uur. Van het stadhuis, dat uit twee gedeelten be staat is ook het achterste gedeelte - breder en ouder dan het voor ste - gerestaureerd. Voor de gevel: het bordes met de vier ge beeldhouwde leeuwen, met wapens van Brouwershaven en Zee land. Minister Th. Westerterp van Verkeer en Waterstaat stelde de Commissie-Klaasesz in, die alle argumenten vóór en tegen nog eens op een rij moest zetten en dan een advies moest uit brengen aan de minister. Voor zitter van deze commissie was mr. J. Klaasesz. oud-commissa- ris van de koningin in Zuid- Holland.. Ook namen tallozen elke zomer de gelegenheid te baat om met één van de rondvaartboten vanuit Burghsluis een bezoek aan de afsluitingswerken te brengen. Tot dit najaar was men ongeveer op de helft van het complete karwei: drie werkeilanden lagen in de Oos- terschelde-monding gereed, na dat met de aanleg van die ei landen in 1968 was begonnen. BADCOURANT Het advies-Klaasesz werd voor gelegd aan Rijkswaterstaat, de provincies Zeeland, Zuid-Hol- land en Noord-Brabant, de wa terschappen en de Raad voor de Waterstaat. Vóór 31 mei moes ten deze instanties hun mening geven. Vóór de zomervakanties zal het kabinet-Den Uyl dan een voorstel doen aan de Sta- ten-Generaal. (Op het moment dat we dit schrijven is dat nog niet gebeurd, dus wat er in dit voorstel aan 2e en le Kamer staat of zal staan, kunnen we hier nog niet weergeven). Minister Westerterp van keer en waterstaat wil hoe-dan- ook zorgen, dat vóór het einde van het jaar deze parlementaire afhandeling „rond” is. Het is moeilijk over die uitslag nu al speculatie te doen, maar voorzichtigweg kunnen we toch wel stellen, dat de 2e Kamer grotendeels zal afstappen van de oorspronkelijke plannen om ruimte te geven aan de alter natieve plannen van de com- missie-Klaasez. Ons belangrijkste argument voor die verwachting is het gro te ontzag en de rijke waardering K

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1974 | | pagina 1