’n prettige vakantie haalt U er altijd uit! Veel Nederlanders blijven dicht bij huis!! WELKOM OP SCHOUWEN-DUIVELAND r 1 Ik P Wilt u BB Benzinedistributie veroorzaakt grote drukte aan de kust 3b Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings DE BADCOURANT I iMiil l*,.* - w 7 JUNI 1974 No 1 Zie verder pag. 3 BADCOURANT hebben het dagelijks leven ook niet bepaald goedkoper gemaakt en zodoende zou een reis naar het buitenland (waar de prijzen ook omhoog gevlogen zijn) een te zware last op het huishoud budget zijn geworden. De VVV keer daar wel raar van op: normaal komen de vakantie gasten eerst kijken naar wat ze reserveren willen, maar dit jaar boekten velen eerst de reserve ring en gingen later pas kijken. Kennelijk dacht men vaak: „Als we alvast maar wat hebben”. Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoop je pakken, of. och noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant waaruit U een keus kunt maken Begin februari sijpelde uit het VVV-kantoor van Burgh-Haam- stede al door, dat bijna alle via I deze VW te boeken reserverin gen al waren „uitverkocht”. De i benzinedistributie zorgde voor een explosie van reserveringen, die de administrateur van de VW handenvol werk gaf: bin nen 3 weken waren voldoende om de huisjes, pensions en ho- verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. Telef. 101110) 2255 De maanden januari en februari lieten al zien, dat de toeristen- golf met minder grote kracht over de grens zou spoelen dan voorgaande jaren. Vooral de mensen die gewend zijn met de auto op vakantie te gaan, namen I begin van dit jaar al het besluit om maar in eigen land te blij ven. De onzekerheid over het (al of niet) verkrijgen van benzine was daarvan de belangrijkste oorzaak. Overigens dient men uit het woordje „vol” nooit de gevolg- Intussen hebben die mensen j géén spijt van dat besluit ge- kregen, hoewel de benzine weer vlot verkrijgbaar is. De sterk gestegen prijzen in ons land 1 tels van VVV-leden vol te krij gen. (Het ging hier dus uitslui tend om vakantie-onderdak voor zover die via de VVV te huren was). SCHOUWEN-DUIVELAND/GOEREE-OVERFLAKKEE. Al in januari en februari, ten tijde van de benzinedistributie, kon voorspeld worden dat de Nederlanders massaal op vakan tie zouden gaan in eigen land. Vooral de kust zouden ze daar voor uitkiezen. En kijkt u maar om u heen: het is uitgekomen. Het totale aan tal Nederlanders, dat in de Westhoek van Schouwen of op de kop Goeree een vakantiestekje wist te veroveren, is bijzonder groot. Het is druk. En de ondernemers die met het toerisme te maken hebben, wrijven zich ook vergenoegd in de handen, want het zal naar verwachting een lang seizoen worden. m-”- "W!V" 7^' rT ■K-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1974 | | pagina 1