I I X EVENEMENTENLIJST N BLOEMEN! l caravans Winterstalling flessen van en x: Veiligheid bij gebruik BUTAAN- en PROPAANGAS I t ATTENTIE D. H. TIMMERS 4-persoons CARAVAN met inventaris, in zeer goede staat. week van 1 t/m 8 juli 1972 Bloemen Bloemen X X Tuinbouwhuis Sluys Zn. SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 3 12. te 13. relle bij on” e ruikt, dan gas 5 Prachtige geraniums voor slechts 1,50 per stuk. :de 1. r! Dapperweg 21 - Haamstede - Telefoon (01115) 1239 O Wij hebben nog vele soorten BLOEIENDE PERKPLANTEN tegen zéér lage prijs. Als RECLAME nog deze week: BLOEMBAKKEN met 25 ’/o korting. Profiteert nu nog van deze aanbieding! Te koop C. v. d. MALE, Sërooskerke Telefoon (01117)373 Mevrouw V. MONTEBAN esthéticienne STIVAS, In stituut „Plus Belle”, Rotter dam - Sauna-Beautyfarm „Biomare”, Haamstede. Tel. afspraak: (01115) 1306, b.g.g. (010) 113289. ng >e- on I Een SCHOONHEIDSDAG voor U, mevrouw! Alle schoonheidsbehandelin gen naar keuze op zaterdag van 9.30 tot 18.00 uur. Ein Schönheidstag für Sie, gnadige frau! Alle schönheitsbehandlun- gen nach Wahl am Samstag von 9.30 bis 18.00 Uhr. 4 aansluiten bij open en niet roken tijdens i altijd buiten tent, caravan of boot verwisselen. Bij het verwis selen van de patronen vloei baar gas altijd éérst de kraan uit de patroonhouder draaien en pas daarna de patroon verwisselen. Nadat de patroon goed is opgeslo ten de kraan weer plaatsen waarbij er op gelet moet worden dat de kraan zich in gesloten stand bevindt en de afdichtingsvakken va» de aansluiting schoon zijn. Lees in ieder geval de ge bruiksaanwijzing van de fabrikant. Nooit Butaan- of kampeer- flessen laten vullen met LPG gas. Dit gas bevat een hoog per centage Propaan, waardoor de druk verre boven de in de voor Butaan bestemde gasfles kan stijgen met alle gevolgen van dien. In geval van brand Flessen uit gevarenzone verwij deren. Als dat niet kan dan trachten de flessen met water te blijven afkoelen vanaf een voor uzelf beschermde plaats. Brandweer waarschuwen Flessenbrand Mocht een fles in brand raken, probeer dan met een bescherm de hand de fleskraan dicht te draaien. Lukt dit niet dan uit de buurt van de fles gaan en alarm slaan. Brandweer waarschuwen Bovenstaande gegevens zijn ont leend aan het blad „De Veilig heid” no 47 van 1971. Dit blad wordt uitgegeven door het Vei ligheidsinstituut te Amsterdam, die desgewenst ook gaarne be reid is u alle gewenste inlich tingen te verstrekken. (Mededeling ingezonden door Arbeidsinspectie te Breda). t vooral geen vuur maken, niet roken, de elektrische schakelaars niet bedienen en eventuele waakvlammen siegevaar). Controleren of van toestellen doven (explo- alle kranen zijn afgesloten, ook de kraan van de fles. Een eventueel lekkende fles loskoppelen en rechtop naar buiten afvoeren. De betreffende ruimte gced ventileren, vooral l"ngs de vloer. Fles met vermelding van het defect terugzenden naar de depothouder. Voor vervoer eerst wachten tot de fles leeg is. Kampeergasflessen BROUWERSHAVEN Vrijdag 7 juli - Concert in de N.H. kerk door de Handbell Ringers and Singers uit Michigan (U.S.A.). Programma: po pulair klassieke muziek. Kaarsverlichting. Toegangsprijs f 4,(kinderen f 2,Aanvang: 20.00 uur. BRUINISSE Zaterdag 1 juli - Zangavond in de N.H. kerk, m.m.v. diverse koren. Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 6 juli: Zesde wielerronde van Bru voor ama teurs en nieuwelingen. Start nieuwelingen voor 60 km: 15.30 uur; start amateurs voor 100 km: 18.00 uur. BURGH-HAAMSTEDE Zaterdag 1 juli - Nationale kampioenschappen motorcross. Kampioenscross 50 cc - 500 cc plus zijspannen. Verder aan de start 250 cc (niet voor kampioenschap). Aanvang: 13.00 uur; traning 11.00 uur. Het circuit is gelegen aan de Vroon- weg (provinciale weg van Haamstede naar Renesse). Zie pijlen. Dinsdag 4 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. Vertrek 19.00 uur vanaf het pompstation van de waterleiding (Adr. v. d. Weijdeweg). Kosten f 1,p.p., kinderen tot 10 jaar vrij, mits onder geleide. Kaarten uit sluitend verkrijgbaar bij V.V.V.