nog niet overleefd? Hebben de VVV’s zich zelf Hoog- en laag water All-in badniintoii- vakantietournooi SPREEKUREN ARTSEN Dirk Jansz. Zwart BODEDIENSTEN Orgelconcerten door DE BADCOURANT Bezienswaardigheden HAAMSTEDE 28 JULI 1972 No. 8 voor- en najaar te stimuleren? (doer Huib Boogert) de VVV Ik Begroting titieverband spelen. voor 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 16.13 16.46 17.25 18.07 18.53 19.49 21.12 22.54 van de VVV’s om het bezoek in drijven, dat ze willen meeprofi teren van dfe inspanningen van de VVV’s”. 12.32 13.37 14.50 16.27 17.49 9.36 10.10 10.46 11.35 0.03 0.59 2.03 3.27 5.03 Haamstede: Spreekuur doktoren G. A. M. Stenger en C. v. d. Ha ve, Burghseweg 56 van 7.00-8.00 uur voor inwoners, van 8.00-9.00 uur voor badgasten en van 16.00-17.00 uur. Bovendien op de camping „Duinhoeve” van 10.00- 10.30 uur (vanaf 1 juli). Scharendijke: Spreekuur arts W. J. Terpstra: Wijkgebouw Carl- straat 2: maandag, woensdag en vrijdag van 11.00-11.30 uur. „Dat gaat zéér goed. Het wordt steeds drukker. In een weekein de met goed weer is het tegen woordig ’s winters even druk als in 1955 ’s zomers. Verder bren gen velen de feestdagen hier door”. "Wat zijn nu de argumenten om dat niet te willen? Of wat zijn wellicht de alternatieven? De vraagstelling van de heer v. d. Vet hangt ten nauwste samen met de ontwikkeling als woon gebied van de westhoek van Sehouwen-Duiveland. Doch om de juiste relatie tussen dit en de VW-werkzaamheden te kunnen onderscheiden, is het nodig de historie te kennen. De heer v. VVV’s nu Hoogwater 4.03 4.37 5.14 5.51 6.35 7.24 8.31 10.04 11.33 Brouwershaven: Spreekuur arts W. J. Terpstra, Markt 48: van 8.00-9.00 uur. Op zaterdag te consulteren na afspraak. Teler. (01119) 280. Op deze toekomstige vraagstuk ken zal de VVV een antwoord moeten klaarhebben. „Als dat zo is, en de VVV’s rekenen ook het aanpakken van zulke problemen tot hun competentie, dan ver hoogt dat het bestaansrecht”, al dus de heer v. d. Vet die het overigens jammer vindt, dat voor dit VVV-werk zo weinig vrijwilligers beschikbaar zijn. „Gelukkig maakt Renesse daar op een plezierige uitzondering Qua begrotingspositie kent de gemeente Westerschouwen slechts pietepeuterige VVV’s. De heer v. d. Vet (oud-hoofdredak- teur van het Algemeen Dagblad, woonachtig in Renesse sinds 3 jaar, sindsdien toch al van on schatbare waarde als stimulator van het image van toeristisch Renesse) licht dat toe: „Op Texel is het totale begrotingsbe drag zo’n 3 ton. Op Renesse is dat 30 duizend gulden, in Burgh- Haamstede zelfs nog minder. Logische zaak: jongens, we gaan een Streek-VV maken. Maar dat ding komt op Schouwen niet van de grond (ondanks alle goe de verrichtingen), omdat de vele Schouwse belangen niet als één groot belang worden gezien. Zierikzee is een koopcentrum. Ze denken daar, dat ze geen be lang hebben bij een camping op Renesse. Maar ze vergissen zich, want zonder campings in de westhoek komt er ’s zomers (bij wijze van spreken) geen man op de markt. In Bruinisse en Brou wershaven richten zich de be langen op de sportvisserij, maar al met al genomen, zijn de be langen niet méér verschillend dan op Texel. Een pijnlijk ver haal is alleen: hoe dit te beta len? Met alléén een goede direc teur ben je er nog niet". „Goeree-Overflakkee en Schou- wen-Duiveland worden ’t Gooi van Rijnmond. Veel zomerwo ningen zijn geschikt te maken als „eerste woning” en ook vele BADCOUR«NT Haamstede: D. H. de Kup Vroon- weg 4. Spreekuur maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur; vrijdagmid dag van 16.00-17.00 en zaterdag morgen