Tussen land en water Wilt u... VOETGANGERS! Hoog- en laag water SPREEKUREN ARTSEN DE BADCOURANT Prettige vakantie haalt U er altijd uit Bezienswaardigheden HAAMSTEDE 14 JULI 1972 No. 6 BADCOURANT Tussen het aan spoelsel op het strand treft men soms interessante vondsten 17.15 17.50 18.25 19.05 19.58 21.08 22.26 23.34 23.14 23.58 13.03 13.55 15.03 16.14 17.24 18.19 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 15—23 juli 1972 Hoogwater 5.06 5.40 6.16 6.54 7.39 8.43 9.58 11.09 12.08 Laagwater 10.47 11.29 12.16 0.42 1.27 2.24 3.38 4.48 5.49 Haamstede: Spreekuur doktoren G. A. M. Stenger en C. v. d. Ha ve, Burghseweg 56 van 7.00-8.00 uur voor inwoners, van 8.00-9.00 uur voor badgasten en van 16.00-17.00 uur. Bovendien op de camping „Duinhoeve” van 10.00- 10.30 uur (vanaf 1 juli). Renesse: Praktijk Hoogezoom 186. Spreekuren doktoren H. J. Simons en J. Thies. Spreekuren van 8.00-9.00 en 17.00-18.00 uur. Spoedgevallen tel. (01116) 280, b.g.g. 659 of 759. Scharendijke: Spreekuur arts W. J. Terpstra: Wijkgebouw Carl- straat 2: maandag, woensdag en vrijdag van 11.00-11.30 uur. Brouwershaven: Spreekuur arts W. J. Terpstra, Markt 48: van 8.00-9.00 uur. Op zaterdag te consulteren na afspraak. Teler. (01119) 280. TANDARTS Haamstede: D. H. de Kup Vroon- weg 4. Spreekuur maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur; vrijdagmid dag van 16.00-17.00 en zaterdag morgen van 9.00-10.00 uur. (Don derdag geen spreekuur). Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een. stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen ofoch, noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant waaruit U een keus kunt maken. Wie na een bezoek aan de vier reusachtige caissons, die destijds het dijkgat bij Ouwer- kerk afsloten, zijn weg in ooste lijke richting langs de dijk ver volgt, ziet al spoedig, dat zich daar het land ook buitendijks uitstrekt. Tenminste bij laag water, want als de vloed zijn hoogste stand bereikt, is er maar weinig van dit land over. Dat zijn nu de schorren, bui tendijkse gronden, die nog re gelmatig onderlopen. Toch zijn deze schorren dicht begroeid. En zonder deze begroeiing zouden die schorren er zelfs niet zijn, want het waren de planten, die aan hun opbouw meehielpen. Het zijn echter wel heel bijzon dere planten, die onder deze le vensomstandigheden kunnen ge dijen. Eén tweemaaldaagse on derdompeling in zout water kunnen slechts weinig soorten verdragen. Het schor is dan wel dicht begroeid maar er is weinig ver scheidenheid. Om met dit selec- te 'gezelschap kennis te maken zullen wij het schor op moeten. Het is echter wel een slikkerige bedoening en vooral in de vele kreken en poelen is de bodem bijzonder taai en glibberig. Laarzen doen het hier beter dan naaldhakken, maar zonder een van beiden gaat het ook best. Alleen moet men dan een beetje uitkijken voor de oude stoppels va» het slijkgras, want die zijn aan de scherpe kant. Wanneer we tenslotte min of meer beslikt de waterkant be reiken, komen we op het kale slik, waar in de plassen het fijne groene zeegras groeit. Dat is nog een echte waterplant, die niet veel droogte verdraagt. En daar, verschijnt ook de eerste schorreplant, de zeekraal. Het Foto- en van lijken net kaktussen in dwerg formaat. Bladeren zitten er niet aan. Het zijn slechts groene vle zige stengels. Hier en daar zit ten er bloempjes aan, maar die stellen niet veel voor. Een kransje heel kleine schubjes is alles. Deze zeekraal groeit niet alleen hier op het slik, maar men vindt het ook langs de brakke slootkanten en op drassige plek ken in de inlagen. In zijn jeugd levert het een heel smakelijke groente en in de voorzomer ziet men dan ook vaak zeekraalsnij- ders aan het werk. Later op het jaar wordt de stengel van bin nen houtig, en dan is het echt geen lekkernij meer. De zee kraal is nu de plant, die de eer ste grondslag voor het schor legt. Tussen de talrijke stengels komt de vloedstroom enigerma te tot rust, en krijgt het mee gevoerde slib kans te bezinken. Op deze wijze wordt de bodem langzaam opgehoogd. Dan krijgt het slijkgras zijn kans. I Dit forse gras vormt dichte pollen, waarin natuurlijk weer veel meer 'slib opgevangen wordt. Van deze eigenschap van het slijkgras heeft men dank baar