-kantoor Burgh-Haamstede. Woensdag 5 juli - Zandbouwwedstrijd op het strand te Wes- terschouwen, voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. Aanvang: 13.30 uur. Bij slecht weer worden deze wed strijden verschoven naar donderdag 6 juli, zelfde tijd. In schrijfgeld f 1,per kind. Inschrijving op het strand. Rondleiding door de bossen van Slot Haamstede en duingebied Het Zeepe. Vertrek om 10.00 uur begin slotlaan. Kosten f 1,p.p. Kaarten bij vertrekpunt verkrijgbaar. Donderdag 6 juli - Rondvaart over de Oosterschelde met de „Zeemeermin” en muziek. Vertrek haven Burghsluis: 19.30 uur, terug 21.15 uur. Aansluitende busdiensten. Vrijdag 7 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. (Zie verder vermelding bij dinsdag 4 juli). Wielerronde van Haamstede. Start aan de Zandweg te Haamstede. Nieuwelingen 60 km, start 17.00 uur; amateurs 100 km, start 19.00 uur. Entree: kinderen f 0,50, volwasse nen f OUWERKERK Zaterdag 1 juli - Concert door het muziekgezelschap „Nieuw Leven” op de camping „Het Sluitgat”, met aansluitend lam- pionoptocht en kampvuur. Aanvang concert: 20.00 uur. Woensdag 5 juli - Kleurwedstrijd voor kinderen op het schoolplein. Aanvang: 14.00 uur. Rondleiding door het vogelbroedgebied en natuurge bied. Vertrek 14.00 uur vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. RENESSE Dinsdag 4 woensdag 5-, donderdag 6- en vrijdag 7 juli - Camping-voetbaltoernooi op het sportpark aan de Laone. Aanvang: 19.00 uur. Zaterdag 8 juli - Finale camping-voetbaltoernooi. Aanvang: 18.30 uur. Dagelijks: Dansen m.m.v. discotheek „De Cycloon” uit Rot terdam, in Dorpshuis; 20.00 uur. Iedere zondagavond - Filmvoorstelling in Dorpshuis; 20.00 en 23.00 uur. Iedere avond maandag t/m vrijdag - Filmvoorstelling motel „De Ark”, Hoogenboomlaan. Woensdag 5 juli - Zangavond m.m.v. gezamenlijke koren van Schouwen-Duiveland en het jeugdkoor uit Zierikzee, o.l.v. C. Groenleer; orgel: K. Steketee; leiding: ds. G. Was senaar, Haamstede. Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij. ZIERIKZEE Dinsdag 4 juli: Zierikzee Toeristendag 10.00 uur: Opdrachtentocht voor kinderen van 8-14 jaar, vanaf „De Lichtboei”, Poststraat 37. Bij slecht weer diverse spelen binnenshuis. Kindercrèche vanaf 8.45 uur. 9.30-17.30 uur: Kunst- en antiekmarkt op en nabij de vis markt, m.m.v. een glasblazer en kunstschilder, die met ex plicatie een groot historisch projekt schildert. Tevens ge legenheid tot het eten van mosselen, vis en poffertjes. 10.00 uur: Vertrek R.T.M.-rondvaartboot (Nieuwe Haven), waarmee de zeemeermin wordt opgehaald. De zeemeermin zal aan boord optreden met begeleiding. 11.30 uur: Aankomst van de boot. De zeemeermin zal naar de vismarkt worden gebracht, waar zij wederom zal op treden. 13.45-15.45 uur: Kinderprogramma in de beurs (Havenplein) door Hans Borghart. 14.30 uur: Klederdrachtenshow tegen de achtergrond van de prachtig gerestaureerde Noordhavenpoort. 16.00-17.30 uur: Kindervoorstelling in de Concertzaal - film „De avonturen van Dik Trom”. 