afscheid I politieverordening reinigingsdienst schouwen-duiveland Hoog- en laag water ■I REDAKTIE. DE BADCOURANT Beziensw aardigheden HAAMSTEDE Ky - x 11 AUGUSTUS 1972 No. 10 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven BADCOURANT 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 16.15 16.45 17.13 17.44 18.22 19.06 20.13 21.36 22.59 22.40 23.14 23.49 12.58 14.04 15.24 16.44 Laagwater 9.38 22.07 10.08 10.46 11.23 12.04 0.31 1.24 2.36 3.58 zeeklimaat is een kunst apart en om er nog iets over te zeggen - er was in ieder geval alle gelegenheid die kunst zich eigen te maken. Er was ook een voordeel; het strand nodigde niet altijd uit en daarom kwamen de gasten vaak toe aan andere zaken: „sightseeing”, wandelen in de domaniale bossen, bezoek aan manifestaties en vooral het frekwenteren van concerten (o.m. ook Brouwershaven) en museumbezoek (Zierikzee). Dat alles is zo positief als wat en het wat geschakeerder vakantie-bestedingspatroon heeft hopelijk zoveel aan positiefs doen beklijven, dat de algemene indruk is: het was weer goed op Schouwen-Duiveland. Van redaktiezijde bestaat de oprechte hoop dan ook dat de toeristen hier weer de nodige energie hebben opgedaan om weer verder te kunnen in het naar het schijnt - al drukker wordende leven van elke dag. Een dankwoord past hier aan allen die hun medewerking verleenden aan de Badcourant, inclusief de adverteerders, die hopelijk niet tevergeefs de aandacht op „hun waar” heb ben gevestigd. Wij sluiten gaarne af met een welgemeend: tot ziens in 1973, hopelijk met dezelfde liefde voor deze - naar onze smaak nog altijd bijzondere streek, maar dan met wat meer zon! Dat beeld, die verstelde innigheid, reist mee in duur van de herinnering. B. d. V. Het is verboden langs de routes waar het huisvuil en andere af valstoffen, welke wekelijks door de Reinigingsdienst Schou wen-Duiveland worden opge haald, zich van genoemde af valstoffen te ontdoen anders dan door middel van de Reini gingsdienst en door gebruikma king van de door deze dienst voor dit doel voorgeschreven plastic zakken met het opschrift „Reinigingsdienst Schouwen- Duiveland”. Plastic zakken zon der, of met een afwijkende tekst worden niet meegenomen, maar blijven dientengevolge langs de weg staan, worden ver nield en vormen een vuilnis hoop met alle onaangename ge volgen van dien. Plastic zakken met opschrift „reinigingsdienst schouwen- duiveland” zijn verkrijgbaar via de plaatselijke winkeliers. 12 t m 20 augustus 1972 Hoogwater 4.06 4.38 5.06 5.36 6.10 6.51 7.45 9.01 10.21 verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaar ten verkrijgbaar in het nabijge legen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kosteres mevr. K. de Jonge-Hoekman, Noorddijkstraat 44, telef. (01119) 468. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30 -16.30 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Maritiem-museum, Noord Ha venpoort. Van maandag tot en met zaterdag geopend 10.00-17.00 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Burgerweeshuis, Poststraat 45. Beeldentuin en antiekbeurs. Ge opend maandag t/m zaterdag, 10.00-17.00 uur. Gravensteen, Mol - Foto- en kunsttentoonstelling. Werk van leden van „Delta-Foto’ en Hans Götze. Beeldhouwwerk van Ad Braat, keramiek van Tessa Braat, schilderwerk van Jan P. Jongschaap en G. H. Breetvelt. Entree f 0,55 p.p., f 1,- per gezin. Maandag t/m zaterdag geopend van 10.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. Bovendien op dinsdag- en donderdagavond van 19.00-21.30 uur. BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Toegangsprijs f 0,50. Dit nummer moet alweer het laatste zijn van de Badcourant, die gepoogd heeft gedurende het seizoen wat informatie te verschaffen over Schouwen-Duiveland in het algemeen en de Schouwse Westhoek in het bijzonder, de badstreek bij uitstek. Daarnaast waren er allerlei vormen waarmede de aandacht werd gepriemd op bijzonder toeristische gebeurte nissen en attrakties en natuurlijk pasten in het Badcourant- kader oot de advertenties, die verklapten: voor dit en dat moet je hier en daar zijn. We geloven dus in alle be scheidenheid dat de Badcourant weer wel aan zijn funktie is toegekomen de toeristen te dienen en te helpen. Gepoogd werd een steentje bij te dragen tot een zo prettig mogelijk verblijf in deze streek. Veel poogde de Badcourant in de hand te houden, maar met het weer ging het helaas niet. Klimatologisch was de zomer van 1972 geen topper. Na een overweldigende uitschieter van één hitte-week moesten de gasten het doorgaans verder doen met vrij onstabiel weer en dat is wel verdrietig, maar voor velen wellicht ‘toch niet onoverkomenlijk geweest. Het zich aanpassen bij de genuanceerde weersomstandigheden van ons Zilverlichtbaan over wijde zee, die de kust van dit land omspoelt. Abstraktie van wolken wijd uitgezet, tegen de azuren hemel van late zomerdag. Als sterke armen, de zwarte hoofden, beschermend de kleine, vrome haven.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 1