gebruik gemaakt. Op plaatsen, waar men aanslibbing mocht verwachten, heeft men slijkgras uitgeplant. Een goeie veertig jaar geleden is men daarmee in het Sloe begonnen en dat gebied is inmiddels al ingepolderd. Men gebruikte daarvoor niet ons slijkgras, maar haalde uit Engeland een veel forsere soort, die heel snel grote dichte pollen vormt. Dat Engels slijkgras voelde zich hier goed thuis en verspreidde zich door heel Zeeland. En natuur lijk heeft men het ook op meer dere plaatsen uitgeplant. Wan neer we het goed gezien hebben nu ook aan de nieuwe Greve- lingendam. Op deze wijze wordt het schor snel hoger en wordt het steeds verschijn! gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. kortere tijd overstroomt. Dan krijgen weer andere grassen hun kans. Het zeevlotgras en zwenkgras begint hele weiden te vormen. Langs de kreekran- den groeit een brede zoom van de obione met zijn grijsblau we en geelachtige bloempjes. Grote pollen schijnspurrie met een krans van roze bloemen be dekken nog kale plekken. Hier en daar schiet de zeeweegbree op, die aan zijn smalle bladen en slanke bloeiaren te herken nen is. Die zou alleen te verwar ren zijn met het strandzoutgras, dat echter veel ijlere aren heeft. Dat zoutgras is niet zo’n best gras, want het bevat het giftige blauwzuur. Het is dus beter, dat u het niet gaat eten, wat trou wens ook wel niet uw plan ge weest zal zijn. Wat u op het schor wel zou kunnen eten en wat dan ook wel gedaan wordt, zijn de jonge spruiten van de zeeaster of zulte. Die worden onder de naam „lamsoren", als groente gebruikt. Die naam is de oorzaak van veel geharrewar geweest. Er groeit op het schor namelijk nog een andere plant die in de plantkundigeboeken of ficieel de naam lamsoor draagt, maar die toch geen smakelijk gerecht zou leveren, want zijn bladeren zijn nogal aan de leer achtige kant. Nu komt deze ech te lamsoor hier niet zo veel voor maar in het Zwin staan er bij voorbeeld hele velden van. En wanneer straks die Zwinne- blommen bloeien, trekken zij evenveel bezoekers als de bloei ende hei. De paarse bloemtuilen van de lamsoor laten zich heel gemakkelijk op de manier van strobloemen drogen, en enkele grotere gekweekte soorten zijn onder de naam Statice dan ook in de handel. Onze schorren zullen over enkele weken ook in bloei komen. Want dan draagt de zeeaster of zulte een overvloed van paarse bloemen, De nieuwe bepalingen voor voetgangers schrijven voor, dat u links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn, dient men deze te volgen. ’11 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven die precies op herfstasters lij ken. Dan moet u nog maar eens op het schor gaan kijken. Mo gelijk komt u dan ook nog een afwijkende vorm tegen, waarbij de paarse bloemblaadjes ontbre ken, zodat alleen de gele hartjes over zijn. Die bloeiende zeeaster geeft een overvloed van honing en hier krioelt het dan ook al tijd van de insekten. Al onze kleurige vlinders zijn daar dan te bewonderen. J. VIERGEVER Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen «behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaar ten verkrijgbaar in het nabijge legen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert", A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kosteres mevr. K. de Jonge-Hoekman, Noorddijkstraat 44, telef. (01119) 468. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.3Ö -16.30 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Maritiem-museum, Noord Ha venpoort. Van maandag tot en met zaterdag geopend 10.00-17.00 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Burgerweeshuis, Poststraat 45. Beeldentuin en antiekbeurs. Ge opend maandag t/m zaterdag, 10.00-17.00 uur. Gravensteen, Mol kunsttentoonstelling. Werk leden van „Delta-Foto’ en Hans Götze. Beeldhouwwerk van Ad Braat, keramiek van Tessa Braat, schilderwerk van Jan P. Jongschaap en G. H. Breetvelt. Entree f 0,55 p.p., f 1,- per gezin. Maandag t/m zaterdag geopend van 10.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17,00 uur. Bovendien op dinsdag- en donderdagavond van 19.00-21.30 uur. BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Toegangsprijs f 0,50. '’F -•

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 1