20.00 uur: Film in de Concertzaal - „Mash”. Donderdag 6 juli - Marktdag met koopavond. Iedere dag, vanaf 10.00-17.00 uur - Maritiem museum in de Noordhavenpoort: Scheepvaart en visserij. Entree f 1, kinderen f 0,25. Gemeentemuseum in het stadhuis (Meelstraat). Entree f 1,p.p., kinderen f 0,25. Beeldentuin en antiekbeurs in het Burger Weeshuis (Poststraat). Foto-expositie „Delta-Foto” in ’s-Gravensteen (Mol). Werk van „Delta-Foto” en Hans Götze. Beelhouwwerk van Ad Braat; keramiek van Tessa Braat; schilderwerk van J. P. Jongschaap en G. H. Breetvelt. Entree f 0,55 p.p., 1, per gezin. Dikwijls zijn ongevallen met flessen vloeibaar Butaan- en Propaangas het gevolg van non chalance en/of onkunde. Beide gassen zijn brand- en explosie gevaarlijk Daarom is het van groot belang dat u zich vertrouwd maakt met de voornaamste eigenschappen van deze gassen, en met de daaruit voortvloeiende veilig- heidswenken en -voorschriften. Eigenschappen van Butaan en Propaan De onderste explosiegrens, dit is de kleinste hoeveelheid gas welke met lucht gemengd moet worden om bij ontsteking een explosie te krijgen, is voor deze gassen ongeveer 2 Dat wil zeggen dat er per liter lucht 20 ml flessengas (geen vloeistof nodig is om na ont steking voor een daverende ex plosie te zorgen. De druk die in de fles heerst, de dampspanning, is sterk af hankelijk van het soort gas en de temperatuur. Hiervan enige voorbeelden (voor de zuivere gassen): Bij 10° C, Butaan nihil, Pro paan 2,5 ath; bij 5° C, Butaan 0,1 atm, Propaan 5 atm; bij 20° C Butaan 1,5 atm, Propaan 7,5 atm; bij 40° C, Butaan 3,5 atm, Propaan 13- atm. Ten aanzien van de temperatuur geldt een bovengrens. U ziet immers in de tabel dat de druk sterk oploopt met de tempera tuur. Deze is b.v. in de zon ge makkelijk haalbare temperatuur van 40° C voor Propaan al tot 13 atm gestegen. Plaats daarom de flessen nooit in de open zon, nooit bij de ka chel, nooit bij open vuur e.d. Ten aanzien van het gebruik van kampeerflessen nog het vol gende: hier in verband met de lage druk liefst Butaanflessen gebruiken, als tenminste niet in de sneeuw wordt gebivakkeerd. Verder moet men bedenken dat de temperatuur ook onder een met een nauwsluitende doek of zeil afgedekte gasfles zeer hoog kan oplopen. Het plaatsen De dampdichtheid ten opzichte van de lucht van Butaan is 2 en van Propaan P/z. Dat wil zeg gen, dat deze gassen resp. twee maal en anderhalfmaal zo zwaar zijn als de lucht. Ontsnappend gas zal in een ruimte dus altijd naar beneden zakken. Op schepen nooit onderdeks Deze plaats niet naast een kelderopening of in het di recte zonlicht kiezen. 7. De leidingen (bij vaste op stelling van gasflessen en apparaten) moeten van staal of koper zijn. 8. Voor het aansluiten van apparaten gebruike men een voor Propaan en Butaan geschikte rubberslang (leng te max. 1 meter) welke nauwsluitend over een slangpilaar wordt gescho ven (vastzetten met slang- klem). 9. Indien u de verbindingen wilt controleren, doe dat dan met een vloeibaar was middel (zeepsop), maar nooit met een vlammetje. 10. Draai iedere avond de fles kraan dicht na eerst alle kranen van de diverse ver- bruikstoestellen te hebben gesloten. 11. Indien u Dit en nog veel meer is te zien in het Hoogezoom 44 - Haamstede - Telefoon (01115) 1437 plaatsen, maar aan dek, dus ook weer: Propaan en geen Bu taan in het koude jaargetijde. Tenslotte kan nog worden opge merkt dat Butaan en Propaan van nature reukloos zijn. De fa brikant kan echter een reukstof toevoegen, waardoor ongewen ste lekkage „gaslucht” wordt geroken. Algemene veiligheidswenkcn en voorschriften 1. Houdt de aangesloten fles altijd rechtop. 2. De fles nooit vervoeren zon der beschermkap. 3. De fleskraan uitsluitend openen met de hand; geen gereedschap gebruiken bij weigering, doch fles met vermelding van het defect naar depothouder terugstu ren. 4. Niet vuur het aansluiten. Deze werk zaamheden bij voorkeur in de buitenlucht uitvoeren. 5. Het gas mag uitsluitend via een drukregelaar in de lei ding stromen. Als u van Bu taan overgaat op Propaan dan kontroleren of de druk regelaar vermeld is dat deze ook geschikt is voor Pro paan. (Er zijn nog drukrege- laars in omloop die uitslui tend geschikt zijn voor Bu taan). 6. De flessen bij voorkeur buiten en op een goed ge ventileerde plaats opstellen. Deze plaats niet naast

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 3