van 9.00-10.00 uur. (Don derdag geen spreekuur), RENESSE - „Ik vraag mij steeds vaker af, of we met het VVV-wezen op Schouwen-Dui- veiand wel op de goede weg zijn. Hei is allemaal erg mooi en boeiend, maar hebben we ons ooit afgevraagd of in een tijd, waarin het toerisme, de recrea tie. een hoogst belangrijke eco nomische factor is geworden, wij met onze gezellige dorpsver- enigingen nog wel écht een ver antwoorde partij meeblazen in een orkest waarin fagot, hoorn en trompet geblazen worden door reuzen als Neckermann, Hummel, Centouri. Albert Heijn, mitioenenzaken. die weten dat toerisme gewoon business is”. Dat legde de heer A. C. W. v. d. Vet als voorzitter van de VVV „Renesse Vooruit” eind vorig jaar als zijn visie neer voor de leden van zijn vereniging. De vraagstelling kreeg tot in wijde kring aandacht. Het raakt een diep, pikant probleem. „Het is namelijk niet ondenkbaar”, zo voegde hij eraan toe, „dat het VVV-wezen oude stijl wordt overspeeld door deze genoemde ontwikkelingen. Tenzij we dat niet willen”. Op de dinsdagen 1 en 8 augustus ’s avonds om 8 uur, zal de orga nist Dirk Jansz. Zwart het fraaie orgel bespelen van de oude hervormde kerk te Drei- schor. De programma’s bestaan uit composities van Sweelinck, Pa chelbel, Bach, Eberlin. Mendels sohn, Guilmant, Reger, Jan Zwart e.a. Renesse: Praktijk Hoogezoom 186. Spreekuren doktoren H. J. Simons en J. Thies. Spreekuren van 8.00-9.00 en 17.00-18.00 uur. Spoedgevallen tel. (01116) 280, b.g.g. 659 of 759. Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks (behalve zater dag) vanaf Westenschouwen, Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke, Brouwershaven (via Noordwelle en Serooskerke) Aansluiting met de Zeeuwse IJldienst te Zierikzee, Nieuwe Haven 147 en „Flakkee Expres se”, eveneens op boven genoemd adres bereikbaar. Verdere tran sporten van goederen door ge heel Nederland, o.a. rechtstreeks naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Breda. d. Vet: „Zoals de draaien, heeft het weinig zin meer. De verenigin gen in Renesse en in Burgh- Haamstede groeiden omstreeks 1910 uit initiatieven van zaken mensen en idealisten, die het dorp omhoog wilden stoten in de vaart der volkeren. Het was allemaal wat kneuterig en pri mitief, en daar is nu die toeris tische vloedgolf overheen ge spoeld. De VVV’s hebben hier geen goed apparaat. Ze hebben geen mogelijkheid om een goede manager aan te trekken, en de meeste bedrijven zijn lid, omdat het zo hoort. De VVV kan die mensen helpen met verhuren, dat wel, In zoverre is het VVV- werk zinvol”. Niettemin draait de VVV Burgh- Haamstede slecht. Deze winter heeft de voorzitter met ophef fing gedreigd, omdat niet vol doende financiële middelen voorhanden waren. Vooral veel grotere bedrijven betaalden niet genoeg contributie. Door invoe ring van de toeristenbelasting ging ook de gemeentelijke sub sidies aan de VVV’s met 25 omhoog, al zijn sommige ge meenteraadsleden daar niet zo gelukkig mee. Zo zei de heer v. d Berge: „Het is een schande 1 voor sommige Westhoekse be- Hoe staat het met de pogingen mensen uit de hogere inkomens klasse geven de voorkeur aan een woning op Schouwen”, aldus de heer v. d. Vet, die voor de VVV aan deze toekomstige ont- wikkeling twee belangrijke gen verbindt: 1. Hoe moet je later woonforensisme, verbljjfs- recreatie en massarecreatie in één zomer samen opvangen? Verdraagt zich dat allemaal te gelijk in Renesse? 