Op het water is nog ruimte genoeg.. Hoog- en laag water Beziensu aardigheden o „Vakantie op het water raakt steeds meer in de mode I i r SPREEKUREN ARTSEN DE BADCOURANT 4 AUGUSTUS 1972 No 9 HUIB BOOGERT BJDCOURJNT Scharendijke: Spreekuur arts W. J. Terpstra: Wijkgebouw Carl- straat 2: maandag, woensdag en vrijdag van 11.00-11.30 uur. 3.27 5.03 6.11 7.05 7.50 8.30 9.07 9.38 10.08 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 10.04 11.33 0.16 1.17 2.09 2.57 3.35 4.06 4.38 Brouwershaven: Spreekuur arts W. J. Terpstra, Markt 48: van 8.00-9.00 uur. Op zaterdag te consulteren na afspraak. Teler. (01119) 280. 12.43 13.39 14.28 15.06 15.41 16.15 16.45 Haamstede: Spreekuur doktoren G. A. M. Stenger en C. v. d. Ha ve, Burghseweg 56 van 7.00-8.00 uur voor inwoners, van 8.00-9.00 uur voor badgasten en van 16.00-17.00 uur. Bovendien op de camping „Duinhoeve” van 10.00- 10.30 uur (vanaf 1 juli). TANDARTS Haamstede: D. H. de Kup Vroon- weg 4. Spreekuur maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur; vrijdagmid dag van 16.00-17.00 en zaterdag morgen van 9.00-10.00 uur. (Don derdag geen spreekuur), 5 t/m 13 augustus 1972 Laagwater 16.27 17.49 18.48 19.37 20.19 20.57 21.34 22.07 22.40 Hoogwater 22.54 „Hoewel er in Nederland jaar lijks „slechts” ongeveer 10 on gevallen voorkomen met dode lijke afloop, zijn we als ANWB steeds druk doende om via di verse media de (vooral begin nende) watersporter erop te wij- I zeri, dat men zich terdege moet voorbereiden op de vaart om ongelukken en ergernis te voor komen”. „Als belangrijk punt wordt bij de ANWB ook aangestipt: „Op het water zijn ondeskundige ka piteins niet alleen de mensen, die slecht kunnen varen. Het zijn ook booteigenaren, die aan hun scheepje prutsen. Die zijn soms minstens zo gevaarlijk, vooral ook voor anderen”. Renesse: Praktijk Hoogezoom 186. Spreekuren doktoren H. J. Simons en J. Thies. Spreekuren van 8.00-9.00 en 17.00-18.00 uur. Spoedgevallen tel. (01116) 280, b.g.g. 659 of 759. vaar voor een ander, want een ander schip moest er bijv, op de Krammer voor overstag. Het jacht was van een alom ge waardeerd en veilig type, maar in dit geval was de bemanning minder zeewaardig dan het scheepje”, aldus de heer Ruy- tenschildt, chef van de afdeling waterrecreatie van de ANWB, die tenslotte zegt: „Hoewel op het water alles veel langzamer gaat dan op de weg, blijkt toch steeds weer dat men in gevaar lijke situaties terecht komt, die voorkomen hadden kunnen worden. Als voornaamste oorza ken van ongelukken op het wa ter kunnen wij aangeven: onop lettendheid, wangedrag en roe keloosheid”. Enkele uren Een ervaren Oosterschelde-zei- ler die we in de haven van Burghsluis spraken, zei: „Dege ne, die met een kruisertje voor het eerst op stap gaat, moet niet langer dan enkele uren per dag varen Een boot is geen voertuig om in korte tijd lange afstanden te overbruggen. In het rustige varen en in het genieten van een fijn „bivak” moet dé grote attractie liggen”. Tot slot nog een enkele opmer king: voor de watersport als ge heel kan men aannemen, dat wanneer de stijging zo doorgaat, met gemiddeld 10 °/o per jaar, de vloot zich elke 8 jaar verdub belt. Dit is een stijging die niet zo ver achterblijft bij die van de auto’s. Misschien zelfs dat het stij- gingspercentage op de duur nog groter zal worden, omdat het op de wegen steeds drukker wordt, terwijl op het water nog ruimte te over is. In Nederland staan we nog maar aan het begin van de ontwikkelingen van de wa terrecreatie, zeker in Zeeland Anecdote Een bij de ANWB bekende anecdote is in dit geval: In de Volkerak-sluizen (tussen Helle- gatsplein en Brabant) bleek de bemanning van een zeiljacht niet in staat op een behoorlijke manier aan de sluiswand af te meren. Het ene moment lag het jacht achterste voren, dan weer dwars in de sluiskolk. Drie man sluispersoneel moest er aan te pas komen om het jacht veilig te meren. Later, op de Krammer liep de boot uit de vaargeul en voer zich vast op een ondiepte. Het werd met een rooster gestut, maar het rooster hield het niet en het schip viel om. Toen er weer voldoende water onder de kiel kwam, was het reeds don ker. Men durfde aanvankelijk niet verder door de duisternis, maar uiteindelijk ging het scheepje onder zeil en bereikte na enkele uren Bruinisse, waar men hoorde, dat men net op tijd binnen was, aangezien er wind kracht 9 op komst was „Zulke mensen zijn vaak een ge- verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. selmeer, waarop relatief minder huurjachten varen. Overigens wil dat niet zeggen, dat alle huurders slechte kapiteins zijn, evenmin als alle booteigenaren deskundig varen”. Wie gaan er op het water met vakantie? Jongelui in groeps verband. die zich wapenen met enige