DOORLOPENDE SHOW TANK SCIWOWEM90 ^WATEWAMA Mesheften musea van zierikzee 't "3-lert B.V. WATERSPORT- CARAVANCENTRUM KUIJERDAMSEWEG 31, ELLEMEET TELEFOON 01117-281 meto.a. ROEIBOTEN ZEILBOTEN SPORTBOTEN WEEKENDKRUISERS CARAVANS Dealer van Mercury motoren Inruil en financiering J. v. d. Slikke .Klein Duimpje’ VRIJE BENZINE BIJ DE WITTE POMP „BONA FIDE” j W SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 6 strandweer of geen strandweer r-s- gemeentemuseum: stadhuis maritiem museum: noordhavenpoort Met kantine Zelfbedieningswinkel Modern sanitair en speeltuin J. VIERGEVER HOTEL - RESTAURANT Platteweg 9 - Scharendijke TAXI en ziekenvervoer Billijke prijzen Telefoon (01116) 336 CAMPING BONDSVAKANTIEOORD BAR-DISCO Platteweg 9 Scharendijke Gezelligheid kent geen tijd in de nieuwe Erkend door de Nederlandse kam- peerraad door A.N.W.B, ingedeeld in klasse C Oude Moolweg 8 - Renesse bij het parkeerterrein Voor een SPECIAAL TOERISTENMENU Hogezoom 107, telef. (01116) 376 RENESSE breng voor de afwisseling in ieder geval eens een bezoek aan de boeiende Voor verkoop per fles is altijd een zeer uitgebreide kollektie dranken aanwezig in onze slijterij zich dan spoedig ingraven. Uit de open voorkant komt dan een spitse punt - de voet te voor schijn, welke zich in het zand boort. Wanneer de voet dan ge heel uitgestrekt is, wordt het voorste deel dikker, zodat dan als het ware een anker ont staat, waaraan het dier vastligt, trokken en het voorste deel van Dan wordt de voet samenge- Stalling van rijpaarden Dat gaat zo door. De schelp richt zich op en verdwijnt ten slotte loodrecht in de bodem van het plasje. Dat gaat nog al vlug. Bij het tafelmesheft heeft men dat inboren eens met het horloge in de hand bekeken en het bleek dat elke tien seconden de voet uitgestoken en weer in getrokken werd. Wanneer het dier zch geheel ingeboord heeft zien wij aan de bodemopper- vlakte alleen nog maar de adembuizen of sipho’s. Door de ene buis zuigt het dier vers wa ter en kleine voedseldeeltjes naar binnen en door de andere wordt het afgewerkte water weer uitgestoten. En uit deze buizen komen in het vroege voorjaar ook de minuscule ei tjes naar buiten. Uit de eitjes ontwikkelen zich kleine larfjes, die nog niet in het bezit van een schelp zijn en vrij in zee rondzwemmen. Maar al spoedig ontwikkelt zich het schelpje, en dan verdwijnt het in de bodem. In die eerste zomer groeit het larf je op tot een mesheft van zo ongeveer 5 centimeter. Ge durende de winter staat de groei vrijwel stil. De volgende zomer komen er weer enkele centimeters bij. Zo gaat het el ke zomer, maar de lengtegroei wordt steeds geringer, terwijl de schelp dan dikker en steviger wordt. De stilstand van de groei gedurende de winter kan men op de schelp aflezen, want telkens ontstaat er een winter ring, die scherp afsteekt tegen de vele andere fijne groeilij- nen. Door deze wintèrringen te tellen, kan men dus net als bij bomen de leeftijd bepalen. Meer dan een dozijn wordt het meestal niet, maar dan is de schelp ook al om en bij de twin tig centimeter lang, en dat ha len de meesten niet. Meestal komt er in dat tijdsverloop wel eens een strenge winter voor, waarin de watertemperatuur heel laag wordt. En daar kun nen mesheften heel slecht te gen, zodat velen die barre tijd niet overleven. Alleen in diepe wateren, waar de temperatuurs. daling niet tot de bodem door dringt, halen zij het dan nog. Men meent hiermede dan ook de verklaring gevonden te heb ben voor de zeer grote en zwa re mesheften, die men op som mige plaatsen vindt. Vooral het gebied ten noorden van de Waddeneilanden is bekend om zijn reuzen onder de mesheften, tot 50 meter diep. Onder de talrijke schelpen, die :>e zee op het strand deponeert, zijn de mesheften wel zeer op vallende verschijningen. Hun langgerekte smalle vorm doet hen gemakkelijk als leden van de mesheftenfamilie herken nen. Bekijkt men hen echter nauwkeuriger, dan zal men er toch verschillende vormen on der aantreffen. Er komen op a_ ns strand dan ook een viertal' de schelp verdwijnt in het zand, soorten van deze familie voor. Twee hiervan hebben geheel rechte schelpen, terwijl de bei de anderen min of meer gebo gen zijn. Het talrijkst zal men een rechte soort vinden, waar bij in vele gevallen de beide kleppen nog met elkaar verbon den zijn. Bovendien zijn meest al de fraaie kleuren en de glanzende opperhuid nog be waard gebleven. U hebt dan het têifelmesheft gevonden. Vroeger was deze soort nog al zeldzaam, maar gedurende de laatste der tig jaar is hun aantal toegeno men. Van de andere rechte soort - de messchede - zal men wel geen samenhangend stel v.nden, want dat komt maar hoogst zelden voor. De losse kleppen zijn trouwens ook niet algemeen, en de meesten is het aan te zien, dat zij al vele jaren in de slijkerige bodem gelegen hebben, waardoor ze grauw en zwart verkleurd zijn. Het beste kenmerk om deze zeldzame messchede van het tafelmesheft te onderscheiden, vormt de plooi aan het ene einde, zodat daar een smal gleufje ontstaan De gebogen soorten dragen de naam van zwaardscheden, en hiervan zijn een grote zwaard schede en een kleine zwaard schede te vinden. Zoals de na men aangeven, bestaat er tussen deze soorten een verschil in grootte, maar dit gaat echter alleen op, wanneer men volwas sen exemplaren in handen heeft En dat is niet eenvoudig te zien. Maar er is nog een ander verschil. De kleine zwaardsche de is zeer sterk gebogen, terwijl de grote zwaardschede vaak bijna recht is. Verreweg de meeste zwaardscheden op ons strand zijn kleine zwaardsche den. De grote zwaardschede vinden wij hier maar sporadisch en het meest nog in de tijd van de herfststormen. Nu wij de leden van deze mes heftenfamilie hebben leren ken nen, zouden wij natuurlijk ook wel eens iets van hun dagelijks leven willen zien. Helaas speelt dat echter in het verborgen af, want zij leven diep ingegraven in de zeebodem. Een heel en kele maal spoelt er wel eens een levend exemplaar aan, maar dan zijn de meeuwen meestal de ontdekker. En voor ons laten zij dan slechts de ka potte schelpen over. Maar mocht u het geluk eens hebben, dan moet u het dier eens in een strandplasje leggen. Het zal Onze familieveldjes welke uitste kend beschut liggen, zijn te huur voor tent of caravan, per seizoen, per jaar met aansluiting op water, elektriciteit en riolering. Verhuur van Zomerbungalow's, welke allemaal goed beschut lig gen op een eigen terreintje, zijn voorzien van stromend water, gas, elektriciteit en koelkast (voor- en naseizoen 50 reduktie).

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 6