2. Hoe is voor je middenstanders het hoogste rendement te behalen? Zij zjjn niet alleen gebaat bij zomers toerisme, maar vooral ook bij permanent woonforensensisme. Wie kan meedoen? Meisjes en jongens tot en met 16 jaar. Dames en heren re- creatiespelers van 17 tot en met 35 jaar. Dames en heren re- creatiespelers boven 35 jaar. Dames en heren die in kompe- Wat is all-in? A. Voor een meerprijs van f 10,- p.p. krijgt u in het restaurant geserveerd: 's morgens koffie en gebak, 2 concumpties naar keu ze, koffietafel soep, broodjes, 3 soorten beleg, kroket en 2 x koffie), 's middags thee en ge bak. B. Voor een meerprijs van f 20,- p.p. krijgt u geserveerd: de kof fietafel en consumpties vermeld bij A plus diner (soep, karbo nade c.q. schnitzel, frites, sla, doperwten, appelmoes en ijs) en 2 consumpties. C. Voor alle deelnemers 's avonds een gezellige dansavond in het restaurant. 29 juli6 augustus 1972 Laagwater 22.03 22.37 23.17 Wat beweegt u om voorzitter van de VVV van Renesse te zijn? „Dat is vrij vlug gezegd, woon hier nog maar drie jaar. En dat ze iemand gevraagd heb ben die hier pas is aangespoeld, is voor mij het bewijs dat ik ge accepteerd ben. En dat vond ik leuk. Daar komt natuurlijk bij dat ik Renesse een verrukkelijk dorp vind (anders was ik er nooit komen wonen) en als ik dan met mijn ervaringen bij kan dragen tot enige opgang van de VVV, dan doe ik dat graag”, al dus de heer A. C. W. v. d. Vet, voorzitter van de VW „Renesse Vooruit”. De Stichting Sportcentrum Sehouwen-Duiveland organi seert in samenwerking met de Badmintonclub Zierikzee een All-In Vakantie Badminton Tournooiü! Op zaterdag, 5 augustus 1972, aanvang 10 uur. In de sporthal van het Sportcentrum „Onder dak” aan het Groeneweegje te Zierikzee. verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. vra- TANDARTS Inschrijfformulieren kunnen worden aangevraagd vóór 1 au gustus bij de Sporthal, Groene weegje, tel. 01110-3690, Zierik zee of bij de heer M. Wieringa, Teelinckstraat 4, Zierikzee. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven Hoe wordt er gespeeld? Volgens de reglementen badmintonwedstrijden. Bij vol doende deelname wedstrijden in 5 nummers, t.w.: damesen- kelspel, herenenkelspel, dames- dubbelspel, herendubbelspel en gemengddubbelspel. Wat kost deelname? Bij deelname aan 1 nummer (inclusief shuttle en recht van zwemmen in het overdekte zwembad voor één zwemperio- de) f 5,-. Bij deelname aan 2 nummers (eveneens inclusief shuttle en gebruik zwembad als boven vermeld) f 7,50. Bij deel name aan 3 nummers (eveneens inclusief shuttle en gebruik zwembad als boven vermeld) f 10,-. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaar ten verkrijgbaar in het nabijge legen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kosteres mevr. K. de Jonge-Hoekman, Noorddijkstraat 44, telef. (01119) 468. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30 -16.30 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Maritiem-museum. Noord Ha venpoort. Van maandag tot en met zaterdag geopend 10.00-17.00 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Burgerweeshuis, Poststraat 45. Beeldentuin en antiekbeurs. Ge opend maandag t/m zaterdag, 10.00-17.00 uur. Gravensteen, Mol - Foto- en kunsttentoonstelling. Werk van leden van „Delta-Foto’ en Hans Götze. Beeldhouwwerk van Ad Braat, keramiek van Tessa Braat, schilderwerk van Jan P. Jongschaap en G. H. Breetvelt. Entree f 0,55 p.p., f 1,- per gezin. Maandag t m zaterdag geopend van 10.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. Bovendien op dinsdag- en donderdagavond van 19.00-21.30 uur. BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Toegangsprijs f 0,50.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 1