K Renesse: woonoord of vermaaksdorp Wilt u k h Waarschuwing Toekomst zal het zeggen Hoog- en laag water Bezienswaardigheden I '1 zilvermeeuwen VEILIG VERKEER Excursie broedgebied van zilvermeeuwen o ’n Prettige vakantie haalt U er altijd uit i .<1 7 JULI 1972 Nr. 5 I Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven 8 t/m 16 juli 1972 Spiegels H. B. BADCOURANT Met nadruk wordt er op ge wezen dat het VERBODEN is VUREN te stoken op het strand en in de duinen. DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. 17.45 18.46 19.40 20.31 21.17 21.59 22.37 23.14 23.58 Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen of... och, noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant. waaruit U een keus kunt maken. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. GEMEENTE WESTERSCHOUWEN 12.51 13.48 14.41 15.30 16.08 16.42 17.15 17.50 BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kosteres mevr. K. de Jonge-Hoekman, Noorddijkstraat 44, telef. (01119) 468. RENESSE - Renesse staat voor een. splitsing van wegen. Het probleem, waarom het gaat, is samen te vatten in de vraag: „In hoeverre zyn massa-recreatie en woonforensisme samen te voe gen, in hoeverre verdragen zij elkaar?”. In principe zijn het strijdige zaken. En toch zullen ze elkaar binnenkort in Renesse ontnvoeten. Ondanks deze extra werkzaam heden hoopt de penningmeeste- resse van de Vogelwacht, P. D. de Vosstraat 7, Zierikzee (giro 59368), dat de stroom van nieu we leden zich nog zal blijven voortzetten. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaar ten verkrijgbaar in het nabijge legen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutêl te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. Omringd door de Lange, Korte en Kromme Reke, staat de de prachtige kerk van de Herv. gemeente te Renesse, ge bouwd omstreeks 1506 en toendertijd gewijd aan de Heilige Jacobus. Hoogwater 11.40 0.17 1.23 2.19 3.10 3.55 4.32 5.06 5.40 Laagwater 5.04 6.07 7.04 7.54 8.41 9.26 10.10 10.47 11.29 Evenals vorige jaren vinden ook dit jaar weer excursies plaats naar het broedgebied van de zilvermeeuwen. Plaats van sa menkomst is het pompstation aan het eind van de Adr. v. d. Weijdeweg te Haamstede. Elke dinsdag- en vrijdagavond om 19.00 uur vertrekken de deelne mers naar het broedterrein. De Vogelwacht Schouwen-Dui- veland, welke deze excursies in samenwerking met de plaatse lijke V.V.V.’s organiseert, heeft middels een aktie de laatste maanden zeer veel nieuwe leden kunnen inschrijven. De verwer king, o.a. ten behoeve van de adresseermachine, vergt enige tijd, zodat niet onmiddellijk alle nieuwe leden wat van de vere niging horen. Al het mogelijke wordt echter gedaan om op zo kort mogelijke termijn aan elk nieuw lid de laatste uitgave van het verenigingsorgaan „Sterna” te doen toekomen. Wie goed en veilig wil rijden,, kijkt heel veel in de buitenspie gels. Zorg dat ze goed staan om een maximaal zicht naar achte ren en langs de wagen te geven. Houd ze schoon en blijf niet rij-> den met verweerde of gebarsten spiegels. aannnemers in de gemeente. De ontwikkeling van Renesse houdt nauw verband met de ideeën die de vakantiegangers over het dorp hebben. Toevallig werd vorig jaar zomer een en quête gehouden onder hen. Als één der belangrijkste punten is daaruit voortgekomen, dat 75 van de ondervraagden het avondvertier in Renesse vol doende vond. Slechts 20 vond het tegenovergestelde. Aan het slot van deze verhan deling kunnen twee conclusies geponeerd worden. A. Renesse is voor een beperk te periode van het jaar (’s zo mers) een soort Las Vegas van Zeeland, en de meeste toeristen vinden, dat het dorp in dit op zicht genoegzaam voldoet. Veel méér uitbreiding in de richting van het mondaine en „glamour- volle” uitgaanscentrum zal Re nesse niet meer ondergaaner is weinig behoefte meer aan. B. Het is voor (vooral) de mid denstanders bijzonder aantrek kelijk om de bevolking te zien uitbreiden met woonforensen, terwijl men ’s zomers bovendien nog eens profiteert van de grote aantallen vakantiehoudende ge zinnen. Die twee gedachten waren de grondslag van een uitspraak die de Renessese VVV-voorzitter