ondernemingslust? Of ge zinnen. die de rust zoeken? „De vakantie op het water lijkt ons door jongelui en gezinnen in een evenredig percentage te worden bedreven. Onder beide groepen vindt men zowel de rustzoekers, degenen die het om de gezelligheid te doen is, als degenen die het avontuur zoe ken”. Zijn de Zeeuwse en Zuidhol- landlandse wateren (zoals Ha ringvliet, Grevelingen en later de Oosterschelde) geschikt voor zo’n vakantie op het water? Zo ja. óók voor beginners? „Nee, deze zijn op het ogenblik nog niet geschikt voor iedereen, om er een vakantie op door te brengen”, zegt de heer Ruyten- schildt, „en zeker niet voor be ginners Daar is het water veel te groot voor en te onontsloten. Ervaren watertoeristen varen wel van de ene naar de andere haven”. „Wanneer deze wateren volledig zullen zijn ingericht (voorname lijk met een uitgebreid „net” van jachthavens), dan zal het voor de (al of niet beginnende) watersporter aantrekkelijker en minder gevaarlijk, er te varen. Als voornaamste voorzieningen beschouwen wij hier beschut tende eilanden en havens op korte afstanden van elkaar”. Hoe groot is de gevarenfactor van „vakantie op het water?” Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijlce en Brouwershaven SCHOUWEN’S WESTHOEK. - „Mijns inziens is de toename van de welvaart de oorzaak, dat steeds méér mensen zich een boot kunnen veroorloven. Daar naast speelt de aantrekkings kracht, die van het water uit gaat. een belangrijke rol. terwijl de drukte op de weg gedurende de weekeinden en de feestdagen een aantal automobilisten ertoe doet overgaan, hun heil op het water te zoeken. Er is nog ruim te genoeg op het'water om deze nieuwe watersporters op te van gen”. Dat is de mening van de heer M. Ruytenschildt. chef af deling waterrecreatie van de ANWB. De belangstelling voor „va kantie op het water” neemt sterk toe. Dat is al jaren bekend gezien de sterke stijging van het aantal pleziervaartuigen, dat door de ANWB op jaarlijks 8 tot 12 "/o wordt geschat. In Zeeland I is de verhoogde geliefdheid van zo’n vakantie nog niet erg merkbaar (in Zeeland was de hoeveelheid jachten in 1970 2 méér dan in 1969, maar in Fries land b.v. was de stijging bijna 40 maar in het Veerse Meer heeft Zeeland een goede water- sportaanzet gekregen. Als te zijner tijd alle Delta-armen zul len zijn afgesloten en de verbin dingen tussen deze dan ontstane binnenmeren acceptabel zijn, zullen Haringvliet, Grevelingen en Oosterschelde zeker een vloed van plezierjachten over zich heen voelen gaan. Dan zal de „vakantie op het wa ter” rondom Schouwen-Duive- land een even grote realiteit worden als „vakantie te land”. Zeewaardig We laten weer de heer Ruyten schildt aan het woord over de Zeeuwse wateren: „Ze lijken ons slechts geschikt voor min of meer zeewaardige jachten en boten”. Men schat in Nederland het aantal zeilboten op 51.300 en de kajuitmotorboten op 31.400. De heer Ruytenschildt: „De ver huur speelt een grote rol, gezien het steeds toenemende aantal verhuurbedrijven in Nederland. Vooral door jongeren wordt veel en regelmatig een boot gehuurd. Een duidelijke oorzaak is de ge ringe financiële draagkracht, die het bezit van een eigen boot on mogelijk maakt. De meerderheid van de watersporters beschikt overigens over een eigen scheepje”. Als er boten worden gehuurd, komen er dan niet veel ondes kundige „kapiteins” op het wa ter? De heer Ruytenschildt: „Uiter aard, maar dat verschilt o.i. per gebied. Op kleine plassen zullen ondeskundigen vaker voorko men dan op groot water zoals de Zeeuwse wateren en het IJs- HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9,30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaar ten verkrijgbaar in het nabijge legen woonhuis; Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kosteres mevr. K. de Jonge-Hoekman, Noorddijkstraat 44, telef. (01119) 468. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30 -16.30 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Maritiem-museum. Noord Ha venpoort. Van maandag tot en met zaterdag geopend 10.00-17.00 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Burgerweeshuis, Poststraat 45. Beeldentuin en antiekbeurs. Ge opend maandag t/m zaterdag, 10.00-17.00 uur. Gravensteen, Mol - Foto- en kunsttentoonstelling. Werk van leden van „Delta-Foto’ en Hans Götze. Beeldhouwwerk van Ad Braat, keramiek van Tessa Braat, schilderwerk van Jan P. Jongschaap en G. H. Breetvelt. Entree f 0,55 p.p., f 1,- per gezin. Maandag t/m zaterdag geopend van 10.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. Bovendien op dinsdag- en donderdagavond van 19.00-21.30 uur. BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Toegangsprijs f 0,50. ga

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 1