in de najaarsvergadering van vorig jaar deed over deze materie: „Ik vermoed dat op de duur inder daad niet het een én het ander te combineren is". Momenteel is Renesse als gevolg van de ontsluiing van Schou- wen-Duiveland (door de Zee- landbrug vanui het zuiden en de G revel ingendam vanuit het noorden) vrij goed bereikbaar voor de-massa recreant, op wie Renesse haast mystieke kracht uitoefent. Nu echter de Brouwersdam bij Scharendijke (die de Randstad op minder dan 1 uur rijden bij Renesse- brengt) is geopend, zal op het dorp een zodanige recre atieve druk worden uitgeoefend, dat het karakter van de recrea tie (én etas-van het dorp) er door zullen veranderen. De belang stelling- om in Renesse een twee de woning neer te zetten zal al licht toenemen, maar wat men nóg meer verwacht, is. dat lei dinggevende figuren uit het Randstad-gebied hier een wo ning zulten neerzetten, vanwaar- uit ze elke dag op en neer naai de Randstad pendelen. Deze mensen worden „woonforsen" genoemd. Het is. een vraag die eind 1970 werd opgeworpen door de VVV- voorzitter van Renesse, de heer A. C. W. v. d. Vet, en die sinds dien de VW-leden, de midden standers en vooral ook het ge meentebestuur bezig houdt. De heer v. d. Vet zei het destijds zo: „Kijk, voor die splitsing van toekomstwegen staan we nu, naarmate de gevolgen van de openstelling van de Brouwers dam op ons af komen. Willen we primair een vermaaksdorp voor het vrij goedkope massatoeris me, dan moeten we ons goed re aliseren, dat de andere ontwik kelingsmogelijkheden besnoeien. En omgekeerd. Ik voeg daaraan toe, dat we voor die bezinning niet veel tijd meer hebben, als we tenminste willen voorkomen, dat alle beslissingen voor ons door anderen worden genomen. Deze ontwikkeling is niet zo on vermijdelijk, we maken ze zelf. In ieder geval hebben we haar in de hand”. Het Renesse van 1971 was ge heel anders, dan het Renesse van b.v. 1968. De Hogezoom is tegenwoordig, dag in, dag uit, avond in en avond uit. een on gekend drukke wandel- en fla- neerweg voor duizenden badgas ten. Tot ver in de omtrek kwam men hier zijn avondvertier zoe ken. Het vermoeden is gerecht vaardigd, dat de exploitanten van de horeca-bedrijven goede zaken hebben gedaan. Toch zal deze drukte, met name gedurende de weekeinden, zoals we dat de afgelopen jaren ge kend hebben, nog maar kinder spel blijken bij wat zich gaat af spelen als de genoemde Brou wersdam ten volle wordt benut door het verkeer, en als dus de bevolking van de Randstad (on- I gehinderd door tolgelden zoals b.v. op de Haringvlietbrug) in korte tijd Renesse kan bereiken. Niet voor niets wordt Renesse, als „stedelijke recreatie-uitval” naar Frans voorbeeld „Renessé- sur-la Mer” genoemd. Wie de ontwikkeling in Neder land in de na-oorlogse jaren heeft gevolgd, moet gezien heb ben, dat gebieden, die men vroe ger als „onbewoonbaar” of „on leefbaar” beschouwde, nu woon gebieden zijn geworden: men bezie ’t Gooi, Castricum, Voor- ne-Putten (Spijkenisse), etc. Steeds méér mensen achten af standen van 50 km géén be zwaar meer, als ze hun gezin kunnen huisvesten in de frisse lucht en een mooie omgeving. Bovendien laten tegenwoordig velen, die hun pensionering zien naderen, een tweede woning bouwen. Ook Westerschouwen zal (en vooral Renesse) in toenemende mate een woonforensengemeente worden, ook al is dat van vele factoren afhankelijk. Vragen die zich voordoen zijn bijv.: Is er bouwgrond genoeg? Wil het ge meentebestuur een dergelijke ontwikkeling stimuleren? Gaat het dorp zich daar zelf op instel len? Het is allemaal moeilijk te voorspellen. In eerste aanleg zal het probleem het meest interes sant en actueel worden voor de ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30 -16.30 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Maritiem-museum, Noord Ha venpoort. Van maandag tot en met zaterdag geopend 10.00-17.00 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Burgerweeshuis, Poststraat 45. Beeldentuin en antiekbeurs. Ge opend maandag t/m zaterdag, 10.00-17.00 uur. BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Toegangsprijs f 0,50.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 1